Foto's Huizen Kroniek

Leinserondweg 10

Leinserondweg 10 ca. 1970.jpg (249821 bytes) Foto uit 1976
Foto gemaakt in december 1978
Foto uit 1989
Foto uit 2006
Foto gemaakt op 1-1-2011

Ouderdom
Het huis wordt genoemd in 1531 en stond er toen al een tijd, want er worden dan enkele eerdere eigenaren genoemd. In 1589 werd het huis opnieuw gebouwd. Het bestaande huis is een van de weinige huizen in Zijtaart waar mogelijk het achttiende eeuwse uiterlijk grotendeels bewaard is gebleven (in het kadaster vanaf 1832 zijn geen verbouwingen van dit huis vermeld). Ander voorbeelden van een mogelijk achttiende-eeuws uiterlijk zijn De Hemel 5 en Biezendijk 32.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Een huys, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 1 ‘loepens lants’, gelegen in Veghel 'aent Sytart'
      - e.z.: Danelt Gerit Boertkens
     - a.z.: ‘die gemeyn straet’
     - e.e.: de efgenamen van Roeloff Aert Philips
     - a.e.: ‘die gemeynt’

Het goed is belast met jaarlijks ‘den auwen pacht’:
     - 2 vaten gerst
     - 2 Bossche ponden payment, te betalen aan Everden Janss van
       Ham

Aert soene wilneer Lucas Doncker Aertss en Jan Janss Scoemeker hebben goed met elkaar geruild. Jan krijgt het huis en heeft aan Aert ‘eenen tabbart van swarter verwen ende binnen gevoedert’ en nog 38 Carolus gulden en ‘een el nyew wits lakens’ gegeven .
21-08-1531 R23, fol. 76r.
‘Een huijs, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 1 ‘loepense lants’, gelegen in Veghel 'aent Zytart'
     - e.z. en e.e.: de erfgenamen van Roelen Aert Philips
     - a.z.: ‘die gemeyn straet’
     - a.e.: ‘die gemeynt’
20-08-1532 R23, fol. 102v.
Beert, weduwe van Gerit Delis, en de erfgenamen van Rut Cluijtmans plegen te heffen een erfpacht van 1 mauwer gerst, Veghelse maat, uit ‘huys, hoff ende erffenisseai wylen toebehoorende Henrick Corstiaen Lamberts’, gelegen ‘aent Sijtaert’
     - e.z.: de kinderen van Aert Corstiaen Lamberts
     - a.z. en e.e.: Heyl, weduwe van Henrick Roeffen
     - a.e.: de gemeint
Voor schepenen verschenen Beert, weduwe van Gerit Delis en haar zoon Jan en zij hebben verklaard dat Gerit, zoon van Arien Gerit Goossens aan hen 3 vaten gerst van de erfpacht van 1 mauwer gerst afgelost heeft.
Lichtmis 1589 R31, fol. 30-31.
‘Een huys, hostadt met den boomgaert ende landt daer by liggende’, groot ca. 4 lopens, gelegen ‘opt Sytart’
     - e.z. en e.e.: de erfgenamen van Hanrick Henrick Roeffen
       den auwen
     - a.z.: de gemeint
     - a.e.: het goed van de erfgenamen van Aert Corst Lamberts
       Henrickss
Het goed is belast met jaarlijks de helft van:
     - 1 mauwer gerst, Veghelse maat, te betalen half aan Rut Cluytmans
      ‘aen d’Eerde’ en half aan de erfgenamen van Delis Gerit Delis
     - 3 stuivers en 1 oort erfcijns aan de heer van Helmond
09 en 23-01-1590 R31, fol. 223-226 en fol. 239-240.
De gezworenen van Veghel hebben verkocht aan Gerit, zoon van Arien Gerit Goessens 6 roeden van de gemeint ‘om daer een huijsplaets aff te maecken’, gelegen ‘aent Sytaert by zyne erffenisse aldaer’. 16-02-1590 R31, fol. 142.
'Een seecker cleijn huijsken met het aengelegen lant', groot ca. 2 lopens en 44 roeden 'met alle sijne hole ende grachten, houtwas ende poterijen daer toebehoerende', gelegen 'opt Sijtaert'
        - e.z. en e.e.: Michiel Arien Donckers
        - a.z.: de gemeint
        - a.e.: het goed van Jan Gerit Arienss, mede-erfgenaam
12-05-1644 R46, fol. 85-98.
'Een seecker huijs, turffhuijs, esthuijs, hoff, bomgart metten aengelegen landerijen, groot ca. 6 lopens, gelegen 'opt Zijtart'

- e.z. en e.e.:  de weduwe van Michiel Donckers

- a.z. en a.e.: de gemeint van Veghel

Het goed is belast met jaarlijks een bedrag van 17 gulden aan Heijlken, dochter van Goossen Ariens.
27-01-1655 R52, fol. 190-192.
‘Een seecker huijs, hoff, bomgart, esthuijs ende torffschop metten aengelegen landerijen, groese, poterijen ende gerechtigheden’, groot ca. 6 lopens, gelegen ‘opt Zijtart’

- e.z. en e.e.: de weduwe van Michiel Donckers

- a.z.: de straat

- a.e.: de gemeint

Het goed is belast met jaarlijks 7 gulden en 10 stuivers aan Willem Gerijts in Den Bosch.
03-06-1656 R51, fol. 380.
'Huys, hoff, boomgaert en syn lant' 1657 VP-1657, nr. 156.
'Erff en lant' 1707 VP-1707, fol. 176.
Een huis, schop, bakhuis, houtwas en voorpotinge met aangelegen landerijen, 'groese' en 'eeusel', gelegen 'opt Zijtart' 21-07-1759 R104, fol. 176.
Kadaster: Keselaar E327, huis, schuur en erf, 12,80 are 1832, vermeld in 1967 Kadaster 1832.
Adres: Zijtaart 673 (1846-1870), Zijtaart 871 (1870-1892), Zijtaart 881 (1892-1898), Zijtaart 857 (1898-1910), Zijtaart G 17 (1910-1921), Zijtaart G 17 (1921-1931), Zijtaart G 15 (1932-1942), Zijtaart A 17 (1943-1967), Leinserondweg 10 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t.m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Jan van Ham Voor 21-08-1531 R23, fol. 76r.
Aert Lucas Donckerss Voor 21-08-1531 R23, fol. 76r.
Roelof Aert Philipssoen Voor 21-08-1531 R23, fol. 76r.
Lucas soene Lucas Doncker Voor 21-08-1531 R23, fol. 76r.
Aert, zoon van wijlen Lucas Aerts Donckers Vermeld op 21-08-1531 R23, fol. 76r.
Jan Janss Scoemeker Verwerving op 21-08-1531 R23, fol. 76r.
Katheryn, dochter van wijlen Roelen Aert Philips en van wijlen Dingen, dochter van wijlen Lambert Donckers, met haar man Korstiaen Lemmen Hanrics Vernaardering op 20-08-1532 R23, fol. 102v.
Henrick Corstiaen Lamberts Voor Lichtmis 1589 R31, fol. 30-31.
Jan en Hilleken kinderen van Corstiaen Lamberts (1/2), Peter Roeloff Henrics (1/4), en Luytgart, dochter van wijlen Peter Jans van Doersen (1/4) Vermeld op 09 en 23-01-1590 R31, fol. 223-226 en fol. 239-240.
Gerit, zoon van Arien Gerit Goossens Koop van 1/2 van Jan en Hilleken en 1/4 van Peter op 09-01-1590, en 1/4 van Luytgart op 23-01-1590 R31, fol. 223-226 en fol. 239-240.
De kinderen van wijlen Gerart Arienss en Dielken, dochter van Arien Wijnen, met name: Dingen (weduwe van Luijcas Deliss), Jan, Cathalijn (getrouwd met Jan Lambert Aertss), Heijlken (getrouwd geweest met Lonis Jan Lonis en in 1644 met een dochter Dielken), Arien (overleden was getrouwd met Truijcken, dochter van Gerart Hogers, met in 1644 minderjarige kinderen), Peterken (getrouwd met Delis, zoon van Jan Delissen), Ariken (overleden, getrouwd geweest met Jan Jan Coppens, en in 1644 waren er kinderen, waaronder Arien) Vemeld op 12-05-1644 R46, fol. 85-98.
Dingen, dochter van Gerart Arienss, weduwe van Luijcas Deliss Deling op 12-05-1644 R46, fol. 85-98.
Jan soone Geerardt Adriaenssen Koop op of kort na 31-01-1645 R46, fol. 102; VP-1657, nr. 156.
De kinderen van Gerijt Ariaens, met name: Marijken (getrouwd met Jan Hendrick Verdussen) en de minderjarigen Lijsken, Ruth en Adriaen Vermeld op 27-01-1655 R52, fol. 190-192.
Pauwels Willem Kemps, zwager van de verkopers Koop op 27-01-1655 R52, fol. 190-192.
Hermen Adriaenssen Koop op 03-06-1656 R51, fol. 380.
Lambert Ariens Vermeld in 1707 VP-1707, fol. 194 en 225.
Jan Jan Baltussen van de Ryth Vermeld 1713-1719 II-E-101; II-E-106.
De weduwe en kinderen van Johan Baltussen van de Rydt Vermeld 1722-1738 VP-1722, fol. 508; VP-1738, fol. 470.
Joannis Adriaen Hendrix Vogels, getrouwd met Elisabeth, dochter van Joannis van de Reyt Deling op 14-07-1743 VP-1738, fol. 470.
Joannis Adriaan Vogels het vruchtgebruik en zijn kinderen (Jenneken, Hendrik en Adriaan) het erfrecht Vermeld 1761-1769 VP-1761, fol. 225.
Hendrik, zoon van Joannis Adriaan Vogels Deling op 21-07-1769 VP-1769, fol. 224v.
Margrieta Adriaan Olislagers, weduwe van Hendrik Johan Vogels het vruchtgebruik en haar 3 kinderen het erfrecht Vermeld 1785-1804 VP-1785, fol. 227.
Johannes Jan Verhoeven Deling op 26-10-1804 VP-1785, fol. 227.
De kinderen van Johannes Verhoeven , wonend in 'Seitaard' Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
Johannes Johannes Verhoeven Verwerving in 1851 Art. 1599.
Johanna van Zutphen, weduwe van Johannes Johannes Verhoeven (1/2) en Adriana Verhoeven (later weduwe van Theodorus van Rijbroek) (1/2) Vererving in 1885 Art. 1599.
De kinderen van Theodorus van Rijbroek, ieder voor 1/4 deel: Johannes, Adrianus, Hendrikus en Johanna, landbouwers/ster Vererving in 1914 Art. 1599.
Adrianus Theodoruszn van Rijbroek, landbouwer Deling in 1938 Art. 6638.
Arnoldina Maria van Boxtel, weduwe van Adrianus Theodoruszn van Rijbroek, en consorten Vererving in 1965 Art. 6638.
 

Bewoners Datum Bronnen
Johannes Baltussen, Sijken sijn vrouw, Marij de meijt boven, ende Marij de dochter onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Johannes Baltussen van de Rijth Vermeld in 1709-1722 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722).
Jan van Boxtel Vermeld in 1724 II-B-48 (1724).
Niet arm
Boven de 16: Joannis Adriaan Hendrik Joosten (man), Beth (vrouw), Ida (zus)
Onder de 16: Jenneke en Hendrik (kinderen), Maria Ariens (meid)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Joannis Adriaans Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 300.
Johannes Arien Hendrick Joosten Vermeld in 1737 II-E-75 (1737).
Willem Heyermans Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 300.
Joannes Adriaen Hendrix Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 300.
Willem Hurkmans Vermeld in 1761 II-E-17 en 18, nr. 300.
Hendrik, zoon van Johannes Vogels Vermeld in 1766-1798 II-E-17 en 18, nr. 300.
Johannes Jan Verhoeven Vermeld in 1806-1810 E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810).
Man: Johannes J. Verhoeven, 40 jaar, geboren op 1-2-1770 in Veghel
Vrouw: Adriaanie H. Vogels, 32 jaar, geboren op 8-11-1778 in Veghel
Kind: Jennemie J. Verhoeven, 11 jaar, geboren op 18-3-1799 in Veghel
Kind: Johanna J. Verhoeven, 10 jaar, geboren op 30-5-1800 in Veghel
Kind: Hendriekus J. Verhoeven, 9 jaar, geboren op 2-10-1801 in Veghel
Kind: Adriaanie J. Verhoeven, 8 jaar, geboren op 10-4-1802 in Veghel
Kind: Margrieta J. Verhoeven, 6 jaar, geboren op 25-3-1804 in Veghel
Kind: Jenneke J. Verhoeven, 5 jaar, geboren op 10-6-1805 in Veghel
Kind: Adriaan J. Verhoeven, 4 jaar, geboren op 8-8-1806 in Veghel
Kind: Jan J. Verhoeven, 2 jaar, geboren op 23-7-1808 in Veghel
Inwonend: Adriaan D. Boord, 18 jaar, geboren op 10-5-1792 in Erp
Inwonend: Jan J. van Houd, 32 jaar, geboren op 18-11-1778 in Beek
Inwonend: Meggel J. Vermeulen, 23 jaar, geboren op 12-3-1787 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel 1810.
De kinderen van Johannes Verhoeven Vermeld 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Broer: Hendrikus Verhoeven, 28 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Broer: Adriaan Verhoeven, 26 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Broer: Johannes Verhoeven, 20 jaar, geboren in Veghel
Zus: Johanna Verhoeven, 28 jaar, geboren in Veghel
Zus: Adriana Verhoeven, 26 jaar, geboren in Veghel
Zus: Margo Verhoeven, 24 jaar, geboren in Veghel
Zus: Johanna Maria Verhoeven, 23 jaar, geboren in Veghel
Inwonend: Willem van Kilsdonk, 19 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel 1830.
De kinderen van Johannes Verhoeven Vermeld 1833-1840 NA1224.
Broer: Henricus Verhoeven, 38 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Broer: Adriaan Verhoeven, 32 jaar, geboren in Veghel
Broer: Johannes Verhoeven, 30 jaar, geboren in Veghel
Zus: Adriana Verhoeven, 36 jaar, geboren in Veghel
Zus: Margaretha Verhoeven, 34 jaar, geboren in Veghel
Zus: Johanna Maria Verhoeven, 33 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Johannes Nieuwenhuizen, 13 jaar, geboren in Veghel
Inwonend: Willem van Doorn, 7 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel 1840.
De kinderen van Johannes Verhoeven Vermeld in 1842-1849 NA1225.
Broer: Hendrik Verhoeven, geboren in 1801 te Veghel
Broer: Adriaan Verhoeven, geboren in 1807 te Veghel
Broer: Jan Verhoeven, geboren in 1809 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 23-6-1853, vertrokken naar fol. 1076
Zus: Margaretha Verhoeven, geboren in 18-5 te Veghel
Knecht: Hendrik van de Nieuwenhuijzen, geboren in 1830 te Veghel
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister Veghel 1849-1862.
de kinderen van Johannes Verhoeven Vermeld in 1846-1848 Inv. nr. 1702 en 1703.
Johannes Verhoeven Bijschrift 1849-1861, vermeld in 1862-1870 Inv. nr. 1703 t/m 1705.
Hoofd: Johannes Verhoeven, geboren op 24-6-1809 te Veghel, akkerbouwer
Vrouw: Johanna van Zutphen, geboren op 19-12-1823 te Veghel
Dochter: Adriana Verhoeven, geboren op 18-4-1855 te Veghel
Dienstknecht: Johannes van den Nieuwenhuyzen, geboren op 29-6-1830 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1769
Hoofd: Johannes Verhoeven, geboren op 24-6-1809 te Veghel
Vrouw: Johanna van Zutphen, geboren op 19-12-1823 te Veghel
Dochter: Adriana Verhoeven, geboren op 18-4-1855 te Veghel
Bijschrift, nicht: Hendrika van Zutphen, geboren op 7-4-1861 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1606, blad nr. 1209, Zijtaart, huis nr. 673
Hoofd: Jan Verhoeven, geboren op 24-7-1819 te Veghel
Vrouw: Johanna van Zutphen, geboren op 7-11-1820 te Veghel
Dochter: Adriana Verhoeven, geboren op 18-3-1855 te Veghel
Nicht: Hendrika van Zutphen, geboren op 7-4-1868 te Veghel
Dienstmeid: Catharina van den Bosch, geboren op 7-4-1833 te Veghel
Dienstknecht: Christiaan de Bie, geboren op 25-2-1835 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869, inv. nr. 1778
Hoofd: Johannes Verhoeven, geboren op 24-6-1809 te Veghel, doorgestreept, overleden op 24-3-1883
Vrouw: Johanna van Zutphen, geboren op 19-12-1823 te Veghel
Dochter: Adriana Verhoeven, geboren op 18-4-1855 te Veghel, doorgestreept
Bijschrift, nicht: Hendrika van Zutphen, geboren op 7-4-1868 te Veghel, geboekt naar register M-R, fol. 1477
Vermeld 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1622, fol. 1969, Zijtaart
Hoofd: Johannes Verhoeven, geboren op 24-1-1819 te Veghel
Vrouw: Johanna van Zutphen, geboren op 9-11-1823 te Veghel
Dochter: Adriana Verhoeven, geboren op 18-4-1855 te Veghel
Nicht: Hendrika van Zutphen, geboren op 6-4-1868 te Veghel
Dienstknecht: Johannes van den Boom, geboren op 9-4-1865 te Dinther
Dienstknecht: Petrus van der Heijden, geboren op 27-11-1843 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-1-1879, inv. nr. 1816
Vrouw: Johanna van Zutphen, weduwe van Johannes Verhoeven, geboren op 19-12-1823 te Veghel, doorgehaald bij de achtste volkstelling (1900)
Nicht: Hendrika van Zutphen, geboren op 7-4-1868 te Veghel, doorgehaald bij de achtste volkstelling (1900)
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1633, fol. 1970
De weduwe van J. Verhoeven Vermeld in 1898-1908, opgevolgd in dezelfde periode Inv. nr. 1707.
Hoofd: Theodorus van Rijbroek, geboren op 28-11-1837 te Veghel
Vrouw: Adriana Verhoeven, geboren op 18-4-1853 te Veghel
Bijschrift, zoon: Johannes Stephanus van Rijbroek, geboren op 26-12-1886 te Veghel, doorgestreept, overleden op 10-1-1887
Bijschrift, zoon: Johannes van Rijbroek, geboren op 11-12-1887 te Veghel
Bijschrift, dochter: Hendrina van Rijbroek, geboren op 26-7-1889 te Veghel
Bijschrift 1-8-1889, schoonmoeder: Johanna van Zutphen, weduwe van Johannes Verhoeven, geboren op 19-12-1823 te Veghel
Bijschrift, dochter, Johanna van Zutphen, geboren op 20-10-1891 te Veghel
Bijgeschreven op 1-3-1886, vermeld 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1620, fol. 1477, Zijtaart
Hoofd: Theodorus van Rijbroek, geboren op 28-11-1857 te Veghel, doorgestreept, overleden op 29-3-1907
Vrouw: Adriana Verhoeven, geboren op 18-4-1855 te Veghel, doorgestreept, overleden op 25-2-1906
Zoon: Johannes van Rijbroek, geboren op 11-12-1887 te Veghel
Dochter: Hendrica van Rijbroek, geboren op 26-7-1889 te Veghel
Dochter: Johanna van Rijbroek, geboren op 20-10-1891 te Veghel
Verwante: Johanna van Zutphen, weduwe van Johannes Verhoeven, geboren op 19-12-1823 te Veghel, doorgestreept, overleden op 22-4-1903
Zoon: Adrianus van Reybroek, geboren op 28-11-1892 te Veghel
Bijschrift op 15-10-1898, zoon: Hendricus Johannes van Rijbroek, geboren op 15-10-1898 te Veghel
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1631, fol. 1535
De kinderen van Th. van Rijbroek Volgen op in 1907, vermeld in 1932 Inv. nr. 1707, 1708, 1710 en 1712.
Hoofd: Johannes van Rijbroek, geboren op 11-12-1887 te Veghel
Zus: Hendrica van Rijbroek, geboren op 26-7-1889 te Veghel, doorgestreept, overleden op 13-11-1910
Zus: Johanna van Rijbroek, geboren op 20-10-1891 te Veghel
Broer: Adrianus van Reybroek, geboren op 28-11-1892 te Veghel
Broer: Hendricus Johannes van Rijbroek, geboren op 15-10-1898 te Veghel
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1642, folio 301
De weduwe Arnoldina M. van Rijbroek - van Boxtel Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
Th. van Rijbroek Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads