Foto's Huizen Kroniek

Pastoor Clercxstraat 1

Foto uit november 1974
Pastoor Clercxstraat 01 f.jpg (401752 bytes) Foto uit de jaren tachtig
Foto uit 2006


Ouderdom
Het huis wordt genoemd in 1544. De bewoning op het perceel is waarschijnlijk ouder.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Een huys, hostat ende hoff’ met toebehoren, gelegen in Veghel 'aen den Doerenhoeck in die Vuytcampen aen die Heye'
     - e.z.: Gerit Meeus Janss en anderen
     - a.z., e.e. en a.e.: ‘die gemeynt’

Het goed is belast met jaarlijks een grondcijns van 7 ˝ oort stuivers aan de landsheer.
08-12-1544 R24, fol. 708.
Gerit zoon van wijlen Meeus Janssoen man van Gertrudis dochter van wijlen Jan zoon van wijlen Jan vander Moest des jongen heeft een erfcijns van 5 ˝ Carolus gulden en 5 stuivers verkocht aan Jennen dochter wylen Hanrick Dircxs die Lew. De erfcijns wordt betaald uit ‘enen huyze, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 1 ‘mudsen lants’, gelegen in Veghel ´in die Vuytcampen aen die heye´
     - e.z., e.e. en a.e.: ‘die gemeynt’
     - a.z.: de erfgenamen van Jacop Jan Deckers

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een ‘heychyns’ van 3 ˝ stuivers
     - een erfpacht van 1 mud rogge, ‘der maten van Den Bosch’ en daar te betalen
     - 2 ˝ Carolus gulden aan de kerk van Veghel
     - een erfcijns van 6 Bossche ponden payment
     - een erfcijns van 3 Carolus gulden
28-01-1545 R24, fol. 725-726.
Gerit, zoon van wijlen Meeus Janss, man van Gertrudis, dochter van wijlen Jan vander Moest heeft verkocht aan Jaspar Surmonts, zoon van wijlen Jan Surmonts, een erfcijns van 2 Carolus gulden en 8 stuivers, te betalen uit ‘eenen huyze, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen dair toebehoirende’, groot ca. 1 mudsen lants, gelegen ter plaatse genoemd ‘die Vuytcampen aen die heye’
     - e.z., a.z. en e.e.: de gemeint
     - a.e.: het goed van Thonis Hanricx Roeffss
17-05-1563 R27, fol. 524-525.
‘Eenen huijse, schuer, schop, hostat ende hoff metten erffenisse allen ende enen yegelycken daer toebehoirende’, gelegen ‘aenden Doerenhoeck anders genoempt die Wuytcampen aen die heye’
     - e.z.: Thonis Henrick Roeffs
     - a.z., e.e. en a.e.: de gemeint

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 3 stuivers min 3 moerkens aan de heer van Helmond
     - ˝ braspenning aan de landsheer
     - 3 ˝ stuivers grondcijns aan de ‘naegebueren van Vechel’
     - 21 stuivers aan het kapittel van Sint Jan in Den Bosch
     - 1 mud rogge, Bossche maat, en in Den Bosch te leveren aan Willem van Erp
     - 3 Carolus gulden aan Melchior Janssen
     - 3 Carolus gulden aan Thonis Hanrick Roeffen
     - 14 stuivers aan Anthonis Hanrick Roeffen
     - 6 Carolus gulden aan Danelt Geritss van Haselberch
     - 2 Bossche ponden paijment aan Goirt Jan Willemssoen
     - 2 Bossche ponden aan de Tafel van de Heilige Geest te Veghel
     - 3 Carolus gulden aan de kerk te Veghel
13-02-1578 R29, fol. 528-529.
Jan, zoon van Gerit Bartholomeussoen heeft verkocht aan zijn vader Gerit, zoon van wijlen Bartholomeus Janssen voor het levenslange vruchtgebruik, en na zijn dood zijn kinderen het erfrecht, een erfcijns van 36 Carolus gulden, uit ‘enen huyse, hostat metten erffenisse allen ende enen yegelycken daer roebehoorende’, gelegen ‘aenden Doeren hoeck in die wuytcampen aen die hey’
     - e.z.: Anthonis Hanrick Roeffs
     - a.z.., e.e. en a.e.: de gemeint
13-02-1578 R29, fol. 530-531.
‘Een huys, hostadt, hoff metten erffenissen ende poterijen allen ende eenen ijegelycken daer toebehoorende,’ gelegen ‘aenden Doerenhoeck, anders genoempt die vuytcampen aen die heye’
     - e.z.: de erfgenamen van Thonis Henrick Roeffen
     - a.z., e.e. en a.e.: de gemeint

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een hoen cijns aan de heer van Helmond
     - ˝ braspenning aan de landsheer
     - 3 ˝ stuivers grondcijns aan ‘den naegebueren van Vechel’
     - 21 suivers aan het kapittel van Sint-Jan in Den Bosch
     - 1 mud rogge, Bossche maat, en aldaar te betalen aan Willem van Erp
     - 3 gulden aan Heijlken Melchiors
     - 3 Carolus gulden aan de erfgenamen van Thonis Henrick Roeffen
     - 14 stuivers aan de erfgenamen van Thonis Henrick Roeffen
     - 6 Carolus gulden aan Danelt Gerits van Haselberch
     - 2 Bossche ponden paijment aan Goiart Jan Willems
     - 2 Bossche ponden paijment aan de Tafel van de Heilige Geest te Veghel
     - 3 Carolus gulden aan de kerk te Veghel
     - 30 Carolus gulden aan de kinderen van Gerit Meeus Janssen
24-03-1593 R31, fol. 560-563.
Jan Henrick Caerls, als man van Aliken, dochter van wijlen Gerit Meeus, placht jaarlijks te beuren een erfcijns van 6 Carolus guldens, deel van een grotere cijns van 36 Carolus gulden uit ‘huys, hoff ende erffenis dat Jan Gerit Meeus wylen plach toe te behooren’, gelegen ‘aenden Doerenhoeck anders geheyten aenden vuytcampen aende heye’. Zo is voor schepenen verschenen Jan Henrick Caerls en die heeft verklaard hoe dat Dympna, weduwe van Jan Henrick Claess voornoemde cijns van 6 Carolus gulden aan hem afgelost heeft. 09-06-1593 R31, fol. 599.
Jacop, zoon van wijlen Gerit Bartholomeeus heeft verkocht aan Dijmpna, weduwe van Jan Henrick Jan Claess een erfcijns van 6 Carolus gulden, deel van een grotere cijns van 36 Carolus gulden, welke cijns Jan, zoon van wijlen Gerit Bartholomeeus heeft beloofd te betalen uit ‘eenen huyse, hostat ende hoff metten erffenisse allen ende eenen yegelycken daer toebehoorende’, gelegen ‘aenden Doerenhoeck in die wtcampen aen de heye’, zoals in een schepenbrief van Veghel van 13-02-1578 beschreven staat
     - e.z.: Anthonis Henrick Roeffen
     - a.z., e.e. en a.e.: de gemeint
07-02-1594 R31, fol. 685-686.
Jan, zoon van Aert Jans van Wetten, als man van Marijken, dochter van wijlen Henrick Gerit Bartholomeeus, heeft verkocht aan Dympna, weduwe van Jan Henrick Jan Claess een erfcijns van 6 Carolus gulden, deel van een grotere cijns van 36 Carolus gulden, welke cijns Jan, zoon van wijlen Gerit Bartholomeeus had beloofd te betalen, zoas in een schepenbrief van 13-02-1577 beschreven staat. 07-02-1594 R31, fol. 687-688.
Aert, zoon van wijlen Bartholomeeus Gerits heeft verkocht aan Dijmpna, weduwe van Jan Henrick Jan Claess de ˝ van een erfcijns van 6 Carolus gulden, deel uitmakend van een grotere erfcijns van 36 Carolus gulden, welke cijns Jan, zoon van wijlen Gerit Bartholomeeus beloofd heeft te betalen uit ‘enen huyse, hostadt ende hoff mette erffenisse allen ende een yegelycken daer toebehoorende, soe daer gelegen zyn oft bevonden mochten worden, binnen der prochie van Vechel ter stede genoemt aenden Doeren hoeck in die wtcampen aen die heye’, zoals in een schepenbrief van 13-02-1578 uitvoeriger beschreven staat
     - e.z.: Anthonis Henrick Roeffen
     - a.z., e.e. en a.e.: de gemeint
16-05-1594 R31, fol. 787-788.
‘Seeckere erffenisse’, groot ca. 7 lopens, gelegen ter plaatse genoemd ‘den Dorenhoeck’
     - e.z.: Dingen Jan Claes
     - a.z.: het goed van de erfgenamen van Tonis Roeffen
     - e.e. en a.e.: de gemeint

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 3 gulden aan Dierck Aertssen Tolinx
     - 21 stuivers aan het kapittel van Sint-Jan
     - 1 hoen grondcijns aan de heer van Helmond
     - 2 gulden en 10 stuivers aan de kerk van Veghel
     - 14 stuivers aan de Tafel van de Heilige Geest te Veghel
     - 12 gulden
Vermeld op 01-04-1608 R40, fol. 57.
'Huys, hoff, boomgaert ende zijn lant' 1657 VP-1657, nr. 127.
‘Een huijs, hoff, schop ende aengelegen lant met de poterijen ende gerechtigheden van dien', gelegen ‘aen den Dooren Hoeck'
- e.z. en e.e.: Jan Joorden Donckers
- a.z.: de Valstraet
- a.e.: de straat
06-04-1679 R56, fol. 139-147.
'Erff ende lant aen den Doornhoek' 1722 VP-1722, fol. 472.
Een huis, schop, hof, boomgaard met binnenvelt, teulland en groese, houtwas en voorpotinge, aaneen gelegen 'aan den Doornhoek' 03-09-1789 R110, fol. 89v.
Kadaster: Doornhoek E147, huis, schuur en erf, 9,50 are 1832 Kadaster 1832.
In 1880 werden perceelgrenzen veranderd; hierna kadaster: Doornhoek E2335, huis, schuur en erf, 5,10 are 1880 Art. 3259.
Kadaster: Doornhoek E2335, huis, erf en schop (bijschrift: bakhuis), 5,10 are 1907-1925 Art. 4766.
Op 02-04-1957 kreeg A. van Zutphen, landbouwer, wonende op Eerde A 180, vergunning om een kippenhok te bouwen op perceel kadaster E2567, adres A 14. 02-05-1957 BV na 1936.
Op 31-01-1962 kreeg A. van Zutphen, wonende op Kempkens A 180, vergunning om een varkensstal te bouwen op perceel kadaster E2566. 31-01-1962 BV na 1936.


Op 31-07-1962 kreeg A. van Zutphen, wonende op Kempkens A 180, vergunning om de boerderij op adres Doornhoek A 14 te verbouwen.
31-07-1962 BV na 1936.
Adres: Doornhoek 690 (1846-1870), Doornhoek 899 (1870-1892), Doornhoek 918 (1892-1898), Doornhoek 896 (1898-1910), Doornhoek G 13 (1910-1921), Doornhoek G 13 (1921-1931), Doornhoek G 13 (1932-1942), Doornhoek A 14 (1943-1963), Pastoor Clercxstraat 1 (vanaf 1963) 1846-1963 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel. nr. 383 en 769; art. 9455.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Jan vander Moest Vermeld op 29-09-1540 R24, fol. 261.
Huybert zoon van wijlen Hanrick Hanricx Coenen man van Anne dochter van wijlen Jan zoon van wijlen Aernt Vranckens en dochter van Jennen dochter van wijlen Jan vander Moest Vermeld op 08-12-1544 R24, fol. 708.
Gerit, zoon van wijlen Bartholomeeus Janssoen, als man van Gertruden, dochter van wijlen Jan Janss vander Moest Koop op 08-12-1544, vermeld op 13-02-1578 R24, fol. 708; R29, fol. 528-529.
De kinderen van Gerit, zoon van wijlen Bartholomeeus Janssoen, en van Gertruden, dochter van wijlen Jan Janss vander Moest, namelijk: Jacop, Jan, Hanrick, Elysabet en Aelken (getrouwd met Jan, zoon van wijlen Claes Janss), en de nagelaten kinderen van Meussen, zoon van Gerit Bartholomeeus Janssoen Overdracht van het recht op het vruchtgebruik op 13-02-1578 R29, fol. 528-529.
Jan Gerit Bartholomeussoen Koop van het 5/6 deel op 13-02-1578 R29, fol. 529-530.
Jan, zoon van wijlen Gerit Meeus voor het vruchtgebruik en het minderjarige kind van Jan Gerit Meeus en Cathelyn dochter van Jan Gerits voor het erfrecht Vermeld op 24-03-1593 R31, fol. 560-563.
Jan Aert Peter Lambertss Koop op 24-03-1593 R31, fol. 560-563.
Gerit, zoon van Jan Gerit Meeus Vernaardering op 05-05-1593 R31, fol. 583-584.
Giben, zoon van Jan Gerit Meus, man van Meriken Vermeld op 01-04-1608 R40, fol. 57.
Wouter Janssen Verstegen en Anthonis Cornelissen koop op 01-04-1608 R40, fol. 57.
Adriaen, zoon van Gerardus Haubrakens Vermeld 1599-1642 Hm-61, 101, 105, 108 en 165.
De 2 kinderen van Adriaen Hanrick Tunis Roeffs Vermeld 1599-1642 Hm-61, 101, 105, 108 en 165.
Jenneke, dochter van Adriaen Hanrick Tunissen Vermeld 1599-1642 Hm-61, 101, 105, 108 en 165.
Tunnis Marten Meussen Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 127.
Hanricxse, weduwe van Tunnis Marten Meussen met 8 kinderen Vererving 1657-1714 Hm-61, 101, 105, 108 en 165.
De kinderen van Tuenis Martens en Handersken Marten Donckers, met name: Hendrick, Aert, Jan, Aert, Anneken, weduwe van Jan Luijckassen, Thiesken, weduwe van Dictus Hendricks, Lijsken, vrouw van Peter Goorts, en Hilleken, vrouw van Aart Jan Leesten vermeld op 06-04-1679 R56, fol. 139-147.
Aert en Anneken, kinderen van Anthonis Marten Meussen Vererving op 06-04-1679 R56, fol. 139-147.
Heijlken, dochter van Art Anthonis Marten Meussen, getrouwd met Willem Dielissen Koop en evrerving 1657-1714 Hm-61, 101, 105, 108 en 165.
Laurens Baltus op Crijtenburgh Vermeld in 1722 VP-1722, fol. 472.
De weduwe van Laurens Baltus op Crijtenburgh en haar kinderen (Sophie, Elisabeth, Goord, Marie, Peter en Joanna) Verwerving 1722-1735 VP-1722, fol. 472; II-E-17 en 18, nr. 286.
Maria, dochter van Laurens Baltus van de Rijdt Deling op 07-12-1735 VP-1722, fol. 472.
Dirk Janse Vermeulen, man van Maria Laurens Baltus het vruchtgebruik en zijn kinderen het erfrecht Verwerving 1738-1753 VP-1738, fol. 444.
De kinderen van Dirk Janse Vermeulen vererving 1785-1789 VP-1789, fol. 89v.
Johannis Adriaen van den Tillaart, getrouwd met Hendriene, dochter van Dirk Janse Vermeulen en Maria Janse van Doorn, wonend op de Doornhoek Deling op 03-09-1789, vermeld in 1832 R89, fol. 89v; VP-1785, fol. 216; kadaster 1832.
Johannes Aart van Asseldonk, landbouwer Verwerving in 1846 Art. 1406.
Adriaan van Asseldonk, landbouwer Verwerving in 1853 Art. 1808.
Johannes van Asseldonk en verdere erfgenamen Vererving 1853-1877 Art. 1808.
Johannes van Asseldonk, landbouwer, en Martinus, Elisabeth, Lucia, Lambertus en Petrus van Asseldonk Verwerving in 1880 Art. 3259.
Johannes van Asseldonk, landbouwer op de Doornhoek, en Petrus, Lucia en Elisabeth van Asseldonk Verwerving in 1907 Art. 4766.
Elisabeth en Lucia van Asseldonk Verwerving in 1915 Art. 4766.
Lambertus van Schijndel, klompenmaker, wonend in Sint-Oedenrode Koop in 1925 Art. 5876.
Antonius Janzn van Zutphen, landbouwer Koop in 1929 Art. 6178.
Martinus Eduard van Zutphen, landbouwer, wonend op Pastoor Clercxstraat 1 Koop in 1967 Art. 9277.
 

Bewoners Datum Bronnen
Jan Jacobs van der Santvoort Vermeld in 1702-1707 VP-1702, fol. 215; VP-1707, fol. 166.
Jan van de Zantvoort en Jenneke de dochter boven de sestien jaar  Vermeld in 17109 II-E-38,
Jan Jacob van der Santvoort Vermeld in 1709-1710 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710),
Marten Ancems Vermeld in 1713-1720 II-E-100, II-E-106.
Marten Ancems Vermeld in 1711-1724 II-E-69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Matig arm
Boven de 16: Jan Hendrick Dictusse (man), Mi (vrouw)
   
Jan Hendrik Dictusse Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 286.
Dirck Jan Fransse Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 286.
Dirk Vermeulen Vermeld in 1766-1786 II-E-17 en 18, nr. 286.
Johannis Arie Tillaer Vermeld in 1791-1811 II-E-17 en 18, nr. 286; E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811)..
Man: Johannes A. van den Tillaart, 53 jaar, geboren op 21-12-1757 in Erp
Vrouw: Hendriena D. Vermeulen, 42 jaar, geboren op 13-4-1768 in Veghel
Kind: Adrieaanie J. van den Tillaart, 15 jaar, geboren op 20-5-1795 in Veghel
Kind: Maria J. van den Tillaart, 14 jaar, geboren op 15-8-1796 in Veghel
Kind: Anneke J. an den Tillaart, 12 jaar, geboren op 29-3-1798 in Veghel
Kind: Dirck J. van den Tillaart, 7 jaar, geboren op 20-11-1803 in Veghel
Kind: Johannes J. van den Tllaart, 5 jaar, geboren op 12-1-1805 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel 1810.
Johannes Adriaan van den Tillaar Vermeld 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824)
Man: Johannes van den Tillaart, weduwnaar, 71 jaar, landbouwer, geboren in Erp
Kind: Theodorus van den Tillaart, 27 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Kind: Johannes van den Tillaart, 26 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Kind: Adriana van den Tillaart, 32 jaar, geboren in Veghel
Dienstknecht: Theodorus Olyslagers, 11 jaar, geboren in Veghel
Dienstmaagd: Catharina Cremers, 26 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel 1830.
Johannes Adriaan van den Tillaar Vermeld 1833-1836, in 1836 naar Erp verhuisd NA1224.
Hendrik Antonius van Zon Vermeld 1836-1840, ingekomen in 1836 NA1224.
Man: Hendrik van Zon, 38 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Vrouw: Maria van de Loop. 2 jaar, geboren in Nistelrode
Dienstbode: Gerard van der Eerden, 14 jaar, geboren in Nistelrode
Dienstbode: Hendriena van den Braak, 18 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Johanna van Gemert, 14 jaar, geboren in Uden
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel 1840.
Hendrik van Zon Vermeld 1842-1846 NA1225.
Willem Jan van Boxmeer Vermeld 1842-1846, in 1846 naar Erp vertrokken NA1225.
Arnoldus van Asseldonk Ingekomen in 1846 NA1225.
Vader: Aart van Asseldonk, geboren in 1808 te Veghel
Moeder: Helena van den Tillaart, geboren in 1811 te Veghel
Zoon: Johannis van Asseldonk, geboren in 1846 te Veghel
Zoon: Adrianus van Asseldonk, geboren in 1848 te Veghel
Dochter: Maria van Asseldonk, geboren in 1849 te Veghel
Knecht: Hendrik van Kilsdonk, geboren in 1835 te Veghel, doorgestreept
Bijschrift, dienstmeid: Maria Willems, geboren in 1824 te Veghel, in 1851 gekomen van fol. 783
Bijschrift, knecht: Johanna van den Tillaart, geboren in 1833 te Veghel
Bijschrift, zoon: Lambertus van Asseldonk, geboren op 26-5-1851 te Veghel, doorgestreept, overleden op 20-3-1862
Bijschrift, dochter: Elisabeth van Asseldonk, geboren op 24-7-1852 te Veghel
Bijschrift, zoon: Wilhelmus van Asseldonk, geboren op 21-7-1853 te Veghel, doorgestreept, overleden op 8-8-1853
Bijschrift, dochter: Lucia van Asseldonk, geboren op 8-12-1854 te Veghel
Bijschrift, zoon: Lambertus van Asseldonk, geboren op 19-12-1855 te Veghel
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister Veghel 1849-1862.
Hoofd: Arnoldus van Asseldonk, geboren op 29-11-1808 te Veghel, akkerbouwer
Vrouw: Wilhelmina van Wanroij, geboren op 1-3-1827 te Erp, zonder beroep
Zoon: Johannes van Asseldonk, geboren op 19-2-1846 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Adrianus van Asseldonk, geboren op 27-9-1848, schoolleerling
Dochter: Maria van Asseldonk, geboren op 29-9-1849 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Elizabeth, geboren in juli 1852 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Lucia, geboren in november 1854 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Lambertus van Asseldonk, geboren op 19-12-1855 te Veghel
Zoon: Petrus van Asseldonk, geboren op 24-4-1857 te Veghel
Dochter: Maria van Asseldonk, geboren op 18-5-1859 te Veghel
Dienstknecht en neef: Hendricus van Kilsdonk, geboren in oktober 1835 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1750 en 1759
Arnoldus van Asseldonk Vermeld van 1846-1848 tot 1862-1870 Inv. nr. 1702 t/m 1705.
Hoofd: Arnoldus van Asseldonk, geboren op 29-11-1808 te Veghel, weduwnaar van Helena van den Tillart
Vrouw: Wilhelmina van Wanroij, geboren op 1-3-1827 te Erp
Zoon: Johannes van Asseldonk, geboren op 19-2-1844 te Veghel
Zoon: Adrianus van Asseldonk, geboren op 27-9-1848, doorgestreept, overleden op 11-5-1864
Dochter: Maria van Asseldonk, geboren op 19-9-1849 te Veghel, doorgestreept, naar dienstbodenregister, fol. 20
Dochter: Elizabeth, geboren in juli 1852 te Veghel
Dochter: Lucia, geboren in februari 1854 te Veghel, doorgestreept, naar dienstbodenregister fol. 19
Zoon: Lambertus van Asseldonk, geboren op 19-12-1855 te Veghel, doorgestreept
Zoon: Petrus van Asseldonk, geboren op 24-4-1857 te Veghel
Dochter: Anna Maria van Asseldonk, geboren op 18-5-1859 te Veghel
Zoon: Hendrikus van Asseldonk, geboren op 23-5-1862 te Veghel
Bijschrift, dochter: Wilhelmina van Asseldonk, geboren op 27-11-1864 te Veghel
Bijschrift, dochter: Lucia van Asseldonk, geboren in november 1854 te Veghel bijgeschreven op 10-7-1865, doorgestreept, naar dienstbodenregister fol. 29
Bijschrift, dochter: Maria van Asseldonk, geboren op 25-9-1859 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1602, blad nr. 17, Doornhoek, huis nr. 690
Hoofd: Arnoldus van Asseldonk, geboren op 4-11-1808 te Veghel
Vrouw: Wilhelmina van Wanroij, geboren op 23-3-1827 te Erp
Zoon: Johannes van Asseldonk, geboren op 19-2-1846 te Veghel
Dochter: Maria van Asseldonk, geboren op 28-4-1849 te Veghel
Dochter: Elizabeth, geboren op 25-6-1852 te Veghel
Zoon: Petrus van Asseldonk, geboren op 6-4-1857 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Johanna van Asseldonk, geboren op 18-5-1859 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Hendrikus van Asseldonk, geboren op 24-5-1862 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Ardina van Asseldonk, geboren op 15-3-1864 te Veghel, schoolleerling
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869, inv. nr. 1779
Hoofd: Arnoldus van Asseldonk, geboren op 29-11-1808 te Veghel, doorgestreept, overleden op 29-11-1872
Vrouw: Wilhelmina van Wanroij, geboren op 1-3-1827 te Erp, doorgestreept, geboekt naar fol. 28
Zoon, later hoofd: Johannes van Asseldonk, geboren op 19-2-1846 te Veghel
Dochter: Maria van Asseldonk, geboren op 11-9-1849 te Veghel, doorgestreept, op 17-5-1876 naar Erp vertrokken
Dochter, later zus: Elizabeth, geboren in 1-7-1852 te Veghel
Zoon: Lambertus van Asseldonk, geboren op 19-12-1855 te Veghel
Zoon: Petrus van Asseldonk, geboren op 24-4-1857 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register A-K
Dochter, later zus: Anna Maria van Asseldonk, geboren op 18-5-1859 te Veghel. doorgestreept
Zoon: Hendrikus van Asseldonk, geboren op 23-5-1862 te Veghel, doorgestreept, op 6-7-1876 naar Erp vertrokken
Dochter: Wilhelmina van Asseldonk, geboren op 27-11-1864 te Veghel, ingeschreven bij de volkstelling van 1879, doorgestreept
Broer: Petrus van Asseldonk, geboren op 24-4-1857 te Veghel, ingeschreven bij de volkstelling van 1879
Broer: Lambertus van Asseldonk, geboren op 18-12-1855 te Veghel, doorgestreept, op 17-1-1889 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Broer: Hendrikus van Asseldonk, geboren op 23-5-1862 te Veghel
Vermeld 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1616, fol. 27, Doornhoek
Hoofd: Johannes van Asseldonk, geboren op 19-2-1846 te Veghel
Zus: Elizabeth van Asseldonk, geboren in 25-7-1852 te Veghel
Broer: Lambertus van Asseldonk, geboren op 18-12-1855 te Veghel
Broer: Petrus van Asseldonk, geboren op 24-4-1857 te Veghel
Zus: Ardina van Asseldonk, geboren op 29-11-1864 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr. 1815
Vrouw: Wilhelmina van Wanroij, weduwe van A. van Asseldonk, geboren op 1-3-1827 te Erp, doorgestreept, overleden op 14-4-1890
Dochter: Johanna van Asseldonk, geboren op 18-5-1849 te Veghel
Vermeld 1870-1890 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1616, fol. 28, Doornhoek
De kinderen van A. van Asseldonk Vermeld in 1898-1908 en in 1921-1931 Inv. nr. 1706 t/m 1708 en 1710.
Hoofd: Johannes van Asseldonk, geboren op 19-2-1846 te Veghel
Zus: Elizabeth van Asseldonk, geboren in 1-7-1852 te Veghel
Broer: Petrus van Asseldonk, geboren op 24-4-1857 te Veghel, doorgestreept, overleden op 20-11-1913
Bijschrift op 30-12-1911, halfbroer: Hendrikus van Asseldonk, geboren op 23-5-1862 te Veghel, bijgeschreven van dienstbodenregister, fol. 1
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1638, folio 27
Antonius van Zutphen Vermeld in 1932 Inv. nr. 1712.
Martinus Eduard van Zutphen Vermeld in 1967 Art. 9277.
M.E. van Zutphen - Verhoeven Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads