Foto's Huizen Kroniek

Leinserondweg 23

Leinserondweg 23 b.jpg (309721 bytes) Foto uit de jaren tachtig
Foto uit 2006


Ouderdom
Dit huis vormde met de huizen op adres Leinserondweg 20 en 22 met bijbehorende percelen het oude landgoed Seitaart. De ontginningen in dit gebied behoren tot de oudste aan de westzijde van de Aa, en kunnen met enig voorbehoud op de elfde of twaalfde eeuw gedateerd worden. Het goed Seitaart was een leengoed van de heer van Geffen. Al vóór 1406 is dit leengoed gesplitst in 2 hoeven: Groot Seitaart (de hier beschreven boerderij en Leinserondweg 22) en Klein Seitaart (nu Leinserondweg 20). In 1428 waren beide hoeven weer in één hand en dat bleven ze tot 1599-1642. Hierna werd het leengoed in 3 delen gesplitst, met de 3 huizen die nu als adres Leinserondweg nr. 20, 23 hebben en het afgebroken huis (Leinserondweg 22).

Vermoedelijk vormden het huis dat nu op Leinserondweg 23 staat met het afgebroken huis (22) eertijds samen de hoeve Groot Seitaart. De bijbehorende landerijen waren 17,8 hectare en de landerijen van Klein Seitaart 20,6 hectare. Eertijds waren Groot en Klein Seitaart dan van vergelijkbare grootte. Een tweede argument is dat Leinserondweg 22 en 23 omstreeks 1599 en 1642 beiden in handen zijn van een lid van de familie Donckers. Geografisch vormen de landerijen van Leinderondweg 22 en 23 een aaneengesloten geheel. Het laatste argument is dat Leinserondweg 22 en 23 eertijds beiden belast waren met een ballingcijns en Leinserondweg 20 niet. Die ballingcijns rustte eertijds op Groot Seitaart en is later over de 2 hoeven (Leinserondweg 22 en 23) verdeeld.

Een 'ballingcijns' werd betaald als iemand van buiten Veghel zich in Veghel kwam vestigen en gebruik wilde maken van de gemene gronden. Deze cijns is rond 1230 ingevoerd. Dit betekent dat de hoeve Groot Seitaart van na ca. 1230 dateert, en na 1230 leengoed van Geffen geworden is. Uit enkele percelen die vermoedelijk ook tot Groot Seitaart behoren werd een grondcijns betaald in nieuwe penningen aan de heer van Helmond betaald. Deze percelen werden tussen 1210 en 1314 van de gemene gronden uitgegeven, en behoorden ook tot het Geffens leengoed.

De conclusie is dat de eerste uitginningen in dit gebied uit de elfde en twaalfde eeuw kunnen dateren en dat er ook in de dertiende eeuw nog grond ontgonnen werd. Groot Zijtaart werd in de periode rond 1230 voor het eerst bewoond en de eerste eigenaar kwam van elders. Tussen 1230 en 1314 werd het leengoed van de heer van Geffen.
 

Beschrijving Datum Bronnen
heer Johannes, heer van Erp, verkoopt in bijzijn van schepenen van 's-Bosch, aan Aelbertus, zoon van wijlen Rutgherus gezegd van Beirgelen, eenen jaar-en erfcijns van 7 ponden, munt gangbaar ter beurs van 's-Bosch, betaalbaar met O.L. Vrouw Lichtmis en te beuren uit zijn huis met toebehoor onder de parochie Vechel ter plaatse "Zittart", onder beding, dat hij dien cijns binnen de 4 jaar kan terugkoopen met 49 gouden denaren, "Peters croon" geheeten. 24 juli 1436

Archief Maastricht, archief van het Kasteel Baarlo te Maasbree, toegangsnummer 16.1117, inv. nr. 5 en 518

‘Eene hoeve, in huijs, schuere, hoff, landerije van teulinge’, groot ca. 24 lopens, gelegen te plaatse genoemd ‘Sijttaert’, een leenroerig aan het leenhof van de heer van Geffen 07-03-1645 R46, geen folio nr.
'Huys, hoff, boomgaert, en haer aangelegen lant', groot 19 lopens + 10 roeden, 'lant', groot 1 lopens, een eeussel, synde meestendeel met heye ende biessen bewassen', groot 9 lopens + 11 roede, 'eenen slechten bemptt benoemt het Leegh velt', groot 6 lopens + 18 roeden, 'eenen bemptt met de heye daerin liggende', groot 10 lopens 1657 VP-1657, nr. 177.
‘huijs, schuer, hoff en aangelegen lant, hoij en weij', gelegen ‘opt Zeijtaert en in de Leijntse Campen' 27-11-1697 R71, fol. 64v-65v.
'Hoeff en lant opt Cytart, met hoy en groes' 1722 VP-1722, fol. 578.
'Hoeve met teul-, groes- en weijlant opt Cytart en in Grietenvelt, tesamen leenroerig aent huijs van Geffen' 1738 VP-1738, fol. 578.
'Eene hoeve lants, genoemt den Grooten Zijttaert' 17-07-1721 Geffen, nr. 1.
'Groot Seitaart' 1832 Kadasterkaart 1832.
Kadaster: Grietenveld E547, huis, schuur en erf, 13,00 are 1832 Kadaster 1832.
In 1877 werden pecelen samengevoegd; hierna kadaster: E2275, huis, stal, schuur, bakhuis en erf, 14,30 are 1877 Art. 1290.
Op 28-01-1959 kreeg P. van Schijndel, wonende Zijtaart A 27, vergunning om een kippenhok te bouwen op perceel kadaster E544. 28-01-1959 BV na 1936.
Op 21-03-1961 kreeg hij vergunning voor de bouw van nog een kippenhok. 21-03-1961 BV na 1936.
Adres: Zijtaart 663 (1846-1870), Zijtaart 862 (1870-1892), Zijtaart 869 (1892-1898), Zijtaart 845 (1898-1910), Zijtaart G 27 (1910-1921), Zijtaart G 27 (1921-1931), Zijtaart G 25 (1932-1942), Zijtaart A 27 (1942-1967), Leinserondweg 23 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars (leenmannen van Geffen) Datum Bronnen
Lucas, zoon van Lucas van Erpe en Lucas zoon van Johannes van Erpe Vermeld in 1406 Hm-79; HM-87.
De weduwe van Lucas, zoon van Lucas van Erpe en de weduwe van Lucas zoon van van Johannes van Erpe Verwerving 1421-1447 Hm-79; Hm-87.
Johannes van Erpe Verwerving 1421-1428, vermeld op 24 juli 1436 Hm-79; Hm-87; BP-1428, fol. 193; Archief Maastricht, archief van het Kasteel Baarlo te Maasbree, toegangsnr. 16.1117, inv. nr. 5 en 518.
Rutgerus van Erpe Verwerving 1447-1465 Hm-79; Hm-87.
Henricus van Nuenen, schoonzoon van Johannes van Erp Verwerving 1465-1498 Hm-79; Hm-87.
Philipus, zoon van Henricus van Nuenen Verwerving 1507-1599 Hm-79; Hm-87.
Wilhelmus, zoon van Philipus Henricus van Nuenen Verwerving 1507-1599 Hm-79; Hm-87.
Adriaen Donckers Vermeld 1599-1642 Hm-79; Hm-87.
Aert Adriaen Donckers Vermeld 1599-1642 Hm-79; Hm-87.
Jenneke, weduwe van Aert Adriaen Donckers met 4 kinderen Vererving 1599-1642, vermeld in 1642 Hm-79; Hm-87.
Jenneken, weduwe van Aert Arien Donckers, is hertrouwd met Jan Hendrick Laureijnssen. Ze heeft een zoon Dirck, zoon van Aert Arien Donckers, die gaat trouwen met Lijsken, dochter van Evert Aert Everts. Haar dochter Sijken, dochter van wijlen Aert Arien Donckers, is getrouwd met Arien Aert Geerlincx. Jenneken heft het vruchtgebruik van het goed, en er wordt afgesproken dat de hoeve na haar dood naar haar zoon Dirck zal gaan. Accoord op 07-03-1645 R46, geen folio nr.
Lijske, weduwe van Dirck Aert Adriaen Donckers met haar kinderen Verwerving 1642-1657 Hm-79; Hm-87; VP-1657, nr. 157.
Aert Donckers Vermeld op 27-11-1697 en in in 1719 R71, fol. 64v-65v; Hm-79; Hm-87.
De weduwe van Aert Doncquers Vermeld in 1722 VP-1722, fol. 578.
Jan Aert Donckers Vererving in 1714-1721, leenverhef op 20-06-1721 Hm-79; Hm-87; VP-1738, fol. 550; Geffen, nr. 1.
Jacobus, oudste zoon van Jan Aert Donckers Deling op 03-03-1739, leenverhef op 14-03-1739 Hm-79; Hm-87; VP-1738, fol. 550; Geffen, nr. 1.
Heer en meester Gerardus Smidts Koop op 22-02-1741, leenverhef op 08-04-1741 Hm-79; Hm-87; VP-1738, fol. 550; Geffen, nr. 1.
Adriaan Janse Verhoeven vernaardering op 29-01-1742, leenverhef op 05-10-1754 Hm-79; Hm-87; VP-1738, fol. 550; Geffen, nr. 1.
Maria Wilbert Doncquers, weduwe van Adriaan Janse Verhoeven met 3 kinderen en 9 kleinkinderen Testament op 05-03-1765, leenverhef op 03-10-1765 Hm-79; Hm-87; VP-1761, fol. 256; Geffen, nr. 1.
Lambert Adriaen Verhoeven Testament op 25-06-1773, leenverhef op 29-05-1790 Geffen nr. 1; maatboek 1792, nr. 2758-2759 (3187-2189)
Adriana Francis Rijbroek, weduwe van Lambert Adriaen Verhoeven Vererving 1790-1804 VP-1785, fol. 256.
Gerard Lambert Verhoeven, wonend te 'Seitaard' Testament 21-11-1804, vermeld in 1832 VP-1785, fol. 256; kadaster 1832.
Lambert Lambert van der Heijden, landbouwer Koop in 1842 Art. 1235.
Johannes Jan Rovers, landbouwer Verwerving in 1850 Art. 1290.
Martinus Rovers en andere erfgenamen (minderjarigen) Vererving in 1850-1877 Art. 1290.
Martinus Rovers, landbouwer, wonend in de gemeente Veghel (vanaf 1934 wonend in Erp), Deling in 1881 Art. 3451.
Martinus Rovers (1/2), en zijn kinderen: Johannes Hendrikus, Johanna Maria, Hendrikus Johannes, Anna Maria, Adrianus Josephus en Theodora Maria Rovers (1/2) Vererving 1892-1936 Art. 3451.
Johannes Hendrikus Martinuszn Rovers, landbouwer Deling in 1936 Art. 6473.
Maria van Schijndel en consorten, wonend in Heeswijk, met het vruchtgebruik door Cornelius van Schijndel, landbouwer in Heeswijk, en zijn vrouw Wilhelmina van Gerwen Koop in 1936 Art. 6575; doc. GAvB.
P. van Schijndel Vermeld op 28-01-1959 en op 21-03-1961 BV na 1936.
Johannes Josephus van Berkel, geboren op 05-04-1926, werkman Koop in 1966 Art. 7583 en 9437.
 

Bewoners Datum Bronnen
Jan Boermans Gepacht vóór 27-11-1697, vermoedelijk voor 8 jaren. R71, fol. 64v-65v.
Willem Jan Teunis van Eert Gepacht vanaf 27-11-1697 voor 8 jaren; vermeld in 1702-1713. R71, fol. 64v-65v; VP-1702, fol. 270; II-E-107.
Willem Jan Theunis van Eert, Ariaentje sijn vrouw, en Theunis de knecht en Jenneken de meijt boven, Jenneke, Lijsbeth, Lijneke en Jan haere kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38
Willem Jan Theunis van Eert Vermeld in 1709-1711 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711).
Adriaen Jan Arien Goossens Vermeld in 1711-1721 II-E-69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721).
Ariaen Jan Arien Goossens Vermeld in 1713-1719 II-E-107; II-E-111.
De weduwe van Adriaan Janse Goessens Vermeld in 1722-1724 II-E-86 (1722), II-B-48 (1724).
Niet arm
Boven de 16: Aalbert Hendrix (man), Lijn (vrouw), Jan Jans (knecht).
Onder de 16: Hendrik en Ariaantje (kinderen), Jennemarij Aarts (meid)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Aelbert Hendrix Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 333.
Bartel Jan Lambers Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 333.
Arien Kerkhof Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 333.
Willem Jans Rijbroek Vermeld in 1761 II-E-17 en 18, nr. 333.
Hendrik Fransis Reijbroek Vermeld in 1776-1771 II-E-17 en 18, nr. 333.
Lambert zoon van Adriaen Verhoeven Vermeld in 1776-1798 II-E-17 en 18, nr. 333.
Gerard Lambert Verhoeven Vermeld in 1806-1811 E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Gerardus L. Verhoeven, 40 jaar, geboren op 20-5-1770 in Veghel
Vrouw: Maria A. van Kilsdonk, 35 jaar, geboren op 1-1-1775 in Beek
Kind: Adriaan G. Verhoeven, 9 jaar, geboren op 30-4-1801 in Veghel
Kind: Maria G. Verhoeven, 6 jaar, geboren op 25-12-1804 in Veghel
Kind: Jennemie G. Verhoeven, 4 jaar, geboren op 18-8-1806 in Veghel
Kind: Lambert G. Verhoeven, 3 jaar, geboren op 16-10-1807 in Veghel
Kind: Adriaanie G. Verhoeven, 1 jaar, geboren op 29-9-1809 in Veghel
Inwonend: Cornelis J. van de Ven, 27 jaar, geboren op 26-11-1783 in Boeckel
Inwonend: Johannes H. Verhoeven, 17 jaar, geboren op 13-5-1793 in Erp
Inwonend: Hendriena W. Verhallen, 23 jaar, geboren op 26-7-1787 in Woensel
Inwonend: Johannes W. Verbrugge, 14 jaar, geboren op 1-1-1796 in Veghel
Inwonend: Willemiena W. van Reijsinge, 15 jaar, geboren op 12-12-1795 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister van Veghel 1810.
Gerard Lambert Verhoeven Vermeld 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Man: Geert Verhoeven, 60 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Vrouw: Maria van Kilsdonk, 57 jaar, geboren in Beek en Donk
Kind: Lambert Verhoeven, 22 jaar, geboren in Veghel
Kind: Antony Verhoeven, 16 jaar, geboren in Veghel
Kind: Jan Verhoeven, 13 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johannes Verhoeven, 12 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna Maria Verhoeven, 24 jaar, geboren in Veghel
Kind: Adriana Verhoeven, 20 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
Gerard Lambert Verhoeven Vermeld 1833-1837 NA1224.
Johannes Jan Rovers Vermeld 1837-1840 NA1224.
Man: Johannes Rovers, 40 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Vrouw: Anna Maria Verhoeven, 34 jaar, geboren in Veghel
Kind: Jan Rovers, 2 jaar, geboren in Veghel
Kind: Gerardus Rover, jaar, geboren in Veghel, overleden op 3-5-1840
Dienstbode: Hendrik van Dieperbeek, 34 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Hendrik van de Crommert, 15 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Johanna van Kilsdonk, 19 jaar, geboren in Beek en Donk
Bijschrift kind: Geertruida Rovers, geboren op 4-4-1842 in Veghel, overleden op 14-4-1842
Bijschrift kind: Gerardina Rovers, geboren op 24-3-1844 in Veghel, overleden op 22-4-1844
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1840.
Johannes Jan Rovers Vermeld 1842-1849 NA1225.
Johannes Rovers Vermeld van 1846-1848 tot 1849-1961 Inv. nr. 1702 en 1703.
Vader: Johannes Rovers, geboren in 1798 te Veghel
Moeder: Johanna Maria Verhoeven, geboren in 1805 te Veghel
Zoon: Jan Rovers, geboren in 1837 te Veghel, schoolleerling
Knecht: Johannis van Veghel, geboren in 1821 te Erp, doorgestreept, in 1852 vertrokken naar fol. 646
Knecht: Petrus Scheepers, geboren in 1821 te Veghel, doorgestreept in april 1850 vertrokken naar Sint-Oedenrode
Dienstmeid: Johanna Maria van den Berg, geboren in 1821 te Veghel, in 1852 vertrokken naar fol. 646
Bijschrift, knecht: Johannes van den Tillaart, geboren in 1815 te Veghel, in 1850 gekomen van fol. 911, doorgestreept, in 1851 vertrokken naar fol. 461
Bijschrift, dienstmeid: Johanna van den Heuvel, geboren in 1827 te Veghel, in 1850 gekomen van fol. 285, doorgestreept, in 1851 vertrokken naar fol. 365
Bijschrift, knecht: Petrus Vervoort, geboren in 1826 te Sint-Oedenrode, in 1851 gekomen van fol. 288, of 24-2-1853 naar Schijndel vertrokken
Bijschrift, dienstmeid: Johanna Maria Jonkers, geboren op 21-9-1824 te Erp, in 1853 gekomen van fol. 285, doorgestreept, op 4-3-1853 gehuwd, vertrokken naar fol. 153
Bijschrift, dienstmeid: Catharina van Doorn, geboren in 1832 te Veghel, in 1853 gekomen van fol. 710, doorgestreept
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister van Veghel 1849-1862.
Martinus Thijssen Vermeld van 1849-1861 tot 1862-1870. Inv. nr. 1703 t/m 1705.
Hoofd: Martinus Thyssen, geboren op 15-3-1824 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Maria van den Oever, geboren op 16-8-1831 te Sint-Oedenrode
Dienstknecht: Peter van den Elzen, geboren op 1-2-1851 te Erp
Dienstmeid: Hendrika van Kessel, geboren op 18-2-1829 te Schijndel
Bijschrift, dochter: Dina Thyssen, geboren op 12-9-1860 te Veghel
Bijschrift, zoon: Antonius Thyssen, geboren op 20-10-1861 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1767
Hoofd: Martinus Thyssen, geboren op 15-3-1824 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Maria van den Oever, geboren op 16-8-1831 te Sint-Oedenrode
Dochter: Dina Thyssen, geboren op 12-9-1860 te Veghel
Zoon: Antonius Thyssen, geboren op 20-10-1861 te Veghel, doorgestreept, overleden op 7-9-1867
Zoon: Willebrordus Thyssen, geboren op 19-10-1862 te Veghel
Bijschrift, zoon: Adrianus Thyssen, geboren op 13-12-1863 te Veghel
Bijschrift, dochter: Johanna Thyssen, geboren op 27-5-1865 te Veghel
Bijschrift, zoon: Lambertus Thyssen, geboren op 16-5-1866 te Veghel, doorgestreept, overleden op 11-9-1867
Bijschrift, zoon: Antonius Thyssen, geboren op 11-11-1868 te Veghel
Bijschrift, zoon: Lambertus Thyssen, geboren op 12-12-1869 te Veghel
In 1865 naar Biezendijk 27 verhuisd Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, blad nr. 1066, Zijtaart, huis nr. 663, veranderd in Biezen, huis nr. 610a
Hendrikus Rijkers Vermeld in 1865-1870 Inv. nr. 1704, 1705 en 1711.
Hoofd: Hendricus Rijkers, geboren op 17-5-1831 te Veghel
Vrouw: Henrica Vissers, geboren 4-7-1830 op te Nuland
Aangenomen zoon: Martinus Rovers, geboren op 17-8-1861 te Veghel
Aangenomen dochter: Johanna Rovers, geboren op 30-8-1863 te Veghel, doorgestreept, overleden op 4-4-1864
Bijschrift, zoon: Johannes Rijkers, geboren op 15-4-1865 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling van 1-12-1869
Bijschrift, dochter: Hendrina Rijkers, geboren op 23-6-1866 te Veghel
Bijschrift, dochter: Johanna Rijkers, geboren op 11-4-1867 te Veghel
Bijschrift, dochter: Elisabeth Rijkers, geboren op 21-12-1868 te Veghel
Bijschrift, dochter: Adriana Rijkers, geboren op 15-11-1869 te Veghel
Bijschrift, schoonzus: Maria Anna Vissers, geboren op 10-9-1840 te Uden, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869, op 1-3-1870 naar Dinther vertrokken
Bijschrift 7-3-1870, broer: Hendrikus Rijkers, geboren op 2-2-1841 te Veghel, op 9 maart 1870 uit Schijndel gekomen
In 1862-1865 van Eerde naar dit huis verhuisd, vermeld in 1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, blad nr.  932, Eerde, huis nr. 544, veranderd in Zijtaart, huis nr. 663
Hoofd: Hendricus Rijkers, geboren op 17-5-1831 te Veghel
Vrouw: Henrica Vissers, weduwe van Johannes Rovers, geboren 4-7-1830 op te Nuland
Stiefzoon: Martinus Rovers, geboren op 21-8-1861 te Veghel
Dochter: Hendrika Rijkers, geboren op 23-6-1866 te Veghel
Dochter: Johanna Rijkers, geboren op 11-9-1867 te Veghel
Dochter: Elisabeth Rijkers, geboren op 21-9-1868 te Veghel
Dochter: Adriana Rijkers, geboren op 15-11-1869 te Veghel
Dienstknecht: Jan van de Laarschot, geboren op 6-5-1845 te Veghel
Dienstknecht: Antoon Ausems, geboren op 22-7-1852 te Schijndel
Dienstmeid: Johanna Verputten, geboren op 26-5-1850 te Veghel
Schoonzus: Maria Anna Vissers, geboren op 10-12-1840
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869, inv. nr. 1778.
Hoofd: Hendricus Rijkers, geboren op 17-5-1831 te Veghel, doorgestreept, overleden op 9-1-1878
Vrouw: Henrica Vissers, geboren 4-7-1830 op te Nuland, doorgestreept, overleden op 21-5-1876
Dochter: Hendrina Rijkers, geboren op 23-6-1866 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar fol. 1511
Dochter: Johanna Rijkers, geboren op 11-4-1867 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar fol. 1886
Dochter: Elisabeth Rijkers, geboren op 21-12-1868 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar fol. 1886
Dochter: Adriana Rijkers, geboren op 15-11-1869 te Veghel, doorgestreept, overleden op 17-5-1873
Stiefzoon: Martinus Rovers, geboren op 17-8-1861 te Veghel, doorgestreept
Broer: Hendrikus Rijkers, geboren op 2-2-1841 te Veghel, doorgestreept, op 7-7-1870 naar Schijndel vertrokken
Zwagerin: Maria Anna Vissers, geboren op 10-9-1840 te Uden, doorgestreept, in 1870 naar Dinther vertrokken
Bijschrift, dochter: Ardina Rijkers, geboren op 9-12-1870 te Veghel, doorgestreept, op 29-12-1879 naar Dinther vertrokken
Bijschrift, zoon: Johannes Rijkers, geboren op 22-3-1872 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar fol. 1513
Bijschrift, zoon: Marianus Rijkers, geboren op 23-4-1873 te Veghel, doorgestreept, op 29-12-1879 naar Dinther vertrokken
Bijschrift, zoon: Adriaan Rijkers, geboren op 18-8-1874 te Veghel, doorgestreept, overleden op 17-1-1875
Vermeld in 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1620, fol. 1583, Zijtaart
Hoofd: Johannes van de Ven, geboren op 10-1-1837 te Veghel
Vrouw: Adriana Rijkers, geboren op 10-12-1833 te Veghel
Zoon: Martinus van de Ven, geboren op 21-3-1871 te Schijndel
Dienstknecht: Antonius van den Oever, geboren op 24-10-1851 te Sint-Oedenrode
Tante: Johanna Rijkers, geboren op 11-9-1867 te Veghel
Tante: Elisabeth Rijkers, geboren op 21-10-1868 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr. 1816
Hoofd: Johannes van den Nieuwenhuizen, geboren op 13-11-1872 te Veghel, geboekt van dezelfde fol. 1352 (= Pastoor Clercxstraat 10)
Vrouw: Antonetta van den Bosch, geboren op 3-3-1870 te Erp, op 4-12-1899 uit Erp gekomen
Bijschrift op 12-9-1900: Antonius van den Nieuwenhuizen, geboren op 10-9-1900 te Veghel
Bijschrift op 15-10-1902: Martinus van den Nieuwenhuizen, geboren op 12-10-1902 te Veghel
Het echtpaar wordt bijgeschreven op 7-12-1899. Op 17-3-1904 verhuisde het gezin naar Boekel. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1631, fol. 1352
Johannes van den Nieuwenhuijzen Vermeld in 1898-1908 Inv. nr. 170.
Antonius Kuijpers Bijgeschreven in 1898-1908, opgevolgd in 1907-1910 Inv. nr. 1706 en 1707.
De weduwe van Antonius Kuijpers Bijschrift in 1907-1908, opgevolgd in 1908 Inv. nr. 1706.
Hoofd: Antonius Kuijpers, geboren op 5-9-1869, doorgestreept, overleden op 25-3-1907
Vrouw: Leonioda van den Berg, geboren op 30-1-1874 te Erp, op 16 mei 1904 uit Erp gekomen
Bijschrift op 8-1-1906, zoon: Franciscus Kuijpers, geboren op 6-1-1906 te Veghel
Bijschrift op 27-7-1907, zoon: Antonius Kuijpers, geboren op 27-7-1907 te Veghel
Het echtpaar is bijgeschreven op 21-5-1904 op Leinserondweg 23. In 1908 van Leinserondweg 23 naar Pastoor Clercxstraat 38 verhuisd. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1630, fol. 1098
L. van den Broek Bijschrift in 1908, opgevolgd in 1910-1921 Inv. nr. 1706 en 1808.
Hoofd: Lambertus van den Broek, geboren op 19-6-1876 te Nistelrode
Vrouw: Antonia Cornelis van der Heijden, geboren op 10-5-1881 te Nistelrode
Bijschrift op 23-6-1909, dochter: Antonia Maria van den Broek, georen op 23-6-1909 te Veghel
Bijschrift op 25-6-1910, zoon: Petrus Maria van den Broek, geboren op 25-6-1910 te Veghel
Het echtpaar is op 14-5-1908 komende van Nistelrode naar dit huis verhuisd. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1627, fol. 278
Hoofd: Lambertus van den Broek, geboren op 19-6-1876 te Nistelrode
Vrouw: Antonia Cornelis van der Heijden, geboren op 1-5-1881 te Nistelrode
Dochter: Antonia Maria van den Broek, geboren op 23-6-1909 te Veghel
Zoon: Petrus Maria van den Broek, geboren op 25-6-1910 te Veghel
Bijschrift op 7-9-1911, dochter: Hendrica Lamberta van den Broek, geboren op 7-9-1911 te Veghel, doorgestreept, overleden op 11-10-1911
Het gezin is op 23-2-1913 naar Nistelrode verhuisd. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1638, folio 218
Bijschrift op 25-4-1913, hoofd: Johannes Hendrikus Rovers, geboren op 25-5-1887 te Veghel, geboekt van register NM-R, fol. 289
Bijschrift op 25-4-1913, vrouw: Hendrica van Duijnhoven, geboren op 3-10-1886 te Erp, op 22-4-1913 uit Erp gekomen
Bijschrift op 5-1-1914, zoon: Henricus Martinus Rovers, geboren op 5-1-1914 te Veghel
Bijschrift op 19-9-1916, zoon: Carolinus Martinus Rovers, geboren op 18-9-1916 te Veghel
Bijschrift op 12-7-1918, dochter: Martinus Henrica Rovers, geboren op 12-7-1919 te Veghel
Bijschrift op 17-8-1920, dochter: Maria Catharina Rovers, geboren op 16-8-1920 te Veghel
Het echtpaar is nu hun huwelijk op 22-4-1913 op Leinerondweg 23 komen wonen. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1642, folio 321
J.H. Rovers Bijschrift in 1910-1921, vermeld in 1921-1932 Inv. nr. 1708, 1710 en 1712.
Johannes J. van Berkel Vermeld in 1936 en 1967 Doc. GAvB; doc. Veghel, nr. 383.
M. van de Linden en J.J. van Berkel Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads