Foto's Huizen Kroniek

Leinserondweg 19

Foto uit 2006


Ouderdom
Het huis wordt genoemd in 1561. De bewoning op dit perceel zal wel ouder zijn. De Leinserondweg loop rond 'De Hostie'. Deze naam is een verbastering van Hofstad. De meeste percelen van 'De Hostie' zijn al vóór ca. 1200 van de gemene gronden voor privégebruik uitgegeven.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Eenen huyse, hostat ende hoff mitten erffenissen dair toebehoirende’, groot ca. 8 lopens, gelegen in de parochie Veghel ‘in die Zweenlaeckse thiende’
     - e.z.: Hanricx Jan Emonts
     - a.z. en e.e.: de gemeint
     - a.e.: Jan Ariaen Jan Willemss
01-02-1561 R27, fol. 246-247.
‘Een huys, schuer ende cleyn huysken, hostat ende hoff metten erffenisse allen ende enen yegelycken daer toebehoerende’, gelegen ‘opt Sytart’
     - e.z. en a.z.: de erfgenamen van Thonis Willem Hanricx
       en anderen
     - e.e. en a.e.: de gemeint
Ook het 1/6 deel in een beemd in het Akert.

Het goed is belast met:
     - 2 stuivers grondcijns aan de heer van Helmond
     - een deel van 3 stuivers en 1 negenmenneken grondcijns aan de heer
       van Helmond, te betalen met de kinderen van Jan Delis Loeyen
     - 1 mud rogge, Veghelse maat, aan de rector van het Sint Joris altaar
        in de kerk van Veghel
     - 6 Carolus gulden aan de erfgenamen van Lenart Jacops
     - 3 Carolus gulden aan de erfgenamen van Lenart Jacops
     - 4 Carolus gulden aan de armen van Veghel
22-06-1576 R29, fol. 349-357.
'Een huijs, schop ende erffenisse, soe teulant als weijlant', gelegen
     -  e.z.: de gemeint
     - a.z.: Lonis Lonissen
     - e.e.: Aert Geerlincx en de zijnen
     - a.e.: de erfgenamen van Lenaert Huijben
28-01-1631 R45, fol. 73-74.
Aert Dircx kocht het kindsdeel van Henrick Willem Ariens dat hij erfde van zijn moeder Aelken. Daarvoor gaf hij aan de verkoper een jaarlijke rente van 23 gulden, te betalen uit 2/5 deel van het huis. 04 en 05-02-1631 R45, fol. 81-84.
Henrick Willem Ariens verkocht aan Claes Jan Claes een jaarlijkse rente van 10 gulden, te betalen uit het huis. 12-02-1631 R45, fol. 99-100.
'Huijs wat daer aen naegelvast ende ertvast is met den hof, bomgaert ende aengelegen lande ende grose', groot ca. 9 lopens, gelegen 'opt Sijtaert', behalve 'de schuere'
     - e.z.: de gemeint
     - a.z.: de erfgenamen van wijlen Lenaert Hanrick Huijben
     - e.e.: Aert Dircx
     - a.e.: de straat
Het goed is belast met jaarlijks
     - 20 gulden aan Jacop Aertss
     - 1 mauwer rogge aan de daartoe gerechtigde
     - 1 stuiver cijns aan 'den naegebueren van Vechgel'
17-03-1634 R45, fol. 327.
'Huys, hoff, boomgaert ende aengelegen lant', groot 3 lopens + 46 roeden, 'syn groes', groot 1 lopens + 41 roeden. 1657 VP-1657, nr. 167.
‘Huijs, schop, hoff ende bomgaert landt ende groesvelt, poteryen ende gerechtigheden van dyen met afgehouwen hout’, groot ca. 30 lopens, glegen op Zyttart

- e.z.: de weduwe van Daniel Lenaerts

- a.z. en e.e.: de gemeint

-  a.e.: de weduwe van Lonis Lonissen

08-02-1675 R55, fol. 546-550.
'Erff en lant' 1722 VP-1722, fol. 572.
Een huis, hof en aangelag, groot ca. 5 lopens, gelegen 'opt Zeytart' 02-11-1768 R106, fol. 92.
Kadaster: Hostie E518, huis, schuur en erf, 6,20 are 1832 Kadaster 1832.
Op 06-06-1896 werd de bouw van een schuur door de gemeente geadministreerd. 06-06-1896 Inv. nr. 1195.
Ook werden toen percelen samengevoegd; na meting, kadaster: E2813, huis, schuur, weiland en stal, 1,7540 hectare 1898 Art. 3414.
Op 31-10-1900 werd de bouw van een bakhuis door de gemeente geadministreerd. 31-10-1900 Inv. nr. 1195.
Na meting: E2813, huis, schuren, bakhuis, erf, bouwland en weiland, 1,7540 hectare 1902 Art. 3414.


Op 01-10-1957 kreeg jonkvrouw J. van Sasse van IJsselt, wonende te Boxmeer, vergunning om dit woonhuis te veranderen.
01-10-1957 BV na 1936.
Op 11-05-1964 kreeg jonkbrouw A. van Sasse van IJsselt, wonende te Boxmeer, vergunning om een varkenshok te bouwen. 11-95-1964 BV na 1936.
Op 09-07-1968 kreeg A. van de Ven vergunning om het woonhuis te verbouwen. 09-07-1968 BV na 1936.
Op 15-07-1969 kreeg A.J. van de Ven, wonende Leinserondweg 19, vergunning om een varkenshok uit te breiden. 15-07-1969 BV na 1936.
Adres: Zijtaart 666 (1846-1870), Zijtaart 865 (1870-1892), Zijtaart 872 (1892-1898), Zijtaart 848 (1898-1910), Zijtaart G 24 (1910-1921), Zijtaart G 24 (1921-1931), Zijtaart G 22 (1932-1942), Zijtaart A 24 (1943-1967), Leinserondweg 19 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Jan Delis Loeijen Vermeld in 1535 R23, fol. 227r-227v.
Margriet, dochter van wijlen Willem Wouterss van Coelen, weduwe van wijlen Jan Delis Loeyen, heeft opgedragen aan Jan, zoon van wijlen Thonis Aernt Dircxss het vruchtgebruik in het 1/6 deel Overdracht op 01-02-1561 R27, fol. 246-247.
De kinderen van Danelt Hanricx Lamberts en Ermgaert, dochter van Jan Delis Loeyen, met name: Hanricx, Lambert, Wouter, Peter, Willem (minderjarig), Gerit (minderjarig), Mechtelt (getrouwd met Peter, zoon van wijlen Rut Peterss den jonchsten), Mary (getrowd met Jan, zoon van wijlen Dirck Hanricxsoen), en Johanna (getrouwd met Willem, zoon van wijlen Dirck Hanricxs die Lew) Vermeld op 22-06-1576 R29, fol. 349-357.
Hanrick Danelt Lamberts Deling op 22-06-1576 R29, fol. 349-357.
Willem Ariens, getrouwd met Aelken Vermeld op 01-05-1618 R41, fol. 133-134.
De kinderen van Willem Ariens en Alken, waaronder Hendrick en Heijlken (getrouwd met Jacop Aertssen, wonende in Beers, in het Land van Cuijk) Vermeld op 28-01-1631 R45, fol. 73-74.
Henrick Willem Ariens, wonende 'opt Sijtaert', koopt het kindsdeel van zijn zus Heijlken Koop op 28-01-1631 R45, fol. 73-74.
Aert Dircx koopt het kindsdeel van Henrick Willem Ariens tegen een jaarlijkse rente Koop op 04-02-1631 R45, fol. 81-82
Geryt Stevens koopt het huis van Henrick Willem Ariens Koop op 17-03-1634; vermeld in 1657 R45, fol. 169; VP-1657, nr. 167.
Steven, zoon van Geraert Stevens en Anneken Willems Vererving op 08-02-1675; vermeld in 1702 R55, fol. 546-550; VP-1702, fol. 268.
De kinderen van Steven Gerrit Stevens Vermeld 1707-1719 VP-1707; II-E-111.
Evert Stevens Vermeld in 1722 VP-1722, fol. 572.
Maria, weduwe van Willem Stevens Verwerving 1722-1738 VP-1722, fol. 572.
Steven Willem Burgers Deling op 25-04-1748 VP-1738, fol. 544.
Steven Willem Burgers het vruchtgebruik en zijn kinderen het erfrecht Verwerving 1761-1768 VP-1761, fol. 252
De kinderen van Steven Willem Burgers Verwerving in 1768 VP-1761, fol. 252
Wouter Philip Oppers, getrouwd met Willemyna, dochter van Steven Burger Deling op 26-04-1771 VP-1769, fol. 252.
Wouter Philip Burgers het vruchtgebruik en zijn kinderen het erfrecht Verwerving 1771-1777 VP-1769, fol. 252.
Philip, Steve, Johannis, Goyardina en Maria, kinderen van Wouter Philip Oppers en Willemyna Burgers Vermeld in 1777 en 1792 VP-1777, fol. 773; maatboek 1792, nr. 2735 (3141).
Goyardiena Wouter Oppers Deling op 04-11-1797 VP-1785, fol. 254.
Matys Lambert Tyssen, getrouwd met Goyardiena Oppers, wonend te 'Seitaard' Huwelijk 1797-1808; vermeld in 1832 VP-1785, fol. 254; II-E-238, nr. P-5; kadaster 1832.
Martinus Biemans, landbouwer Verwerving in 1873 Art. 2987.
Johannes Ludovicus Leopold Pacificus Maria van Sasse van Ysselt, directeur der posterijen in Tilburg Koop in 1880 Art. 3414.
Josephina Elisabeth Maria de Kuijper, dourière van jonkheer E.A. de Kuijper, grootgrondbezitster, wonend te Veghel Successie in 1914 Art. 1770.
Jonkvrouwe Maria Angeliqua Josephina de Kuijper, getrouwd met jonkheer Johannes Ludovicus Leopoldus van Sasse van Ysselt, wonend te Tilburg Verwerving in 1893 Art. 1770.
Jonkheer Johannes Ludovicus Leopoldus Pacificus Maria van Sasse van Ysselt, oud-postdirecteur, wonend in Veghel Verwerving in 1914 Art. 1770.
Jeanette Maria van Vlijmen, weduwe van jonkheer Joseph Leopold Emile Maria van Sasse van Ysselt, wonend in Schijndel (vanaf 1917 in Boxmeer) voor de ene helft, en Olivier Louise Marie van Sasse van Ysselt, en Anna Benedicta Maria van Sasse van Ysselt voor de andere helft Deling in 1915 Art. 5166.
Ika Maria Louise van Sasse van Ysselt, wonend in Bellingham bij Hexam, Josepha Margaretha van Sasse van Ysselt, wonend in Northumberland, Ika Anna Benedicta Maria van Sasse van Ysselt, wonend in Boxmeer, Jeanette Maria van Vlijmen, geboren op 29-06-1890, wonend in Boxmeer, met het vruchtgebruik door de douarière van jonkheer Joseph Leopold Emile Maria van Sasse van Ysselt Verwerving in 1968 Art. 9556.
A. van de Ven Vermeld op 09-07-1968 BV na 1936.
 

Bewoners Datum Bronnen
Willem Stevens, Marij sijn vrouw, Evert Stevens, Lijsken de meijt boven, Steven en Jan haere kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Evert en Willem, kinderen van Steven Gerit Stevens Vermeld in 1709-1714 II-B-28 (1709), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714).
Willem, zoon van Steven Gerit Vermeld in 1715-1721 II-E-81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721).
De weduwe van Willem Stevens Vermeld in 1722-1724 II-E-86 (1722), II-B-48 (1724).
Niet arm
Boven de 16: Maria weduwe van Willems Steevens, Steven en Jan (kinderen), Mari Tonis (meid)
Vermeld in 1736 II-E-66.
De weduwe van Willem Stevens Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 330.
Steven Willem Stevens Vermeld van 1736-1761 tot 1766 II-E-17 en 18, nr. 330.
Jan Steve Burgers Vermeld in 1771-1776 II-E-17 en 18, nr. 330.
Leendert van Zeellandt Vermeld in 1781 II-E-17 en 18, nr. 330.
Willem van Boxmeer Vermeld in 1786-1791 II-E-17 en 18, nr. 330.
Matijs Lambert Tysse Wilbers Vermeld in 1798-1811 II-E-17 en 18, nr. 330; E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Matthys L. Teysen, 44 jaar, geboren op 6-1-1766 in Veghel
Vrouw: Goordien W. Oppers, 46 jaar, geboren op 28-2-1764 in Veghel
Kind: Liesebet M. Teysen, 11 jaar, geboren op 9-1-1799 in Veghel
Kind: Willemiena M. Teysen, 9 jaar, geboren op 18-5-1801 in Veghel
Kind: Wouteriena M. Teysen, 7 jaar, geboren op 1-10-1803 in Veghel
Kind: Adriejanie M. Teysen, 5 jaar, geboren op 24-2-1805 in Veghel
Kind: Lambert M. Teysen, 5 jaar, geboren op 16-8-1805 in Veghel
Kind: Cornelis M. Teysen, 2 jaar, geboren op 31-5-1808 in Veghel
Kind: Jennemie M. Teysen, 1 jaar, geboren op 27-5-1809 in Veghel
Kind: Hendriekus M. Teysen, 0 jaar, geboren op 10-5-1810 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister van Veghel 1810.
Mathijs Lambert Tijsse Vermeld in 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Man: Thys Thysen, weduwnaar, 62 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Kind: Lambert Tyssen, 24 jaar, geboren in Veghel
Kind: Wilhelmina Tyssen, 28 jaar, geboren in Veghel
Kind: Wouterina Tyssen, 27 jaar, geboren in Veghel
Koeherderin: Maria Oppers, 13 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
Mathijs Lambert Tijssen Vermeld in 1833-1840 NA1224.
Man: Mathys Tyssen, weduwnaar, 72 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Kind: Lambert Tyssen, 34 jaar, geboren in Veghel
Kind: Wilhelmina Tyssen, 38 jaar, geboren in Veghel
Kind: Adriana Tyssen, 35 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Wilhelmina de Leest, 14 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1840.
Mathijs Lambert Tijssen Vermeld 1842-1849 NA1225.
De kinderen van Mathys L. Thyssen Vermeld van 1846-1848 tot 1862-1870 Inv. nr. 1702 t/m 1705.
Broer: Lambert Thijssen, geboren in 1804 te Veghel
Zus: Johanna Thijssen, geboren in 1802 te Veghel
Bijschrift, dienstmeid: Antonetta Burgers, geboren in 1816 te Veghel, in 1850 van fol. 732, doorgestreept, in 1851 vertokken naar fol. 670
Bijschrift, dienstmeid: Ida Geljans, geboren in 1810 te Gend, in 1853 van fol. 878
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister van Veghel 1849-1862.
Hoofd: Lambertus Thyssen, geboren in augustus 1805 te Veghel, akkerbouwer
Zus: Wilhelmina Thyssen, weduwe van Lambertus van Hout, geboren in mei 1801 te Veghel, akkerbouwer
Dienstknecht: Joannes Tielemans, geboren in april 1844 te Erp
Dienstmeid: Anna Maria Gilzing, geboren op 28-6-1828 te Someren
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1767
Hoofd: Lambertus Thyssen, geboren in augustus 1805 te Veghel
Zus: Wilhelmina Thyssen, weduwe van L. van Hout, geboren in mei 1801 te Veghel
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, blad nr. 1065, Zijtaart, huis nr. 666
Hoofd: Lambertus Thyssen, geboren op 1-8-1805 te Veghel
Zus: Wilhelmina Thyssen, weduwe van Lambertus van Hout, geboren op 15-5-1801 te Veghel
Dienstknecht: Antonie Burgers, geboren op 30-8-1850 te Erp
Dienstmeid: Antonia van Rijbroek, geboren op 9-8-1841 te Dinther
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869, inv. nr. 1778
Hoofd: Lambertus Thijssen, geboren in augustus 1805 te Veghel, doorgestreept, overleden op 21-10-1871
Zus: Wilhelmina Thijssen, geboren op 19-3-1801 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register A-B, fol 18
Vermeld in 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1621, fol. 1732, Zijtaart
Hoofd: Lambertus Biemans, geboren op 17-8-1837 te Erp
Vrouw: Maria Raaijmakers, geboren op 20-10-1848 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr,. 1816
Bijschrift 1-6-1895, hoofd: Hendrikus Verbruggen, geboren op 11-5-1850 te Veghel
Bijschrift 1-6-1895, vrouw: Wilhelmina Verbakel, geboren op 3-1-1853 te Gemert
Bijschrift 1-6-1895, dochter: Elisabeth Verbruggen, geboren op 8-11-1891 te Erp
Bijschrift 1-6-1895, dochter: Ardina Verbruggen, geboren op 5-4-1895 te Erp
Bijschrift 1-6-1895, zoon: Martinus Verbruggen, geboren op 5-7-1887 te Erp, doorgestreept, op 26-10-1899 naar Sint-Oedenrode verhuisd
Op 4-3-1895 vanuit Erp naar dit huis verhuisd. Op 22-2-1900 naar Sint-Oedenrode verhuisd. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1633. fol. 2071
H. Verbruggen Vermeld 1898-1900, opgevolgd in 1900 Inv. nr. 1707.
J. Vogels Bijschrift in 1900, opgevolgd in 1910-1921 Inv. nr. 1706 t/m 1708.
Hoofd: Johannis Vogels, geboren op 14-2-1874 te Nistelrode
Vrouw: Hendrika van den Tillart, geboren op 1-2-1872 te Veghel, doorgestreept, geboren op 21-2-1912
Dochter: Wilhelmina Vogels, geboren op 9-12-1901 te Veghel, op 21-8-196 naar het Liefdesgesticht  te Maria-Heide
Zoon: Martinus Vogels, geboren op 24-12-1903 te Veghel
Dochter: Adriana Vogels, geboren op 9-11-1905 te Veghel
Dochter: Lamberta Vogels, geboren op 4-4-1908 te Veghel
Bijschrift op 30-9-1912, vrouw: Adriana Biemans, geboren op 31-3-1882 te Veghel, geboekt van register A-B, fol. 146
Het gezin is tussen 1910 en 1921 verhuisd van Leinserondweg 19 naar Leinserondweg 20 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1644, folio 140
Hoofd: Petrus Biemans, geboren op 10-5-1842 te Erp, landbouwer, doorgestreept, overleden op 27-2-1917
Vrouw: Hendrika Verhoeven, geboren op 24-2-1845 te Schijndel
Zoon: Johannes Biemans, geboren op 5-4-1874 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register A-B, fol. 24
Dochter: Adriana Biemans, geboren op 31-2-1882 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register V, fol. 140
Dochter: Ardina Biemans, geboren op 26-4-1884 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register S-U, fol. 224
Bijschrift op 6-3-1915, kleindochter: Hendrica Biemans, geboren op 5-2-1911 te Beek en Donk, op 2-3-1915 uit Sint-Oedenrode gekomen, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 34
Het gezin woonde in 1910 op Leinserondweg 20. Tussen 1910 en 1921 verhuisd naar Leindersondweg 19 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1643, folio 146
Johannes van de Tillaart en de weduwe van P. Biemans Bijschrift in 1910-1921, vermeld  in 1921-1931 Inv. nr. 1708 en 1710.
De weduwe van P. Biemans Vermeld in 1932 Inv. nr. 1712.
Antonius J. van de Ven Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
C.J.A.M. van de Ven Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads