Foto's Huizen Kroniek

Pastoor Clercxstraat 18

Foto uit de twintiger jaren gemaakt voor dit huis: bewoners Adriana en Johannes van Asseldonk
1943 Wim Verstraalen b.jpg (150968 bytes) Foto voor het huis, gemaakt in 1943
Pastoor Clercxstraat 18 1963-05-31.jpg (241457 bytes) Foto van 31 mei 1963
Pastoor Clercxstraat 18 1963.jpg (241161 bytes) Foto uit 1970
Pastoor Clercxstraat 18 1970-09-29.jpg (174228 bytes) Foto afgedrukt op 29 september 1970
Foto uit 2006


Ouderdom
Het huis wordt genoemd in 1530. Vóór ca. 1600 waren de huizen op adres Pastoor Clercxstraat 18 en 20 in één hand. Één van deze twee huizen zal kort voor 1600 gebouwd zijn, en het andere huis is ouder. De boerderij dat er nu staat, werd in 1931 gebouwd. Het oude huis - dat stond tussen Pastoor Clercxstraat 18 en 20 - werd in 1888 afgebroken en in 1900 werd er een nieuw huis gebouwd. Het oude huis stond meer in de richting van Pastoor Clercxstraat 20. De percelen tusssen de Valstraat en de Pastoor Clercxstraat werden vermoedelijk in de veertiende eeuw van de gemene gronden uitgegeven en ontgonnen.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Enen huijse, hostat ende hoff’ met toebehoren, gelegen in Veghel ‘in Keseler’
     - e.z.: Jan Delis Loeyensoen
     - a.z.: het goed van Marie dochter van Aert Philips en anderen
     - e.e.: de erfgenamen van Lucas Donckers
     - a.e.: ‘die gemeynt’
Ook in ‘enen stuck lants’, gelegen bij het huis.

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 1 mud rogge, Veghelse maat aan de Tafel van de Heilige Geest
        te Veghel
     - 7 Bossche ponden aan Dirck Lantmeter
     - een grondcijns van 1 oort stuiver aan de landsheer
21-04-1530 R23, fol. 27v.
Jan zoon van wijlen Maes Landtmeter man van Marie dochter van Aert Philips heeft een erfcijns van 3 Bossche ponden payment verkocht aan Katherinen dochter wilneert Aert Danelt Goerts. De erfcijns wordt betaald uit ‘enen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, gelegen in Veghel 'int Keseler'
     - e.z.: Jan Delis Loeyen
      - a.z.: de erfgenamen van Lucas Doncker
     - e.e. en a.e.: ‘die gemeynt’

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 1 mud rogge, Veghelse maat, te betalen aan de Tafel van de Heilige
       Geest te Veghel
     - 5 Bossche ponden payment, te betalen aan Dircken Landtmeter
     - 1 ‘mauwer’ rogge, Veghelse maat
    - een grondcijns van 1 oort stuiver aan de landsheer
03-02-1531 R23, fol. 57r.
Andries zoon van wijlen Aert Philips heeft een erfpacht van 1 ‘mauwer’ rogge opgedragen en overgegeven aan Dirck Jan Landtmeterssoen. De erfpacht wordt betaald uit ‘enen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, gelegen in Veghel ‘in Keseler’
     - e.z.: Jan Delis Loeyen
     - a.z.: het goed van Marie dochter van wijlen Aert Philips en
              anderen
     - e.e.: de erfgenamen van Lucas Doncker
      - a.e.: ‘die gemeyn straet’
Ook uit ‘enen stuck lants’, gelegen als voorMary dochter voirs(eyt) Aert Philips had beloofd deze erfpacht aan haar broer Andriessen te betalen.
15-02-1531 R23, fol. 59v-60r.
Jan zoon van wijlen Maes Landtmeter zoon van Jan, man van Marie dochter van wijlen Aert zoon van wijlen Philips heeft een erfcijns van 1 Carolus gulden verkocht aan Peteren zoon van wijlen Jans van den Eynde. De erfcijns wordt betaald uit ‘enen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 9 ‘loepensen’ gelegen in Veghel 'int Keseler'
     - e.z.: de erfgenamen van Jan Delis Loeyen
     - a.z.: Hanrick zoon van wijlen Hanricx Roefs des auwen
     - e.e. en a.e.: ‘die gemeynt’

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een grondcijns van 1 oort stuiver
     - 1 mud rogge, Veghelse maat, aan de Tafel van de Heilige Geest te
        Veghel
     - 1 ‘mauwer’ rogge, Veghelse maat, aan de weduwe van Dircx Jan
        Landtmeter
     - 5 Bossche ponden payment aan dezelfde weduwe
     - 3 Bossche ponden payment aan Katheryne dochter Aert
       Danelss
     - 3 Bossche ponden aan Melissen Claeus Huybensoen
31-01-1541 R24, fol. 301-302.
Jan zoon van wijlen Maes Lantmeter zoon van wijlen Jan heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden verkocht aan Ghysbrechten zoon van wijlen Maes Janss die Decker. De erfcijns wordt betaald uit ‘enen huyze, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 9 ‘loepensen’, gelegen 'int Keseler'
     - e.z.: Hanrick soene wylen Hanricx Roefs die aude
     - a.z.: Margriet we(duw)e wylen Jan Delis Loeyens
     - e.e. en a.e.: ‘die gemeynt’
07-02-1551 R25, fol. 565.
Jacop, zoon van wijlen Vranck Delissoen en Jan, zoon van wijlen Maes Jan Lantmeterss hebben goed en inkomsten gedeeld die zij samen gekocht hadden van de erfgenamen van Dirck Jan Lantmeterssoen. Jan, zoon van wijlen Maes Jan Lantmeters krijgt een erfcijns van 6 Carolus gulden, betaald door voornoemde Jan uit ‘synen erffenissen gelegen int Keseler’ 20-08-1552 R26, fol. 28-29.
Jan, zoon van wijlen Thomaes Jan Lantmeter, man van Marie, dochter van wijlen Aert Philips heeft verkocht aan Dries van den Horck ten behoeve van zijn zoon Gerit een erfcijns van 2 Bossche ponden payment, te betalen uit ‘eenen huyse, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen dair toebehoirende’, groot ca. 9 lopens, gelegen ‘op Sytart int Keseler’
     - e.z.: Margriet, weduwe van Jan Delis Loeyen en haar kinderen
     - a.z. en e.e.: de gemeint
     - a.e.: Hanrick, zoon van Hanricx Roeffen die aude
13-05-1553 R26, fol. 129.
Jan, zoon van wijlen Maes Jansssoen die Lantmeter, als man van Marie, dochter van wijlen Aernt Philipssoen, heeft verkocht aan Katheryn, dochter van wijlen Willem Roeverssoen van Eenquinckel, ten behoeve van Aernt, zoon van wijlen Loenis vander Horst een erfpacht van 1 mauwer rogge, Veghelse maat, te betalen uit ‘eenen huyse, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen daer toebehoirende’, groot ca. 9 lopens, gelegen ‘int Keseler’
     - e.z.: Hanrick, zoon van Hanricx Roeffen die aude
     - a.z. en e.e.: de gemeint
     - a.e.: Margriet, weduwe van Jan Delis en haar kinderen
Ook uit een stuk land aldaar
18-05-1554 R26, fol. 226-227.
'Huys ende hoff op Zittart' 1599-1642 Hm-19.
'Huys, schuer, boomgaert, toecomende 't Gertruijen clooster, hoy ende groes' 1657 VP-1657, nr. 147.
Een hoeve gelegen 'aen den Dorrenhoeck' 1714-1783 Hm-119.
'Sinte Geertruijde hoeve' VP-1722 VP-1738, fol. 454.
Een huis, schuur, schop, bakhuis en aangelegen teul- en groeslanden met hoiutwas, gelegen 'aen den Doornhoek' 09-01-1773 R109, fol. 10.
Kadaster: Keselaar E372, huis en erf, 6,40 are 1832 Kadaster 1832.
In 1888 werd het huis gesloopt en werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: E2473, bouwland, 56,84 are 1888 Art. 3790.
Op 02-07-1900 werd de bouw van een nieuw 'landbouwhuis' door de gemeente geadministreerd. 02-07-1900 Inv. nr. 1195.
Ook werden toen perceelsgrenzen gewijzigd; na meting, kadaster: E2855, huis, erf en hooiland, 39,10 are 1901 Art. 4425.
Op 24-12-1951 kreeg A. Kanters, landbouwer, vergunning om een kippenhok te bouwen. 24-12-1951 BV na 1936.
Op 08-02-1952 kreeg A. Kanters, landbouwer, vergunning om een varkenshok met stookplaats te bouwen. 08-02-1952 BV na 1936.
Op 21-04-1953 kreeg A. Kanters, wonende op Doornhoek A 57, vergunning om een hooiberg te bouwen. 21-04-1953 BV na 1936.
Op 15-01-1957 kreeg A. Kanters, landbouwer, wonende op Doornhoek A 57, vergunning om een kippenhok te bouwen. 15-01-1957 BV na 1936.
In 1958 werd er een 'hok' bijgeschreven in het kadaster 1958 Art. 7211.
Op 20-10-1964 kreeg H.J. van de Wijgert, landbouwer, wonende op Pastoor Clercxstraat 18, vergunning om een varkensschuur te bouwen. Op 13-09-1966 volgde een vergunning voor de bouw van nog een varkensschuur. 1964-1966 BV na 1936.
Hierna kadaster: E3855, huis, stal, erf, schuur, hokken en bouwland 1966 Art. 8967.


Op 21-11-1967 kreeg H.J. van de Wijgert, landbouwer, wonende op Pastoor Clercxstraat 18, vergunning om zijn woonhuis te verbouwen.
21-11-1967 BV na 1936.
Kadaster: Pastoor Clercxstraat 18, E3481, huis, stal, schuur, erf, hokken en weiland 1969 Art. 8451.
Adres: Doornhoek 684 (1846-1870), Doornhoek 891 (1870-1892), Doornhoek 889a (1900-1910), Doornhoek G 49 (1910-1921), Doornhoek G 54 (1921-1931), Doornhoek G 52 (1932-1942), Doornhoek A 57 (1943-1967), Pastoor Clercxstraat 18 (vanaf 1963) 1846-1963 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383 en 769.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Andries zoon van wijlen Aert Philips Vermeld op 21-04-1530 R23, fol. 27v.
Marie dochter van Aert Philips dochter Verwerving op 21-04-1530 R23, fol. 27v.
Jan zoon van wijlen Maes Jan Landtmeter, man van Marie dochter van Aert Philips Vermeld op 03-02-1531 en 18-05-1554 R23, fol. 57r; R26, fol. 226-227.
Thonis Willems Vermeld op 06-02-1565 R27, fol. 798-799.
De 4 kinderen van Anthonis Willemss van Ryssinghen, met name: Hanrick, Daniel, Jan en Lysken Vermeld 1599-1642 Hm-19.
Het convent van St. Gertruijt in 's-Hertogenbosch Vermeld in 1599-1642 en in 1657 Hm-19; VP-1657, nr. 147.
Het 'gemeene lant' (de overheid) Vermeld in 1722 VP-1722, fol. 2 en 493.
Jan Jans van Rijbroek Koop op 01-12-1740 VP-1738, fol. 454.
Cathariena Lambers van de Ven, weduwe van Jan Jansen van Rijbroek, het vruchtgebruik en haar kinderen (Anneke, Adriaentje, Hendrik, Mechel, Lambert en Annamaria) het erfrecht Vermeld 1769-1777 VP-1769, fol. 218v.
Wilbort Matheus Wilbors van de Donk Vermeld 1785-1802 VP-1785, fol. 221v.
Wilbort Matheus van de Donk het vruchtgebruik en zijn kinderen (Jennemie, Maria, Cathariena, Elisabet en Francis) het erfrecht Vermeld 1785-1802 VP-1785, fol. 221v.
De 5 kinderen van Wilbort Matheus van de Donk Vermeld 1785-1802 VP-1785, fol. 221v.
Johannes Aard van Asseldonk, wonend op de Doornhoek, getrouwd met Maria van de Donk Deling op 30-10-1802; vermeld in 1832 VP-1785, fol. 221v; kadaster 1832.
Theodorus, Elisabeth, Hendrina, Johanna, Adrianus en Johannes van Asseldonk, landbouwers Verwerving in 1853 Art. 1788.
Theodorus, Elisabeth, Hendrina, Johanna en Adrianus van Asseldonk, landbouwers Verwerving in 1859 Art. 1788.
Theodorus van Asseldonk (ongetrouwd) Verwerving in 1869 Art. 2730, mva.
Johannes Johanneszn van Asseldonk, landbouwer Vewerving in 1887 Art. 3790.
Antonetta van der Sanden, weduwe van Johannes Johanneszn van Asseldonk (1/2) en haar kinderen: Elizabeth, Leonardus, Ardina, Franciscus, Johannes, Hendrika en Maria van Asseldonk (1/2) Vererving in 1893 Art. 3790.
Johannes Johanneszn van Asseldonk, landbouwer (overleden in 1948, woonde zijn laatste jaren in het klooster), en Adriana van Asseldonk (overleden in 1931, ongetrouwd) Deling in 1901 Art. 4425, mva.
Johannes Maria Kanters, landbouwer in Veghel op het Ven, getrouwd met Elisabeth van Asseldonk (zus van Jan en Adriana van Asseldonk) Koop in 1933 Art. 6381, mva.
Antonius Maria Kanters, landbouwer Deling in 1950 Art. 7211.
Maria Johanna Cornelis Kanters, geboren op 28-05-1962, getrouwd met Harrie van de Wijgert Verwerving in 1963 Art. 8697, mva.
 

Bewoners Datum Bronnen
Aelbert Henrick Janssen Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 147.
Lambert Aalberts Vermeld 1702-1707 VP-1802, fol. 222; VP-1707, fol. 173.
Jan Jan Henrick Ariens, Ariaentie sijn vrouw en Aeltje Claessen boven, Jan en Francis haere kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Jan Jan Henrick Ariens Vermeld in 1709-1721 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721).
Jan Jan Hendrik Ariens Vermeld 1713-1719 II-E-100; II-E-106.
De weduwe van Jan Jan Hendrick Ariens Vermeld in 1722 VP-1722, fol. 493.
de weduwe van Jan Jan Hendricx Vermeld in 1722-1724 II-E-86 (1722), II-B-48 (1724)..
Niet arm
Boven de 16: Jan Jan Hendrix (man), Catalijn (vrouw)
Onder de 16: Jenneke, Anneke, Ariaantje, Hendrik, Maria en Meghel (kinderen), Jan Leenders (knecht)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Jan Hendrix Rijbroek Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 293.
Jan Jans van Rijbroek Van 1736-1761 tot 1766 II-E-17 en 18, nr. 293.
Wilbort Matheus van de Donk Vermeld in 1771-1798 II-E-17 en 18, nr. 293.
Johannes Aart van Asseldonk Vermeld in 1806-1811 E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Johannes A. van Asseldonk, 47 jaar, geboren op 20-10-1769 in Veghel
Vrouw: Maria W. van de Donk, 37 jaar, geboren op 22-3-1773 in Veghel
Kind: Wilbert J. van Asseldonk, 9 jaar, geboren op 11-5-1801 in Veghel
Kind: Annemaria J. van Asseldonk, 7 jaar, geboren op 6-2-1803 in Veghel
Kind: Dirk J. van Asseldonk, 6 jaar, geboren op 13-10-1804 in Veghel
Kind: Elisabet J. van Asseldonk, 4 jaar, geboren op 30-11-1806 in Veghel
Kind: Hendriena J. van Asseldonk, 1 jaar, geboren op 16-4-1809 in Veghel
Inwonend: Antony W. van Dinther, 17 jaar, geboren op 25-8-1793 in Veghel
Inwonend: Johanna J. Verhagen, 21 jaar, geboren op 25-12-1789 in Sint-Oedenrode
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel 1810.
De weduwe van Johannes van Asseldonk Vermeld 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Vrouw: Maria van de Donk, weduwe van Johannes van Asseldonk, 50 jaar, landbouwster, geboren in Veghel, overleden op 8-12-1842
Kind: Wilbert van Asseldonk, 28 jaar, geboren in Veghel
Kind: Theodorus van Asseldonk, 24 jaar, geboren in Veghel
Kind: Adrianus van Asseldonk, 13 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johannes van Asseldonk, 12 jaar, geboren in Veghel
Kind: Anna Maria van Asseldonk, 27 jaar, geboren in Veghel
Kind: Elizabeth van Asseldonk, 23 jaar, geboren in Veghel
Kind: Hendrina van Asseldonk, 20 jaar, geboren in Veghel
Landbouwknecht: Francis van de Donk, 49 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel 1830.
De weduwe van Johannes van Asseldonk Vermeld 1833-1840 NA1224.
Vrouw: Maria van de Donk, weduwe [van Johannes van Asseldonk], 66 jaar, landbouwster, geboren in Veghel
Kind: Theodorus van Asseldonk, 34 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Kind: Adriaan van Asseldonk, 23 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Kind: Johannes van Asseldonk, 22 jaar, geboren in Veghel
Kind: Elisabeth van Asseldonk, 33 jaar, geboren in Veghel
Kind: Hendrica van Asseldonk, 30 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna van Asseldonk, 28 jaar, geboren in Veghel
Inwonend: Francis van de Donk, 59 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Inwonend: Johanna van Asseldonk, 4 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel 1840.
De weduwe van Johannes van Asseldonk en inwonend Francis van de Donk Vermeld 1842-1849 NA1225.
Inwonend: Frans van de Donk Vermeld in 1846-1848 Inv. nr. 1702.
Broer: Theodorus van Asseldonk, geboren in 1804 te Veghel
Broer: Adriaan van Asseldonk, geboren in 1815 te Veghel
Broer: Johannes van Asseldonk, geboren in 1818 te Veghel
Zus: Elisabeth van Asseldonk, geboren in 1806 te Veghel
Zus: Hendrina van Asseldonk, geboren in 1809 te Veghel
Zus: Johanna van Asseldonk, geboren in 1812 te Veghel
Inwonend: Francis van de Donk, geboren in 1781 te Veghel
Inwonende neef: Antonie van Asseldonk, geboren in 1836 te Veghel, schoolleerling
Inwonend: Anna van Asseldonk, geboren in 1786 te Veghel
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister Veghel 1849-1862.
De kinderen van Johannes van Asseldonk Vermeld van 1849-1861 tot 1862-1870 Inv. nr. 1703 t/m 1705.
Hoofd: Theodorus van Asseldonk, geboren op 13-12-1804 te Veghel, akkerbouwer
Zus: Elisabeth van Asseldonk, geboren op 10-11-1806 te Veghel, akkerbouwer
Zus: Hendrina van Asseldonk, geboren op 16-4-1809 te Veghel, akkerbouwer
Zus: Johanna van Asseldonk, geboren op 23-1-1812 te Veghel, akkerbouwer
Broeder: Adrianus van Asseldonk, geboren op 11-10-1815 te Veghel, akkerbouwer
Niet verwant: Lambertus Vogels, geboren in juni 1841 te Veghel, bouwknecht
Vermeld op 31-12-1859 Inv. nr. 1750, Invulbiljetten 31-12-1859
Hoofd: Theodorus van Asseldonk, geboren op 13-12-1804 te Veghel
Zus: Elisabeth van Asseldonk, geboren op 6-11-1806 te Veghel, doorgestreept, overleden op 13-1-1868
Zus: Hendrina van Asseldonk, geboren op 6-4-1809 te Veghel
Zus: Johanna van Asseldonk, geboren op 23-1-1812 te Veghel
Broeder: Adrianus van Asseldonk, geboren op 11-10-1815 te Veghel, doorgestreept, overleden op 3-1-1868
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1602, blad nr. 32, Doornhoek, huis nr. 684
Hoofd: Theodorus van Asseldonk, geboren op 13-12-1804 te Veghel
Zus: Hendrina van Asseldonk, geboren op 16-4-1809 te Veghel
Zus: Johanna van Asseldonk, geboren op 23-1-1812 te Veghel
Meid: Johanna van den Bosch, geboren op 23-12-1828
Knecht: Lambertus Vogels, geboren op 8-3-1841Knecht: Martinus van den Bogaard, geboren op 9-9-1854 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 1779
Hoofd: Theodorus van Asseldonk, geboren op 13-12-1804 te Veghel
Zus: Hendrina van Asseldonk, geboren op 6-4-1809 te Veghel, doorgestreept, overleden op 21-3-1870
Zus: Johanna van Asseldonk, geboren op 23-1-1812 te Veghel
Nicht, Maria van Asseldonk, geboren op 8-11-1851 te Veghel
Vermeld in 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1616, fol. 59, Doornhoek
Hoofd: Theodorus van Asseldonk, geboren op 13-10-1804 te Veghel
Zus: Johanna van Asseldonk, geboren op 23-1-1812 te Veghel
Dienstknecht: Lambertus Vogels, geboren op 8-11-1848 te Veghel
Dienstknecht: Petrus de Groot, geboren op 31-3-1865 te Uden
Dienstmeid, nicht: Maria van Asseldonk, geboren op 8-5-1851 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr. 1815
Hoofd: Theodorus van Asseldonk, geboren op 15-10-1804 te Veghel, doorgestreept
Zus: Johanna van Asseldonk, geboren op 23-1-1812 te Veghel, doorgestreept
Nicht: Maria van Asseldonk, geboren op 8-11-1851 te Veghel, doorgestreept
Doorgestreept bij de achtste volkstelling (in 1900). Bevolkingsregister  1892-1910, inv. nr. 1627.
Hoofd: Antonetta van der Sanden, weduwe van Johannes van Asseldonk, geboren op 14-5-1832 te Veghel, doorgestreept, overleden op 24-3-1900
Zoon: Franciscus van Asseldonk, geboren op 4-3-1865 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar fol. 41
Zoon, later hoofd: Johannes van Asseldonk, geboren op 14-4-1866 te Veghel
Dochter: Elisabeth van Asseldonk, geboren op 29-5-1868 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register J-L, fol. 1092
Zoon: Lambertus van Asseldonk, geboren op 18-2-1872 te Veghel, doorgestreept, op 1-12-1899 naar Drunen vertrokken
Dochter, later zus: Adriana van Asseldonk, geboren op 6-9-1874 te Veghel
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister  1892-1910, inv. nr. 1627, fol. 26
De weduwe van Johannes van Asseldonk Vermeld in 1898-1900, opgevolgd in 1900 Inv. nr. 1707.
De kinderen van Johannes van Asseldonk Bijschrift in 1900, vermeld in 1932 Inv. nr. 1706 t/m 1708, 1710 en 1712.
De kinderen van Jan van Asseldonk: Jan (overleden in 1948, woonde zijn laatste jaren in het klooster) en Adriana (overleden in 1931 ongetrouwd) Vermeld van 1900-1910 en in 1932 Inv. nr. 1707, 1708, 1710 en 1712; mva.
Hoofd: Johannes van Asseldonk, geboren op 14-4-1866 te Veghel
Zus: Adriana van Asseldonk, geboren op 6-9-1874 te Veghel
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1638, folio 29
Toon Kanters, getrouwd met Ant de Koning Vanaf 1932 Mededeling van Miet van de Wijgert - Kanters d.d. 14-01-2007.
Harrie van de Wijgert, op 28-05-1963 getrouwd met Miet, dochter van Toon Kanters Vanaf 1963 Art. 7211; mededeling van Miet van de Wijgert - Kanters d.d. 14-01-2007.
Maarten Kanters - Van Zutphen Vemeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads