Foto's Huizen Kroniek

Leinserondweg 9

Foto uit circa 1982
Foto uit circa 1982
Foto uit 2006


Ouderdom
De Leinserondweg loop rond 'De Hostie'. De meeste percelen van 'De Hostie' zijn al vóór ca. 1200 van de gemene gronden voor privégebruik uitgegeven. Het huis wordt al in 1530 genoemd. Bij de deling van het goed van Hanrick Jan Danelt Bontwercker in 1608 stond er slechts een schuur. Mogelijk was het oude huis toen afgebroken, maa het werd hierna weer herbouwd. In 1653 werd het goed toebedeeld aan Jan en Hendrick, zonen van Lenaert Handrick Huijben. Waarschijnlijk is er toen een huisje bijgebouwd, Leinserondweg A.
 

 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Enen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, gelegen in Veghel aent Sytart, groot ca. 1 ‘mudse saet’
     - e.z. en e.e.: het goed van Lucas Lucas Donckerss
     - a.z. en a.e.: ‘die gemeynt van Vechel’
Ook de in ‘enen camp lants’, groot ca. 3 ‘loepen saets’, gelegen als voor, genoemd den Naesten Camp. Ook de in ‘enen camp lants’, genoemd den Verren Camp, groot ca. 5 ‘loepensaets’, gelegen als voor. Ook deel in ‘enen aabempt’, gelegen aen die Petteldonck. Ook deel in een beemd, gelegen als voor in die Donckers bemden.

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een cijns aan de landsheer
     - 1 stuiver aan ‘den naebueren van Vechel’
     - 2 ‘sester’ rogge, ‘der maten van Den Bosch’, en daar te betalen aan ‘den Groeten Gasthuijs’
     - 20 vaten,   rogge en gerst, te betalen aan Wouter Willems
     - 1 vat,   rogge en gerst, te betalen aan Gerit Geerlicx te Roey
     - 2 Bossche ponden, te betalen aan Kathelynen Danels
16-08-1530 R23, fol. 41r-42r.
Danelt, Emont en Henrick, zonen van wijlen Jan, zoon van wijlen Danelt Willemss, en Anna hun zus, hebben opgedragen aan hun oom Marten, zoon van wijlen Aelbert Dircxs, ten behoeve van hun moeder Aleyt, het levenslange vruchtgebruik in ‘eenen huyze, hostat ende hoff mitten erffenissen dair toebehoirende’, gelegen ‘aent Sytart’, ‘soe Jan soene wijlen Danelt Willemss die in synen leven te gebruycken plach ende daer inne bestorven is’. 18-05-1552 R26, fol. 7.
Hanrick, zoon van wijlen Jan Danelt Bontwercker, heeft beloofd te betalen aan Marten, zoon van wijlen Aelbert Dircx een erfcijns van 12 gulden, te betalen uit ‘eenen huyse, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen daer toebehoirende’, groot ca.  lopens, gelegen ‘aent Sytart’
     - e.z. en e.e.: de gemeint
     - a.z. en a.e.: Jan Ariaen Janss
Ook uit een stuk land aldaar, en uit het 1/6 deel van een ‘Aabempt’
28-05-1561 R27, fol. 210.
Hanrick Jan Danelss betaalde aan Jan Peters te Geffen, wijlen man van Heylwig, dochter van wijlen Peter Dircxs die Lew, een erfpacht van 2 mud rogge, Veghelse maat, uit ‘eenen huyse, hostat ende hoff mit syne toebehoirten’, gelegen ‘aen dat Sytart’, waar voornoemde Hanrick tegenwoordig woont. Zo is verschenen voor schepenen voornoemde Hanricx Jan Danels, en hij heeft aan Marten Aelbert Dircxs beloofd deze erfpacht van 3 mud rogge tijdens zijn leven niet af te lossen. 28-05-1561 R27, fol. 211.
‘Seeckere schuer metter plaetsen die op staende is metten poterijen ende aengelegen lande’, groot ca. 8 lopens, gelegen ter plaatse genoemd ‘’t Sijtart’
     - e.z.: het goed van Arien Aert Willem Dnckers
     - a.z.: het goed van Lonis Lonissen
     - e.e. en a.e.: de gemeint van Veghel
Dit goed is belast met jaarlijks:
     - 7 stuivers, 1 pond payment aan de kerk van Den Dungen
     - een grondcijns van 1 hoen aan de rentmeester in Den Bosch Marten
        Fierlants
     - 1 stuiver ‘heijchijns oft ghebuerchijns, aent dorp van Vechell’

Bij de deling is overeengekomen dat eikenbomen ter waarde van 133 gulden en 5 stuivers voor Henrick Janss Bontwerckers blijven, als ‘Lenaert voors(creven) dit hout aff fiet om daer een huijs aff te maken, sal daer van proffiteren den affval ende de dachueren vanden huijse te timmeren daer voor betalen ende alss dan het huijs getimmert sijnde sal den voors(creven) Henrick Jans daer aff effenwel hebben sijnen vrijen wille.’ Als Henrick Janss overlijdt zullen Lenaert en Henrick het bedrag van 133 gulden en 5 stuivers samen delen.
16-06-1608 R40, fol. 71-74, 16-06-1608.
Henrick, zoon van Lenert Henrick Huijben heeft beloofd aan Lambert Henricxen een jaarlijkse rente van 6 gulden, te betalen uit zijn kindsdeel van een 'huijs, hof, bomgaert met het aengelegen lant', groot ca. 3 lopens, gelegen 'aent Sijtaert'
     - e.z.: het goed van Michiel Arien Donckers
     - a.z. en e.e.: de gemeint van Veghel
     - a.e.: het goed van Lones Lonessen
Bijschrift: Deze rente is afgelost op 15-01-1649.
10-02-1642 R46, fol. 81-82.
'Huys, schuer, hoff ende aengelegen erffenis', groot ca. 8 lopens, gelegen 'op Zijttaert' 1646 Hg-6.
‘Zeecker huijs, hoff, backhuijs, bomgaert, metten aengelegen landerijen ende potereijen van dijen’, groot 6 loopenzaeten, gelegen ‘opt Zijtart’
     - e.z.: het goed van Michiel Donckers
     - a.z. en e.e.: de straat
     -  a.e.: het goed van Loenis Loenissen
Belast met jaarlijks een cijns van 1 hoen aan de domeinen van Brabant
10-05-1653 R50, fol. 222-224.
Leinserondweg 9 en Leinserondweg A: ‘Twee huyskens, hoff, boomgaert, ende d' lant’ 1657 VP-1657, nr. 163.
‘Een seecker huijs, hoff, boomgaertt ende aengelegen lant gelegen aent Syttart', groot ca. 7 lopens, ‘met het hoijlant ende eusselken' 19-03-1668 R63, fol. 88-89.
‘Seecker huijs, hoff, aengelegen landt, groes ende lant inde Lyntse campen, oock groes ende landt in Lys Lonissen Camp, gelegen opt Syttart, groot ca. 8 lopens 22-02-1674 R63, fol. 183-184.
'Erff en lant op Cijtart' 1722 VP-1722, fol. 558.
Een huis, schop, bakhuis, hof, met aangelag en houtwas, gelegen 'opt Zijtaert' 05-06-1783 R109, fol. 43v.
Kadaster: Hostie E486, huis, schuur en erf, 7,40 are 1832 Kadaster 1832.
Op 02-06-1903 werd de bouw van een schuur door de gemeente geadministreerd. 02-06-1903 Inv. nr. 1195.
Ook werden toen percelen samengevoegd; na meting, kadaster: E2924, huis, schuur, weiland en erf, 50,17 are 1905 Art. 2658.

Op 27-05-1935 kregen de kinderen van H. van de Linden vergunning om de boerderij te vernieuwen.
17-05-1935 BV-1198.


Op 15-07-1948 kreeg de weduwe van Antonius van de Linden, wonende Zijtaart A 18, vergunning om een woning te maken in de bestaande boerderij.
15-07-1948 BV na 1936.
Op 01-03-1953 kreeg H. van de Linden, landbouwer, wonende op Zijtaart A 18a vergunning om een kippenhok te bouwen. 01-03-1953 BV na 1936.
Op 21-06-1955 kreeg L. van Erp, landbouwer, wonende op A 18, vergunning om een kippenhok te bouwen. 21-06-1955 BV na 1936.


Op 26-04-1960 kreeg L. van Erp, landbouwer, wonende op A 18, vergunning om een woning te veranderen in een veestal.
26-04-1960 BV na 1936.
Op 16-05-1961 kreeg H. van de Linden, landbouwer, wonende op Zijtaart A 18a vergunning om een kippenhok te bouwen. 16-05-1961 BV na 1936.
Kadaster: Hostie E2924, 2 huizen, stal, schuur, hokken en bouwland, 50,17 are 1956 Art. 6697.
Adres: Zijtaart 675 (1846-1870), Zijtaart 872 (1870-1892), Zijtaart 882 (1892-1898), Zijtaart 858 (1898-1910), Zijtaart G 18 (1910-1921), Zijtaart G 18 (1921-1931), Zijtaart G 16 (1932-1942), Zijtaart A 18 (1943-1959). In 1948 werd er een woning bijgemaakt in deze boerderij. Deze woning kreeg adres Zijtaart A 18a (1948-1967) en Leinserondweg 9 (vanaf 1967). In 1959 bouwde Bert van Erp, die eerst op adres A 18 woonde, een nieuw huis naast de boerderij. Het adres A 18 verhuisde toen naar dat nieuwe huis. 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t.m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Jan, zoon van wijlen Peter Jans, man van Heylwig dochter van wijlen Peter Dircks die Lew (1/2) Vermeld op 16-08-1530 R23, fol. 41r-42r.
Jan Danels Bontwerckers (1/2) Koop van 1/2 op 16-08-1530 R23, fol. 41r-42r.
Aleyt, weduwe van wijlen Jan, zoon van wijlen Danelt Willemss Bontwerckers, krijgt het levenslange vruchtgebruik van haar kinderen Overdracht op 18-05-1552 R26, fol. 7.
Hanrick Jan Danelss Bontwerckers Vermeld op 28-05-1561 R27, fol. 210-211.
De kinderen van Henrick Jan Danielssen Bontwerckers en zijn vrouw Heijlken, met name: Justeniua (getrouwd met Lenaert, zoon van Henrick Huijben) en een niet met name genoemde zoon (een broer van Justenia), die een dohter heeft: Elisabeth (of Lijsken), getrouwd met Henrick Henrick Roeffen. Vermeld op 16-06-1608. R40, fol. 71-74.
Lenaert, zoon van Henrick Huijben, zijn schoonvader Henrick Jan Danielssen Bontwerckers behoudt het vruchtgebruik. Vererving op 16-06-1608 R40, fol. 71-74.
De kinderen en erfgenamen van Lenaert Handrick Huijben, verwekt bij zijn vrouw Justenia, dochter van Handrick Janssen, namelijk Handrick, Daniel, Jan en Lenaert Vermeld op 10-05-1653 R50, fol. 222-224.
Handrick en Jan, zonen van Lenaert Handrick Huijben Deling  op 10-05-1653 R50, fol. 222-224.
Henrick Lenerts Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 163.
Jan Lenaerts Verwerving 1653-1659 Hg-6.
Anna Goijerts, weduwe van Jan Lenarts, met 7 kinderen Vererving 1653-1659 Hg-6.
De 3 kinderen van Jan Leendert Leenderssen Vererving 1659-1668 Hg-272.
De minderjarige kinderen van Jan Lennaerts en zijn vrouw Anneken Vermeld op 19-03-1668 R63, fol. 88-89.
Lenaart, zoon van Jan Lenaerts en Anneke Goijerts verkocht zijn kindsdeel aan zijn zwager Dirck Hendrickx van de Donk Verkoop op 28-12-1684 R70, fol. 10.
Jenneke, dochter van Jan Lenarts, getrouwd met Dirk van de Donk, met haar kinderen Anneke en Margriet Vererving 1659-1715 Hg-6; Hg-272; Hg-332.
Anneke en Margriet, kinderen van Dirk van de Donk Vererving in 1715 Hg-6; Hg-272.
Margriet Dirx van de Donk, getrouwd met Tony Jan Teunissen van Eert Vermeld 1702-1722 VP-1702, fol. 266; VP-1722, fol. 558
Margrita, weduwe van Tonij Jan van Eert met 8 kinderen Vererving 1722-1738 VP-1722, fol. 558; Hg-6; Hg-272; Hg-332.
Hendrik Tonij Jan van Eert Deling op 21-09-1744. VP-1738, fol. 530; Hg-6; Hg-272.
De weduwe van Hendrik Tony van Eert het vruchtgebruik en haar kinderen (Anthony, Gerard en Willemyna) het erfrecht Vererving 1753-1761 VP-1753, fol. 227v; R109, fol. 43v.
Anthony Hendrik Tony van Eert Deling op 05-06-1783 R109, fol. 43v.
Elisabeth Goord Weyers, weduwe van Anthony Hendrix van Eert het vruchtgebruik en haar (Antony, Goord en Hendriena) kinderen het erfrecht Aangifte op 09-08-1809 VP-1785, fol. 249.
De kinderen van Antonij van Eert, wonend op Zijtaart. Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
Arnoldus, Martinus, Petrus, Jan, Hendrik en Johanna van de Linden, landbouwers/ster Verwerving in 1863 Art. 2396.
Hendrikus van der Linden, landbouwer Verwerving in 1867 Art. 2658.
Hendrikus van der Linden (2/7 deel), en zijn kinderen: Arnoldus (2/7 deel), Johannes (1/28), Hendrika (2/7 deel), Johanna (1/28 deel), Antonius (1/28 deel), Martinus (1/128 deel), en Hendrikus (1/28 deel) Deling in 1910 Art. 4885.
Arnoldus, Hendrikus en Hendrika van der Linden Deling in 1929 Art. 6153.
Henricus Antoniuszn van der Linden en consorten, landbouwer, met het vruchtgebruik door Arnoldus van der Linden (tot 1952) en Hendrica van der Linden (tot 1947) Verwerving in 1939, vermeld in 1964. Art. 6697.
 

Bewoners Datum Bronnen
Jan, zoon van wijlen Danelt Willemss Bontwerckers Voor 18-05-1552 R26, fol. 7.
Hanrick Jan Danelss Bontwerckers vermeld op 28-05-1561 R27, fol. 211.
Jan Willems Pacht het huis voor 6 jaren vanaf 19-03-1668. Daarvoor was het huis in gebruik door Anneke, weduwe van Jan Lennaerts R63, fol. 88-89
Gerijt Hendrick Lamberts Pacht het huis voor 3 jaren op 22-02-1674 R63, fol. 183-184.
Thonij Jan Theunis van Eert, Margriet sijn vrou, Deliaen de meijt boven, en Catelijn, Henrick, Jenneke, en Willemke, haere kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Thonij Jan Theunis van Eerdt Vermeld 1709-1721 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721).
Tonij Aalberts Vermeld in 1722 en 1724 II-E-86 (1722), II-B-48 (1724).
Niet arm
Boven de 16: Hendrik Tonis van Eert (man), de vrouw
Onder de 16: Antonij (zoon), Mi (zijn zus)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Hendrik, zoon van Antonij van Eert Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 322.
De weduwe van Hendrik Tonis van Eert Vermeld in 1761-1781 II-E-17 en 18, nr. 322.
Gerrit van Eert Vermeld in 1786 II-E-17 en 18, nr. 322.
Tonij Hendrik van Eert Vermeld in 1791-1808 II-E-17 en 18, nr. 322; BHIC, E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808).
De weduwe van Antonie van Eert Vermeld 1810-1811 E251 (1810), E253 (1811)
Vrouw: Elisabeth G. Weijers, weduwe [van Antonij H. van Eert], 6 jaar, geboren op 25-7-1745 in Gemert
Kind: Anthony A. van Eert, 26 jaar, geboren op 14-2-1784 in Veghel
Kind: Goordefridus A. van Eert, 25 jaar, geboren op 7-5-1785 in Veghel
Kind: Hendriena A. van Eert, 20 jaar, geboren op 4-6-1790 in Veghel
Inwonend: Josien J. Weijers, 14 jaar, geboren op 1-1-1796 in Gemert
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister van Veghel 1810.
De kinderen van Antonij van Eerdt Vermeld 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Broer: Antony van Eert, 45 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Broer: Govert van Eert, 43 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Zus: Hendrina van Eert, 39 jaar, geboren in Veghel
Dienstknecht: Johannes van den Bosch, 14 jaar, geboren in Veghel
Dienstmaagd: Adriana Lammers, 23 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
De kinderen van Antonij van Eerdt Vermeld 1833-1840 NA1224.
Broer: Antony van Eert, 55 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Broer: Godefridus van Eert, 53 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Dienstbode: Adriaan van den Hurk, 35 jaar, geboren in Veghel
Zus: Hendrina van Eert, 49 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Annemie Schepens, 18 jaar, geboren in Uden
Dienstbode: Johanna van Hoof, 15 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1840.
De kinderen van Antonij van Eerdt Vermeld 1842-1849 NA1225.
De kinderen van Antonius van Eert Vermeld van 1846-1848 tot 1862-1870 Inv. nr. 1702 t.m 1705.
Broer: Antonie van Eerd, geboren in 1785 te Veghel
Broer: Godefridus van Eerd, geboren in 1787 te Veghel
Vrouw: Hendrina van Eerd, geboren in 1790 te Veghel
Man: Adriaan van den Hurk, geboren in 1797 te Veghel
Knecht: Willem van den Bosch, geboren in 1818 te Veghel, doorgestreept, in 1854 vertrokken naar fol. 653
Dienstmeid: Johanna van Hoof, geboren in 1824 te Veghel, doorgestreept
Dienstmeid: Maria van Hoof, geboren in 1836 te Veghel
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister van Veghel 1849-1862.
Hoofd: Antonie van Eerd, geboren op 15-12-1784 te Veghel, akkerbouwer
Broer: Godefridus van Eerd, geboren op 27-5-1786 te Veghel, akkerbouwer
Zwager: Adriaan van den Hurk, geboren in augustus 1797 te Veghel, akkerbouwer
Dienstknecht: Antonie van Hoof, geboren in mei 1830 te Gemert
Dienstmeid: Johanna van Hoof, geboren op 7-2-1824 te Veghel
Dienstmeid: Maria van Hoof, geboren op 4-5-1835 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1754
Hoofd: Antonie van Eerd, geboren op 15-2-1784 te Veghel, overleden op 25-2-1870
Zwager: Adriaan van den Heuvel, geboren in augustus 1797 te Veghel
Tussen 1862-1868 verhuisd naar het Hezelaar Bevolkingsregister 862-1870, inv. nr. 1603. blad nr. 332, Zijtaart, huis nr. 674, doorgestreept, vervangen door Hezelaar, huis nr. 176
Jan J. van der Linden Vermeld in 1862-1868 Inv. nr. 1704 en 1705.
Hoofd: Johannes van der Linden, geboren op 6-7-1835 te Veghel
Vrouw: Adriana van Doorn, geboren op 2-11-1836 te Veghel
Bijschrift, zoon: Johannes van der Linden, geboren op 26-3-1863 te Veghel
Bijschrift, dochter: Johanna van der Linden, geboren op 5-8-1864 te Veghel
Bijschrift, dochter: Hendrika van der Linden, geboren op 8-8-1865 te Veghel, doorgestreept, overleden op 1-12-1865
Bijschrift, dochter: Hendrika van der Linden, geboren op 7-9-1867 te Veghel, doorgestreept, overleden op 10-1-1868
Bijschrift, dochter: Lamberdina van der Linden, geboren op 20-9-1869 te Veghel, doorgestreept, overleden op 9-12-1869
Bijschrift, broer: Petrus van der Linden, geboren op 10-6-1830 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld 1862-1868 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1604, blad nr. 742, Zijtaart, huis nr. 674
Hendrikus van der Linden Vermeld van 1868 tot 1898-1910 Inv. nr. 1704 t/m 1707.
Hoofd: Hendricus van der Linden, geboren op 6-3-1837 te Veghel, van register I-O, fol. nr. 725
Vrouw: Maria van den Tillart, geboren op 29-9-1843 te Veghel, van register P-T, fol. nr. 1073
Zoon: Johannes van der Linden, geboren op 5-3-1869 te Veghel
Het gezin is bijgeschreven op 9-5-1868, vermeld in 1868-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1607, blad nr. 221, Zijtaart, huis nr. 674
Hoofd: Johannes van der Linden, geboren op 6-7-1835 te Veghel
Vrouw: Adriana van Doorn, geboren op 2-11-1836 te Veghel
Zoon: Johannes van der Linden, geboren op 26-3-1863 te Veghel
Dochter: Johanna van der Linden, geboren op 5-8-1864 te Veghel
Broer: Petrus van der Linden, geboren op 10-6-1830 te Veghel, doorgestreept, overleden op 5-12-1884
Bijschrift, zoon: Hendrikus van der Linden, geboren op 11-8-1872, doorgestreept, overleden op 21-6-1872
Bijschrift, zoon: Wilhelmus van der Linden, geboren op 4-8-1874
Bijschrift, dochter: Francisca van der Linden, geboren op 23-6-1877
Tussen 1870 en 1892 verhuisd naar Beukelaar Bevolkingsregister inv. nr. 1619, fol. 1173, Zijtaart, veranderd in Beukelaar
Hoofd: Hendricus van der Linden, geboren op 6-3-1836 te Veghel
Vrouw: Maria van den Tillart, geboren op 11-10-1843 te Veghel
Zoon: Johannes van der Linden, geboren op 5-3-1869 te Veghel
Dienstknecht: Johannes van der Aa, geboren op 9-4-1849 te Veghel
Dienstmeid: Johanna Burgers, geboren op 1-11-1847 te Erp
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869, inv. nr. 1778
Hoofd: Hendricus van der Linden, geboren op 6-3-1837 te Veghel
Vrouw: Maria van den Tillart, geboren op 29-9-1843 te Veghel, doorgestreept, overleden op 20-4-1885
Zoon: Johannes van der Linden, geboren op 5-3-1869 te Veghel
Bijschrift, zoon: Hendrikus van der Linden, geboren op 7-5-1870 te Veghel
Bijschrift, zoon: Antonius van der Linden, geboren op 7-12-1871 te Veghel, doorgestreept, overleden op 13-12-1871
Bijschrift, dochter: Hendrika van der Linden, geboren op 28-12-1872 te Veghel
Bijschrift, zoon: Antonius van der Linden, geboren op 17-1-1876 te Veghel
Bijschrift, zoon: Arnoldus van der Linden, geboren op 17-4-1875 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling van 1890
Bijschrift, zoon: Johannes van der Linden, geboren op 22-7-1876 te Veghel
Bijschrift, zoon: Martinus van der Linden, geboren op 21-2-1879 te Veghel, doorgestreept, overleden op 21-3-1883
Bijschrift, zoon: Petrus van der Linden, geboren op 24-7-1880 te Veghel, doorgestreept, overleden op 26-9-1881
Bijschrift, dochter: Ardina van der Linden, geboren op 25-12-1881 te Veghel
Bijschrift, zoon: Martinus van der Linden, geboren op 2-4-1884 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling van 1890
Vermeld in 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1619, fol. 1171, Zijtaart
Hoofd: Hendricus van der Linden, geboren op 6-3-1837 te Veghel
Vrouw: Maria van den Tillart, geboren op 29-9-1843 te Veghel
Zoon: Johannes van der Linden, geboren op 5-3-1869 te Veghel
Zoon: Hendrikus van der Linden, geboren op 7-5-1870 te Veghel
Dochter: Hendrika van der Linden, geboren op 28-12-1872 te Veghel
Zoon: Antonius van der Linden, geboren op 17-1-1874 te Veghel
Zoon: Arnoldus van der Linden, geboren op 17-4-1875 te Veghel
Zoon: Johannes van der Linden, geboren op 22-7-1876 te Veghel
Zoon: Martinus van der Linden, geboren op 21-2-1879 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr. 1816
Hoofd: Hendricus van der Linden, geboren op 6-3-1837 te Veghel, doorgestreept, overleden op 15-9-1907
Zoon: Johannes van der Linden, geboren op 5-3-1869 te Veghel, doorgestreept, getrouwd te Dinther
Zoon: Hendrikus van der Linden, geboren op 7-5-1870 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 161
Dochter: Hendrika van der Linden, geboren op 28-12-1872 te Veghel, doorgestreept, op 18-10-1897 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Zoon: Antonius van der Linden, geboren op 17-1-1874 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 159Zoon: Johannes van der Linden, geboren op 22-7-1876 te Veghel
Dochter: Ardina van der Linden, geboren op 25-12-1881 te Veghel
Zoon: Martinus van der Linden, geboren op 28-4-1884 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 164
Zoon: Arnoldus van der Linden, geboren op 17-4-1878 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 189
Bijschrift op 15-12-1899, dochter: Hendrika van der Linden, geboren op 28-12-1872 te Veghel, op 14-12-1899 uit SInt-Oedenrode gekomen
Bijschrift op 11-4-1902, kleindochter: Maria van der Linden, geboren op 22-6-1896 te Veghel, op 8-4-1902 uit Dinther gekomen, doorgestreept, op 19-3-1903 naar Dinther vertrokken
Bijschrift op 1-5-1902, zoon: Antonius van der Linden, geboren op 17-1-1874 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 159, doorgestreept, geboekt naar register J-L, fol. 1223
Bijschrift op 22-5-1902, zoon: Arnoldus van der Linden, geboren op 17-4-1878 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 150
Bijschrift op 29-3-1906, zoon, later hoofd: Hendrikus van der Linden, geboren op 7-5-1870 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1631, fol. 1535
Hoofd: Johannes van der Linden, geboren op 5-3-1869 te Veghel
Vrouw: Johanna Rijkers, geboren op 11-9-1867 te Veghel
Bijschrift op 1-7-1896, dochter: Maria van der Linden, geboren op 22-6-1896 te Veghel
Bijschrift op 16-12-1897, zoon: Hendricus van der Linden, geboren op 21-4-1897 te Veghel
Bijschrift op 24-3-1898, dochter: Huberdina van der Linden, geboren op 23-3-1898 te Veghel, doorgestreept, overleden op 17-4-1898B
ijschrift op 20-2-1899, zoon: Hubertus van der Linden, geboren op 19-2-1899 te Veghel
Het echtpaar bleef na hun huwelijk op 1-6-1895 enkele jaren in het ouderlijk huis van de man wonen en verhuisde op 25-5-1899 naar Dinther. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1630, fol. 1217
Hendricus van der Linden Vermeld in 1898-1907, opgevolgd in 1907 Inv. nr. 176 en 1707.
De kinderen van H. van der Linden Volgen op in 1907, vermeld in 1921-1931 Inv. nr. 1706, 1708 en 1710
Hoofd: Hendrikus van der Linden, geboren op 7-5-1870 te Veghel, landbouwer
Dochter: Hendrika van der Linden, geboren op 28-12-1872 te Veghel
Zoon: Arnoldus van der Linden, geboren op 17-4-1878 te Veghel
Zoon: Johannes van der Linden, geboren op 22-7-1876 te Veghel
Dochter: Ardina van der Linden, geboren op 25-12-1881 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register M-R, fol. 316
  Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1641, 276
A. van der Linden Vermeld in 1932 Inv. nr. 1712.
Henricus van der Linden Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
A.H.M. van Erp Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads