Foto's Huizen Kroniek

Leinserondweg 17

Foto uit 2006


Ouderdom
Het huis wordt genoemd in 1535. De bewoning op dit perceel is vermoedelijk veel ouder. Het gebied tussen de Leinserondweg en de Zuid-Willemsvaart behoort tot de oudste ontginningen aan de westzijde van de Aa (mogelijk elfde-eeuws). Het is goed mogelijk dat het huis eerder verder naar achteren (richting Zuid-Willemsvaart) heeft gestaan, want een perceel ten zuid-oosten van het huis heette in 1738 'het Out Erf', en vóór 1702 was dit perceel van dezelfde persoon - Marijcken Hendrick Huijpen - als het huis.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Jan zoon van wijlen Hanrick Emontssoen heeft een erfcijns van 2 Bossche ponden verkocht aan Driess zoon van wijken Gerits van den Horck. De erfcijns wordt betaald uit ‘huys, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 3 ‘mauwersaets’, gelegen in Veghel 'aent Zytart'
     - e.z. en a.e.: Dirck Hanrick Sleuwen d’aude
     - a.z.: Jenneken Philips van Nuenhem
     - e.e.: ‘die gemeint’
13-05-1535 R23, fol. 221v-222r.
Elijsabet, dochter van wijlen Lauwerijns, weduwe van wijlen Henrick Jan Emonts, heeft opgedragen aan haar kinderen al haar vruchtgebruik in ‘enen huyze, hostat ende hoff ende metten saylande daer aen liggende’, groot ca. 11 lopens, gelegen ‘op Zytart’
     - e.z.: Mechtelt, weduwe van Gielen Ariaens
     - a.z.: de erfgenamen van Walraven van Nuijnem
     - e.e.: Dirck Rombout Hanricxsoen
     - a.e.: de gemeint
31-08-1579 R29, fol. 472-473.
Gezworenen van Veghel hebben verkocht aan Henrick, zoon van wijlen Huybert Aert Smits roede van de gemeint ‘daer syne schuere die hy nu nieuw getimmert heeft metten eynden ende eene syden op staende is, by synen woonhuyse,’ gelegen ‘aent Sijtart’. 31-10-1587 R30, fol. 758.
Henrick Huijben met Meriken zijn kinderen: Jan, Lenaert, Peter, en Henrick, broers, met Meriken, dochter van voornoemde Henrick Hujben, hebben opgedragen aan Jan Janssen van (Loken) een cijns van 6 gulden. Deze cijns wordt betaald uit ‘huijs, hoff, bomgaert ende metten aengelegen lande, groot ca. 7 lopens, gelegen ter plaatse genoemd ‘’t Sijtart’
     - e.z.: joncker Willem van Hesseninch
     - a.z.: Metken Ghielens
     - e.e.: Geerlinck Aert Gerrits
     - a.e.: de gemeint
Bijschrift: op 6 april (jaar niet genoemd) hebben de kinderen van Henrick Huijbert Aerts afgelost in aanwezigheid van Henrick Roeffen en Antonis Cornelissen.
22-05-1608 R40, fol. 62.
Jan Henrick Huijbers en Meriken Henrick Huybers delen goed dat zij erfden van hun ouders, te weten ‘huys, hoff, bom(g)aert, eesthuys, backhuys, mette landeryen ende poterijen daer toe behoren, gelegen aen ‘t Seytert’

Meriken krijgt ‘het voirhuys, groot twe gebont metten sulder, kelder, torffschop, vuytcamer, een alinge liest? beneffen het Lyssen Cempken mette landerijen ende poterijen’
     - e.z.: het goed van Aert Donckers
     - a.z.: het goed van joncker heer # en Jan, de condivident
     - e.e.: het goed van Aert Geerlinckx
     - a.e.: de straat
Het goed is belast met jaarlijks
     - 1 mauwer rogge aan heer van Erp
     - 2 gulden en 12 stuivers aan ‘Cauwatercloester’ tot ‘Balcomp’ (= Berlicum)
     - 7 stuivers aan het kapittel van Sint-Oedenrode
     - een heycijns van 1 stuivers
     - 1 stuivers aan de kerk van Veghel

Jan Henrick Huyben krijgt ‘het achter huys met die schouwe, een gebont, sulders naest die schouwe, die seyel daer met beyde de duer gebonden ende dueren, het backhuys met syn toebehoeren, met de poterijen, landerijen, soe het affgepaelt is,’
     - e.z.: het goed van Heylcken Stevens
     - e.e.: Gerlinck Aert Gerlinckx
     - a.e.: de gemeint
Het goed is belast met
     - 1 malder rogge aan heer Van Erp
     - 2 gulden en 12 stuivers aan ‘Cauwatercloester’ tot ‘Balcom’ (= Berlicum)
     - 7 stuivers aan het kapittel van Sint-Oedenrode
     - een heycijns van 1 stuivers
     - 1 stuivers aan de kerk van Veghel
08-05-1619 R41, fol. 210-211.

Meriken, dochter Henrick Huijben heeft beloofd een erfcijns van 7 gulden en 10 stuivers betalen aan Henrick Marten Sijmonts vander Vest. De erfcijns wordt betaald uit een ‘huijs, hoff ende erffenisse daer bij ende aengelegen’, groot ca. 8 lopens, gelegen ‘opt Sijtaert’
     - e.z. en e.e.: Heijlken, weduwe van Steeven Gielens met haar kinderen
     - a.z.: Aert Arien Donckers en joffvrouwe Marie van Palluijn
     - a.e.: de gemeint
Het goed is ook nog belast met jaarlijks:
     - een erfpacht van 1 mud rogge ‘aen de casterael misse’
     - een erfcijns van 5 gulden en 5 stuivers ‘aent convent vant Cauwater’
     - een erfcijns van 14 stuiver ‘aent capittel tot St. Oeden Roij’
     - een heycijns van 3 stuivers
     - een erfcijns van 10 gulden aan Jan Aerts van Eert

03-02-1629 R44, fol. 228-229.
Mariken, dochter van Henric Huijben en weduwe van Gijsbert Joosten heeft verkocht aan Jan Aertssen van Eerde een erfcijns van 15 gulden uit 'Huijs, hoff, boomgaert, landt ende sandt', groot ca. 10 lopens, gelegen 'opt Sijtaert'
     - e.z.: het goed van Jenneken, weduwe van Aert Donckers
     -  a.z.: de erfgenamen van Micgiel Stevens
     -  e.e.: het goed van Willem Welmssen den jongen
     -  a.e.: de gemeint
Verder belast met
     -  1 malder rogge, Veghelse maat, aan het Onze-Lieve-Vrouw altaar te Veghel
     -  5 gulden en 5 stuivers aan het klooster 'van het Cauwater'
     - 7 gulden en 10 stuivers aan de erfgenamen van Henric Marten Sijmons

Bijschrift: deze rente is geannuleerd met toestemming van Aert, Jan en Teunis Jan van Eerdt en van Adriaen Teunis Smits, man van Maria, dochter van Hendrick van den Boogaert, welke belening door Steven Geraert Stevens en Lambert Gerit Stevens voldaan is, 31-05-1681.
07-03-1647 R47, fol. 147-148.
‘Huys, hoff, bomgaert toecomende Mariken, weduwe Gysbert Joosten’ 1657 VP-1657, nr. 169.
Een ‘huys, hoff, boomgaert, poteryen ende gerechtigheden ende aengelegen lant, groot ca. 12 lopens, gelegen opt Zyttart
- e.z.: erve van Jan Ariaens
- a.z.: Ariaen Jan Ariaens
- e.e.: erve Geryt Stevens
- a.e.: de gemeint
Het goed is belast met jaarlijks
- een erfpacht van 12 vaten rogge aan rentmeester Batten
- 15 gulden aan de kinderen van Jan van Eert
- 7 gulden en 10 stuivers aan Jacob van der Hagen
- 5 gulden en 5 stuivers aent Kouwaters klooster
- 14 stuivers aan rentmeester Schoock
- 3 oort aan de kerk van Veghel
- 50 gulden kapitaal aan Hendrick Jacobs te Uden
- een ballinckchijns van 3 stuivers
12-03-1665 en 01-05-1665 R55, fol. 360-361; R67, fol. 130-134.
‘Huijs, hoff, scheur, schop, boomgaert met het aengelegen lant’, groot ca. 5 lopens, gelegen ‘op Zyttart’

-         e.z.: Aert Dirck Donckers

-         a.z.: Steven Geraert Stevens

-         e.e.: Herman Ariaens van Boxtel

-         a.e.: de straet

08-02-1675 R55, fol. 546-550.
‘Huijs, hoff, teulant, groesse ende hoijlanden', gelegen ‘opt Zeijtaert' 26-05-1699 R71, fol. 197v-198.
'Erf en lant' 1702 VP-1702, fol. 267.
'Erff en lant op Cijtart' 1722 VP-1722, fol. 568.
Kadaster: Keselaar E472, huis, schuur en erf, 8,30 are 1832 Kadaster 1832.
Kadaster: E472, huis, schuur, schop en bakhuis, 8,30 are 1867 Art. 2654.
In 1902 werd de herbouw van het huis in het kadaster geregistreerd en er werden toen percelen samengevoegd; hierna kadaster: E2883, huis, stal, erf, schuren, bakhuis en bouwland, 3,7890 hectare 1902 Art. 4373.
Op 27-03-1939 kreeg Chr. van de Ven vergunning om bij het huis een kippenhok te bouwen. 27-03-1939 BV na 1936.
Op 07-06-1950 kreeg Chr. van de Ven, landbouwer, wonende op Zijtaart A 23, vergunning om een bergplaats te bouwen. 07-06-1950 BV na 1936.
Op 03-03-1951 kreeg Chr. van de Ven, landbouwer, wonende op Zijtaart A 23, vergunning om een kippenhok te bouwen. 07-06-1950 BV na 1936.
Op 23-10-1962 kreeg C.H. van de Ven, wonende op Zijtaart A 23, vergunning om een kippenhok te bouwen. 23-10-1962 BV na 1936.
Adres: Zijtaart 668 (1846-1870), Zijtaart 867 (1870-1892), Zijtaart 874 (1892-1898), Zijtaart 850 (1898-1910), Zijtaart G22 (1910-1921), Zijtaart G22 (1921-1931), Zijtaart G 20 (1932-1945), Zijtaart A 23 (1943-1967), Leinserondweg 17 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Jan zoon van wijlen Hanrick Emontssoen Vermeld op 13-05-1535 R23, fol. 221v-222r.
Elijsabet, dochter van wijlen Lauwerijns, weduwe van wijlen Henrick Jan Emonts, geeft het vruchtgebruik over aan haar Overdracht op 31-08-1579 R29, fol. 472-473.
Henrick, zoon van wijlen Huybert Aert Smits Vermeld op 31-10-1587 R30, fol. 758.
Henrick Huijben Vermeld op 22-05-1608 R40, fol. 62.
Jan en Meriken, kinderen van Henrick Huijben Vermeld op 08-05-1619 R41, fol. 210-211.
Meriken erft het voorhuis en Jan erft het achterhuis Deling op 08-05-1619 R41, fol. 210-211.
Mariken, dochter van Henric Huijben en weduwe van Gijsbert Joosten Vermeld op 03-02-1629 en in 1657 R44, fol. 228-229; VP-1657, nr. 169.
Merijken Gijsbert Joosten. maakt testament op in Helmond op 12-02-1664 Vermeld op 12-12-1664, 20-12-1665 en 01-05-1665 R54, fol. 360-361; R67, fol. 130-134.
De minderjarige kinderen van Jan Lenaerts en Anneke, dochter van Goort Laureijnsen, de minderjarige kinderen van Hendrick Lenaerts en Hendricxken, dochter van Hendrick Hermans, de minderjarige Daniel Lenaerts en Sijken, dochter van Aert Geerlinx, erfgenamen van Merijken Gijsbert Joosten Vermeld op 12-03-1665 en 01-05-1665 R54, fol. 360-361; R67, fol. 130-134.
Gerijt Stevens en zijn zoon Steven Gerijts Koop op 01-05-1665 R54, fol. 360-361; R67, fol. 130-134.
Lambert, zoon van Geraert Stevens en Anneken Willems Vererving op 08-02-1675 R55, fol. 546-550.
Margriet, weduwe van Lambert Gerrit Stevens Vermeld op 26-05-1699 R71, fol. 197v-198.
Ruth Lambert Gerit Steven Burgers Vermeld in 1702 en 1722 VP-1702, fol. 267; VP-1722, fol. 568.
Jan, Lambert en Corstiaen, kinderen van Rut Burgers Vererving 1722-1738 VP-1722, fol. 568.
Corstiaen Rut Lambert Burgers Deling op 05-05-1752 VP-1738, fol. 540 en fol. 541.
Jenneke Matheus Wilbors, weduwe van Corstiaen Rut Burgers Vererving op 17-10-1776; vermeld in 1808 VP-1769, fol. 250v; II-E-238, nr. P-7.
Hendrik van de Kerkhof, wonend in Sint-Oedenrode Verwerving 1810-1820, vermeld in 1832 Maatboek 1810, nr. 2742 (3152 en 3152); kadaster 1832.
Johannes Martinus Smits, minderjarig, en Henric Joseph Maria Smits Verwerving in 1838 Art. 1042.
Martinus van de Linden, landbouwer Verwerving in 1867 Art. 2654.
Anna Maria van den Tillaart, weduwe van Martinus van de Linden (1/2), Johannes Maria en Hendrica van de Linden (de laatste getrouwd met Antonius van de Ven) (3/8), en Johannes en Antonius Ketelaars (1/8) Vererving in 1895 Art. 2654.
Johannes, Maria en Hendrica van de Linden (de laatste getrouwd met Antonius van de Ven) en Johannes en Antonius Ketelaars Vererving in 1900 Art. 2654.
Antonius van de Ven, landbouwer Deling in 1901 Art. 4373.
Henrica van der Linden, weduwe van Antonius van de Ven Vererving in 1911 Art. 4373.
Anna Maria, Hendrika, Jaquelina Maria, Christianus Hendrikus, Martinus, Johannes, Wilhelmina Maria en Wilhelmus Maria van de Ven Vererving in 1924 Art. 4373.
Christianus van de Ven, Wilhelmina Maria van de Ven, Adrianus van den Crommert, landbouwer op het Dorshout, Engelbertus Vervoort, landbouwer in Zijtaart, Adrianus van Asseldonk, landbouwer in Sint-Oedenrode en Wilhelmus Aarts, landbouwer in Erp Vererving 1924-1925 Art. 4373.
Christianus Hendrikus Antoniuszn van de Ven, landbouwer in Zijtaart Deling in 1925 Art. 5918.
Cornelis M. Coppens Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
J. van Eert en A.M.J.G. van Baast Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
 

Bewoners Datum Bronnen
Rut, zoon van Lambert Stevens Pachtte het huis op 25-05-1699 voor een jaar van zijn moeder R71, fol. 197v-198.
Ruth Lambert Gerit Stevens, Marij sijn vrouw, Aert de knecht, de meijt boven, en Jan en Grietje haere kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Ruth Lambert Gerit Stevens Vermeld in 1709-1724 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Niet arm
Boven de 16: Jan, Lambert ende Corstiaan, kinderen van Rut Lambert Burgers, Willemijn Willems en Annemij Hendrikx (boden)
   
De kinderen van Rut Lambers Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 328.
Adriaen Rut Lambers Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 328.
Corstiaen Rut Lambers Vermeld in 1761 II-E-17 en 18, nr. 328.
Corstiaen Rut Burgers Vermeld in 1766-1781 II-E-17 en 18, nr. 328.
De weduwe van Corstiaen Burgers Vermeld in 1786-1791 II-E-17 en 18, nr. 328.
Johannes, zoon van Corstiaan Burgers Vermeld in 1798-1807 II-E-17 en 18, nr. 328; E248 (1806), E249 (1807).
Johannes Corstiaan Burgers en zijn moeder, de weduwe van Corstjaan Burgers, inwonend: Francis W. van de Donk Vermeld in 1808 E250 (1808).
Johannes C. Burgers en inwonend: Francis W. van de Donk Vermeld in 1810 E251 (1810).
Man: Johannes C. Burgers, 49 jaar, geboren op 10-8-1761 in Veghel
Vrouw: Helena J. van den Bogaart, 49 jaar, geboren op 20-10-1761 in Veghel
Inwonend: Jenneken M. Wilbers, 84 jaar, geboren op 7-1-1726 in Veghel
Inwonend: Hendriena A. van den Bogaart, 28 jaar, geboren op 12-11-1782 in Beek
Inwonend: Fransis W. van de Donk, 28 jaar, geboren op 6-12-1782 in Veghel
Inwonend: Peter Jan Vogels, 17 jaar jaar, geboren op 20-10-1793 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister van Veghel 1810.
Johannes C. Burgers Vermeld in 1811 E253 (1811).
Aard Lambert van der Steen Vermeld in 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Man: Aart van de Nieuwenhuijzen, 34 jaar, landbouwer, geboren in Erp
Vrouw: Johanna Maria Verhoeven, 31 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johannes van de Nieuwenhuijzen, 3 jaar, geboren in Veghel
Kind: Lambertus van de Nieuwenhuizen, 1 jaar, geboren in Veghel
Kind: Adriana van de Nieuwenhuizen, 2 jaar, geboren in Veghel
Dienstknecht: Johannes van den Hout, 17 jaar, geboren in Veghel
Dienstmaagd: Johanna van den Hout, 22 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
Aard van den Nieuwenhuizen Vermeld 1833-1840 NA1224.
Man: Aart Nieuwenhuijzen, bouwman, 44 jaar, geboren in Erp
Vrouw: Jennemie Verhoeven, 41 jaar, geboren in Veghel
Kind: Lambert Nieuwenhuijzen, 10 jaar, geboren in Veghel
Kind: Hendrikus Nieuwenhuizen 9 jaar, geboren in Veghel
Kind: Lambert Nieuwenhuizen, 7 jaar, geboren in Veghel
Kind: Gijsbertus Nieuwenhuijzen, 4 jaar, geboren in Veghel
Kind: Adriana Nieuwenhuijzen, 12 jaar, geboren in Veghel
Kind: Hendrina Nieuwenhuijzen, jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Hendrikus Klomps, 18 jaar, geboren in Schijndel
Dienstbode: Helena Heesakkers, 20 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1840.
Aard van den Nieuwenhuizen Vermeld 1842-1849 NA1225.
Aart van den Nieuwenhuizenn Vermeld in 1846-1848 Inv. nr. 1702.
Vader: Aart van de Nieuwenhuijzen, geboren in 1795 te Erp
Moeder: Johanna Maria Verhoeven, geboren in 1799 te Veghel
Zoon: Johannes van de Nieuwenhuijzen, geboren in 1826 te Veghel
Zoon: Lambertus van den Nieuwenhuijzen, geboren in 1828 te Veghel, doorgestreept, in 1851 vertrokken naar fol. 683
Zoon: Lambertus van den Nieuwenhuijzen, geboren in 1832 te Veghel
Zoon: Gijsbertus van den Nieuwenhuijzen, geboren in 1835 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Adriana van den Nieuwenhuijzen, geboren in 1827 te Veghel
Dochter: Henrica van den Nieuwenhuijzen, geboren in 1839 te Veghel, schoolleerling
Bijschrift, zoon: Lambertus van den Nieuwenhuijzen, geboren in 1828 te Veghel, gekomen van N1
Vermeld in 1849 NA1594, Bevolkingsregister van Veghel 1849.
De weduwe van Aart van den Nieuwenhuizen Vermeld van 1849-1861 tot 1862-1870 Inv. nr. 1703 t/m 1705.
Hoofd: Adriana Verhoeven, weduwe van rnoldus van den Nieuwenhuijzen, geboren in maart 1799 te Veghel
Dochter: Adriana van den Nieuwenhuijzen, geboren in juni 1827 te Veghel
Zoon: Lambertus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 19-10-1828 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Lambertus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 17-9-1832 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Gijsbertus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 18-8-1835 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Hendrica van den Nieuwenhuijzen, geboren op 18-2-1839 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1762
Hoofd: Adriana Verhoeven, weduwe van Aard van den Nieuwenhuijzen, geboren in maart 1799 te Veghel, doorgestreept, overleden op 19-5-1868
Dochter: Adriana van den Nieuwenhuijzen, geboren in juni 1827 te Veghel
Zoon: Lambertus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 19-10-1828 te Veghel
Zoon: Lambertus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 17-9-1832 te Veghel, doorgestreept, overleden op 25-5-1863
Zoon: Gijsbertus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 18-8-1835 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 1-1-1867
Dochter: Hendrica van den Nieuwenhuijzen, geboren op 18-2-1839 te Veghel
Zoon: Hendricus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 24-6-1829 te Veghel
Bijschrift, neef: Petrus van den Nieuwenhuijzen, geboren op 15-9-1854 te Erp, koeherder, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Bijschrift, nicht: Antonetta van den Nieuwenhuijzen, geboren op 14-6-1852 te Erp, dienstmeid, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1604, blad nr. 809, Zijtaart, huis nr. 668
Johanna woonde eerste met haar broers Martinus van Asseldonk (geboren op 17-9-1830 te Veghel) en Wilhelmus van Asseldonk (geboren op 23-4-1835 te Veghel) aan het Havelt, huis nr. 427Z

us: Johanna van Asseldonk, geboren op 8-10-1837 te Veghel, naar J. van den Nieuwenhuyzen

Na de dood van haar zus Theodora Maria in 1869 hielp ze in het gezin van haar zwager Johannes van den Nieuwenhuizen. Nadat die in 1871 hertrouwde, verhuisde ze naar het Hezelaar in Veghel
Vermeld in 1869-1871 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1602, blad nr. 28,
C:\Stamboom van
Asseldonk\
Tak Veghel\Dochters
\326-JohannaTheodorus
Theodorus.html
Hoofd: Martinus van der Linden, geboren op 30-5-1820 te Veghel
Vrouw: Anna Maria van den Tillaart, geboren op 14-3-1820 te Veghel
Dochter: Anna Maria van der Linden, geboren op 20-4-1850
Dochter: Johanna van der Linden, geboren op 7-3-1851 te Veghel
Zoon: Jan van der Linden, geboren op 10-4-1852 te Veghel
Dochter: Hendrica van der Linden, geboren op 12-3-1859 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869, inv. nr. 1778
Hoofd: Martinus van der Linden, geboren op 30-5-1820 te Veghel
Vrouw: Anna Maria van den Tillaart, geboren op 14-3-1820 te Veghel
Dochter: Maria van der Linden, geboren op 20-4-1850 te Veghel, doorgestreept, naar register
Dochter: Johanna van der Linden, geboren op 5-3-1851 te Veghel
Zoon: Jan van der Linden, geboren op 5-4-1852 te Veghel
Zoon: Hendricus van der Linden, geboren op 1-8-1854 te Veghel, doorgestreept, overleden op 21-5-1862
Dochter: Hendrica van der Linden, geboren op 12-3-1859 te Veghel
Bijschrift, dochter: Anna Maria van der Linden, geboren op 20-4-1850 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
In 1869 uit Eerde naar dit huis verhuisd. Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1604, blad nr. 734, Eerde, huis nr. 526, veranderd in Zijtaart huis nr. 668
Hoofd: Martinus van der Linden, geboren op 30-5-1820 te Veghel
Vrouw: Anna Maria van den Tillaart, geboren op 14-3-1820 te Veghel
Dochter: Johanna van der Linden, geboren op 5-3-1851 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar fol. 973
Zoon: Jan van der Linden, geboren op 5-4-1852 te Veghel
Dochter: Hendrica van der Linden, geboren op 12-3-1859 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register V, fol. 1353
Bijschrift, Antonius, zoon van Hendricus van der Linden, geboren op 17-1-1874 te Veghel, doorgestreept
Vermeld in 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1619, fol. 1179, Zijtaart
Hoofd: Martinus van der Linden, geboren op 31-5-1820 te Veghel
Vrouw: Anna Maria van den Tillaart, geboren op 14-3-1820 te Veghel
Dochter: Maria van der Linden, geboren op 20-4-1850 te Veghel
Zoon: Johannes van der Linden, geboren op 5-4-1853 te Veghel
Dochter: Hendrica van der Linden, geboren op 12-3-1860 te Veghel
Kleinzoon: Antonius Ketelaars, geboren op 1-1-1878 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr. 1816
Hoofd: Martinus van der Linden, geboren op 30-5-1820 te Veghel, doorgestreept, overleden op 14-11-1893
Vrouw: Anna Maria van de Tillaart, geboren op 14-3-1820 te Veghel, doorgestreept, overleden op 26-10-1898
Dochter: Anna Maria van der Linden, geboren op 24-4-1850 te Veghel
Zoon: Jan van der Linden, geboren op 5-4-1852 te Veghel
Zoon: Martinus van der Linden, geboren op 21-4-1854 te Veghel, doorgestreept
Verhuisd in 1898-1908 van Leinserondweg 17 naar Meester van de Venstraat 8 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1630, fol. 1216
De kinderen van Martinus van der Linden Vermeld in 1898-1908, opgevolgd in dezelde periode Inv. nr. 1707.
Antonius van de Ven Bijschrift in 1898-1998, opgevolgd in 1909 Inv. nr. 1706 en 1707.
Hoofd: Antonius van de Ven, geboren op 21-6-1857 te Veghel, doorgestreept, overleden op 17-5-1909
Vrouw: Hendrika van der Linden, geboren op 12-3-1859 te Veghel
Dochter: Wilhelmina Maria van de Ven, geboren op 18-4-1887 te Uden
Dochter: Anna Maria van de Ven, geboren op 18-1-1889 te Uden, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 268
Dochter: Hendrica Josephina Maria van de Ven, geboren op 14-3-1891 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 270-70
Zoon: Christianus Hendricus van de Ven, geboren op 27-4-1892 te Veghel
Bijschrift op 1-7-1893, dochter: Martina van de Ven, geboren op 24-6-1893 te Veghel, doorgestreept, op 27-5-1909 naar Erp vertrokken
Bijschrift op 1-(1)-1895, dochter: Johanna van de Ven, geboren op 26-1-1895 te Veghel
Bijschrift op 1-6-1897, dochter: Wilhelmina Maria van de Ven, geboren op 14-5-1897 te Veghel
Bijschrift op 20-10-1898, dochter: Anna Maria van de Ven, geboren op 20-10-1898 te Veghel, doorgestreept, abuis gestelt, zie fol. 2082
In 1898-1908 van Corsica 15 naar Leinserondweg 17 verhuisd Bevolkingsregister  1892-1910, inv. nr 1633, fol. 1635
De weduwe van Antonius van de Ven Bijschrift in 1909, opgevolgd in 1921-1931 Inv. nr. 1706, 1708 en 1710.
Vrouw: Hendrika van der Linden, weduwe van A. van de Ven, geboren op 12-3-1859 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register V, fol. 214
Dochter: Wilhelmina Maria van de Ven, geboren op 18-4-1887 te Uden, doorgestreept, geboekt naar gesticht, fol. 35Zoon: Christianus Hendricus van de Ven, geboren op 27-4-1892 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register V, fol. 245
Dochter: Johanna van de Ven, geboren op 26-1-1895 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 349
Dochter: Wilhelmina Maria van de Ven, geboren op 14-5-1897 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register V, fol. 27
Bijschrift op 12-6-1914, dochter: Anna Maria van de Ven, geboren op 18-1-1889 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 338 doorgestreept, geboekt naar register C-F, fol. 38
Bijschrift op 16-3-1916, dochter: Martina van de Ven, geboren op 24-6-1893 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 343, doorgestreept, op 4-6-1919 naar Erp vertrokken
Bijschrift op 5-3-1920, dochter: Wilhelmina Maria van de Ven, geboren op 14-5-1897 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 356, doorgestreept, op 25-4-1921 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr 1643, folio 14
Bijschrift op 6-5-1921, hoofd: Christianus Hendricus van de Ven, geboren op 27-4-1892 te Veghel, geboekt van register V, fol. 14
Bijschrift op 6-5-1921, vrouw: Anna Maria Aarts, geboren op 27-10-1893 te Sint-Oedenrode, op 30-4-1921 uit Sint-Oedenrode gekomen
Het echtpaar is na hun huwelijk op 30-4-1921 op het ouderlijk huis van de man, Leinserondweg 17, gaan wonen Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr 1644, folio 245
Christianus H. van de Ven Bijschrift in 1921-1931, vermeld in 1932 Inv. nr. 1710 en 1712.
Cornelis M. Coppens Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
J. van Eert en A.M.J.G. van Baast Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Wij waren eens nieuwschierig of wij al vermeld waren op Leinserondweg 17. En ja wel we staan er maar onze kroost en herkomst nog niet. Dus vandaar deze mail. Zodat jullie de gegevens kunnen toevoegen.

Jeroen (J.A.C) van Eert 27-03-1981 en ik (A.M.J.G van Eert-van Baast) 04-01-1982, getrouwd 1 sept 2003. Jeroen is de zoon van Jan van Eert en Maria van Eert-Verstraten van de Krijtenburg 6. Ik ben een dochter van Henk van Baast en Ria van Baast-Buiting uit Sint-Oedenrode.

Jeroen en ik hebben 1 zoon Ties Jan Henk van Eert, geboren: 17-03-2009, en een tweeling zoon Jelte Jeroen van Eert en Dieke Maria Ria Anne van Eert geboren 3-12-2011. Wij hebben witvleeskalveren 800 stuks.
10 april 2013 Bericht van Anne van Eert en Jeroen van Eert d.d. 10 april 2013
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads