Foto's Huizen Kroniek

Leinserondweg BOuderdom
Vlak achter het huis met adres Leinserondweg 11, richting Zuid-Willemsvaart, heeft vroeger een huis gestaan. Het huis - dat hier besproken wordt - wordt al genoemd in 1593. In 1675 wordt het huis 'het nieu huijs' genoemd, ter onderscheid van 'het groot huijs' dat daar vlakbij stond (de Baecxhoeve), zie Leinserondweg C. Mogelijk was het huis niet lang daarvoor vernieuwd, de bewoning op deze plaats is veel ouder. Het sloop van het huis werd in 1902 in het kadaster geadministreerd. Het huis zal een of enkele jaren eerder afgebroken zijn.
 

Beschrijving Datum Bronnen
De zonen Gerit en Goessen, en dochter Cathelyn (getrouwd met Thonis Claes Aerts), krijgen ‘een schuer met den achtersten acker ende met die huysplaets ende met dat beemptken tot de palen toe, tsamen by ende aen een liggende’, ter plaatse genoemd ‘dat Sytaert’
     - e.z.: ‘die Valstraet’
     - a.z.: ‘die Aabeempden’
     - e.e.: Jan Jan Willem Henricx
     - a.e.: Jan, Henrick en Arien, de condividenten

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 6 Carolus gulden aan Claes Jan Claess
     - 3 Carolus gulden aan Dijmpna, weduwe van Jan Claess
     - 25 gulden eens aan de erfgenamen van Hanrick Schoemaeckers
       en de mede erfgenamen van Geerlick Blaffers

De zonen Jan, Henrick en Arien, krijgen ‘een huys ende schop met negen lopensaet lants gemeten tot den middelcant tot zynen palen toe’ gelegen ter plaatse ‘dat Sijtaert’
     - e.z.: ‘die Aabeemden
     - a.z.: ‘die Valstraet’
     - e.e.: Gerit Goessen en Thonis, condividenten
     - a.e.: ‘den Loeyecker’ en het goed van meester Henrickx
       inden Lavoir

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 18 Carolus gulden aan de erfgenamen van Thonis Roeffen
     - 1 Carolus gulden aan Geerlick Blaffers met de zijnen
     - 14 stuivers aan Henrick Roeffen den Lathouwer
     - 3 stuivers aan de heer van Helmond
     - een gebuurcijns

Anneken, de minderjarige dochter krijgt  ‘den Loeijecker’
20-01-1593 R31, fol. 472-476.
‘Eenen huys ende erffenisse daer aen gelegen met den halven midddekant aldair gepaelt synde’, gelegen ‘aen Sytart inde Valstraet’
     - e.z.: het goed van meester Henrick de Beye
     - a.z.: Gossen Adriaens
     - e.e.: den beemden
     - a.e.: ‘opte Valstraet’
18-01-1595 R31, fol. 832.
'Twee huysen, hoff, boomgaert ende syn aengelegen lant' (Die twee huizen hadden betrekking op Leinserondweg B en C.) 1657 VP-1657, nr. 162.
‘Het nieu huijs, verckens koij ende aengelegen landt, torfschop, appentien van dyen, poteryen ende gerechtigheden met acht appelboomen’, groot ca. 7 lopens

- e.z.: Herman Adriaens

- a.z.: Cornelis Jan Henders

- e.e.: Marten Michiel Donckers

- a.e: mede-delers

12-08-1675 R55, fol. 579-584.
Een ‘huijs, hof, schop met het angelegen lant gelegen op Sijtaert’, groot 7 lopens 26-12-1675 R63, fol. 230.
In 1683 werd het huis in drie delen vererft:
1) ‘Het voorste vant huijs, genoemt het leugen gebont met den schoersteen, op te deijlen eenen voet agter den middelwandt.'
2) ‘Het middelste vant huijs, groot een gebont met vijf gespan ende de worm tusschen het vijfde ende seste gespan af te sneijden ende de schop int geheel staende opde misse'
3) ‘Het achterste huijs, groot een gebont met vier gespan.'
03-06-1683 R57, fol. 379-382
'Huys en lant opt Cytart' 1722 VP-1722, fol. 562.
'Huys, lant, hoij en groes te samen opt Zytaert' 1738 VP-1738, fol. 534.
Een huis, schop, hof en bakhuis opt Zijtaert, groot ca. 1 lopens, waarvan het bakhuis voor de helft van Johannis Aart Verbeek is 28-07-1791 R110, fol. 158v.
Kadaster: Keselaar E452, huis, schuur en erf, 6,70 are 1832 Kadaster 1832.
Kadaster: E542, huis, stal, varkenshok, bakhuis en erf, 6,70 are 1883 Art. 3582.
Op 01-08-1902 werd de sloop van dit huis, en tegelijk de stichting van een schuur op hetzelfde perceel door de gemeente geadministeerd. 1902 Inv. nr. 1195.
Na meting, kadaster: E2923, bouwland en weiland, 52,90 are 1905 Art. 4317.
Adres: Zijtaart 671 (1846-1870), Zijtaart 869 (1870-1892), Zijtaart 878 (1892-1898), Zijtaart 854 (1898-1910) 1846-1910 Inv. nr. 1702 t/m 1707.
 

Eigenaars Datum Bronnen
De kinderen van Arien Gerit Goessens en Heijlken, dochter van wijlen Goessen Aert Dircx, namelijk: Gerit, Goossen, Jan, Cathelyn (getrouwd met Thonis Claes Aerts), Hanrick (minderjarig), Arien (minderjarig), Anneken (minderjarig) Vermeld op 20-01-1593 R31, fol. 472-476.
Jan, Henrick en Arien, kinderen van Arien Gerit Goessens Deling op 20-01-1593 R31, fol. 472-476.
Henrick en Adriaen, zonen van Adriaen Gerardt Gossens Koop van het deel van hun broer Jan op 18-01-1595 R31, fol. 832.
Arien Henrick Ariens Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 162.
De kinderen van Adriaen Hendrick Adriaens en Heylken Toni Tibos, met name: Pauwels, Lijsken (getrouwd met Willem Everts), Heijlken (getrouwd met Jan Rovers) en Maijken (getrouwd met Herman Adriaens) Vermeld op 12-08-1675 R55, fol. 579-584.
Poulus Ariens Vererving op 12-08-1675 R55, fol. 579-584.
De drie kinderen van Arien Henrick Ariens, met name: Leijsken, getrouwd met Willem Everts (erfde het voorste deel van het huis), Heijlken, getrouwd met Jan Rovers (erfde het achterste deel van het huis), en Maeijken, getrouwd met Harmen Ariens (erfde het middelste deel van het huis) Vererving op 03-06-1683 R57, fol. 379-382.
Willem Evers Koop van de andere twee delen op 04-10-1685; vermeld in 1702 R57, fol. 379-382; VP-1702, fol. 265.
Adriaan Willem Evers Vermeld 1707-1722 VP-1707, fol. 194; VP-1722, fol. 562.
Aart Janse Verbeek, getrouwd met Maria Adriaan Willem Evers Verwerving 1738-1753 VP-1738, fol. 534.
De weduwe van Aart Janse Verbeek het vruchtgebruik en haar kinderen het erfrecht. vererving 1769-1777 VP-1769, fol. 248.
Gerrit Aart Verbeek Deling op 28-07-1791, vermeld in 1808 R110, fol. 158v; II-E-238, nr. P-10.
De weduwe van Geert Verbeek (Seitaard) Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
Marie, Gerit en Johanna Marie Verbeek, landbouwer/sters Verwerving in 1840 Art. 1115.
Johannes Verbeek en consorten Verwerving in 1876 Art. 3162.
Jan Verbeek, landbouwer Deling in 1883 Art. 3582.
Willem Hendrikus van de Ven, landbouwer Vermeld op 01-08-1902, deling in 1902 Inv. nr. 1195; art. 3910 en 4317.
 

Bewoners Datum Bronnen
Willem Evers Pacht het huis op 26-12-1675 R63, fol. 230.
Willem Evers heeft voor 4 jaren verpacht aan Hendrick Hendrickx van Schijndel een ‘huijs, hof, schuer, lant, hoij ende groes', zoals Willem dat in gebruik heeft. Bijschrift (niet gedateerd): Hendrick Lambers neemt deze pacht overvan Hendrick Hendricx met toestemming van Willem Evers. Verpachting op 10-01-1676 R63, fol. 234-235.
Ariaen Willem Everts, Marij de meijt, boven, ende Marike sijn kindt onder de sestien jaer. Inwonend: Willem Everts Vermeld in 1709 II-E-38.
Adriaen Willem Everts Vermeld in 1710-1714 II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714).
Aert Willem Evers Vermeld in 1715-1719 II-E-81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719).
Jan van Boxtel Vermeld in 1722 II-E-86 (1722).
Aart Jan Reynders Vermeld in 1724 II-B-48 (1724).
Niet arm
Boven de 16: Aart Jans Verbeek (man), Mi (vrouw), en Jacob Jacobs (knecht)
Onder de 16: Joannis, Elisabeth en Hijlken (kinderen), Anneken Gerits (meid)
   
Art Janse Verbeek Vermeld in 1736-1771 II-E-17 en 18, nr. 325.
De weduwe van Aert Verbeeck, en Gerit, zoon van Aert Verbeeck Vermeld in 1776-1781 II-E-17 en 18, nr. 325.
De kinderen van Aart Verbeek Vermeld in 1786 II-E-17 en 18, nr. 325.
Gerrit Aart Verbeek Vermeld in 1791-1808 II-E-17 en 18, nr. 325; E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808).
Adriaan G. Verbeek Vermeld in 1808 E250 (1808).
De weduwe van Gerit Verbeek Vermeld 1810-1811 E251 (1810), E253 (1811).
Vrouw: Jenneke G. Verbeek, weduwe [van Gerard Verbeek], 60 jaar, geboren op 22-9-1750 in Veghel
Kind: Maria G. Verbeek, 25 jaar, geboren op 26-10-1785 in Veghel
Kind: Jennemie G. Verbeek, 18 jaar, geboren op 28-11-1792 in Veghel
Kind: Anthony G. Verbeek, 22 jaar, geboren op 11-2-1788 in Veghel
Inwonend: Adriaan J. Verbeek, 1 jaar, geboren op 14-7-1809 in Veghel
Inwonend: Johannes A. Teurlings, 28 jaar, geboren op 3-3-1782 in Veghel
Inwonend: Martienus H. van Houd, 14 jaar jaar, geboren op 21-5-1796 in Veghel
Inwonend: Jacobus A. Kransen, 13 jaar, geboren op 25-7-1797 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister van Veghel 1810.
De weduwe van Gerit Verbeek Vermeld 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Vrouw: Johanna Maria Verhoeven, weduwe van G. Verbeek, 80 jaar, landbouwster, geboren in Veghel
Kind: Johannes Verbeek, 50 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Kind: Antony Verbeek, landbouwer, geboren in Veghel, overleden op 21-11-1835
Kind: Elizabeth Verbeek, 48 jaar, geboren in Veghel
Kind: Maria Verbeek, 44 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna Maria Verbeek, weduwe van Johannes van Doren, 37 jaar, geboren in Veghel
Kind: Adriaan Verbeek, 10 jaar, geboren in Veghel
Landbouwknecht: Johannes van der Sanden, 31 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Inwonend: Johanna Maria van Kilsdonk, 16 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
De weduwe van Gerit Verbeek Vermeld 1833-1836 NA1224.
De kinderen van Geert Verbeek 1836-1840, moeder is in 1836 overleden NA1224.
Broer: Antony Verbeek, 52 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Zus: Maria Verbeek, 54 jaar, geboren in Veghel
Zus: Johanna Maria Verbeek, 47 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Petrus Oppers, 25 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Antony van Sinten, 16 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1840.
De kinderen van Gerit Verbeek Vermeld in 1842-1849 NA1225.
Broer: Antonie Verbeek, geboren in 1787 te Veghel
Zus: Maria Verbeek, geboren in 1785 te Veghel
Zus: Johanna Maria Verbeek, geboren in 1793 te Veghel
Knecht: Lambert van den Broek, geboren in 1820 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 28-6-1850
Bijschrift, knecht: Jan van Cleef, geboren in 1822 te Veghel, in 1850 gekomen van fol. 459, doorgestreept, in 1851 vertrokken naar fol. 124
Bijschrift, knecht: Peter van den Broek, geboren in 1825 te Veghel, in 1851 gekomen van fol. 577, doorgestreept
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister van Veghel 1849-1862.
Hoofd: Antonius Verbeek, geboren op 9-2-1789 te Veghel, akkerbouwer
Zus: Maria Verbeek, geboren op 18-10-1785 te Veghel, akkerbouwer
Zus: Johanna Maria Verbeek, weduwe van Johannes van Duren, geboren in maart 1792 te Veghel, akkerbouwer
Dienstknecht: Antonie Rovers, geboren in 1837 te Uden
Dienstknecht: Wilhelmus Vogels, geboren in 1841 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1769
De kinderen van Gerit Verbeek Vermeld van 1846-1848 tot 1862-1865 Inv. nr. 1702 t/m 1705.
Hoofd: Antonius Verbeek, geboren op 9-2-1788 te Veghel
Zus: Maria Verbeek, geboren op 18-10-1785 te Veghel, doorgestreept, overleden op 25-5-1865
Zus: Johanna Maria Verbeek, weduwe van Johannes van Duren, geboren op 28-11-1792 te Veghel
Vermeld 1862-1865, in 1865 verhuisd naar het Hoogeinde Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1606, blad nr. 1181, Zijtaart, huis 671
Theodorus van Berkel Vermeld 1865-1870 Inv. nr. 1704 en 1705.
Hoofd: Theodorus van Berkel, geboren op 14-10-1838 te Veghel
Vrouw: Wilhelmina van den Tillaart, geboren op 9-12-1843 te Veghel
Bijschrift, zoon: Johannes van Berkel, geboren op 3-6-1866 te Veghel
Bijschrift, dochter: Hendrica van Berkel, geboren op 19-8-1867 te Veghel, doorgestreept, overleden op 15-11-1867
Bijschrift, zoon: Hendrikus van Berkel, geboren op 21-8-1868 te Veghel
Bijschrift, zoon: Johannes van Berkel, geboren op 10-4-1869 te Veghel
Het echtpaar is bijgeschreven op 4-7-1865, vermeld 1865-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1602, blad nr. 187, Zijtaart, huis nr. 671
Hoofd: Theodorus van Berkel, geboren op 14-10-1838 te Veghel
Vrouw: Wilhelmina van den Tillaart, geboren op 9-11-1843 te Veghel
Zoon: Jan van Berkel, geboren op 5-6-1866 te Veghel
Zoon: Hendrikus van Berkel, geboren op 20-8-1868 te Veghel
Zoon: Johannes van Berkel, geboren op 11-4-1869 te Veghel
Dienstknecht: Adrianus van der Aa, geboren in oktober 1836 te Veghel
Dienstmeid: Anna Maria van Schaijk, geboren op 24-1-1841 te Heeswijk
Dienstmeid: Wilhelmina van Schaijk, geboren in oktober 1857 te Dinther
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 1778
Hoofd: Theodorus van Berkel, geboren op 14-10-1838 te Veghel
Vrouw: Wilhelmina van den Tillaart, geboren op 9-11-1843 te Veghel
Zoon: Johannes van Berkel, geboren op 5-6-1866 te Veghel
Zoon: Hendrikus van Berkel, geboren op 21-8-1868 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling
Zoon: Johannes van Berkel, geboren op 10-4-1869 te Veghel, doorgestreept, overleden op 18-5-1871
Bijschrift, dochter: Hendrika van Berkel, geboren op 29-10-1870 in Veghel, doorgestreept bij de volkstelling
Bijschrift, zoon: Johannes van Berkel, geboren 28-2-1872 op te Veghel
Bijschrift, dochter: Antonet van Berkel, geboren op 19-4-1873 te Veghel, doorgestreept, overleden op 23-4-1873
Bijschrift, dochter: Helena van Berkel, geboren op 7-1-1875 te Veghel
Bijschrift, zoon: Antonius van Berkel, geboren op 7-5-1876 te Veghel, doorgestreept, overleden op 15-8-1876
Bijschrift, dochter: Johanna Maria van Berkel, geboren op 3-6-1877 te Veghel
Bijschrift, dochter: Elisabeth van Berkel, geboren op 14-11-1878 te Veghel
Bijschrift, dochter: Maria van Berkel, geboren op 24-2-1880 te Veghel
Bijschrift, dochter: Johanna Maria van Berkel, geboren op 3-10-1882 te Veghel
Bijschrift, zoon: Antonius van Berkel, geboren op 19-4-1884 te Veghel
Naar de Heuvel verhuisd. Volgens de parochieregisters van Zijtaart gebeurde dat in 1876-1877. Bevolkingsregister 1870-1892. inv. nr. 1616, fol. 118, Zijtaart
Hoofd: Gijsbertus van den Biggelaar, geboren op 15-2-1817 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, overleden op 29-1-1881
Vrouw: Johanna van Heertum, geboren op 21-11-1818 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, op 8-7-1886 naar Uden vertrokken
Dochter: Hendrika van den Biggelaar, geboren op 28-4-1846 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, geboekt naar register M-R, fol. 1308
Dochter: Maria van den Biggelaar, geboren op 9-1-1847 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, geboekt naar register A-K, fol. 31
Zoon: Martinus van den Biggelaar, geboren op 15-9-1849 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, op 8-7-1886 naar Uden vertrokken
Zoon: Theodorus van den Biggelaar, geboren op 21-7-1852 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, geboekt naar register fol. 128.
Dochter: Johanna Maria van den Biggelaar, geboren op 9-1-1847 te Sint-Oedenrode, doorgestreept
Het echtpaar is bijgeschreven op 19-5-1871, uit Sint-Oedenrode gekomen, en het gezin is op 8-7-1886 naar Uden verhuisd. Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1616, fol. 134
Hoofd: Antonius van de Ven, geboren op 23-6-1857 te Veghel
Vrouw: Johanna Maria van den Biggelaar, geboren op 1-1-1857 te Sint-Oedenrode, overleden op 14-10-1882
Bijschrift, zoon: Gijsbertus van de Ven, geboren op 5-6-1877 te Veghel
Bijschrift, dochter: Lamberdina van de Ven, geboren op 12-6-1879 te Veghel
Bijschrift, dochter: Johanna van de Ven, geboren op 15-7-1880 te Veghel
Bijschrift, Martinus van de Ven, geboren op 25-9-1881 te Veghel, doorgestreept, overleden op 5-12-1885
Bijschrift 1-8-1885, vrouw: Johanna Hurkmans, geboren op 12-8-1850 te Son, op 17-7-1885 uit Sint-Oedenrode gekomen
Bijschrift, dochter: Johanna Maria van de Ven, geboren op 26-4-1886 te Veghel
Bijschrift, zoon: Hendrikus van de Ven, geboren op 17-2-1890 te Veghel, doorgestreept, bijschrift: Eerde
Antonius van de Ven woonde voor zijn huwelijk op Krijtenburg 15. Na zijn huwelijk woonde hij enige tijd bij zijn schoonfamilie op Leinserondweg B. In 1886-1890 naar De Heide verhuisd. Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1621, fol. 1854
Hoofd: Gijsbertus van den Biggelaar, geboren op 15-2-1806 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Johanna van Houtum, geboren op 22-9-1808 te Sint-Oedenrode
Zoon: Martinus van den Biggelaar, geboren op 17-9-1849 te Sint-Oedenrode
Zoon: Theodorus van den Biggelaar, geboren op 4-7-1852 te Sint-Oedenrode
Schoonzoon: Antonius van de Ven, geboren op 23-6-1846 te Veghel
Dochter: Johanna Maria van den Biggelaar, geboren op 8-1-1847 te Sint-Oedenrode
Kleinzoon: Gijsbertus van de Ven, geboren op 5-6-1877 te Veghel
Kleindochter: Lamberdina van de Ven, geboren op 22-6-1879 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879
Hoofd: Adrianus van Berkel, geboren op 1-12-1848 te Veghel, geboekt van fol. 2111
Vrouw: Hendrina van de Donk, geboren op 8-5-1849 te Veghel, geboekt van fol. 728
Bijschrift, dochter: Hendrika van Berkel, geboren op 18-11-1873 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling
Bijschrift, zoon: Hendricus van Berkel, geboren op 21-12-1874 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling
Bijschrift, dochter: Maria van Berkel, geboren op 5-11-1875 te Veghel
Bijschrift, zoon: Johannes van Berkel, geboren op 23-2-1877 te Veghel
Bijschrift, dochter: Elisabeth van Berkel, geboren op 21-3-1878 te Veghel, doorgestreept, overleden op 9-10-1878
Bijschrift, zoon: Petrus van Berkel, geboren op 17-5-1879 te Veghel
Bijschrift, dochter: Maria van Berkel, geboren op 19-10-1880 te Veghel, doorgestreept, overleden op 21-1-1881
Bijschrift, zoon: Johannes van Berkel, geboren op 15-7-1882 te Veghel, doorgestreept, overleden op 2-4-1883
Bijschrift, dochter: Maria van Berkel, geboren op 13-8-1884 te Veghel, doorgestreept, overleden op 13-2-1887
Bijschrift, zoon: Johannes van Berkel, geboren op 31-8-1887 te Veghel
Bijschrift, dochter: Maria van Berkel, geboren op 14-3-1889 te Veghel
Bijschrift, zoon: Lambertus van Berkel, geboren op 11-3-1890 te Veghel
Bijschrift, zoon: Theodorus van Berkel, geboren op 17-12-1891 te Veghel
In 1892 naar Zijtaart verhuisd. Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1616, fol. 108
Hoofd: Adrianus van Berkel, geboren op 1-12-1848 te Veghel, doorgestreept, op 11-5-1896 naar Nistelrode vertrokken
Vrouw: Hendrina van de Donk, geboren op 5-12-1849 te Veghel, doorgestreept, op 11-5-1896 naar Nistelrode vertrokken
Dochter: Maria van Berkel, geboren op 5-11-1875 te Veghel, doorgestreept, op 11-5-1896 naar Nistelrode vertrokken
Zoon: Johannes van Berkel, geboren op 23-2-1877 te Veghel, doorgestreept, op 11-5-1896 naar Nistelrode vertrokken
Zoon: Petrus van Berkel, geboren op 17-5-1879 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 17
Zoon: Johannes van Berkel, geboren op 31-8-1887 te Veghel, doorgestreept, op 11-5-1896 naar Nistelrode vertrokken
Dochter: Maria van Berkel, geboren op 14-3-1889 te Veghel, doorgestreept, op 11-5-1896 naar Nistelrode vertrokken
Zoon: Lambertus van Berkel, geboren op 11-3-1890 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 17
Zoon: Theodorus van Berkel, geboren op 17-12-1891 te Veghel, doorgestreept, overleden op 9-4-1894
Bijschrift, dochter: Elisabeth van Berkel, geboren op 23-6-1893, doorgestreept, op 11-5-1896 naar Nistelrode vertrokken
Bijschrift, zoon: Martinus van Berkel, geboren op 14-7-1895, doorgestreept, overledenop 4-11-1895
Het gezin is op 11-5-1896 naar Nistelrode verhuisd. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1627, fol. nr. 103.
Geen bewoners vermeld, onbewoond Periode 1898-1910 Inv. nr. 1706 en 1707.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads