Foto's Huizen Kroniek

Pastoor Clercxstraat C


Ouderdom
Dit huis stond naast het huis met huidig adres Pastoor Clercxstraat 16, vermoedelijk aan de kant van Pastoor Clercxstraat 18. Het huis wordt genoemd in 1532. De bewoning op het perceel is waarschijnlijk ouder. De percelen tusssen de Valstraat en de Pastoor Clercxstraat werden vermoedelijk in de veertiende eeuw van de gemene gronden uitgegeven en ontgonnen. In 1590 wordt het huis herbouwd op een stukje grond dat van de gemeente gekocht werd. Het huis werd 'Creytenborch' genoemd, naar de familie Van Creytenborch, die het goed tussen ca. 1409 en 1465 bezat. Het is is verdwenen tussen 1594 en 1613.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Hanrick zoon van wijlen Jans van Wetten, man van Elyzabeth dochter van wijlen Willem Janss heeft beloofd jaarlijks 1 Carolus gulden te betalen aan Jan Delis Loeyensoen. Het bedrag wordt betaald uit ‘enen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, gelegen 'int Keseler'
     - e.z.: Jan Delis Loeyensoen
     - a.z. en e.e.: ‘die gemeynt’
     - a.e.: Dirck Peter Dircxs
08-01-1532 R23, fol. 84v.
Heer Gielis van Erpe, ‘pastoer tot Maren’, heeft een erfcijns van 4 Bossche ponden payment opgedragen aan de Tafel van de Heilige Geest te Veghel, ten behoeve van die tafel. De erfcijns wordt betaald uit ‘enen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren en ‘enen stuck lants’ genoemd ‘die Muts’, groot ca. 8 ‘loepense’, gelegen ‘int Keseler’
     - e.z.: Jan Delis Loeyen
     - a.z. en e.e.: ‘die gemeynt’
     - a.e.: Dirck Peter Dircx
Ook uit ‘eenre hostat ende hoff’ met toebehoren, gelegen 'aen die Heye', ‘rontom in die gemeynt’. (Heeft betrekking op Pastoor Clercxstraat A.)
Heer Gielis van Erpe had deze erfcijns gekocht van Hanricken Janss van Wetten.
23-11-1533 R23, fol. 150v-151r.
Philips, zoon van wijlen Marten Corstiaens man van Engelen dochter van wijlen Jan, zoon van wijlen Delis Baten en dochter van Jans vrouw Gertruden dochter van wijlen Peter Aelbertss heeft opgedragen en overgegeven aan Delissen zoon van wijlen Aert Danelss het 1/5 deel in een jaarlijkse erfcijns van 3 Bossche ponden payments, te betalen uit ‘enen huyse, hostat ende hoff ende enen stuck lants dair by ende aenliggende’, groot 1 ‘malderssche’, gelegen ter plaatse genoemd Keseler
     - e.z.: het goed van Jans soen wylen Delis Loeyen
     - a.z.: Aert Loeyen
     - e.e.: ‘die gemeyn straet’
     - a.e.: het goed van Dircx Peter Dircxs.
De weduwe van wijlen Jans Delis Batens had deze erfcijns van 3 Bossche ponden payment gekocht van Hanricken soene wylen Jans van Wetten.
06-02-1539 R24, fol. 30-31.
‘Enen huyze, hostat ende hoff’ met toebehoren, gelegen 'int Keseler'
     - e.z.: het goed van de erfgenamen van Jan Delis Loeyen
     - a.z. en e.e.: ‘die gemeynt’
     - a.e.: het goed van de erfgenamen van Dircx Peter Dircxs
Ook ‘een hostat’, gelegen tegenover voornoemd goed, gelegen ‘rontom in die gemeynt’.

Het goed is belast met jaarlijks
     - een grondcijns van 1 stuivers, deels aan de landsheer en deels
       aan de heer van Helmont
     - 1 mud rogge, Veghelse maat, te betalen ten Bosch aan Jan Soemers
       Ten Bosch
     - 6 Bossche ponden payment aan Aernden Philipss die Lew
     - 4 Bossche ponden payment aan de Tafel van de Heilige Geest te
       Veghel
     - 2 Bossche ponden payment aan ‘der kercken, vicarien ende
       costerien tot Vechel’
      - 3 Bossche ponden aan de erfgenamen van Dircx Jan Lantmeter 
      - 1 Carolus gulden aan de erfgenamen van Jan Delis Loeyen
      - 1 ‘mauwer’ rogge, Veghelse maat, aan Hanrick Gerit
         Houbraken
     - 1 ‘mauwer’ rogge, Veghelse maat, aan Hanricken Gerit Houbraken
05-04-1549 R25, fol. 405-409.
Margriet, dochter van wijlen Willem Wouterssoen van Coelen heeft verkocht aan heer Willem, zoon van wijlen Aernt Willemssoen, ‘priestere, ‘vicarius der prochie kercken ter tyt tot Vechel’, tot behoeve van die ‘vicarien’ een erfcijns van 10 stuivers, te betalen uit ‘eenen huyse, hostat ende hoff, ende vuyten erffenissen hen aenliggende’, gelegen ‘aent Sytart int Keseler’, groot ca. 8 lopens
     - e.z.: het andere goed van Margriet, de verkoopster
     - a.z. en e.e.: de gemeint
     - a.e.: Hanricx Jan Claeussoen en Margriet, de verkoopster
14-05-1555 R26, fol. 301.
‘Eenen huyse, hostat ende hoff mitten erfenissen ende synre toebehoirten, allen ende een yegelycken van ackerlant ende groese’, het akkerland is ca. 2 mudsen groot, gelegen ‘in die Keselairssche thiende’
     - e.z.: Jan Maes Lantmeters en Hanricx, zoon van wijlen Hanricx
               Roeffen
     - a.z.: Hanricx Jan Claeus Vriesen
     - e.e.: de gemeint
     - a.e.: ‘die gemeynen Valstraet’
01-02-1561 R27, fol. 246-247.
Jan, zoon van wijlen Thonis Aert Dircxs had verkocht aan Thonis, zoon van wijlen Willem Hanricxs een erfcijns van 6 Carolus gulden, te betalen uit het 1/6 deel van ‘eenen huyse, hostat ende hoff ende vuyen erffenissen daer toebehoirende, eensdeels ackerlant ende eensdeels groese, dat ackerlant groot twee mudsen omtrent, gelegen binnen de prochien van Vechel in die Keselerssche thiende’
     - e.z.: Jan Maes Lantmeters en anderen
     - a.z.: Hanricx Jan Claeus Vriesen
En uit ander goed, zoals hiervoor beschreven staat. Voornoemde Thonis Aernts heeft beloofd aan Margriet, dochter van wijlen Willem Wouters van Celen, dat hij deze erfcijns zal betalen, zodat Margriet en haar nakomelingen daar van ontlast zijn. Jan betaalde deze erfcijns voor het vruchtgebruik in 1/6 deel van dat goed, dat hij op dezelfde dag kreeg.
01-02-1561 R27, fol. 246-247.
Margriet, dochter van wijlen Willem Wouterss van Coelen heeft verkocht aan Marien, dochter van wijlen Jacop Janss van Wetten, weduwe van wijlen Dircx, zoon van wijlen Jans Willem Wouterss voor het vruchtgebruik en haar drie dochters, eertijds verwekt bij voornoemde Dirck, voor het erfrecht, een erfcijns van 3 gulden, te betalen uit ‘eenen huyse, hostat ende hoff ende vuyten erffenisse daer toebehoirende’, gelegen ‘int Keseler’, groot ca. 9 lopens
     - e.z. en e.e.: de gemeint
     - a.z.: Margriet, de verkoopster, en haar kinderen
     - a.e.: Hanricx Jan Claeus en zijn zoon
06-03-1562 R27, fol. 377-379.
Willem, zoon van wijlen Aernt Philips die Lew heeft opgedragen aan Marten, zoon van Ariaen Aernt Goertss een erfcijns van 6 Bossche ponden paijment, welke erfcijns voornoemde Hanrick, zoon van wijlen Jans van Wetten beloofd had te betalen uit ‘eenen huijze, hostat ende hoff ende vuyten erffenisse dair toebehoirende’, groot ca. 9 lopens, gelegen ‘int Keseler’
     - e.z.: het goed van wijlen Jan Deliss
     - a.z.: het goed van de weduwe van wijlen Dircx Peter Dircxs
Ook uit ‘eenen sesterze toelants’ aldaar. Ook een erfcijns van 1 Carolus gulden, te betalen uit 4/5 deel van ‘eenen huyze, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen daer bij liggende’, gelegen ‘int Wielroth’. Willem had deze erfcijnzen toebedeeld gekregen.
Maandag na de zondag dat men 'oculi mei' zingt 1564 R27, fol. 846-847.
Hanrick, zoon van Gerit Matheuss, man van Cristine, dochter van wijlen Jan Delis Loeyen, en van Margarite, wijlen dochter van Willem Wouters van Coelen, heeft verkocht aan Willem, zoon van wijlen Willem Houbrakens, ten behoeve van zijn moeder Beatris, weduwe van wijlen Willem Willem Houbrakens, voor het vruchtgebruik, en aan haar kinderen voor het erfrecht, een erfcijns van 11 Carolus gulden, te betalen uit ‘enen huysse, hostat ende hoff ende vuyt een erffenisse’, groot ca. 8 lopens, gelegen ‘in die Keselaersse tiende’
     - e.z.: Thonis Willems
     - a.z. en e.e.: de gemeint 
     - a.e.: Jan Hanrick Jan Claeus
Ook uit ‘enen kempken lants’, gelegen ‘in die Wuytcampen aen die Heij’
06-02-1565 R27, fol. 798-799.
Aernt, zoon van wijlen Jan Willem Wouterssoon, als man van Heylwich, dochter van wijlen (Jan) Roever Segerss heeft opgedragen aan Jan, zoon van Hanricx Goerts, die getrouwd is met (..), zijn dochter, de helft van een erfcijns van 6 Carolus gulden, te betalen uit ‘eenen huyze, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen dair toebehoirende’, groot ca. 9 lopens, gelegen ‘int Keseler’
     - e.z. en e.e.; de gemeint
     - a.z.: de erfgenamen van Jan Delis Loeyen
Ook uit een stuk land gelegen ‘in die Valstraet’
18-04-1569 R28, fol. 353-354.
Marten, zoon van wijlen Aelbert Dircxs heeft opgedragen aan Peter, zoon van wijlen Jan Willem Beverss een erfcijns van 2 Bossche ponden paijment, te betalen uit ‘eenen huyze, hostat ende hoff ende wuyten erffenissen dair toebehoirende’, groot ca. 9 lopens, gelegen ‘aent Sytart int Keseler’
     - e.z.: het goed van de erfgenamen van Margriet, weduwe van wijlen
       Jan Delis Loeyen
     - a.z. en e.e.: de gemeint
Welke cijns Marten eertijds door opdracht verkregen heeft van Gerit, zoon van wijlen Dries Gerits vanden Horck.
08-07-1569 R28, fol. 391-392.
'Huijs en hoff genaamt Crijtenborch op Zittard'
Deze cijns aan de heer van Helmond rust later op Pastoor Clercxstraat 16.
1599-1642 Hm-111.
De kinderen van Cristina, dochter van wijlen Jan Delis Loeyen en Henrick Roeloff Henricxs, met name Jan (getrouwd met Bartholomea) en Margriet (getrouwd met Aert Henricx) en de dochter van Cristina, dochter van wijlen Jan Delis Loeyen uit haar huwelijk met Henrick Gerit Meeus, met name Maryken (getrouwd met Jan, zoon van Aert Janss van Wetten) delen het goed het ‘huyse, hostadt met sekere erffenisse aen een liggende’, dat zij erfden van hun moeder Cristina, dochter van wijlen Jan Delis Loeyen.

Bartholomea krijgt het ‘huys ende hostadt met zyn toebehoorte’, groot ca. 1 setsersaet, gelegen ‘aent Sytart’
     - e.z.: Jan Aert Jans van Wetten, condivident
     - a.z. en e.e.: de gemeint
     - a.e.: Dympna, weduwe van Jan Henricx Jan Claess en haar
               kinderen
Het goed is belast met jaarlijks:
     - 3 gulden en 17 stuivers aan Arien Houbrakens
     - 4 vaten rogge, Veghelse maat, aan Heylken Pauwels Soemers

Jan, zoon van Aert van Wetten krijgt ‘een stucklants’, groot ca. 1 ‘sestersaets, gelegen ‘aent Sytaert’
     - e.z.: Aert Henricx, condivident
     - a.z.: Bartholomea, condivident
     - e.e.: Dympna, weduwe van Jan Hanrick Jan Claess en haar
               kinderen
     - a.e.: de gemeint
Het goed is belast met jaarlijks:
     - 3 gulden en 17 stuivers aan de kinderen van Willem van Wetten
     - 4 vaten rogge aan Heylken Pauwels Somers

Aert Hanricx krijgt ‘een stucklants’, groot ca. 1 ‘sestersaets, gelegen ‘aent Sytaert’
     - e.z.: Jan Aerts, condivident
     - a.z.: Dirck Everts Ten Bosch
     - e.e.: Dympna, weduwe van Jan Hanrick Jan Claess en haar
               kinderen
     - a.e.: de gemeint
Het goed is belast met jaarlijks:
     - 32 stuivers aan de kinderen van Willem van Wetten
     - 2 gulden en 3 stuivers aan Arien Haubraken en de kinderen van
       Willem van Wetten
     - 4 vaten rogge aan Heylken Pauwels Somers
13-04-1594 R31, fol. 765-768.
Meusken, weduwe van wijlen Jan Hanricx, heeft opgedragen aan haar zoon Aert haar vruchtgebruik in ‘een stuck ackerlants wesende een oude weerschap’ (stond dus eerder een huis), groot ca. 1 sestersaet, gelegen ‘aent Sytert’
    - e.z. en a.z. Jan Aert Jans
    - e.e.: Dingen Jan Claes
    - a.e.: de gemeint
Het goed is belast met jaarlijks:
     - 4 gulden aan Jan Aert Janssen
     - 4 vaten rogge aan Heylken Pauwels in Den Bosch

Aert, zoon van wijlen Jan Hanrics heeft voornoemd stuk akkerland ‘metter weerschappen daer toebehoirende’ verkocht aan Hanrick, zoon van Jan Aert Janssen.
22-06-1613 R36, fol. 103-104.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Hanrick Janss van Wetten Vermeld op 08-01-1532 R23, fol. 84v.
Elysabeth dochter van wijlen Willem Everits, weduwe van wijlen Hanrick Janss van Wetten Vermeld op 05-04-1549 R25, fol. 405-406.
De kinderen van Hanrick Janss van Wetten en Elysabeth Willem Everits krijgen het vruchtgebruik van hun moeder. Het zijn: 1) Hanrick, 2) Marie, 3) Yde, overleden, was getrouwd met Ariaen zoon van wijlen Jan vander Heyden, en heeft kinderen: Marie (getrouwd met Eymert Janss), Yda (getrouwd met Willem Claeussoen), Dirck en Jenneken, 4) Katherina, overleden, was getrouwd met Goessens Aert Dircxs, en heeft kinderen: Heylwigen en Jan (minderjarig), 5) Jan, overleden en heeft kinderen: Wautger, Willem (minderjarig), Jan (minderjarig), Aert (minderjarig) en Heylwigis (getrouwd met Jan zoon van wijlen Willem Stevens) Overdracht op 05-04-1549 R25, fol. 405-406.
Margrieten dochter wylen Willem Wouterss van Coelen Koop op 05-04-1549 R25, fol. 407-409.
Margriet, dochter van wijlen Willem Wouterss van Coelen, weduwe van wijlen Jan Delis Loeyen Vermeld op 01-02-1561 R27, fol. 246-247.
Jan, zoon van wijlen Thonis Aernt Dircxss (vruchtgebruik in 1/6 deel) Overdracht op 01-02-1561 R27, fol. 246-247.
Hanrick, zoon van Gerit Matheuss, man van Cristine, dochter van wijlen Jan Delis Loeyen, en van Margarite, wijlen dochter van Willem Wouters van Coelen Vermeld op 06-02-1565 R27, fol. 798-799.
Hanrick Gerit Meussen met 3 kinderen Voor 1590 Hm-111; Hm-204.
De kinderen van Cristina, dochter van wijlen Jan Delis Loeyen en Henrick Roeloff Henricxs, met name Jan (getrouwd met Bartholomea) en Margriet (getrouwd met Aert Henricx) en de dochter van Cristina, dochter van wijlen Jan Delis Loeyen uit haar huwelijk met Henrick Gerit Meeus, met name Maryken (getrouwd met Jan, zoon van Aert Janss van Wetten) Vermeld op 13-04-1594 R31, fol. 765-768.
Bartholomea, getrouwd met Jan Henrick Roeloff Henricx Deling op 13-04-1594 R31, fol. 765-768.
Aert Jan Hanricx krijgt het vruchtgebruik van zijn moeder Meusken (het huis is dan al verdwenen) Overdracht op 22-06-1613 R36, fol. 103-104.
Hanrick, zoon van Jan Aert Janssen (het huis is al verdwenen) Koop op 22-06-1613 R36, fol. 103-104.
 

Bewoners Datum Bronnen
Hanrick Janss van Wetten Voor 05-04-1549 R25, fol. 407-409/
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads