Foto's Huizen Kroniek

Pastoor Clercxstraat 10

Foto uit 2006


Ouderdom
Het huis wordt genoemd in 1545. De bewoning op het perceel is vermoedelijk ouder. De percelen tusssen de Valstraat en de Pastoor Clercxstraat werden vermoedelijk in de veertiende eeuw van de gemene gronden uitgegeven en ontgonnen. Van kort voor 1840 tot ergens tussen 1849 en 1859 woonde er een tweede gezin in dit huis.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Enen huyze, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 1 ‘mauwersaets’, gelegen in Veghel int Keseler
     - e.z.: Goessen Aernt Dircxs
     - a.z.: Hanricx Goert Willemss
     - e.e.: Ghys Joris en anderen
     - a.e.: ‘die gemeyn straet’

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 1 ‘mauwer’ gerst, ‘der maten van Den Bosch’, en 1 mud gerst,
       Veghelse maat, aan de erfgenamen van Gerit Geritss van Lanchuys
     - 1 oude groot aan de erfgenamen van Gerit Geritss van Lanchuys
     - 5 Bossche ponden aan ‘den capittel van Sente Oeden Roede’
     - 3 Bossche ponden aan ‘den rectoer van Sente Anthonis capel aent
       Wybosch
     - 3 Bossche ponden aan Gerit Claeus Gerits
     - 20 stuivers aan Heylwigh Willems dochter Vervest
     - 2 Bossche ponden aan de Tafel van de Heilige Geest te Veghel
30-03-1545 R24, fol. 768-769.
Anna, natuurlijke dochter van wijlen Jacop Goerts en van Heylwigen, wijlen dochter van wijlen Willems vander Moest, heeft volgens het testament van haar moeder Heylwich, opgedagen aan Cornelis, zoon van wijlen Wouter Willemss ten behoeve van Engel, weduwe van wijlen Wouter Willemss, zijn moeder en haar kinderen, een erfcijns van 20 stuivers, welke erfcijns Peter, zoon van wijlen Hanrick Horcx, als man van Heylwig, dochter van wijlen Vriensen van der Moest beloofd had te betalen uit ‘eenen huyze, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen dair toebehoirende’, gelegen ‘int Keseler’
     - e.z.: Hanricx Goert Willemss
     - a.z.: (..) Hanricx van Wetten
08-01-1564 R27, fol. 593-594.
‘Een huys, hostat ende hoff mitten erffenissen’, gelegen ‘in die Kesaersche thiende’
     - e.z.: Hanrick Goert Willemss
     - a.z.: Hanrick Thonis Hanricxs
     - e.e.: het goed van de verkoper en anderen
     - a.e.: de straat

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 7 vaten rogge, veghelse maat, aan Hanrick Geritss
     - 3 mauwer gerst, veghelse maat, aan Anna, dochter van wijlen Gerit
       Geritss van Lanchuys
     - 21 stuivers aan de rector van de kapel ‘aen dat Wybosch binnen der
       prochien van Schyndel’
     - 35 stuivers aan de rector van een altaar in de kerk van Sint-Oedenrode
22-11-1564 R27, fol. 755-756.
Aert Peter Aerts erft 'een seecker huijs met een est', gelegen 'aenden Doorenhoeck' en het half Notevelt en ander goed. Arien Aert Hendrick Thonissen erft 'een schuere met den grond daerop die schuer is staende tot sijn paelen toe', gelegen 'aenden Doorenhoeck, met de schop sonder den gront daer bij staende'. Deling op 02-09-1642 R46, fol. 103-108.
'Huijs, esthuijs, hoff, bomgart met het aengelegen lant ende een half weijveldeken, gelegen 'inden Doorenhoeck', groot 4 lopens, dat hij toebedeeld heeft gekregen
     - e.z.: het goed van Daniel Henrick Danels
     - a.z.: het goed van Arien Aertss
     - e.e.: Meriken, dochter van Aert Henrick Toness
     - a.e.: de straat
14-02-1643 R46, fol. 83-84.
Een 'huijs, hoff, schuer, boomgaert, pooterijen, landerijen', groot ca. 4 lopens, gelegen 'aenden Doorenhoeck'
     - e.z.: het goed van Anthonis Marten
     - a.z.: het goed van Daendel Henrick Daniels met de zijnen
     - e.e.: het goed van Henrick Aerts
     -  a.e.: de gemeint
Het goed is belast met jaarlijks
     - 12 gulden en 10 stuivers aan Sr. Blottenborgh, rentmeester van de
        Tafel van de Heilige Geest in Den Bosch
     - 17 stuivers en 2 oort aan Peeter den J(..)ge te Dinther
27-03-1654 R51, fol. 66-67.
‘Huys, hoff, boomgaert, toecomende de weduwe Micgiel Donckers, en d' aengelegen lant’ 1657 VP-1657, nr. 133.
‘Een huijs', gelegen ‘in den Doorenhoeck, mette schop, hoff, lant ende bomgaert daer bij gelegen
     - e.z.: Henrick Claessen
     - a.z.: de weduwe van Thonis Martens
     - e.e.: het goed van Henrick Aerts
     - a.e.: de gemeint
14-06-1669 R55, fol. 225-233.
'Sijn lant bij het huijs' 1707 VP-1707, fol. 169
'Erff met een parceel daer neffens' 1722 VP-1722, fol. 477.
Een huis, schop, bakhuis, hof, boomgaard en aangelegen groes- en teulland met houtwas en voorpoting, gelegen 'aen den Doornhoek' 30-12-1779 R108, fol. 145v.
Kadaster: Keselaar E412, huis, schuur en erf, 4,16 are 1832 Kadaster 1832.
In de periode 1846-1851 had het pand twee huisnummers. Het bestond toen uit twee woningen. Nadat de bewoner, Hendrikus van der Schoot, in 1851 een nieuw huis bouwde en daar ging wonen (Pastoor Clercxstraat 2), bestond het pand weer uit één woning. 1846-1851 Inv. nr. 1702 en 1703.
In 1887 werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: E2428, huis, schuur en stal, 9,66 are 1887 Art. 3668.
In 1893 werden weer percelen samengevoegd; hierna kadaster: E2572, huis, schuur, stal en bouwland, 35,30 are 1893 Art. 4084.
Op 30-04-1927 kreeg A. van de Nieuwenhuijzen vergunning voor het bouwen van een kippenhok. 30-04-1927 BV-754.
Op 17-05-1950 kreeg de weduwe van H. Peepers, wonende Doornhoek A 15, vergunning om een woonhuis te verbouwen. Van het stalgedeeelte van het pand (nu Pastoor Clercxstraat 8 en 10) werd een woning gemaakt (nu Pastoor Clercxstraat 8). 17-05-1950 BV na 1936.
Op 17-04-1951 kreeg Petrus Pepers, arbeider, wonende op Doornhoek A 15a, vergunning om een kippenhok te bouwen. 17-04-1951 BV na 1936.
Op 08-02-1955 kreeg F.H. van der Heijden, landbouwer, wonende op A 15, vergunning om een kippenhok te bouwen. Op 20-12-1955 volgde vergunning om nog een kippenhok te bouwen. 1955 BV na 1936.
In 1957 werden perceelsgrenzen veranderd; kadaster: E3257, huis, stal, 4 hokken en bouwland 1957 Art. 7342.
Op 14-03-1961 kreeg F. van der Heijden, wonende op A 15, vergunning om een varkensschuur te bouwen. 14-03-1961 BV na 1936.
Op 23-01-1964 kreeg F. van der Heijden, wonende op Pastoor Clercxstraat 10, vergunning om een kippenhok te bouwen. Op 21-05-1965 volgde vergunning voor nog een kippenhok. 1964-1965 BV na 1936.
Kadaster: E3491, huis, stal, schuur, bouwland, weiland en hokken, 57,80 are 1967 Art. 7342.
Adres: Doornhoek 688 en 689 (1846-1870), Doornhoek 896 (1870-1892), Doornhoek 916 (1892-1898), Doornhoek 894 (1898-1910), Doornhoek G 53 (1910-1921), Doornhoek G 58 (1921-1931), Doornhoek G 56 (1932-1942), Doornhoek A 15 (1943-1950), Pastoor Clercxstraat 10 (vanaf 1963) 1846-1963 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383 en 769.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Meester Peter zoon van wijlen Hanrick Horcx, ‘cyrurgyn’ man van wijlen Heylwigen dochter wylen Vriens Janss vander Moest  draagt zijn rechten over op Hanrick zoon van wijlen Gerit Houbraken Verwerving op 30-03-1545 R24, fol. 768-769.
Geertruyt dochter meester Peter zoon van wijlen Hanrick Horcx, ‘cyrurgyn’ heeft haar 1/7 deel opgedragen aan Hanricken soene wylen Jan Claeuss Opdracht op 30-03-1545 R24, fol. 769.
Hanrick dochter van meester Peter zoon van wijlen Hanrick Horcx met haar man Welt zoon van wijlen Delis Weltgens (betreft het 1/7 deel afkomstig van haar zus Geertruijt) Vernaarderd 1/7 deel op 30-03-1545 R24, fol. 769-770.
Anna dochter van meester Peters zoon van wijlen Hanrick Horcx heeft haar 1/7 deel opgedragen Hanrick zoon van wijlen Gerit Houbraken Opdracht op 30-03-1545 R24, fol. 770.
Hanrica dochter van meester Peter zoon van wijlen Hanrick Horcx met haar man Weltg soene wylen Delis Welten (betreft het 1/7 deel afkomstig van haar zus Anna) Vernaarderd 1/7 deel op 30-03-1545 R24, fol. 770-771.
Welt zoon van wijlen Delis Weltkens man van Hanricken dochter van Peter zoon van Hanrick Horcxs (bezit 3/7 deel, 2/7 had hij vernaarderd en 1/7 geerfd) Vermeld op 25-07-1545 R25, fol. 37.
Hanricken soene wylen Jan Claeus Vriezens (3/7 deel afkomstig van Welt Delis Weltkens) Opdracht van 3/7 deel op 25-07-1545 R25, fol. 37.
Hanrick zoon van wijlen Gerit Houbraken draagt zijn rechten in het het huis over aan Hanricken soene wylen Jan Claeus Vriezen Overdracht op 25-07-1545 R25, fol. 37-38.
Hanrick, Willem en Barbera, kinderen van Peter, zoon van wijlen Hanricx Horcx  (bezitten 3/7 deel) Vemeld op 21-05-1552 R26, fol. 9-10.
Hanrick, zoon van wijlen Jan Claeussoen (betreft het 3/7 deel van Hanrick, Willem en Barbera)) Opdracht van 3/7 deel op 21-05-1552 R26, fol. 11-12.
Elysabeth, dochter van wijlen Peter, zoon van wijlen Hanrick Horcxs, met haar man Ariaen, zoon van wijlen Ariaen Danelss Vernaardering van 3/7 deel op 20-05-1552 R26, fol. 9-10.
Jan, zoon van wijlen Hanrick Jan Claeussoen Vermeld op 22-11-1564 R27, fol. 755-756.
Jan, zoon van Gerit Meeussoon (koopt voor 450 Carolus gulden) Koop op 22-11-1564 R27, fol. 755-756.
Hanrick, zoon van Anthonis Hanricxs Vernaarderd op 22-11-1564 R27, fol. 756-757.
Aert Hendrick Thonnissen  Voor 02-09-1642 R46, fol. 103-108
De kinderen van Aert Hendrick Thonnissen en Genofeva, dochter van Andries Ariens, met name: Genoveva, Lijsken (getrouwd met Aert Peters Aerts), Arien, Meriken, Driesken (getrouwd met Jan Marten Donckers), Hendrick en de minderjarige Aert Vermeld op 02-09-1642 R46, fol. 103-108.
Aert Peter Aerts Deling op 02-09-1642 R46, fol. 103-108.
Thonis Jan Thoniss Koop op 14-02-1643 R46, fol. 83-84.
Michgiel Arien Donckers Koop op 27-03-1654 R51, fol. 66-67.
Anneken, dochter van Jan Thonis Corsten, met haar man Jan Henrickxen Vernaardering op 28-04-1654 R51, fol. 75-76.
Michgiel Donckers Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 133.
De kinderen van Michgiel Donckers en Catrina Martens, met name: Aert, Henrick, Marten, Ariaen, en de minderjarige kinderen van Lijsken, getrouwd met Aert Thonissen Vermeld op 14-06-1669 R55, fol. 225-233.
Ariaen, zoon van Michgiel Donckers Toebedeeld op 14-06-1669 R55, fol. 225-233.
Mighiel Ariaan Doncquers Vermeld 1702-1722 VP-1702, fol. 219; VP-1722, fol. 476.
Adriaen Jacob Adriaens Deling op 20-02-1733 VP-1722, fol. 476 en 477.
Geerit Hendrick Jan Emons, en de 4 kinderen van Adriaen Heijmans Deling op 02-03-1734 VP-1722, fol. 477.
Francis Jans van Rijbroek Koop op 31-05-1735 VP-1722, fol. 477.
Fransis Jans Reybroek het vruchtgebruik en zijn kinderen het erfrecht Vemerld 1761-1769 VP-1761, fol. 214.
Tony Lambert van Doorn, getrouwd met Jenneke, dochter van Francis van Rijbroek Deling op 30-12-1779 VP-1777, fol. 231v; R108, fol. 145v.

De weduwe van Antony Lambert van Doorn het vruchtgebruik en haar kinderen (Lambert, Willem, geert, Marte en Annemie) het erfrecht

Vererving, vermeld in 1808 VP-1785, fol. fol. 217; II-E-238, nr. Q-8.
Johannes Peter verhoeven Vermeld 1810-1820 Maatboek 1810.
De kinderen van Johannes Peter Verhoeven, wonend op de Doornhoek Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
Francis Verhoeven en consorten Verwerving in 1868 Art. 2676.
Martinus van den Tillaart, Johannes van den Tillaart, en Gijsbertus van den Nieuwenhuijzen Koop in 1884 Art. 3634.
Gysbertus van den Nieuwenhuizen, landbouwer Deling in 1885 Art. 3668.
Gijsbertus van den Nieuwenhuizen (1/2), en zijn kinderen: Antonius, Johannes de jonge en Johannes de oude van den Nieuwenhuizen (1/2) Vererving in 1900 Art. 3668 en 4084.
Antonius van den Nieuwenhuizen, landbouwer Deling in 1903 Art. 4566.
Antonius van den Nieuwenhuizen voor de helft, en zijn 6 minderjarige kinderen ieder voor 1/12 deel: Antonius, Gijsberta, Anna Maria, Johannes, Arnoldus en Margaretha van den Nieuwenhuizen Vererving in 1918 Art. 4566.
Martinus Pepers, landbouwer op Zondveld Koop in 1929 Art. 5463.
Ardina van den Tillart, weduwe van Martinus Pepers Vererving in 1950 Art. 5463.
Franciscus Henricus van der Heijden Deling in 1954, vemeld in 1967 Art. 7342.
 

Bewoners Datum Bronnen
Otto Thonissen Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 133.
Michiel Arien Donckers, Marij sijn vrouw, Henrick de knecht en Jenneke de meijt boven de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Michiel Adriaen Gielen Donckers Vermeld in 1709-1712 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712).
Willem Eijmberts van den Groenendael Vermeld in 1712-1717 II-E-237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717).
Jan Hendrick Ketelaers Vermeld in 1719-1721 II-E-122 (1719), 123 (1720), 124 (1721).
Willem Gerard Willems Vermeld in 1722-1724 II-E-86 (1722), II-B-48 (1724).
Arm
Boven de 16: De weduwe van Jacobus van Doorn
Onder de 16: Willemijn, Joannis en Jan (kinderen)
Vermeld in 1736 II-E-66.
De weduwe van Jacobus Willems Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 287.
Francis Jans Rijbroek Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 287.
Jan Johannes van de Ven Vermeld in 1766-1771 II-E-17 en 18, nr. 287.
Tony van Doorn Vermeld in 1776-1798 II-E-17 en 18, nr. 287.
Johannes Peter Verhoeven Vermeld in 1806-1807 E248 (1806), E249 (1807).
Johannes Peter Verhoeven en de weduwe van Antonij van Doorn Vemeld 1808-1811 E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Johannes P. Verhoeven, 33 jaar, geboren op 25-9-1777 in Veghel
Vrouw: Annemie A. van Doorn, 35 jaar, geboren op 22-5-1775 in Veghel
Kind: Antonetta J. Verhoeven, 5 jaar, geboren op 6-4-1805 in Veghel
Kind: Catriena J. Verhoeven, 4 jaar, geboren op 12-6-1806 in Veghel
Kind: Anneke J. Verhoeven, 3 jaar, geboren op 16-8-1807 in Veghel
Kind: Petronella J. Verhoeven, 1 jaar, geboren op 25-7-1809 in Veghel
Inwonend: Jenneke J. van Reybroek, 73 jaar, geboren op 25-4-1737 in Veghel
Inwonend: Peter R. Kuypers, 20 jaar, geboren op 25-12-1790 in Veghel
Inwonend: Catriena P. van Sleuwen, 32 jaar, geboren op 25-4-1778 in Veghel
Inwonend: Adriaan D. Ketelaars, 13 jaar, geboren op 22-2-1797 in Sint-Oedenrode
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel 1810.
De weduwe van Johannes Verhoeven Vermeld 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Broer: Franciscus Johannes Verhoeven, 18 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Broer: Antony Verhoeven, 15 jaar, geboren in Veghel
Zus: Antonia Verhoeven, 24 jaar, geboren in Veghel
Zus: Catharina Verhoeven, 23 jaar, geboren in Veghel, overleden op 15-1-1835
Zus: Anna Verhoeven: 22 jaar, geboren in Veghel
Zus: Petronella Verhoeven, 20 jaar, geboren in Veghel
Zus: Maria Verhoeven, 17 jaar, geboren in Veghel
Landbouwknecht: Theodorus van Doorn, 32 jaar, geboren in Dinther
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel 1830.
De kinderen van Johannes Peter Verhoeven Vermeld in 1833-1840 NA1224.
Woning 1, huisnummer 688:    
Man: Hendrik van der Schoot, 35 jaar, arbeider, geboren in Schijndel
Vrouw: Catharina van Heeswijk, 33 jaar, geboren in Veghel
Kind: Peter van der Schoot, 6 jaar, geboren in Veghel
Kind: Laurens van der Schoot, 4 jaar, geboren in Veghel
Kind: Maria van der Schoot, 7 jaar, geboren in Veghel
Bijschrift kind: Wilhelmina van der Schoot, geboren op 4-2-1841 in Veghel
Bijschrift kind: Lambertus van der Schoot, geboren op 8-12-1842 in Veghel
Bijschrift kind: Maria van der Schoot, geboren op 25-2-1845 in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel 1840.
Hendrikus van der Schoot Vermeld in 1846-1851 Inv. nr. 1702 en 1703.
Vader: Hendrik van der Schoot, geboren in 1805 te Schijndel, dagloner
Moeder: Catharina van Heeswijk, geboren in 1806 te Veghel
Zoon: Laurens van der Schoot, geboren in 1835 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Willem van der Schoot, geboren in 1841 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Lambertus van der Schoot, geboren in 1842 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Johanna van der Schoot, geboren in 1846 te Veghel
In 1849-1859 van Pastoor Clercxstraat 10 naar de Heuvel verhuisd NA1594, Bevolkingsregister Veghel 1849-1862.
Niet genoemd Op 31-12-1859 Volkstelling op 31-12-1859
"Vervallen" In 1862-1870 Inv. nr. 1704, 1705 en 1711
Woning 2, huisnummer 689:    
Broer: Francis Verhoeven, 27 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Broer: Antony Verhoeven, 24 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Zus: Antonetta Verhoeven, 34 jaar, geboren in Veghel
Zus: Petronella Verhoeven, 30 jaar, geboren in Veghel
Zus: Maria Verhoeven, 26 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Lambert Smits, 14 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel 1840.
De kinderen van Johannes Petrus Verhoeven Vermeld in 1846-1870 Inv. nr. 1702 t/m 1705.
Broer: Francis Verhoeven, geboren in 1812 te Veghel
Broer: Antonie Verhoeven, geboren in 1815 te Veghel, doorgestreept, overleden op 1-8-1854
Zus: Petronella Verhoeven, geboren in 1809 te Veghel
Zus: Maria Verhoeven, geboren in 1813 te Veghel
Inwonend: Johanna Maria van de Tillaart, geboren in 1844 te Veghel, schoolleerling
Dienstmeid: Adriana van der Zanden, geboren in 1823 te Veghel, doorgestreept, in 1851 vertrokken naar fol. 626
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister Veghel 1849-1862.
Hoofd: Francis Verhoeven, geboren op 24-8-1812 te Veghel, akkerbouwer
Zus: Petronella Verhoeven, geboren op 25-7-1809 te Veghel
Zus: Maria Verhoeven, geboren op 17-10-1813 te Veghel
Dienstknecht: Martinus Opheij, geboren in 1836 te Erp
Dienstmeid: Johanna Maria van den Tillaart, geboren op 11-9-1844 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1769
Hoofd: Francis Verhoeven, geboren op 21-8-1912 te Veghel
Zus: Petronella Verhoeven, geboren op 25-7-1809 te Veghel, doorgestreept, overleden op 6-3-1868
Zus: Maria Verhoeven, geboren op 17-10-1813 te Veghel
Bijschrift, zwager: Adriaan Kerkhof, geboren op 9-11-1801 te Veghel, 0p 10-3-1858 uit Erp gekomen
Bijschrift, nicht: Maria Johanna van den Tillaart, geboren op 4-9-1844 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1606, blad nr. 1203, Doornhoek, huis nr. 689
Hoofd: Francis Verhoeven, geboren op 24-8-1812 te Veghel
Zus: Maria Verhoeven, geboren op 17-10-1813 te Veghel
Bijschrift, zwager: Adriaan Kerkhof, geboren op 9-11-1801 te Veghel
Bijschrift, nicht: Maria Johanna van den Tillaart, geboren op 4-9-1844 te Veghel
Dienstknecht: Hendrik Vogels, geboren op 22-7-1839
Dienstknecht: Joannes van de Ven, geboren op 7-11-1856
Dienstmeid: Maria van der Heijden, geboren op 21-6-1852
Afwezig: Antonie van Hoofd, geboren op 5-12-1831 te Erp, weduwnaar, bevindt zich te Berlicum, straatmaker
Vermeld op 1-12-1869 Bevolkingsregister op 1-12-1869, inv. nr. 1779
Hoofd: Francis Verhoeven, geboren op 21-8-1912 te Veghel
Zus: Maria Verhoeven, geboren op 17-10-1813 te Veghel
Zwager: Adriaan Kerkhof, geboren op 9-11-1801 te Veghel, doorgestreept, overleden op 20-9-1870
Nicht: Maria Johanna van den Tillaart, geboren op 4-9-1844 te Veghel, doorgestreept, overleden op 27-7-1871
In 1870-1879 verhuisd van Pastoor Clercxstraat 10 naar Hemel 1 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1622, fol. 1963, Doornhoek
Hoofd: Lambertus van der Schoot, geboren op 8-12-1842 te Veghel
Vrouw: Wilhelmina van de Maat, geboren op 13-11-1838 te Sint-Oedenrode
Dochter: Gerardina van der Schoot, geboren op 26-2-1873 te Veghel
Dochter: Catharina van der Schoot, geboren op 6-1-1876 te Veghel
Dochter: Maria van der Schoot, geboren op 26-5-1878 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr. 1815.
Hoofd: Gijsbertus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 16-8-1835 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register M-R, fol. 1357
Vrouw: Anna Maria van den Tillaart, geboren op 29-8-1842 te Veghel, doorgestreept, overleden op 3-7-1898
Zoon: Arnoldus van den Nieuwenhuizen, geboren op 22-11-1869 te Veghel, doorgestreept, overleden op 5-6-1895
Zoon: Johannes van den Nieuwenhuizen, geboren op 13-11-1872 te Veghel, doorgestreept
Zoon: Johannes van den Nieuwenhuizen, geboren op 4-10-1874, doorgestreept, op 1-12-1899 naar Eindhoven vertrokken
In 1892-1895 vanuit Eerde naar Zijtaart verhuisd. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1631, fol. 1352
Gijsbertus van den Nieuwenhuijzen Vermeld in 1898-1908 en in dezelfde perioode opgevolgd Inv. nr. 1707.
Hoofd: Antonius van den Nieuwenhuijsen, geboren op 21-7-1871 te Veghel, overgeboekt van dienstbodenregister, fol. 172
Vrouw: Hendrica van Zutven, geboren op 6-4-1868 te Veghel, overgeboekt van dienstbodenregister, fol. 172
Vader: Gijsbertus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 16-8-1835 te Veghel, geboekt van register M-R, fol. 1352, doorgestreept, overleden op 2-2-1902
Bijschrift op 6-12-1901, dochter: Anna Maria van den Nieuwenhuijzen, geboren op 5-12-1901 te Veghel
Bijschrift op 4-3-1903, zoon: Martinus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 14-3-1905 te Veghel
Bijschrift op 26-8-1905, dochter: Gijsberta van den Nieuwenhuijzen, geboren op 25-8-1905 te Veghel
Bijschrift op 1-6-1907, zoon: Johannes van den Nieuwenhuijzen, geboren op 1-6-1907 te Veghel
Bijschrift op11-11-1908, zoon: Arnoldus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 10-11-1908 te Veghel
Bijschrift op 24-7-1910, dochter: Margarietha van den Nieuwenhuijzen, geboren op 24-7-1910 te Veghel
Het echtpaar en de vader zijn bijgeschreven op 15-5-1899 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1631, fol. 1357
Antonius van den Nieuwenhuijzen Bijschrift in 1898-1908, vermeld in 1921-1931 Inv. nr. 1706 t/m 1708 rn 1710.
Hoofd: Antonius van den Nieuwenhuijsen, geboren op 21-7-1871 te Veghel
Vrouw: Hendrica van Zutven, geboren op 6-4-1868 te Veghel, doorgestreept, overleden op 1-7-1916
Dochter: Anna Maria van den Nieuwenhuijzen, geboren op 5-12-1901 te Veghel
Zoon: Martinus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 14-3-1905 te Veghel
Dochter: Gijsberta van den Nieuwenhuijzen, geboren op 25-8-1905 te Veghel
Zoon: Johannes van den Nieuwenhuijzen, geboren op 1-6-1907 te Veghel
Zoon: Arnoldus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 10-11-1908 te Veghel
Dochter: Margaretha van den Nieuwenhuijzen, geboren op 24-7-1910 te Veghel
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1642, folio 78
M. Peepers Vermeld in 1932 Inv. nr. 1712.
A. van de Heijden - Baijens Vermeld in 2006 Adressenboek Zijtaart 2006
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads