Foto's Huizen Kroniek

Pastoor Clercxstraat 14 en 14A

Aanvraag van 07-02-1952 voor de bouw van een varkens / stookhok.

1958-04 pony.jpg (297921 bytes) Vooraanzicht van het huis in april 1958. De jongen met d epony is Jan Timmers. Op de kar zijn zussen en een logee.
Achteraanzicht in juni 1962. Op de voorgrond Martien, Willy en Peter van Asseldonk
Pastoor Clercxstraat 14 jaren 80.jpg (236319 bytes) Deze foto lijkt in de jaren tachtig van de twintigste eeuw gemaakt te zijn.
Pastoor Clercxstraat 14 l.jpg (279167 bytes) Foto uit de jaren tachtig
Pastoor Clercxstraat 14 m.jpg (274044 bytes) Foto uit de jaren tachtig
Foto uit 2006


Ouderdom
Het huis wordt genoemd in 1531. De percelen tusssen de Valstraat en de Pastoor Clercxstraat werden vermoedelijk in de veertiende eeuw van de gemene gronden uitgegeven en ontgonnen.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Een huys, hostat ende hoff’ met toebehoren, gelegen ter plaatse genoemd ‘‘t Keseler’
     - e.z.: het goed van Dircx Peter Dircxss
     - a.z. en e.e.: Hanrick Gerit Houbraken
     - a.e.: ‘die gemeynt’
Het goed is belast met jaarlijks 6 Bossche ponden payment aan Jan Driessen en Korstken Lemmen Hanrickssoen
06-05-1531 R23, fol. 64v.
‘Een huijs, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 1 ‘sesterze’, gelegen in Veghel int Keseler
     - e.z. en e.e.: Hanric Gerit Houbraken
     - a.z.: de weduwe van Dircx Peter Dircx en haar kinderen
     - a.e.: ‘die gemeynt’
Het goed is belast met jaarlijks 6 Bossche ponden payment aan Jannen zoon van Dries van den Horck en Korstken Lemmen Hanricx.
25-05-1537 R23, fol. 282r.
Hanrick zoon van wijlen Jan Claeussoen heeft beloofd een erfcijns van 45 Carolus gulden te betalen aan Aernt zoon van wijlen Dircx zoon van wijlen Peter Dircxs, zijn broer Dircken, zijn 2 zussen Mechtelden en Marien en Ariaen zoon van wijlen Dries zoon van wijlen Delis Danelssoen man van Heylwich dochter van wijlen Dircx Peter Dircxs. De erfcijns wordt betaald uit ‘enen huyze, hostat ende hoff’ met toebehoren, ‘eens deels ackerlant, groet omtr(ent) een Bosch mudsen, ende eens deels groeze, heyvelt ende weyvelt’, bij elkaar gelegen in Veghel, ter plaatse genoemd Keseler
     - e.z.: Hanrick Geritss
     - a.z.: Margriet dochter van wijlen Willem Wouterss
     - e.e.: de erfgenamen van Aernt Hermanss
     - a.e.: ‘die gemeynt’
Ook uit ‘enen stuck lants’, groot ca. 3 ‘loepensen’ met ‘enen aabempt dair teynden aen liggende’, gelegen als voor. Ook uit ‘een streep lants’, groot ca. 3 ‘loepensen’, gelegen als voor int Wielroth, genoemd Cocx streep
05-05-1550 R25, fol. 513-514.
Hanrick zoon van wijlen Jans Claeus Vriezen heeft beloofd uit dit goed een erfcijns van 4 Carolus gulden te betalen aan zijn vrouw Heylwigen dochter van wijlen Aernt Dircxs, weduwe van wijlen Dircx zoon van wijlen Peter Dircx. 05-05-1550 R25, fol. 515.
Peter, zoon van wijlen Dirck Peterss heeft opgedragen aan Hanrick, zoon van wijlen Jan Claeus Vriesen een erfcijns van 4 Carolus gulden, welke erfcijns Hanrick, de koper, eerder belooft heeft te betalen aan Heylwig, weduwe van wijlen Dirck, zoon van wijlen Peter Dircxs voor het vruchtgebuik, en haar zoon Peter voor het erfrecht, te betalen uit dit goed. 10-09-1557 R26, fol. 629-630.
Peter, zoon van wijlen Dircx heeft opgedragen aan Hanrick, zoon van wijlen Peters Claeus Vriesen al zijn rechten in een erfpacht van 2 md rogge, Veghelse maat, die voornoemde Hanrics betaalt uit ‘synen erffenissen daer hy woent,’ gelegen ‘int Keseler,’ waarvan Jenneken, weduwe van wijlen Peter, zoon van wijlen Peter Dircxs tegenwoordig het vruchtgebruik heeft. 10-09-1557 R26, fol. 630.
Heylwich, weduwe van wijlen Dircx, zoon van wijlen Peter Dircxs, met haar tegenwoordige man Hanrick, zoon van wijlen Jan Claeus Vriesen, heeft opgedragen aan Peter, zoon van wijlen Dirck Peterssoon haar recht op het vruchtgebruik in een erfcijns van 4 Carolus gulden, welke erfcijns Hanrick, zoon van wijlen Jan Claeus Vriesen beloofd had te betalen aan zijn voornoemde vrouw Heylwig, voor het vruchtgebruik, en Peter, haar voornoemde wettige zoon voor het erfrecht,  ‘ende vuyten erffenissen dair toebehoirende, eensdeels ackerlant ende eensdeels groese, heyvelt ende weyvelt gelegen tsamen by malcanderen’, gelegen ‘in die Keselairsche thiende’
      - e.z.: het goed van Hanricx Geritss
     - a.z.: Margriet, dochter van wijlen Willem Wouterss van Coelen
10-09-1557 R26, fol. 629.
‘Eenen huys, schuer, hostat ende hoff mitten erffenissen daer toebehoirende’, gelegen ‘int Keseler’
     - e.z.: Hanricx Jan Claeuss en anderen
     - a.z.: Margriet, weduwe van Jan Delis Loeyen en haar kinderen
     - e.e.: Katheryn, weduwe van wijlen Aernt Hermanss
     - a.e.: de gemeint
Nog een streep land genoemd ‘int Wielroth’
18-05-1559 R27, fol. 24-25.
Peter, zoon van wijlen Dirck Peter Melisse en van zijn vrouw Heylwig, dochter van wijlen Aernt Dirck Stanssarts, heeft opgedragen aan Hanrick, zoon van wijlen Jan Claeus Vriesen het 1/5 deel van 1/5 deel in een erfcijns van 45 Carolus gulden, te betalen uit ‘eenen huyse, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen dair toebehoirende, eensdeels ackerlant, groot ontrent een Bosch mudsen, ende eensdeels groese, heyvelt ende weyvelt’, gelegen ‘int Keseler’
     - e.z.: het goed van Hanricx Geritssoon
      - a.z.: het goed van Margriet, dochter van wijlen Willem
               Wouterss
Ook uit een stuk land en een beemd daar aan gelegen, aldaar. Ook uit een streep land, ‘Coopstreep’, gelegen ‘int Wielroth’. Peter, de opdrager heeft dit 1/5 deel van 1/5 deel gerfd van zijn broer Dirck, zoon van wijlen Dirck Peterss. En Dirck had dit 1/5 van 1/5 deel verkregen van Hanrick, zoon van wijlen Jan Claeus Vriesen.
18-05-1559 R27, fol. 35-36.
'Huys, schuer, hoff ende aengelegen erffenis', gelegen 'aent Zyttart, oft Keselair' 1646 Hg-82.
‘Huys, hoff, boomgaert ende d' lant’ 1657 VP-1657, nr. 143.
‘Een huijs met een schop en aengelegen lant, groot twee lopensen, staende ende gelegen aenden Doorenhoek' 06-12-1700 R69, fol. 149-151.
'Erff en landt' 1722 VP-1722, fol. 484.
'Erff en lant aan den Doornhoek' 1738 VP-1738, fol. 340.
Kadaster: Keselaar E399, huis, schuur en erf, 6,00 are 1832 Kadaster 1832.
In 1866 werden de perceelsgrenzen veranderd; hierna kadaster: E2078, huis en erf, 4,40 are 1866 Art. 1471.
Op 10-07-1926 kreeg J. van de Tillaart vergunning voor het bouwen van een kippenhok. 10-07-1926 BV-704.
Op 17-12-1926 werd het nieuwe kippenhok door de controleur van de grondbelasting gezien. 17-12-1926 Inv. nr.1196.


Op 16-09-1948 kreeg W. Timmers vergunning om zijn woonhuis en stal te verbouwen. 'Het werk bestaat in het verleggen en herstellen van binnenmuren.'
16-09-1948 BV na 1936.
Op kreeg 07-02-1952 W. Timmers, landbouwer, wonende op Doornhoek A 59, vergunning om een varkens- en stookhok te bouwen. Op 01-03-1955, op 07-02-1956 en op 02-02-1960 volgden vergunningen voor de bouw van nog drie kippenhokken. 1952-1960 BV na 1936.


Op 30-05-1968 kreeg W. Timmers, wonende op Pastoor Clercxstraat 14, vergunning om een WC te bouwen.
30-05-1968 BV na 1936.
In 1967 werd een klein deel van het perceel aan de gemeente verkocht voor de verbreding van de weg; hierna kadaster: E3488, stal, huis, schuur, 2 hokken en bouwland, 29,26 are 1967 Art. 7084.
Adres: Doornhoek 686 (1846-1870), Doornhoek 893 (1870-1892), Doornhoek 913 (1892-1898), Doornhoek 891 (1898-1910), Doornhoek G 51 (1910-1921), Doornhoek G 56 (1921-1931), Doornhoek G 54 (1932-1942), Doornhoek A 59 (1943-1963), Pastoor Clercxstraat 14 (vanaf 1963). Later werd van het stalgedeelte een woning gemaakt. Deze woning kreeg huisnummer 14a. 1846-1963 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383 en 769.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Jan Danelt Nyelensoen, man van Marie dochter van Jan Landtmeter en zijn schoonzoon Jacop Jan Deckerss die is getrouwd met zijn dochter Heylwich Voor 06-05-1531 R23, fol. 64v.
Jan zoon van wijlen Willem Janss vander Moest die auste Vermeld op 06-05-1531 R23, fol. 64v.
Dirck zoon van wijlen Hanricx die Lew des auwen Opdracht op 06-03-1531 R23, fol. 64v.
Heylwigen dochter wylen Aert Stanssarts, weduwe van wijlen Dircx zoon van wijlen Peter Dircxsoen Opdracht op 25-05-1537 R23, fol. 282r.
De kinderen van Dirck, zoon van wijlen Peter Dircx en van Heylwigen dochter wylen Aernt Dircxs, namelijk: Peter, Aernt, Heylwig (getrouwd met Dries, zoon van wijlen Delis Danelss, met zoon Ariaen), Dirck (minderjarig), Mechtelt (minderjarig) en Marie (minderjarig) Vermeld op 05-05-1550 R25, fol. 512-513.
Hanrick zoon van wijlen Jan Claeuss Overdracht van rechten op 05-05-1550 R25, fol. 512-513.
Mechtelt, dochter van wijlen Dirck Peterss en haar kinderen Afstand van rechten op 18-05-1559 R27, fol. 24-25.
Hanrick Jan Claeuss Verwerving van rechten van Mechtelt op 18-05-1559 R27, fol. 24-25.
Dinghen, weduwe van wijlen Jan Claessen aen den Doorenhoeck net haar kinderen (Nicolaes, Willem, Goyart, Lysken en Heylken) en de kinderen van Hanrick Jan Claessen Vermeld 1599-1642 Hg-82, Hm-81; Hm-83.
Goort, zoon van Jan Claess en Dingen Vermeld 1599-1642 en in 1657 Hg-82; VP-1657, nr. 143.
De weduwe van Goyart Jan Claessen met haar kinderen Henrick en Peeter Vermeld 1646-1661 Hg-82.
Henrick en Peter, kinderen van Goyart Jan Claessen Vermeld 1646-1661 Hg-82.
Hijlken Hendrik Goorts van Dooren, overleden op 04-11-1700 zonder kinderen na te laten Vermeld op 04-11-1700 R69, fol. 149-151.
Hendrick Hendrik Goorts van Dooren, overleden op 20-09-1701 zonder kinderen na te laten. Cornelis Henrick Goorts van Doorn is een van de erfgenamen. Vermeld op 20-09-1701 R69, fol. 179-181v.
Cornelis Henrick Goorts van Doorn Vererving op 20-09-1701; vermeld in 1719 R69, fol. 149-151; II-E-106.
De kinderen van Cornelis van Doorn Vermeld in 1722 VP-1722, fol. 484.
Hendrik, zoon van Cornelis van Doorn vermeld in 1761 VP-1761, fol. 217.
Hendrik Cornelis van Doorn het vruchtgebruik en zijn zoon Cornelis het erfrecht Vermeld 1777-1785 VP-1777, fol. 217.
Cornelis Hendrik van Doorn Vererving 1777-1785, vermeld in 1808 VP-1777, dol. 234; II-E-238, nr. Q-6.
Jan Antony van den Tillaar Koop op 16-08-1810 VP-1785, fol. 220.
De weduwe van Jan Antony van den Tillaar, wonend op de Doornhoek Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
Meghel van den Tillaart, getrouwd met Jan van de Ven Koop in 1842 Art. 1471.
Johanna van de Ven (minderjarig), en verdere erfgenamen Vererving 1842-1878 Art. 1471.
Lourens van de Rijt, landbouwer Deling in 1878 Art. 3015.
Arnoldus van de Linden, landbouwer Koop in 1883 Art. 2656.
Arnoldus Vogels, landbouwer Koop in 1896 Art. 4128.
Jan van den Tillart, landbouwer Koop in 1923 Art. 5752.
Geertruida Verkuylen, weduwe van Jan van den Tillart (vanaf 1946 wonend in Dinther), en Maria Odilia van de Tillart (doorgestreept in 1931) Vererving in 1943 Art. 5752.
Wilhelmus Timmers, landbouwer Koop in 1949 Art. 7084.
 

Bewoners Datum Bronnen
Cornelis van Dooren, Marij sijn vrouw, Aert de knecht, Hendrien de meijt boven, Johannes, Jenneken, Henrick en Jan haere kinderen onder de sestien jaeren Vermeld in 1709 II-E-38.
Cornelis Henrick Goorts van Dooren Vermeld in 1709-1716 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716).
Peter Hendrick Ketelaers Vermeld in 1716-1724 II-E-73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Peter Hendrik Ketelaars Vermeld in 1717-1719 II-E-104; II-E-106.
Niet arm
Boven de 16: Fransis Jans Rijbroek (man), Willemijn (vrouw), Jans (meid)
Onder de 16: Ariaantje en Jenneke (kinderen), Jan Hendrix (knecht)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Francis Jan Hendrikx Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 290.
Hendrik Cornelis van Doorn Vermeld van 1736-1761 tot 1781 II-E-17 en 18, nr. 290.
Cornelis Hendrik van Doorn Vermeld in 1786-1808 II-E-17 en 18, nr. 290; E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808).
Man: Jan A. van den Tilaart, 36 jaar, geboren op 10-4-1774 in Veghel
Vrouw: Johanna J. Verbeek, 36 jaar, geboren op 10-2-1774 in Veghel
Kind: Maria J. van den Tillaart, 3 jaar, geboren op 21-12-1807 in Veghel
Kind: Mechel J. van den Tillaart, 2 jaar, geboren op 10-10-1808 in Veghel
Kind: Maria J. van den Tillaart, 0 jaar, geboren op 2-8-1810 in Veghel
Inwonend: Annemie K. van der Velde, 16 jaar, geboren op 25-1-1794 in Veghel
Inwonend: Johanna J. Smulders, 23 jaar, geboren op 1-7-1787 in Veghel
Inwonend: Peter P. van Tiene, 23 jaar, geboren op 14-1-1787 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel 1810.
Jan Antonij van den Tillaar Vermeld 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Vrouw: Johanna Verbeek, weduwe van Johannes van den Tillaart, 54 jaar, landbouwster, geboren in Veghel
Kind: Adriaan van den Tillaart, 22 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johannes van den Tillaart, 17 jaar, geboren in Veghel
Kind: Mechelina van den Tillaart, 21 jaar, geboren in Veghel
Dienstmeid: Johanna Pepers, 16 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel 1830.
Martinus Welten Vermeld 1833-1836 NA1224.
Jan Johannes H. van de Ven Vermeld 1836-1840, ingekomen in 1836 NA1224.
Man: Jan van de Ven, 35 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Vrouw: Mechelina van den Tillaart, 31 jaar, geboren in Veghel
Kind: Francis van de Ven, 2 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna van de Ven, 1 jaar, geboren in Veghel
Kind: Catharina van de Ven, 10/12 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Antony van den Broek, 17 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Johanna Verbeek, 66 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Geertrui Rijkers, 23 jaar, geboren in Veghel
Bijschrift kind: Adriaan van de Ven, geboren op 4-12-1840 in Veghel
Bijschrift kind: Wilhelmina van de Ven, geboren op 1-5-1842 in Veghel
Bijschrift kind: Johanna Maria van de Ven, geboren op 15-8-1843 in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel 1840.
Jan Johannes H. van de Ven en inwonend: De weduwe van Jan van den Tillaart Vermeld 1842-1849 NA1225.
Vader: Jan van de Ven, geboren in 1814 te Veghel
Moeder: Mechel van de Tillaart, geboren in 1808 te Veghel
Zoon: Johannes van de Ven, geboren in 1837 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Johanna van de Ven, geboren in 1838 te Veghel, schoolleerling, doorgestreept, overleden op 25-6-1854
Dochter: Catharina van de Ven, geboren in 1839 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Anna Maria van de Ven, geboren in 1843 te Veghel
Dochter: Johanna van de Ven, geboren in 1847 te Veghel
Bijschrift, zoon: Christianus van de Ven, geboren op 27-3-1851 te Veghel, doorgestreept, overleden op 28-3-1851
Vermeld in 1849-1862 NA1591, Bevolkingsregister Veghel 1849-1862.
Hoofd: Joannes van de Ven, geboren in oktober 1804 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Joannes van de Ven, geboren op 10-1-1837 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Catharina van de Ven, geboren op 8-2-1838 te Veghel
Dochter: Maria van de Ven, geboren op 15-8-1843 te Veghel
Dochter: Joanna van de Ven, geboren op 10-12-1846 te Veghel, schoolleerling
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1769
Jan Johannes van de Ven Vermeld van 1846-1848 tot 1862-1870 Inv. nr. 1702 t/m 1705.
Hoofd: Joannes van de Ven, geboren in oktober 1804 te Veghel
Zoon: Joannes van de Ven, geboren op 10-1-1837 te Veghel
Dochter: Catharina van de Ven, geboren op 8-2-1835 te Veghel
Dochter: Maria van de Ven, geboren op 15-8-1843 te Veghel
Dochter: Joanna van de Ven, geboren op 10-12-1846 te Veghel
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1606, blad nr. 1164, Doornhoek, huis nr. 686
Hoofd: Joannes van de Ven, geboren op 18-10-1804 te Veghel
Zoon: Joannes van de Ven, geboren op 10-1-1831 te Veghel
Dochter: Catharina van de Ven, geboren op 10-2-1834 te Veghel
Dochter: Maria van de Ven, geboren op 15-8-1843 te Veghel
Dochter: Joanna van de Ven, geboren op 10-12-1846 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869, inv. nr. 1779.
Hoofd: Joannes van de Ven, geboren in oktober 1804 te Veghel
Zoon: Joannes van de Ven, geboren op 10-1-1837 te Veghel
Dochter: Catharina van de Ven, geboren op 8-2-1835 te Veghel
Dochter: Maria van de Ven, geboren op 15-8-1843 te Veghel
Dochter: Joanna van de Ven, geboren op 10-12-1846 te Veghel
Vermeld in 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1622, fol. 1871, Doornhoek
Hoofd: Laurens van de Rydt, geboren op 5-5-1827 te Veghel
Vrouw: Catharina van de Ven, geboren op 8-2-1839 te Veghel
Zoon: Johannes van de Rijdt, geboren op 2-6-1875 te Veghel
Dienstknecht: Johannes van Wanroij, geboren op 15-9-1832 te Dinther
Dienstmeid: Johanna Bolwerk, geboren op 1-11-1863 te Heeswijk
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr. 1815
Hoofd: Arnoldus Vogels, geboren op 28-12-1848 te Veghel
Vrouw: Johanna Vogels, geboren op 2-10-1847 te Veghel
Bijschrift op 1-7-1893, dochter: Johanna Vogels, geboren op 17-6-1893, doorgestreept, overleden op 36-8-1893
Bijschrift op 15-5-1901, zus: Wilhelmina Vogels, geboren op 2-1-1845 te Veghel, op 24-4-1901 uit Sint-Oedenrode gekomen, doorgestreept, overleden op 22-8-1901
Bijschrift op 1-3-1906, neef: Cornelis Vogels, geboren op 2-5-1870 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, overleden op 1-3-1906
In 1898-1910 vanuit Eerde naar Pastoor Clercxstraat 14 verhuisd. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1633, fol. 2037
Arnoldus Vogels Vermeld in 1898-1908 en in 1921-1931 Inv. nr. 1706 t/m 1708 en 1710.
Hoofd: Arnoldus Vogels, geboren op 28-12-1848 te Veghel
Vrouw: Johanna Vogels, geboren op 2-10-1847 te Veghel
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1644, folio 131
De kinderen van J. van den Tillart Vermeld in 1932 Inv. nr. 1712.
In februari 1942 is Willem Timmers met Tonia van Asseldonk en hun kinderen Annie, Dini en Thea verhuisd van Erp naar dit huis in Zijtaart. Februari 1942 Mededeling van Annie Berkmortel - Timmers d.d. 21-02-2007.
Pastoor Clercxstraat 14: J.M.C. van de Berkmortel - Timmers Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Pastoor Clercxstraat 14a: J.C.J. Timmers Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads