Foto's Huizen Kroniek

Leinserondweg DOuderdom
Achter het huis op adres Leinserondweg 13 heeft ooit een ander huis gestaan. Het huis wordt in de periode 1594-1702 genoemd. Mogelijk is het huis in 1694 verzet naar een perceel dichter bij de weg, dat in dat jaar aangekocht werd van de gemeente.

De Leinserondweg loop rond 'De Hostie'. Deze naam is een verbastering van Hofstad. De meeste percelen van 'De Hostie' zijn al vóór ca. 1200 van de gemene gronden voor privégebruik uitgegeven.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Een huys, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 4 ‘loepensaets’, gelegen in Veghel ‘aent Zytart in die Sweenlaecse thiende’
     - e.z.: de koper en Lucas zoon van wijlen Lucas Donckers
     - a.z.: Lucas zoon van wijlen Lucas Donckers
     - e.e.: ‘die gemeynt’
     - a.e.: Dirck Hanrick Sleuwen d’aude

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een grondijns van 1 stuiver aan de landsheer
     - een ‘heychyns’ van 1 stuiver aan de ‘gebueren van Vechel’
     - 7 ‘loepen coerns’, half rogge en half gerst, Veghelse maat, aan
       Jacoppen Geerlicx te 'Roede'
     - 3 ‘loepen roggen’, dezelfde maat, aan de erfgenamen van
        Jan Claeus Wautgerss
     - 1 Bosch pond payment aan Elysabeth Schiemans te Scyndel
13-04-1540 R24, fol. 197-198.
Jan zoon van wijlen Jan van Gemert en van Heylwig dochter van wijlen Claeus Wautgerssoen, en zijn broers Walraven en Aert hebben een erfpacht van 3 vaten rogge opgedragen en overgegeven aan Ghys Jorissoen Ghysbrechs. De erfpacht is een deel van een grotere erfpacht van 1 mud rogge, Veghelse maat, die betaald werd uit het goed van wylen Claeus Wautgerssoen, en wel uit ‘huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 8 ‘loepensen’ land, gelegen in Veghel ‘aent Sytart’
     - e.z. en a.z.: het goed van Peters die Lew
Ook uit ‘huys, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 3 ‘loepensaets’, genoemd ‘die Hofstat’, gelegen als voor 'aent Zytart'
     - e.z. het goed van Peters die Lew
     - e.e.: het goed van Lucas Donckers
     - a.z. en a.e.: ‘die gemeynt van Vechel’
Ook uit ‘enen camp lants’, groot ca. 4 ‘loepensaets’, gelegen als voor. Ook uit ‘enen bempt’, gelegen als voor op die Petteldonck, genoemd den Donckersbempt. Lucas Donckers zoon van wijlen Aert had deze erfpacht van 1 mud rogge verkregen van deze Aert en zijn vrouw Heylwigen, Zijn zonen Delis en Aert en anderen hadden deze erfpacht verkocht aan Jannen Claes Wautgerssoen ten behoeve van zijn zus Margriet.
20-04-1541 R24, fol. 341-342.
‘Enen huyze, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 4 ‘loepensen’, gelegen in Veghel ‘aent Zytart’
     - e.z.: het goed van Janse soene wylen Danelt Willemss en de
              erfgenamen van Lucas soene wylen Lucas Donckers
     - a.z.: het goed van de erfgenamen van voornoemde Lucas.
Ook ‘eenen stuck lants’ genoemd den Langen ecker, groot ca. 4 ‘loepensen’, gelegen in Veghel aen Zytart aan ‘die gemeyn straet genoemt die Valstraet’.

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een grondcijns van 1 stuiver aan de heer van Helmont 
     - 7 vaten, rogge en gerst aan Jacoppen Geerlycx
     - een erfcijns van 11 Bossche ponden payment aan verschillende
       personen
21-01-1550 R25, fol. 474-475.
Heylwich, dochter van wijlen Willemss die Vries, weduwe van wijlen Jan Claeus Ghysbertss, met haar tegenwoordige man Huybrecht Willem Danelss, heeft volgens het testament van Jan Claeus haar eerste man, opgedragen aan Jan, zoon van Arien Jan Willemss, de helft van een erfpacht van 1 mud rogge, Veghelse Maat, te betalen uit ‘eenen huyse, hostat ende hoff mit synre toebehoeren’, groot ca. 8 lopens, gelegen ‘aent Sytart’
     - e.z. en a.z.: Peters die Lew
     - e.e.: het goed van Lucas Donckers
     - a.e.: de gemeint
En uit ander goed, zoals Jan Claeus Ghysberts en zijn broer Thonis deze erfpacht toebedeeld hadden gekeregen, en Jan Claeus had de helft van zijn broer door opdracht verkregen.
01-04-1560 R27, fol. 153-154.
‘Een huys, hoff ende lande’, gelegen ter plaatse genoemd ’t Zyttaert
     - e.z. en a.z.: het goed van Lonis Lonissen
     - e.e.: Geerlinck Aert Gerits
     - a.e.: de straat

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 1 mud rogge, Veghelse maat, aan joffrouw van Drixt
     - 1 mud rogge aan Elizabeth Hanrick Roeffen 
     - 1 cijnshoen aan de heer van Helmond
Vermeld op 22-06-1594 R31, fol. 821-822; R32, fol. 164-165.
‘Huijs opt Sijtaert met het ouen huijs ende schop, bogaert ende aengelegen erffenisse’
     - e.z.: het goed van Lonis Lonissen
     - a.z.: de erfgenamen van Lenaert Henricx Huijben
     - e.e.: Aert Geerlincx
     - a.e.: de gemeint
19-02-1631 R45, fol. 102-109.
'Huys, schuer, hoff ende aengelegen erffenis', groot ca. 3 lopens, gelegen 'opt Zytart'
     - e.z.: de eigenaar zelf
     - a.z.: Lonis Lonissen
     - e.e.: Aert Geerlaecx
     - a.e.: de gemeint
belast met een grondcijns van 1 1/8 hoen, die op 14-02-1661 afgelost werd.
1646 Hg-6.

‘Het huijs, schop mette eest met het lant ende boomgaert ende het hopvelt mett potrije rontsom de cuijlle', gelegen ‘opt Sijtaert
     - e.z.: Herman Ariens
     - a.z.: de weduwe van Henrick Lenderts
     -  e.e.: de weduwe van Lonis Lonissen
     -  a.e.: de straat

14-06-1669 R55, fol. 225-233.
Koop van een perceel van de gemeente: ‘een huijsplaets van de gemeijnt' gelegen ‘opt Cittaert, neffens erve Hendrick Lenaerts en langst de gemeijnte op schoorken, d'ander zeijde schietende opde gemeijnen cuijl langst erve Hermen Ariens, d'een eijnt vanden loop schietende opden voors. Cuijl, d'ander eijnd op erve de kooperse' 20-03-1694 R70, fol. 251.
't Lant van Jan Donckers bij het huijs', een 'eeusel' 1702 VP-1702, fol. 233.
'Lant genaemt d' Out Erff, bij 't voornoemde erff, het eeussel bij d' Erff' 1722 VP-1722, fol. 554.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Willem, zoon van wijlen Danelt Lambertssoen en van Marie dochter van wijlen Jan zoon van Danelt Nyelen, en zijn vrouw Heylwigen dochter van wijlen Aert Donckers Vermeld op 13-04-1540 R24, fol. 197-198.
Jan zoon van wijlen Danelt Willemss Bontwercker Koop op 13-04-1540 R24, fol. 197-198; R25, fol. 474-475.
Dirck zoon van wijlen Hanricx die Lew (heeft het goed gekocht van Jan Danelt Willems) Na 13-04-1540 en voor 21-01-1550 R24, fol. 197-198; R25, fol. 474-475; R25, fol. 474-475.
Dirck zoon van wijlen Hanricx die Lew die auwe, weduwnaar van wijlen Elysabeth dochter van wijlen Aernt Dirck Stanssarts, voor het vruchtgebruik, en zijn twee zonen Hanrick en Aernt, dochter Mechtelt (getrouwd met Gielen soene Ariaens Aert Heym), en dochter Heylwich (getrouwd met Hanrick, zoon van wijlen Hanrick Roefs des auwen) voor het erfrecht Vermeld op 21-01-1550 R25, fol. 474-475.
Hanrick zoon van wijlen Hanrick Roefs des auwen Koop op 21-01-1550 R25, fol. 474-475.
Elizabeth, dochter van Hanrick Hanricx Roeffen en van Heylwich, dochter wijlen Dierck Henricx die Lew Vermeld op 22-06-1594 R31, fol. 118-119; R31, fol. 821-822; R32, fol. 164-165.
Adriaen Aert Willem Donckers Koop op 22-06-1594 R31, fol. 821-822; R32, fol. 164-165.
Dyerck, zoon van wijlen Henryck Roeffs Vernaardering 1594-1595 R31, fol. 866.
Adriaen Aert Willems Donckers Verwerving op 11-04-1596 R31, fol. 866.
Catalijn, weduwe van Adriaen Aert Willem Donckers met de kinderen (Michiel, Margriet, Dirck, Seyken, Heylken) Vererving 1646-1661 Hg-6.
De kinderen van Arien Aert Donckers, onder andere: Margriet (getrouwd met Arien Claessen van Uden) en Michiel. Vermeld op 19 en 20-02-1631 R45, fol. 102-112.
Michgiel Donckers Voor 14-06-1669 R55, fol. 225-233.
De kinderen van Michgiel Donckers en Catrina Martens, met name: Aert, Henrick, Marten, Ariaen, en de minderjarige kinderen van Lijsken, getrouwd met Aert Thonissen Vermeld op 14-06-1669 R55, fol. 225-233.
Jan, zoon van Michgiel Donckers Toebedeeld op 14-06-1669 R55, fol. 225-233.
Catharina, dochter van Jan Michiel Donckers kocht op 20-03-1694 een perceel van de gemene gronden voor een huis Koop op 20-03-1694 R70, fol. 251.
Jan Mighiels Donckers Vermeld in 1702 VP-1702, fol. 233.
Wilbort Schenckels Vermeld in 1722 VP-1722, fol. 554.
Jan Martens Kilsdonck, getrouwd met Adriana, dochter van Wilbort Schenckels Vererving in 1731 VP-1722, fol. 554, Hg-333.
De weduwe van Jan Marte van Kilsdonck het vruchtgebruik en haar kinderen het erfrecht Vererving 1753-1761 VP-1753, fol. 225v.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads