Foto's Huizen Kroniek

Leinserondweg EOuderdom
Achter huis Leinserondweg 18 halverwege naar de Zuid-Willemsvaart en iets richting huis Leinserondweg 17 ligt een perceel dat ´het Out Erf´ heet. Hier stond in de zestiende eeuw een huis, wat ook blijkt uit de balkcijns die uit dit perceel betaald werd. Een balkcijns of ballingcijns werd eertijds betaald als een persoon van buiten Veghel een huis in Veghel bouwde en gebruiksrechten in de gemene gronden wilde hebben. Die last bleef dan voor eeuwig op het huis (of perceel als het huis verdween) rusten. Het huis wordt vermeld in de periode 1562-1579 en zal kort daarna verdwenen zijn.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Eenen huyze, hostat ende hoff mitten erffenissen daere toebehoirende’, groot ca. 16 lopens, gelegen ‘op Sytart’
     - e.z. en e.e.: Joncker Walraven van Nuynhem
     - a.z.: Hanricx Jan Emonts
     - a.e.: de gemeint
27-02-1562 R27, fol. 343-344.
Hanrick, zoon van Dirck Hanricx die Lew en zijn broer Aernt, en Hanricx, zoon van wijlen Hanricx Roeffen die aude, als man van Heylwig, en Michiel, zoon van wijlen Aernt Heym vander Sloeuen, als man van Mechtelt, beiden dochters van Dirck Hanricx Sleuwen, hebben verkocht aan Thonis, zoon van wijlen Hanricx Roefssoon, een erfcijns van 10 gulden, te betalen uit het goed zoals hiervoor beschreven is. 27-02-1562 R27, fol. 344-345.
‘Een huys, schuer, oevenhuys, boomgaert, hostat ende hoff mitten erffenissen allen ende eenyegelycken daer toebehoirende’, groot ca. 11 lopens, gelegen ‘aent Sytart ende in die Sytartssche thiende’
     - e.z. en e.e.: Joncker Walraven van Nuynhem
     - a.z.: Hanricx Jan Emonts en anderen
     - a.e.: de gemeint

Het goed is belast met jaarlijks: 
     - de ½ van 6 stuivers grondcijns aan de heer van Helmond
     - de ½ van 3 mud koren, Veghelse maat, aan de Tafel van
       de Heilige Geest te Veghel
15-09-1568 R28, fol. 143-146.
Mechtelt, dochter van wijlen Dirck Hanricx die Lew, heeft verkocht aan Hanrick, zoon van wijlen Hanricx Roeffen die auwe (man van haar zus Heylwig), een erfcijns van 24 Carolus gulden, te betalen uit ‘eenen huyze, hostat ende hoff’. Hiermee kocht ze haar zus Heylig, voor de helft eigenaar, uit. 15-09-1568 R28, fol. 147.
Mechtelt, dochter van wijlen Dirck Hanricksoen die Lew heeft opgedragen aan haar zuster Heylwigh, weduwe van wijlen Hanrick Hanrick Roeffens, een erfcijns van 9 Carolus gulden, te betalen uit ‘enen huyse, hostat ende hoff ende metten sylandt daer by ende aenliggende’, groot ca. 14 lopens, gelegen ‘aent Zytart’
     - e.z.: de erfgenamen van Walraven van Nuynen
     - a.z.: de erfgenamen van Henrick Jan Emonts
     - e.e.: Dirck Rombout Hanricxs
     - a.e.: de gemeint
25-08-1579 R29, fol. 470-472.
Laureyns, zoon van wijlen Arien Jans van Waelre, als man van Elisabeth, dochter van wijlen Henrick Roeffen en van Heylwich, dochter wijlen Dierck Henricx die Leu, heeft opgedragen aan Ariaen, zoon van wijlen Aert Willem Henricx, en aan Steven, zoon van  wijlen Michiel Ariens, een erfcijns van 5 Carolus gulden, welke erfcijns Mechtelt, dochter van wijlen Dirck Henricx beloofd had te betalen uit ‘huys, schuer, hostat, hoff ende erffenisse waar voornoemde Mechtelt ‘dier tyt op woonden ende haer toebehoorden’, gelegen ‘aent Sytaert’, gelijk in een schepenbrief van Veghel van 21-05-1587 beschreven staat. 18-01-1590 R31, fol. 118-119.
Ariaen, zoon van wijlen Aert Willem Henricx heeft opgedragen aan Steven, zoon van wijlen Michiel Ariens als zijn rechten in een erfcijns van 5 Carolus gulden die betaald wordt uit ‘huys, schuer, hostat, hoff ende erffenisse daer die voerscreven Mechtelt dier tyt op woonden ende haer toebehoorden met alle haere toebehoorten’, gelegen ‘aent Sijtart’, zoals in een schepenbrief van 20-05-1587 beschreven staat. Arien en Steven hadden deze erfcijns door opdracht verkregen van Laureyns Ariens van Waelre en Laureyns had deze door opdracht verkregen van Mechtelt, dochter van wijlen Dirck Henrick. 17-07-1591 R31, fol. 317-318.
'erff en lant van Mariken Hendrick Huijben' 1738 VP-1738, fol. 544.
'het Out erf opt Zytart' 1738 VP-1738, fol. 545.
'n perceel teulland, groese en houtwas opt Zytaert, groot volgens maatboek no: 3163 & 3164: 7 lopens + 7 roeden, lasten:
     - 12 vat rogge aan rentmeester Kempenaer, waarin ook 
        3 vat rogge betaald wordt door de weduwe van Corstiaen
        Burgers
     - 3/4 in 5-5-0 aan de Grave van Stirum, de andere 1/4
       wordt betaald door de weduwe van Corstiaen Burgers
     - 0-7-0 aan rentmeester Kempenaer, te betalen met de
       weduwe van Corstiaen Burgers
     - 0-3-0 balkcijns aan de inwoners van Veghel
14-11-1793 R110, fol. 279 
 

Eigenaars Datum Bronnen
Dirck, zoon van wijlen Hanricx Dircx die Lew Vermeld op 27-02-1562 R27, fol. 343-344.
De kinderen van Dirck, zoon van wijlen Hanricx Dircx die Lew, namelijk: Hanrick, Aernt, Heylwig (getrouwd met Hanrick, zoon van wijlen Hanricx Roeffen die auwe) en Mechtelt (getrouwd met Michiel, zoon van wijlen Aernt Heym vander Sloeuen) Verkrijgen het recht van vruchtgebruik van hun vader op 27-02-1562  R27, fol. 343-344.
Heylwig en Mechtelt, dochters van Dirck, zoon van wijlen Hanricx Dircx die Lew Deling op 15-09-1568 R28, fol. 143-146.
Mechtelt, dochter van Dirck, zoon van wijlen Hanricx Dircx die Lew, getrouwd met Michiel, zoon van wijlen Aernt Heym vander Sloeuen Verwerving van andere helft op 15-09-1568; vermeld in 1579 R28, fol. 146-147; R29, fol. 470-472.
 

Bewoners Datum Bronnen
Mechtelt, dochter van Dirck, zoon van wijlen Hanricx Dircx die Lew Vermeld op 21-05-1587 R31, fol. 118-119.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads