Foto's Huizen Kroniek

Pater Vervoortstraat 26

Foto uit 2006


Ouderdom
Het huis wordt genoemd in 1540. De bewoning op dit perceel is waarschijnlijk ouder.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Herman zoon van wijlen Lauweryns Hermanssoen en zoon van Lauwerynen vrouw, wijlen Beatris dochter wylen Gerit Thyssoen, heeft een erfcijns van 3 Bossche ponden payment opgedragen en overgegeven aan Hanricken zoon van wijlen Hanrick Driessen. De erfcijns wordt betaald uit ‘enen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, gelegen in Veghel ‘aent Sytart’
     - e.z.: Lucas Doncker, nu Hanrick soen Hanrick Roefs
     - a.z.: ‘die gemeyn straet’
     - e.e.: het goed van Lucas Doncker
     - a.e.: het goed van Aerts Lucas Donckerssoen
Ook uit ‘enen stuck lants’, groot ca. 4 ‘loepensen’, gelegen als voor. Gerit zoon van wijlen Thys van Loecken had deze erfcijns eerder gekocht van Aerden zoon van wijlen Aernt Philipssoen en Korstiaen zoon van wijlen Lambert Hanricxs man van Katherynen dochter van wijlen Aert Philipssoen, waarna voornoemde Herman deze erfcijns erfde.
18-05-1540 R24, fol. 208-209.
Willem zoon van wijlen Dircx soene wylen Willem Houbraken, en zijn broers Herman en Peter hebben hun rechten in een erfpacht, Veghelse maat, opgedragen en overgegeven aan hun broer Roeffen soene wylen Dircxs. Ook deel in een erfpacht van 4 vaten rogge, dezelfde maat, die betaald wordt door de erfgenamen van Roeloff Aert Philipssoen uit hun goed gelegen in Veghel op Sytart. 02-10-1542 R24, fol. 517.
Roeff zoon van wijlen Dirck Willemssoen verklaart dat de erfgenamen van Roeloff Aernt Philipssoen en wijlen zijn vrouw Dympnen aan hem een erfpacht van 4 vaten rogge, Veghelse maat, afgelost hebben. Genoemde erfgenamen betaalden deze erfpacht aan Dircken Willem Houbraken ‘ende synen voervaderen’, uit een goed gelegen in Veghel aent Zytart. 14-05-1543 R24, fol. 549.
‘Een huys, schuer, hostat ende hoff mitten erffenissen daer toebehoirende’, groot ca. 3 lopens, gelegen ‘aent Sytart’
     - e.z. en e.e.: Hanricx Hanricx Roeffen die aude
     - a.z.: de gemeint
     - a.e.: Corstiaen Lambert Hanricxs
Ook een stuk land aldaar.

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 1 oude groot grondcijns aan de heer van Helmond
     - 1 ‘negenmenneken’ grondcijns aan de landsheer
     - 1 stuiver ‘heychyns’ aan ‘den gebueren van Vechel’
     - 9 vaten gerst, Veghelse maat, aan Jasper Surmonts, Janssoen
     - 1 vat gerst, Veghelse maat, aan ‘der vicarien van Vechel’
     - 3 vaten rogge, Veghelse maat, aan Jan Ariaen Danelssoen
13-11-1555 R26, fol. 357-359.
Katheryn, weduwe van wijlen Corstiaen Lambert Hanricxs, dochter van wijlen Roeloff Arnts heeft opgedragen aan haar zonen Aert en Hanrick, en haar dochter Hilleken, haar recht op het vruchtgebruik van 3/5 deel in ‘eenen huyze, hostat ende hoff mitten erffenissen dair toebehoirende’, groot ca. 3 lopens, gelegen ‘aent Sytart’
     - e.z. en e.e.: Hanricx Hanricx Roeffen die aude
     - a.z.: de gemeint
     - a.e.: het andere goed van voornoemde Katheryn
Ook van 3/5 deel in een stuk land aldaar, en 3/5 deel in ‘eenen moervenneken’, gelegen ‘op Sontvelt’.

Op dezelfde dag hebben de broers Aert en Hanrick en hun zus Hillegont verkocht aan Dirck, zoon van wijlen Thonis Hanricxs een erfpacht van 1 mauwer rogge, Veghelse maat, te betalen uit 3/5 deel van ‘eenen huyze, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen’, zoals hiervoor beschreven is.
04-03-1564 R27, fol. 648-649.
Dirck, zoon van wijlen Thoniss Hanricx heeft opgedragen aan Hanrick, zoon van wijlen Corstiaen Lambert Hanricxsoen een erfpacht van 1 mauwer rogge, Veghelse maat, welke erfpacht Aernt, zoon van wijlen Corstiaen Lambert Hanricxs beloofd had te betalen uit 3/5 deel van ‘eenen huyze, hostat ende hoff ende vuytten erffenissen daer toenehoirende’, groot 3 lopens, gelegen ‘aent Sytart’
     - e.z.: het goed van Hanricx Hanricx Roeffen
     - a.z.: de gemeint
Ook uit 3/5 deel in een stuk land aldaar, en 3/5 deel uit een ‘moervenneke’ ‘op Sontvelt’.
01-08-1571 R29, fol. 605.
De kinderen van Corstiaen Lambertss delen goed van hun ouders. Ardt, zoon van wijlen Corstiaen Lambertssoen krijgt ‘huys, hostat ende hoff metten boomgaert ende noch ackerlant’, groot ca. 1 lopens, gelegen ‘aen Sytart’
     - e.z.: ‘streckende totten palen toe van Hillekens syns susters
      gedeelte’
     - a.z., e.e. en a.e: ‘ende voirts streckende totten paelsteden toe
       van Jan Corstiaens syn broeders gedeelte’

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 1 mud gerst, Veghelse maat, aan de erfgenamen van Jaspar
       Surmonts
     - 1 vat gerst aan ‘der vicaryen oft pastoryen tot Vechell’
     - 3 vaten rogge aan Jan Ariens inden Leest
     - 30 stuivers aan Henrick Corstiaens Lambertssoen
     - 3 stuivers grondcijns, te betalen deels aan de heer van Helmond
       en deels aan ‘boeck van Den Bosch’

Henrick , zoon van wijlen Corstiaen Lambertssoen, krijgt ‘een stuck ackerlants’, groot ca. 1 lopens, gelegen ‘by syne wonhuyse’
     - e.z. en a.z.: het goed van zijn broer Jan Corstiaens
     - e.e.: het goed van Heyl, weduwe van Henrick Roeffen
     - a.e.: de straat

Jan, zoon van wijlen Corstiaens krijgt ‘een stuck ackerlants’, groot ca. 1 lopens
     - e.z.: het goed van Henrick Corstiaens
     - a.z.: Aert Corstiaens
     - e.e.: Heyl, weduwe van Henrick Roeffen
     - a.e.: de straat

Hilleken, dochter van wijle Corstiaen Lamberts krijgt ‘een stuck ackerlants’, groot ca. 1 lopens
     - e.z.: het goed van Aert Corstiaens
     - a.z.: de weduwe van Henrick Roeffen
     - e.e. en a.e.: de gemeint
04-03-1587 R30, fol. 615-619.
‘Een huys, hostadt ende hoff ende lant by den anderen liggende’, gelegen ‘op Sijtart’
     - e.z.: het goed van de kinderen van Corst Lamberts
     - a.z.: Heylwich Henrick Roeffen en haar kinderen
     - e.e.: ‘streckende vanden broeck’
     - a.e.: ‘totter straten toe’

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 1 mud gerst aan jouffrou Elisabet van Drixt
     - 3 vaten rogge aan de kinderen van Jan inden Leest
     - 1 vat gerst aan ‘het hoochaltaer inder kercke van Vechel
     - 3 stuivers grondcijns, deels aan de heer van Helmond en deels
        in Den Bosch
08-03-1593 R31, fol. 519-520.
Henrick Dirck Henricxs van Tillair, weduwnaar van Agnees, dochter van wijlen Aert Welt Claess, Aert Jan Aert Weltgens, Jan Wouter Willems, als man van Cathalyn, en mede optredend voor Dirck Martens, hebben overgegeven aan Dirck, zoon van wijlen Henrick Roeffs een erfpacht van 3 vaten rogge uit ‘huys, hostadt, hoff ende lant by malcanderen gelegen’, ‘aent Sytart’
     - e.z.: het goed van de kinderen van Corst Lamberts
     - a.z.: Heylwich Henrick Roeffen en haar kinderen
     - e.e.: ‘streckende vanden broecken’
     - a.e.: ‘totter straten toe’
Welk voornoemd ‘huys ende erffenisse wylen toebehoort heeft Aert Corst Lamberts’
19-05-1593 R31, fol. 595-596.
‘Een erffenisse, huijs, hoff, bomgaert metten aengelegen lande’, groot ca. 4 lopens, gelegen ter plaatse genoemd ‘’t Sytart’
     - e.z.: het goed van Gerit Ariens, de koper
     - a.z.: de gemeint van Veghel
     - e.e.: Arien Aert Donckers

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 6 gulden en 10 stuivers aan Dierck Aertssen Tolinx
     - de rente uit 100 gulden aan de Tafel van de Heilige Geest
       te Veghel
     - de rente uit 50 Carolus gulden aan Willem Thomas
     - 1 oort cijns aan rentmeester Fierlants in Den Bosch
      - 2 stuivers cijns aan de heer van Helmond
     - aan joffrauw van Drixt ‘seeckere gersen’
16-06-1608 R40, fol. 77.

'Een seecker huijs, hof, bomgaert met het aengelegen landerije met allen sijne hoffe, grachten, houtwas ende poterijen daer toebehoorende', groot ca. 3 lopens, gelegen 'opt Sijtaert'
     - e.z. en e.e.: de weduwe van Gossen Arienss of haar kinderen
     - a.z.: Dielken, dochter van Lonis Jan Loniss, mede-erfgenaam
     - a.e.: de straata
Het goed is belast met jaarlijks
     - 14 gulden aan Peeter Baudewijs in Den Bosch
     - 3 stuivers en 3 oort aan de heer van Helmond

12-05-1644 R46, fol. 85-98.
'Een hoffstadt ende aengelegen erffenis', gelegen 'onder Vechel aen den Dorenhoeck' 1646 Hg-5.
'Huys, hoff, boomaert ende syn lant, groes' 1657 VP-1657, nr. 151.
‘Een huijs, hof ende aengelegen lant', groot 4 lopens, gelegen ‘op Citart aan den Doornhoeck'

- e.z.: het goed van Jan Aert Faessen

- a.z.: Harmen Ariens

- e.e.: de gemeint

- a.e.: Jan Gielen Donckers

30-01-1680 R57, fol. 169-171.
‘Een out huijs met een hop-estjen en aangelegen hoff en lant', gelegen ‘aen het Zeijtaert' 09-03-1701 R69, fol. 160v-162v.
'Erff en lant opt Cijtart' 1722 VP-1722, fol. 502.
Een huis, schop, bakhuis, hof, aangelegen 'teul ende groeslanden' en houtwas, gelegen 'opt Zijtaert', met 'het Soerackers eussel' 1777 R107, fol. 258v.
Kadaster: Keselaar E351, huis, schuur en erf, 13,60 are 1832 Kadaster 1832.
Op 16-03-1912 kreeg J. van de Ven vergunning voor het bouwen van een bakhuis. 16-03-1912 BV-248.
Op 03-06-1912 werd het nieuwe bakhuis door de controleur van de grondbelasting gezien. 03-06-1912 Inv. nr.1196.
Ook werden toen percelen samengevoegd; na meting in 1914, kadaster: E3021, huis, schuur, hokken, moestuin en weiland, 42,04 are 1914 Art. 4316.
Op 05-03-1923 werd een nieuwe schuur met privaat door de controleur van de grondbelasting gezien. 05-03-1923 Inv. nr.1196.
In 1924 werd deze schuur in het kadaster geregistreerd. 1924 Art. 5404.
Op 05-12-1961 kreeg P.J. Vervoort, wonende op Zijtaart A 42, vergunning om een kippenhok te bouwen. 05-12-1961 BV na 1936.

Op 20-03-1962 kreeg P.J. Vervoort - van Kessel, wonende op Zijtaart A 42, vergunning om een woonhuis aan zijn boerderij te bouwen.
20-03-1962 BV na 1936.
Adres: Zijtaart 676 (1846-1870), Zijtaart 874 (1870-1892), Zijtaart 884 (1892-1898), Zijtaart 860 (1898-1910), Zijtaart G 37 (1910-1921), Zijtaart G 39 (1921-1931), Zijtaart G 37 (1932-1942), Zijtaart A 42 (1943-1967), Pater Vervoortstraat 26 (vanaf 1967). 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t.m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Roeloff Aernt Philipssoen Vermeld op 02-10-1542 en op 14-05-1543 R24, fol. 517; R24, fol. 549.
De kinderen van Roeloff Aernts en Dympna, dochter van wijlen Lambert Donckers, namelijk: Aernt, Katheryna (getrouwd met Corstiaen, soon van wijlen Lambert Hanricx), en Lambert (overleden, met twee kinderen, Roeloff en Hadewich) Vermeld op 13-11-1555 R26, fol. 357-359.
Corstiaen, zoon van wijlen Lambert Hanricx Deling op 13-11-1555 R26, fol. 357-359.
Katheryn, weduwe van wijlen Corstiaen Lambert Hanricxs, dochter van wijlen Roeloff Arnts heeft opgedragen aan haar zonen Aert en Hanrick, en haar dochter Hilleken, haar recht op het vruchtgebruik van 3/5 deel Overdracht op 04-03-1564 R27, fol. 648-649.
De minderjarige kinderen van Corstiaen Lambertss en Cathalyne, dochter van wijlen Roeloff Aerts, namelijk: Ardt, Henrick Jan en Hilleken Vermeld op 04-03-1587 R30, fol. 615-619.
Ardt, zoon van wijlen Corstiaen Lambertssoen Deling op 04-03-1587 R30, fol. 615-619.
Dympna en Maryken, dochters van wijlen Aert Corsten Voor 08-03-1593 R31, fol. 519-520.
Jan Peters van Stiphout Vermeld op 08-04-1593 R31, fol. 519-520.
Dirick Thonis Roeffen Verwerving op 08-04-1593 R31, fol. 519-520.
Jan Arien Goossens Vermeld 1599-1608 Hm-192.
Jan, zoon van Arien Gerart Gossens, man van Emken Vermeld op 16-06-1608 R40, fol. 77.
Geraert Adriaen Geraerts Goossens, president-schepen in Veghel Koop op 16-06-1608; Vermeld in 1639 R40, fol. 77; Hm-192; Hg-5.
Catlijn, Art, Jan, Ariken en Peterken, kinderen van Geraert Adriaen Geraerts Vererving 1639-1642 Hg-5.
De kinderen van wijlen Gerart Arienss en Dielken, dochter van Arien Wijnen, met name: Dingen (weduwe van Luijcas Deliss), Jan, Cathalijn (getrouwd met Jan Lambert Aertss), Heijlken (getrouwd geweest met Lonis Jan Lonis en in 1644 met een dochter Dielken), Arien (overleden was getrouwd met Truijcken, dochter van Gerart Hogers, met in 1644 minderjarige kinderen), Peterken (getrouwd met Delis, zoon van Jan Delissen), Ariken (overleden, getrouwd geweest met Jan Jan Coppens, en in 1644 waren er kinderen, waaronder Arien) Vemeld op 12-05-1644 R46, fol. 85-98.
Arien, zoon van Jan Jan Copens, met zijn zussen en broers, kinderen van wijlen Jan Jan Copens en Ariken, dochter van Gerart Arienss Deling op 12-05-1644 R46, fol. 85-98.
Aert, zoon van Geerart Arienss Koop op 31-01-1645; vermeld in 1657 R46, fol. 85-98; VP-1657, nr. 151.
De 2 kinderen van Art Gerardt Adriaens en Truijcken, dochter van Aart Gerrits van Ganderen, met name: Mattheus en Teunisken, getrouwd met Dirck Jan Lamberts Vermeld op 30-01-1681  Hm-192; R57, fol. 169-171.
Matheus Aarts Vererving op 30-01-1681 R57, fol. 169-171.
Hendrick en Lambert Matteuwiss Aerts Koop 1657-1701 Hg-5.
Lambert Teuwen Aerts overleed op 02-02-1701 zonder kinderen na te laten. Een van zijn erfgenamen was Wilbert Teuwen Aerts. Inventarisatie op 09-03-1701 R69, fol. 160v-162v.
De weduwe en kinderen van Wilbert Matheus Aerts en Hendrick Matteuwis Aerts Vererving 1702-1714 Hg-5; Hm-192.
Hendrik Mateus Aert Vermeld 1707-1714 VP-1707, fol. 175; VP-1722, fol. 502.
Mateus Wilborts Vererving en koop op 19-01-1740 VP-1738, fol. 464; Hg-5.
Elisabeth Hendrik Olislagers, weduwe van Mateus Wilbors het vruchtgebruik en haar kinderen (Hendrik, Wilbort, Jenneke, Margriets, Maria, Geertruy en Hendriena) het erfrecht vererving in 1750 VP-1738, fol. 464; Hg-5; Hm-192.
Jenneke Mateus Wilbors, weduwe van Corstiaen Rut Burgers Deling op 15-02-1777 R107, fol. 258v.
Rut Christiaen Burgers, wonend te Dorshout Vermeld in 1832 Kadaster 1832
Christina Burgers, weduwe van Lambert Jan van de Ven, landbouwer Verwerving in 1848 Art. 737.
Hendrikus Lambertus van de Ven en consorten Verwerving in 1849 Art. 1573.
Johannes van de Ven, landbouwer Verwerving in 1898 Art. 4316.
Engelbertus Petruszn Vervoort Koop in 1919 Art. 5404.
Petrus Johannes Vervoort en consorten Deling in 1951 Art. 7272.
Tiny en Diny van der Linden-Brugmans Sinds december 2000 Mededeling van Diny Drugmans d.d. 14-5-2011
 

Bewoners Datum Bronnen
Henrick Teuwen Aerts, Jenneke de vrouw, Perijn de meijt boven, Jenneken, Thijs en Mattheus haere kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Hendrick Mattheus Aerts Vermeld in 1709-1724 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Niet arm
Boven de 16: Mattheus Wilborts, Beth (vrouw), Hendrik Mattheus, en Peternel Peters (meid)
Onder de 16: Jenneke, Hendrik, Griet, Wilbort en Maria (kinderen), Lambert Jansse (knecht)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Hendrik Matteusse Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 298.
De weduwe van Mateus Wilborts Vermeld in 1736-1761 tot 1771 II-E-17 en 18, nr. 298.
Johan Hendrik van Kilsdonk (getrouwd met Maria, dochter van Matheus Wilbors) Vermeld in 1776 II-E-17 en 18, nr. 298.
Rut Burgers Vermeld in 1781 II-E-17 en 18, nr. 298.
Hendrikus van de Ven Vermeld in 1786 II-E-17 en 18, nr. 298.
Rut C. Burgers. Rut was op 30-11-1750 in Veghel gedoopt als zoon van Christianus, zoon van Rutgerus Burgers en Joanna, dochter van Matheus Wilbors. Hij trouwde op 4-10-1778 in Veghel met Wilhelmina Janse van den Bogaert, en hij overleed in Veghel op 19-10-1832. Hij had maar een kind, een zoon genaamd Johannes, die priester geworden is. Vermeld in 1791-1811 II-E-17 en 18, nr. 298; E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811); BHIC, persoonsgegevens.
Man: Rut C. Burgers, weduwnaar, 60 jaar, geboren op 30-11-1750 in Veghel
Inwonend: Adriaan J. Ketelaars, 42 jaar, geboren op 16-5-1768 in Veghel
Inwonend: Ardiena A. van de Leest, 48 jaar, geboren op 25-12-1762 in Veghel
Inwonend: Johanna R. Timmers, 17 jaar, geboren 25-5-1793 op in Venlo
Inwonend: Hendrikus H. van den Tillaer, 15 jaar, geboren op 10-10-1795 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel 1810.
Lambert Jan van de Ven en inwonend: Rut Burgers Vermeld 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Man: Lambert van de Ven, 54 jaar, landbouwer, geboren in Veghel, overleden op 9-1-1835Vrouw: Christina Burgers, 47 jaar, geboren in Veghel
Kind: Martinus van de Ven, 10 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johannes van de Ven, 9 jaar, geboren in Veghel
Kind: Hendrik van de Ven, 7 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna van de Ven, 15 jaar, geboren in Veghel
Dienstknecht: Leendert Rykers, 27 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Dienstmaagd: Geertruda van den Tillaart, 42 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel 1830.
Lambert Jan van de Ven Vermeld 1833-1840 NA1224.
Later: de weduwe van Lambert Jan van de Ven Vermeld 1833-1840 NA1224.
Vrouw: Christina Burgers, weduwe [van Lambertus van de Ven], landbouwster, geboren in Veghel, overleden op 20-12-1843
Kind: Martinus van de Ven, 20 jaar, bouwman, geboren in Veghel, overleden op 25-2-1840
Kind: Hendricus van de Ven, 17 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Kind: Johanna van de Ven, 25 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Antony van Sleeuwen, 14 jaar, geboren in Erp
Dienstbode: Hendrik van den Bogaart, 25 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel 1840.
De weduwe van Lambert Jan van de Ven Vermeld 1842-1849 NA1225.
De kinderen van Lambert Jan van de Ven Vermeld 1842-1849 NA1225.
De kinderen van Lambertus van de Ven Vermeld in 1846-1848 Inv. nr. 1702.
Vader: Hendrik van de Ven, geboren in 1823 te Veghel
Moeder: Wilhelmina Verhoeven, geboren in 1824 te Veghel
Dochter: Lamberdina van de Ven, geboren in januari 1849 te Veghel
Knecht: Hendrik Boudewijns, geboren in 1821 te Veghel, doorgestreept
Knecht: Christiaan de Bie, geboren in 1835 te Veghel, doorgestreept, in 1853 vertrokken naar fol. 807
Dienstmeid: Maria van de Sanden, geboren in 1828 te Veghel, doorgestreept, in 1853 vertrokken naar fol. 737
Bijschrift, dochter: Wilhelmina van de Ven, geboren op 16-12-1849 te Veghel
Bijschrift, dochter: Catharina van de Ven, geboren op 1-7-1851 te Veghel
Bijschrift, dienstmeid: Maria Anna Passage, geboren op 14-2-1828 te Erp, in 1853 gekomen van fol. 841, doorgestreept, in 1854 vertrokken naar fol. 678
Bijschrift, dochter: Joanna van de Ven, geboren op 24-6-1853 te Veghel
Bijschrift, zoon: Joannis van de Ven, geboren op 28-5-1854 in te Veghel
Bijschrift, dochter: Antonet van de Ven, geboren op 5-7-1856 te Veghel
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister Veghel 1849-1862.
Hoofd: Hendricus van de Ven, geboren op 18-7-1823 te Veghel, akkerbouwer
Vrouw: Wilhelmina Verhoeven, geboren op 1-6-1824 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Lamberdina van de Ven, geboren op 16-1-1849 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Wilhelmina van de Ven, geboren op 16-12-1849 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Catharina van de Ven, geboren op 2-7-1851 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Johanna van de Ven, geboren op 23-6-1853 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Johannes van de Ven, geboren op 28-5-1854 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Antonius van de Ven, geboren op 22-6-1856 te Veghel
Zoon: Wilhelmus van de Ven, geboren op 16-10-1857 te Veghel
Dienstknecht: Martinus de Bie, geboren in november 1830 te Veghel
Bijschrift, zoon: Martinus van de Ven, geboren op 21-9-1860 te Veghel
Bijschrift, dienstmeid: Maria Biemans, geboren in 1830 te Erp
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1769
Hendrikus L. van de Ven Vermeld van 1846-1848 tot 1862-1870 Inv. nr. 1702 t/m 1705.
Hoofd: Hendricus van de Ven, geboren op 11-7-1823 te Veghel
Vrouw: Wilhelmina Verhoeven, geboren op 1-6-1824 te Veghel
Dochter: Lamberdina van de Ven, geboren op 16-1-1849 te Veghel
Dochter: Wilhelmina van de Ven, geboren op 16-12-1849 te Veghel, doorgestreept, naar register L-Z, fol. 45b
Dochter: Catharina van de Ven, geboren op 2-7-1851 te Veghel
Dochter: Johanna van de Ven, geboren op 23-6-1853 te Veghel
Zoon: Johannes van de Ven, geboren op 23-5-1854 te Veghel
Zoon: Antonius van de Ven, geboren op 28-6-1856 te Veghel
Zoon: Wilhelmus van de Ven, geboren op 16-10-1857 te Veghel
Zoon: Martinus van de Ven, geboren op 21-9-1860 te Veghel
Bijschrift, zoon: Lambertus van de Ven, geboren op 11-4-1863 te Veghel
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1606, blad nr. 1154, Zijtaart, huis nr. 676
Hoofd: Hendricus van de Ven, geboren op 11-7-1823 te Veghel
Vrouw: Wilhelmina Verhoeven, geboren op 1-6-1824 te Veghel
Dochter: Lamberdina van de Ven, geboren op 16-1-1849 te Veghel
Dochter: Catharina van de Ven, geboren op 2-7-1851 te Veghel
Dochter: Johanna van de Ven, geboren op 23-6-1853 te Veghel
Zoon: Johannes van de Ven, geboren op 25-5-1854 te Veghel
Zoon: Antonius van de Ven, geboren op 21-6-1856 te Veghel
Zoon: Wilhelmus van de Ven, geboren op 5-11-1857 te Veghel
Zoon: Martinus van de Ven, geboren op 21-9-1861 te Veghel
Zoon: Lambertus van de Ven, geboren op 11-4-1863 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 1778
Hoofd: Hendricus van de Ven, geboren op 11-7-1823 te Veghel
Vrouw: Wilhelmina Verhoeven, geboren op 1-6-1824 te Veghel, doorgestreept, overleden op 4-12-1886
Dochter: Lamberdina van de Ven, geboren op 16-1-1849 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 17-5-1876, geboekt naar register J-L, fol. 965
Dochter: Catharina van de Ven, geboren op 2-7-1851 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register M-R, fol. 1313
Dochter: Johanna van de Ven, geboren op 23-6-1853 te Veghel
Zoon: Johannes van de Ven, geboren op 23-5-1854 te Veghel
Zoon: Antonius van de Ven, geboren op 28-6-1856 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register S-Z, fol. 407 (aantekening is doorgestreept)
Zoon: Wilhelmus van de Ven, geboren op 16-10-1857 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar fol. 1901
Zoon: Martinus van de Ven, geboren op 21-9-1860 te Veghel
Zoon: Lambertus van de Ven, geboren op 11-4-863 te Veghel
Zwager: Hendrik Verhoeven, geboren op 13-1-1823 te Veghel, doorgestreept, overleden op 11-4-1884
Vermeld in 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1622, fol. 1861, Zijtaart
Hoofd: Hendricus van de Ven, geboren op 18-7-1823 te Veghel
Vrouw: Wilhelmina Verhoeven, geboren op 1-6-1824 te Veghel
Dochter: Catharina van de Ven, geboren op 23-6-1853 te Veghel
Dochter: Johanna van de Ven, geboren op 23-6-1853 te Veghel
Zoon: Johannes van de Ven, geboren op 28-5-1854 te Veghel
Zoon: Wilhelmus van de Ven, geboren op 16-10-1857 te Veghel
Zoon: Martinus van de Ven, geboren op 21-9-1860 te Veghel
Zoon: Lambertus van de Ven, geboren op 12-4-1863 te Veghel
Zwagerin: Hendrika Verhoeven, geboren op 13-1-1823 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr. 1816
Hoofd: Hendricus van de Ven, geboren op 18-7-1823 te Veghel, doorgestreept, overleden op 22-7-1895
Vrouw: Wilhelmina Verhoeven, geboren op 1-6-1824 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register W-Z, fol. 2300
Zoon: Johannes van de Ven, geboren op 28-5-1854 te Veghel
Zoon: Martinus van de Ven, geboren op 21-9-1860 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar fol. 2077
Zoon: Lambertus van de Ven, geboren op 12-4-1863 te Veghel
Vermeld in 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1633, fol. 1918
Johannes en Lambertus, kinderen van Hendrikus van de Ven Vemeld in 1898-1908, opgevolgd in1910-1921 Inv. nr. 1707 t/m 1708.
Zoon: Johannes, zoon van Hendrikus van de Ven, geboren op 28-5-1854 te Veghel, landbouwer
Zoon: Lambertus, zoon van Hendrikus van de Ven, geboren op 12-4-1863 te Veghel
Tussen 1910 en 1921 verhuisd van Pater Vervoortstraat 26 naar Pater Vervoortstraat 3 Bevolkingsregister 1910-1920, inv. nr. 1643, fol. 19
Bijschrift op 6-5-1912, hoofd: Josephus Martinus Verbruggen, geboren op 9-2-1882 te Veghel, geboekt van register V, fol. 48
Bijschrift op 6-5-1912, vrouw: Maria Magdalena van de Ven, geboren op 25-3-1887 te Veghel, geboekt van register V, fol. 22
Bijschrift op 5-2-1913, zoon: Hendrikus Johannes Verbruggen, geboren op 5-2-1913 te Veghel, overleden op 10-11-1915
Bijschrift op 4-3-1915, zoon: Anna Maria Verbruggen, geboren op 4-3-1915 te Veghel, doorgestreept
Bijschrift op 17-7-1916, dochter: Anna Lamberdina Verbruggen, geboren op 7-7-1916 te Veghel
Bijschrift op 17-12-1917, dochter: Maria Lamberdina Verbruggen, geboren op 16-12-1917 te Veghel
Bijschrift op 14-1-1920, zoon: Lambertus Antonius Maria Verbruggen, geboren op 12-6-1920 te Veghel
Het echtpaar is na hun huwelik in mei 1912 op Pater Vervoortstraat 26 komen wonen. Tussen 1912 en 1921 verhuisd van Pater Vervoortstraat 26 naar het Dorshout. Bevolkingsregister 1910-1920, inv. nr. 1644, fol. 168
J. M. Verbruggen Bijschrift in 1910-1921, wordt in dezelfde periode eweer opgevolgd Inv. nr. 1708.
Bijschrift op 6-5-1912, hoofd: Marinus van Helvoort, geboren op 23-2-1885 te Schijndel, geboekt van register G-I, fol. 202
Bijschrift op 6-5-1912, vrouw: Agnes van der Linden, geboren op 23-6-1882 te Veghel, geboekt van register J-L, fol. 267
Bijschrift op 25-3-1913, zoon: Adrianus van Helvoort, geboren op 25-3-1913 te Veghe
Blijschrift op 24-1-1914, zoon: Martinus van Helvoort, geboren op 24-1-1914 te Veghel, doogestreept, overleden op 21-2-1914
Bijschrift op 9-12-1914, dochter: Martina Maria van Helvoort, geboren op 8-12-1914 te Veghel
Bijschrift op 2-11-1915, zoon: Christianus van Helvoort, geboren op 30-10-1915 te Veghel, doorgestreept, overleden op 29-2-1916
Bijschrift op 11-12-1916, dochter: Anna Maria van Helvoort, geboren op 16-12-1916 te Veghel
Bijschrift op 27-12-1917, dochter: Christiana Maria van Helvoort, geboren op 25-12-1917 te Veghel
Bijschrift op 6-2-1919, zoon: Martinus van Helvoort, geboren op 6-2-1919 te Veghel
Bijschrift op 8-3-1920, dochter: Antonia van Helvoort, geboren op 6-3-1920 te Veghel
Bijschrift op 7-3-1921, zoon: Petrus Henricus van Helvoort, geboren op 4-3-1921 te Veghel
Het gezin is op 6-5-1912 op Corsica 13 komen wonen en tussen 1912 en 1921 naar Pater Vervoortstraat 26 verhuisd. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1640, folio 202
M. van Helvoort Biojschrift in 1910-1921, wordt opgevolgd in 1921-1931 Inv. nr. 1708 en 1710.
E. Vervoort Bijschrift in 1921-1931, vermeld in 1932 Inv. nr. 1710 en 1712.
Petrus J. Vervoort Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
Tiny en Diny van der Linden-Brugmans Sinds december 2000 Mededeling van Diny Drugmans d.d. 14-5-2011
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads