Foto's Huizen Kroniek

Leinserondweg 22Ouderdom
Dit huis vormde met de huizen op adres Leinserondweg 20 en 23 met bijbehorende percelen het oude landgoed Seitaart. De ontginningen in dit gebied behoren tot de oudste aan de westzijde van de Aa, en kunnen met enig voorbehoud op de elfde of twaalfde eeuw gedateerd worden. Het goed Seitaart was een leengoed van de heer van Geffen. Al vóór 1406 is dit leengoed gesplitst in 2 hoeven: Groot Seitaart (nu de hier beschreven hoeve en Leinserondweg 23) en Klein Seitaart (nu Leinserondweg 20). In 1428 waren beide hoeven weer in één hand en dat bleven ze tot 1599-1642. Hierna werd het leengoed in 3 delen gesplitst, met de 3 huizen die nu als adres Leinserondweg nr. 20, 23 hebben en het hier beschreven afgebroken huis (Leinserondweg 22).

Vermoedelijk vormden Leinserondweg 22 en 23 eertijds samen de hoeve Groot Seitaart. De bijbehorende landerijen waren 17,8 hectare en de landerijen van Klein Seitaart 20,6 hectare. Eertijds waren Groot en Klein Seitaart dan van vergelijkbare grootte. Een tweede argument is dat Leinserondweg 22 en 23 omstreeks 1599 en 1642 beiden in handen zijn van een lid van de familie Donckers. Geografisch vormen de landerijen van Leinderondweg 22 en 23 een aaneengesloten geheel. Het laatste argument is dat Leinserondweg 22 en 23 eertijds beiden belast waren met een ballingcijns en Leinserondweg 20 niet. Die ballingcijns rustte eertijds op Groot Seitaart en is later over de 2 hoeven (Leinserondweg 22 en 23) verdeeld.

Een 'ballingcijns' werd betaald als iemand van buiten Veghel zich in Veghel kwam vestigen en gebruik wilde maken van de gemene gronden. Deze cijns is rond 1230 ingevoerd. Dit betekent dat de hoeve Groot Seitaart van na ca. 1230 dateert, en na 1230 leengoed van Geffen geworden is. Uit enkele percelen die vermoedelijk ook tot Groot Seitaart behoren werd een grondcijns betaald in nieuwe penningen aan de heer van Helmond betaald. Deze percelen werden tussen 1210 en 1314 van de gemene gronden uitgegeven, en behoorden ook tot het Geffens leengoed.

De conclusie is dat de eerste uitginningen in dit gebied uit de elfde en twaalfde eeuw kunnen dateren en dat er ook in de dertiende eeuw nog grond ontgonnen werd. Groot Zijtaart werd in de periode rond 1230 voor het eerst bewoond en de eerste eigenaar kwam van elders. Tussen 1230 en 1314 werd het leengoed van de heer van Geffen.

Het huis wordt al vermeld in 1657. In 1967 was het huis onbewoond en het is korte tijd later afgebroken.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Johannes, heer van Erp, verkoopt in bijzijn van schepenen van 's-Bosch, aan Aelbertus, zoon van wijlen Rutgherus gezegd van Beirgelen, eenen jaar-en erfcijns van 7 ponden, munt gangbaar ter beurs van 's-Bosch, betaalbaar met O.L. Vrouw Lichtmis en te beuren uit zijn huis met toebehoor onder de parochie Vechel ter plaatse "Zittart", onder beding, dat hij dien cijns binnen de 4 jaar kan terugkoopen met 49 gouden denaren, "Peters croon" geheeten. 24 juli 1436

Archief Maastricht, archief van het Kasteel Baarlo te Maasbree, toegangsnummer 16.1117, inv. nr. 5 en 518

Joncker Walraven van Nuynhem soene wylen Philips heeft volgens een octrooibrief van de landsheer een erfcijns van 12 Carolus gulden verkocht aan Thonissen soene wylen Hanrick Roeffs. De erfcijns wordt betaald uit het 2/3 deel’ van ‘eender leenhoeven’, waarvan het andere 1/3 deel  van de erfgenamen van Reyner van Nuynhem is, gelegen in Veghel ter plaatse genoemd Sytart, en bestaande uit ‘huysinge, hoevinge, ackerlant, beempden, groese ende houtwassche’ met toebehoren. 03-12-1545 R25, fol. 62-63.
‘Een seecker huijs, hoff, boomgaert metten aengelegen landerijen’, groot ca. 7 lopens, gelegen ‘opt Sytaert’

-         e.z.. e.e. en a.e.: joncker Boxsen

-         a.z.: het goed van Jenneken, weduwe van Aert Donckers

09-02-1652 R50, fol.125v-127.
'Huys, hoff, boomgaert, hen lant', groot 2 lopens + 36 roeden, 'hen groes de Mortel by 't huys', groot 12 lopens, 'het Voorste Eusel', groot 6 1/2 lopens 1657 VP-1657, nr. 175.
'Huijs, hoff, boomgaert ende aengelegen landerijen, griese, heijtvelt als weije, poterijen ende gerechtigheden, gestaen ende gelegen tot Vechel opt Sytaert'. Het goed is leenroerig aan de 'eedelen leenhoff van Geffen' 19-02-1660 R52, fol. 322-323.
'Erff, lant, groes en eeusel op Zytart, leenroerig aant huys van Geffen' 1738 VP-1738, fol. 548.
'Huys, hof en aengelegen landt, groese, houtwas, voorpoting, opt Zijtaert', met het recht om te mogen turven op de gemeint van Erp, groot ca. 12 lopens, leen van Geffen, met het groesveldje daarin gelegen 17-02-1777 R107, fol. 264v.
Kadaster: Grietenveld E542, huis, schuur en erf, 8,10 are 1832 Kadaster 1832
Kadaster: Grietenveld E542, huis, stal, hok en schuur, 8,10 are 1926 Art. 8462.
Johannes van de Ven kreeg op 29-05-1909 vergunning om de boerderij te vernieuwen. 29-05-1909 BV-175.
Johannes van de Ven kreeg op 26-03-1910 toestemming om een schuur te bouwen. 26-03-1910 BV-197.
Adres: Zijtaart 665 (1846-1870), Zijtaart 863 (1870-1892), Zijtaart 870 (1892-1898), Zijtaart 846 (1898-1910), Zijtaart G 26 (1910-1921), Zijtaart G 26 (1921-1931), Zijtaart G 24 (1932-1942), Zijtaart A 26 (1943-1967), Leinserondweg 22 (van 1967 tot afbraak) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars (leenmannen van Geffen) Datum Bronnen
Lucas, zoon van Lucas van Erpe en Lucas zoon van Johannes van Erpe Vermeld in 1406 Hm-79; HM-87.
De weduwe van Lucas, zoon van Lucas van Erpe en de weduwe van Lucas zoon van van Johannes van Erpe Verwerving 1421-1447 Hm-79; Hm-87.
Johannes van Erpe Verwerving 1421-1428, vermeld op 24 juli 1436 Hm-79; Hm-87; BP-1428, fol. 193; Archief Maastricht, archief van het Kasteel Baarlo te Maasbree, toegangsr. 16.1117, inv. nr. 5 en 518.
Johannes van Erpe Verwerving 1421-1428 Hm-79; Hm-87; BP-1428, fol. 193.
Rutgerus van Erpe Verwerving 1447-1465 Hm-79; Hm-87.
Henricus van Nuenen, schoonzoon van Johannes van Erp Verwerving 1465-1498 Hm-79; Hm-87.
Philipus, zoon van Henricus van Nuenen Verwerving 1507-1599 Hm-79; Hm-87.
Wilhelmus, zoon van Philipus Henricus van Nuenen Verwerving 1507-1599 Hm-79; Hm-87.
Joncker Walraven van Nuynhem (2/3 deel) en Reyner van Nuynhem (1/3 deel) Vermeld op 03-12-1545 R25, fol. 62-63.
Marten Donckers Vermeld 1599-1642 Hm-79; Hm-87.
De 3 kinderen en 8 kleinkinderen van Marten Donckers Vermeld 1599-1642 Hm-79; Hm-87.
De kinderen van Jan Rutten Cluijtmans en Hilleken, dochter van Marten Aert Donckers, namelijk: Henrick (meerderjarig) en minderjarig: Rudt, Matijs en Emken. Vermeld op 09-02-1652 R50, fol.125v-127.
Ruth, Tijs en Emken, kinderen van Hillagundis, dochter van Marten Donckers, getrouwd met Jan Rutten Deling op 09-02-1652 Hm-79; Hm-87; VP-1657, nr. 175; R50, fol.125v-127.
Henrick Gerytss, wonende te Erp, man van Emken, dochter van Jan Rut Cluijtmans, verkoopt zijn 1/3 deel aan zijn zwager Rudt Jan Cluytmans Verkoop op 19-02-1660 R52, fol. 322-323.
Rut Jan Rutte Cluijtmans Vermeld in 1702-1719 Hm-79; Hm-87; VP-1702, fol. 268; II-E-111.
De weduwe van Ruth Jan Rutten met 6 kinderen Vermeld in 1714 Hm-79; Hm-87.
Een kind van Jenneken, genaamd Willemken Vermeld in 1718 Hm-79; Hm-87.
Dirk Jan Adriiaens van der Lande Koop in 1719, leenverhef op 29-04-1720, vermeld in 1722 Hm-79; Hm-87; Geffen, nr. 7; VP-1722, fol. 576.
Jan zoon van Dirk Jan Adriaans van der Lande Deling op 14-03-1740, leenverhef op 01-04-1740 Hm-79; Hm-87; VP-1738, fol. 548; Geffen, nr. 7.
Dirk en Hendricus Gerit van der Landen Vererving 1761-1777 Hm-79; Hm-87; VP-1769, fol. 254v.
Hendrikus Gerardt van der Landen Deling op 17-02-1777, leenverhef op 24-05-1777 R107, fol. 264v; Hm-79; Hm-87; VP-1769, fol. 254v; Geffen, nr. 7.
Hendricus Gerardt van der Landen het vruchtgebruik en zijn dochter Geertruy, verwekt bij Elisabeth Antony van Hoof, het erfrecht Vererving in 1777 VP-1769, fol. 254v.
Hendricus Gerardt van der Landen het vruchtgebruik en zijn zoon Gerrit, verwekt bij Hester van den Bogaert, het erfrecht Vererving 1777-1785 VP-1777, fol. 275v.
De weduwe van Geert van der Landen Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
Johannes Hendrik Vogels, landbouwer 'op het Seitaart' Koop in 1836 Art. 817.
Lambertus Vogels Verwerving in 1854 Art. 1895.
Hendricus, Adriana en Elizabeth Vogels Vererving in 1893 Art. 1895.
Hendricus en Adriana Vogels Vererving in 1893 Art. 1895.
Hendricus Vogels Vererving in 1905 Art. 1895.
Johannes Franciscuszn van de Ven, landbouwer Koop in 1909 Art. 4858.
Adrianus van de Ven en consorten Verwerving in 1921 Art. 4858.
Antonius Johanneszn van de Ven, landbouwer Deling in 1926 Art. 6003.
Francisca Maria Bekkers, weduwe van Antonius Johanneszn van de Ven (in 1962 wonend in Heeswijk) Vererving in 1942 en deling in 1962 Art. 6003 en 8462.
Lambertus van Erp, geboren op 29-07-1916, landbouwer Koop in 1968 Art. 9595.
 

Bewoners Datum Bronnen
Ruth Jan Rutten, Jenneken sijn vrouw, Henrick Rutten en Anneken sijn vrouw Vermeld in 1709 II-E-38.
Rut Jan Rutten Cluijtmans Vermeld in 1709-1715 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715).
Hendrick Rutten Cluijtmans Vermeld in 1716-1720 II-E-73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720).
Melter Sijmons Vermeld in 1720-1721 II-E-123 (1720), 124 (1721).
Aert Hendrick Aert Evers, alias Aert Hendrick van de Velde Vermeld in 1721-1724 II-E-124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724)
Matig arm
Boven de 16: Aart Hendrik van de Velde (man), Mi (vrouw), Hendrik (zoon)
Onder de 16: Jan, Elisabeth en Hendrik (kinderen)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Aart van de Velde Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 332.
Hendrik van de Velde Vermeld in 1766-1776 II-E-17 en 18, nr. 332.
Aert van Hoof Vermeld in 1781 II-E-17 en 18, nr. 332.
Johannis Vermeulen Vermeld in 1786-1791 II-E-17 en 18, nr. 332.
Aart Jan Ceurlings Vermeld in 1798-1811 II-E-17 en 18, nr. 332; E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811)
Man: Aart J. Keurlings, 57 jaar, geboren op 24-7-1753 in Veghel
Vrouw: Anneke H. van Asseldonk, 58 jaar, geboren op 10-11-1752 in Veghel
Kind: Hendrikus A. Keurlings, 21 jaar, geboren op 8-12-1789 in Veghel
Kind: Martienus A. Keurlings, 18 jaar, geboren op 12-1-1792 in Veghel
Kind: Jan A. Keurlings, 15 jaar, geboren op 9-9-1795 in Veghel
Inwonend: Hendriena A. van den Oever, 20 jaar, geboren op 9-12-1790 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister van Veghel 1810.
De kinderen van Aart Jan Ceurlings Vermeld in 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824)
Broer: Hendrikus Keurlings, 40 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Zus: Theodorus Keurlings, 38 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Broer: Martinus Keurlings, 36 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Dienstbode: Johannes van Hout, 31 jaar, geboren in Erp
Dienstbode: Johanna Maria van den Bosch, 16 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
De kinderen van Aart Ceurlings Vermeld 1833-1834, in 1834 verhuisd naar de Leest NA1224.
Gerrit Claas van Lieshout Vermeld 1833-1840 NA1224.
Man: Geert van Lieshout, 48 jaar, bouwman, geboren in Erp, overleden op 24-12-1840
rouw: Annemie van de Wijdeven, 39 jaar, geboren in Veghel, overleden op 5-6-1840
Kind: Nicolaas van Lieshout, 19 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Kind: Hendricus van Lieshout, 14 jaar, geboren in Nistelrode
Kind: Johannes van Lieshout, 12 jaar, geboren in Nistelrode
Kind: Jan van Lieshout, 6 jaar, geboren in Nistelrode
Kind: Theodorus van Lieshout, 3 jaar, geboren in Veghel
Kind: Maria van Lieshout, 7 jaar, geboren in Nistelrode
Dienstbode: Wilhelmina van Velthoven, 16 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1840.
Lambert Johannes Vogels Ingekomen op Pinksteren 1841 NA1224.
Lambert Johannes Vogels Vermeld 1842-1849 NA1225.
Lambertus Vogels Vermeld in 1846-1870 Inv. nr. 1702 t/m 1705.
Hoofd: Lambertus Vogels, geboren op 10-12-1804 te Veghel, akkerbouwer
Vrouw: Wilhelmina Wilbors, geboren op 18-12-1805 te Veghel
Dochter: Adriana Vogels, geboren op 23-5-1843 te Veghel
Zoon: Hendricus Vogels, geboren op 6-9-1845 te Veghel
Dochter: Elisabeth Vogels, geboren op 28-9-1848 te Veghel, schoolleerling
Dienstknecht, Johannes van Doorn, geboren op 10-12-1824, doorgestreept, overleden
Vermeld op 31-12-1859 Volkstelling 31-12-1859, inv. nr. 1769
Vader: Lambertus Vogels, geboren in 1817 te Veghel
Moeder: Wilhelmina Wilbers, geboren in 1817 te Veghel
Zoon: Hendricus Vogels, geboren in 1845 te Veghel
Dochter: Adriana Vogels, geboren in 1843 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Elisabeth Vogels, geboren in 1848 te Veghel, schoolleerling
Dienstmeid: Antonetta van der Heijden, geboren in 1820 te Boekel, doorgestreept, op 20-2-1851 naar Erp vertrokken
Bijschrift, dienstmeid: Johanna Lammers, geboren in 1834 te Veghel, doorgestreept, in 1852 vertrokken naar fol. 310
Bijschrift, knecht: Johannes van Doorn, geboren in 1824 te Veghel gekomen van fol. 728, doorgestreept
Bijschrift, knecht: Lambertus van den Nieuwenhuijzen, geboren in 1828 te Veghel, in 1854 van fol. 603 gekomen, doorgestreept
Bijschrift, dienstmeid: Anna Maria Passage, geboren op 14-2-1828 te Veghel, in 1854 van fol. 690 gekomen, doorgestreept
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister van Veghel 1849-1862.
Hoofd: Lambertus Vogels, geboren op 10-12-1804 te Veghel
Vrouw: Wilhelmina Wilbors, geboren op 18-12-1805 te Veghel
Dochter: Adriana Vogels, geboren op 23-5-1843 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling van 1-12-1869
Zoon: Hendricus Vogels, geboren op 6-9-1845 te Veghel
Dochter: Elisabeth Vogels, geboren op 25-9-1848 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1606, blad nr. 1264, Zijtaart. huis nr. 664
Hoofd: Lambertus Vogels, geboren op 10-12-1806 te Veghel
Vrouw: Wilhelmina Wilbors, geboren op 30-9-1805 te Veghel
Zoon: Hendrik Vogels, geboren op 6-4-1845 te Veghel
Dienstmeid: Catharina van Hees, geboren op 4-4-1846
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 1778
Hoofd: Lambertus Vogels, geboren op 10-12-1804 te Veghel
Vrouw: Wilhelmina Wilbors, geboren op 18-12-1805 te Veghel, doorgestreept, overleden op 12-3-1891
Zoon: Hendricus Vogels, geboren op 6-9-1845 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar fol. 2088
Dochter: Adriana Vogels, geboren op 23-5-1843 te Veghel
Dochter: Elisabeth Vogels, geboren op 25-9-1848 te Veghel
In 1873 verhuisd van Zijtaart naar het Hezelaar Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1622, fol. 2089, Zijtaart, veranderd in Hezelaar
Hoofd: Theodorus van Lieshout, geboren op 7-11-1836 te Veghel, doorgestreept, overleden 21-8-1888
Vrouw: Johanna van den Broek, geboren op 18-12-1843 te Veghel, geboekt van register A-B, fol. 239
Bijschrift, zoon: Gerardus van Lieshout, geboren op 20-2-1874 te Veghel
Bijschrift, dochter: Johanna van Lieshout, geboren op 24-3-1875 te Veghel, doorgestreept, overleden op 2-9-1875
Bijschrift, zoon: Johannes van Lieshout, geboren op 6-2-1876 te Veghel
Bijschrift, dochter: Anna Maria van Lieshout, geboren op 17-7-1877 te Veghel
Bijschrift, dochter: Ardina van Lieshout, geboren op 18-10-1878 te Veghel, doorgestreept, overleden op 18-5-1891
Bijschrift, dochter: Catharina van Lieshout, geboren op 10-10-1879 te Veghel, doorgestreept, overleden op 18-1-1885
Bijschrift, dochter: Johanna van Lieshout, geboren op 30-12-1880 te Veghel
Bijschrift, zoon: Martinus van Lieshout, geboren op 4-7-1882 te Veghel, doorgestreept, overleden op 3-9-1887
Bijschrift, dochter: Maria Anna van Lieshout, geboren op 11-10-1883 te Veghel, doorgestreept, overleden op 11-2-1184
Bijschrift, dochter: Catharina van Lieshout, geboren op 1-8-1885 te Veghel
Bijschrift, dochter: Nicolasina Adriana van Lieshout, geboren op 8-1-1888 te Veghel
Bijschrift, bloedverwant: Gerardus van den Broek, geboren op 30-9-1846 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1890
Het echtpaar is op 14-5-1873 ingeschreven. Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1619, fol. 1154
Hoofd: Theodorus van Lieshout, geboren op 7-11-1836 te Veghel
Vrouw: Johanna van den Broek, geboren op 18-12-1843 te Vegh
lZoon: Gerardus van Lieshout, geboren op 20-2-1874 te Veghel
Zoon: Johannes van Lieshout, geboren op 24-3-1875 te Veghel
Dochter: Anna Maria van Lieshout, geboren op 17-7-1877 te Veghel
Dochter: Ardina van Lieshout, geboren op 18-10-1878 te Veghel
Dochter: Catharina van Lieshout, geboren op 10-10-1879 te Veghel
Dienstknecht: Arnoldus van den Nieuwenhuyzen, geboren op 11-3-1861 te Veghel
Dienstbode: Elisabeth Coppens, geboren op 21-9-1863 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr. 1816.
Hoofd: Johanna van den Broek, weduwe van Theodorus van Lieshout, geboren op 18-12-1843 te Veghel
Broer: Gerardus van den Broek, geboren op 30-9-1846 te Veghel
Zoon: Gerardus van Lieshout, geboren op 20-2-1874 te Veghel
Zoon: Johannes van Lieshout, geboren op 24-3-1875 te Veghel
Dochter: Anna Maria van Lieshout, geboren op 17-7-1877 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 161
Dochter: Johanna van Lieshout, geboren op 30-11-1880 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 160
Dochter: Catharina van Lieshout, geboren op 1-8-1885 te Veghel
Dochter: Nicolavina Adriana van Lieshout, geboren op 8-1-1888 te Veghel
Bijschrift op 14-11-1902, dochter: Johanna van Lieshout, geboren op 30-11-1880 te Veghel, bijgeboekt van dienstbodenregister, fol. 160, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 164
Bijschrift op 7-6-1906, dochter: Anna Maria van Lieshout, geboren op 17-7-1877 te Veghel, bijgeboekt van dienstbodenregister, fol. 161, doorgestreept, geboekt naar register J-L, fol. 1110
Bijschrift op 18-7-1909, dochter: Johanna van Lieshout, geboren op 30-11-1880 te Veghel, bijgeboekt van dienstbodenregister, fol. 164
Volgens het bevolkinsgregister is het gezin tussen 1892 en 1910 naar het Dorshout verhuisd. Volgens de parochieregisters is het gezin al tussen 1885 en 1887 verhuisd. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1630, fol. 1205
Hoofd: Francis van de Ven, geboren op 16-12-1884 te Veghel
Vrouw: Joanna Steenbakkers, geboren op 3-1-1855 te Veghel
Bijschrift: dochter: Francisca van de Ven, geboren op 25-4-1889 te Veghel
Bijschrift, dochter: Anna Maria van de Ven, geboren op 18-3-1890 te Veghel, doorgestreept, overleden op 26-2-1891
Bijschrift, dochter: Anna Maria van de Ven, geboren op 15-3-1891 te Veghel
Bijschrift, zoon: Adrianus van de Ven, geboren op 17-2-1892 te Veghel
Het echtpaar is op 1-6-1887 bijgeschreven aan de Heide en tussen 1887 en 1889 naar Zijtaart verhuisd, dochter Fancisca is in Zijtaart gedoopt Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr.
Hoofd: Joannes van de Ven, geboren op 16-12-1884 te Veghel
Vrouw: Joanna Steenbakkers, geboren op 3-1-1855 te Veghel
Dochter: Francisca van de Ven, geboren op 25-4-1889 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 272
Dochter: Anna Maria van de Ven, geboren op 15-3-1891 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 270-72
Zoon: Adrianus van de Ven, geboren op 17-2-1892 te Veghel
Bijschrift op 1-2-1893, dochter: Maria van de Ven, geboren op 18-1-1893, doorgestreept, overleden op 25-6-1893
Bijschrift op 1-2-1893, zoon: Antonius van de Ven, geboren op 18-1-1893, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 273
Bijschrift op 1-5-1894, zoon: Martinus van de Ven, geboren op 4-4-1894, doorgestreept, overleden op 7-7-1895
Bijschrift op 1-8-1895, zoon: Martinus van de Ven, geboren op 18-7-1895, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 277
Bijschrift op 1-10-1896, zoon: Petrus van de Ven, geboren op 1-9-1896
Bijschrift op 3-2-1895, dochter: Maria van de Ven, geboren op 3-2-1895
Bijschrift op 13-1-1899, dochter: Henrica van de Ven, geboren op 12-6-1899
Bijschrift op 1-3-1906, dochter: Anna Maria van de Ven, geboren op 15-3-1891, geboekt van dienstbodenregister, fol. 270, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 275
Bijschrift op 4-3-1909, dochter: Francisca van de Ven, geboren op 25-4-1889 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 272
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1633, fol. 1925
Johannes Franciscuszn. van de Ven Vermeld in 1898-1910, opgevolgd in 1910-1921 Inv. nr. 1706 t/m 1708.
Hoofd: Joannes van de Ven, geboren op 16-12-1854 te Veghel, landbouwer, doorgestreept, overleden op 26-7-1919
Vrouw: Joanna Steenbakkers, geboren op 3-1-1855 te Veghel, doorgestreept, overleden op 3-5-1919
Dochter: Francisca van de Ven, geboren op 25-4-1889 te Veghel, doorgestreept, op 27-5-1915 naar Beek en Donk vertrokken
Zoon, later hoofd: Adrianus van de Ven, geboren op 17-2-1892 te Veghel
Zoon: Petrus van de Ven, geboren op 1-9-1896 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 345
Dochter: Maria van de Ven, geboren op 3-2-1895 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 347
Dochter: Henrica van de Ven, geboren op 12-6-1899 te Veghel
Bijschrift op 15-3-1911, dochter: Anna Maria van de Ven, geboren op 15-3-1891, geboekt van dienstbodenregister, fol. 388, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 344
Bijschrift op 1-7-1911, zoon: Martinus van de Ven, geboren op 18-7-1895, geboekt van dienstbodenregister, fol. 338, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 348
Bijschrift op 23-2-1915, dochter: Anna Maria van de Ven, geboren op 15-3-1891, op 20-2-1915 uit Erp gekomen, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 350
Bijschrift op 29-9-1915, zoon: Martinus van de Ven, geboren op 18-7-1895, geboekt van dienstbodenregister, fol. 348, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 357
Bijschrift op 29-9-1915, dochter: Maria van de Ven, geboren op 2-2-1898, doorgestreept, op 2-3-1916 naar Beek en Donk vertrokken
Bijschrift op 9-3-1916, dochter: Anna Maria van de Ven, geboren op 15-3-1891, geboekt van dienstbodenregister, fol. 350, doorgestreept, op 21-5-1919 naar Beek en Donk vertrokken
Bijschrift op 7-3-1919, zoon: Antonius van de Ven, geboren op 18-1-1898, op 5-3-1919 uit Beek en Donk gekomen
Bijschrift op 7-3-1919, dochter: Maria van de Ven, geboren op 3-2-1898, op 5-3-1919 uit Beek en Donk gekomen
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1643, folio 23
De kinderen van J. van de Ven Bijschrift in 1910-1921, vermeld in 1921-1931 Inv. nr. 1708 en 1710.
Antonius van de Ven Vermeld in 1932 Inv. nr. 1712.
Onbewoond Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads