Foto's Huizen Kroniek

Leinserondweg 6

Gevelsteen uit 1891, lag later los op adres Leinserondweg 5
Foto uit 2006


Ouderdom
Op dit perceel wordt al een huis genoemd in 1535. De bewoning op dit perceel zal wel ouder zijn. De Leinserondweg loop rond 'De Hostie'. Deze naam is een verbastering van Hofstad. De meeste percelen van 'De Hostie' zijn al vóór ca. 1200 van de gemene gronden voor privégebruik uitgegeven.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Een huys, hostat ende hoff metten schueren ende esthuys’ en toebehorend ‘eckerlant, heyvelt ende weyvelt’, groot ca. 1 ‘mudse lants’, gelegen in Veghel ‘aent Sytart in die Sweenslaechse thiende’
     - e.z.: Jan Danelt Bontwerckerss en het goed van Jan Danelt Nijelen
     - a.z.: Jan Delis Loijensoen en anderen
     - e.e. en a.e.: ‘die gemeynt’
1535 R23, fol. 227r-227v.
‘Een huys, hostat ende hoff’ met toebehoren en een daarbij gelegen ‘bemptken’, gelegen in Veghel aent Sytart
     - e.z.: ‘die gemeynt’
     - a.z.: de erfgenamen van Jan Loeyen
     - e.e.: ‘der gemeynten’
     - a.e.: het goed van Dirck Hanricxs
Ook ‘een stucxken lants’, groot ca. 1 ‘sesterze’, gelegen als voor. Ook ‘een stuck lants’, groot ca. 4 ‘loepensen’, gelegen als voor 'aenden Sytartsschen hoevel'.

Het goed is belast met
     - 1 mud ‘coerens, halff rogge, halff garste’, Veghelse maat, aan
        Jacoppen Geerlycx tot Roede
     - 1 ‘mauwer’ rogge, aan Ghysbert Joriss
     - 2 ‘Bosch sester’ rogge, en daar te betalen aan ‘den Groeten
       Gasthuys ten Bosch’
     - 3 Bossche ponden payment aan de Tafel van de Heilige Geest te
       Veghel
     - 32 stuivers aan Lucas Deliss tot Erpe
     - 28 stuivers aan Lambert Vriensen tot ‘Erpe’
     - een grondcijns van 1 stuivers
     - een ‘heychyns’van 1 oort stuivers aan ‘den gebueren tot
       Vechel’
     - 3 stuivers voor het ‘jairgetydt’ van Lucas zoon van Lucas
       Doncker en zijn vrouw Emont
25-03-1549 R25, fol. 401-404.
Jan, zoon van wijlen Ariaen Willems, man van Mariken, dochter van wijlen Lucas Donckers heeft verkocht aan Hanrick Donckers een erfcijns van 6 Carolus gulden uit ‘eenen huyze, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen allen by ende een yegelick daer toebehoirende’, groot ca, 7 lopens, gelegen ‘op (Sytart)’
     - e.z.: Hanricx Jan Danelss
     - a.z.: de erfgenamen van Delis Jan Deliss
     - e.e. en a.e.: de gemeint
Ook een stuk land van ca. 4 lopens, gelegen aldaar.
25-05-1573 R29, fol. 128-129.
De kinderen van Jan Arien Willems en Maryken, dochter van wijlen Lucas Donckers, met name: Mechtelt (getrouwd met Dirck, zoon van wijlen Jan Peters), en Emken (getrouwd met Lonis, zoon van wijlen Lonis  Loniss) hebben eerder gedeelt ‘sekere huysen ende erffenissen’ dat zij erfden van Jan Arien Willems en zijn vrouw Maryken, dochter van wijlen Luijcas Donckers. Ze hebben enkele renten daar van uitgaand vergeten te stellen.

Dirck Jan Peters verklaart dat hij nog jaarlijks betaalt uit zijn erfdeel:
     - 30 stuivers aan de Tafel van de Heilige Geest ‘Ten Bosch’
     - 3 gulden en 3 stuivers aan Jacop van Strijp ‘ten Bosch’

Lonis betaalt nog uit zijn erfdeel:
     - 21 stuivers aan de Tafel van de Heilige Geest te Veghel
     - 16 gulden eens aan Rom Claessen
     - 10 gulden eens aan Jan Everts
25-01-1590 R31, fol. 120.
De borgemeesters van veghel hebben verkocht aan Lonis, zoon van wijlen Lonis Loniss 6 roeden van de gemeint ‘daer nu zyn woonhuys op staet’, gelegen ‘opt Zijtart’
     - e.z.: het goed van de koper
     - a.z., e.e. en a.e.; de gemeint
01-02-1590 R31, fol. 243.
Lonis Lonissen heeft beloofd te betalen aan Dingen, weduwe van Jan Claes een erfcijns van 3 gulden, te betalen uit ‘huys ende hoff’, die hij toebedeeld heeft gekregen
     - e.z.: het goed van Alcken Willem Ariens
     - a.z.: Art Gerlincx
     - e.e.: (Semen Bevers?)
     - a.e.: gemeint
Bijschrift: afgelost op 22-12-1661 aan Dilis Ariens
01-05-1618 R41, fol. 133-134.
'Huijs en hof mit eenen camp daer by ende aen gelegen op Sittart' 1599-1642 Hm-153.
'Huijs, hof, bomgaert met den aengelegen landerijen ende groese daer toebehoorende met alle hole, grachten ende houtwassen daer toebehoorende', gelegen 'aent Sijtert'.
     - e.z.: Lones Lonissen
     - a.z.: Anneken, weduwe van Aert Geerlincx met de haren
     - e.e. en a.e.: de gemeint
Het goed is belast met jaarlijks
     - een cijns van 1 oort? aan Helmond
     - een cijns te Antwerpen
     - een cijns van 2 stuivers min 1 'negenmenneken' aan 'Ten Bos'
     - en eens een bedrag van 100 gulden aan de daartoe gerechtigden
22-01-1637 R46, fol. 76-77.
'Huys, hoff ende aengelegen erffenis', groot ca. 8 lopens, gelegen 'tot Vechel aent Zyttart' 1646 Hg-54.
‘Huys, hoff, boomgaert ende syn lant’ 1657 VP-1657, nr. 157.
'Erff en lant' 1722 VP-1722, fol. 506.
Een huis, schop, hof en aangelegen land en groes, met de dries, nieuwe gemeente en houtwas, gelegen 'opt Zytart' 05-12-1767 R106, fol. 54.
Kadaster: Hostie E493, huis, schuur en erf, 11,40 are 1832 Kadaster 1832.
In 1891 werd het oude huis afgebroken en werd er een nieuw huis gebouwd, getuige de gevelsteen met opschrift: De wed. Joh. Vogels, 08-08-1891 08-08-1891 Gevelsteen
In 1894 werd de herbouw in het kadaster geregisteerd en werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: E2586, huis, bakhuis, bouwland en weiland, 2,3842 hectare 1894 Art. 1896.
Op 02-06-1903 werd de bouw van een bakhuis door de gemeente geadministreed. 02-06-1903 Inv. nr. 1195.
In 1905 werd deze bijbouw in het kadaster geregistreerd 1905 Art. 4127.
Adres: Zijtaart 675 (1846-1870), Zijtaart 873 (1870-1892), Zijtaart 883 (1892-1898), Zijtaart 859 (1898-1910), Zijtaart G 32 (1910-1921), Zijtaart G 32 (1921-1931), Zijtaart G 30 (1932-1942), Zijtaart A 32 (1943-1967), Leinserondweg 6 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Aert zoon van wijlen Lucas Donckers Voor 1535 R23, fol. 227r-227v.
Lucas zoon van wijlen Lucas Donckers Koop van Aert Lucas Donckers, vermeld in 1535 R23, fol. 227r-227v.
De kinderen van Lucas, zoon van wijlen Lucas Donckers en van Emont dochter van wijlen Peter Tielenss, met name: Mechtelt (getrouwd met Willem zoon van wijlen Gerit Peterss), en Marie (getrouwd met Marten zoon van Jan Thyssen) Vermeld op 25-03-1549 R25, fol. 401-404.
Marten zoon van Jan Thyss Deling op 25-03-1549 R25, fol. 401-404.
Jan, zoon van wijlen Ariaen Jan Willems, getrouwd met Maryken, dochter van wijlen Luijcas Donckers Vermeld op 01-02-1561 en op 25-05-1573 R27, fol. 246-247; R29, fol. 128-129.
De kinderen van Jan Arien Willems en Maryken, dochter van wijlen Lucas Donckers, met name: Mechtelt (getrouwd met Dirck, zoon van wijlen Jan Peters), en Emken (getrouwd met Lonis, zoon van wijlen Lonis  Loniss) Vermeld op 25-01-1590 R31, fol. 120.
Lonis Loniss Vermeld op 01-02-1590 R31, fol. 243.
1/2: Henrick Henrick Michgielss Hij had het goed gerfd van zijn schoonouders. Voor 22-01-1637 R46, fol. 76-77.
Lones Lonissen Koop van 1/2 op 22-01-1637 R46, fol. 76-77.
Leunis Lunis Lunis Delis Verwerving 1642-1714 Hm-153.
Lambert en Leunis, kinderen van Leunis Lunis Verwerving 1642-1714 Hm-153.
Lonis en Elisabeth, kinderen van Lonis Lonis Leunissen Vererving 1646-1661 Hg-54.
Lonis, zoon van Lonis Lonis Leunissen Vererving 1646-1657 Hg-54; VP-1657, nr. 157.
Anneke, weduwe van Lunis Lunis Lunis met 3 kinderen Verwerving 1657-1707 Hm-253, Hg-244.
De kinderen van Leunis Leunissen Vermeld in 1722 VP-1722, fol. 506.
Adriaan Hendrik Olislagers Koop op 15-01-1729 VP-1722, fol. 506, Hg-244.
De weduwe van Adriaan Hendrik Olislagers met 3 kinderen Vererving 1761-1767 VP-1761, fol. 224.
Hendrik Adriaen Olijslagers Deling op 05-12-1767 R106, fol. 54; VP-1769, fol. 223v.
Hendrik Johannis Vogels Deling op 05-12-1795 VP-1785, fol. 226.
De 3 kinderen van Hendrik Johannis Vogels Ververving 1795-1804 VP-1795, fol. 226.
Johannes Hendrik Vogels, wonend te Zijtaart Deling op 26-10-1804; vermeld in 1832 VP-1785, fol. 206; kadaster 1832.
Johannes Vogels Verwerving in 1854 Art. 1896.
Johanna van der Linden, weduwe van Johannes Vogels, en haar kinderen: Hendricus, Arnoldus, Antonius, Hein, Maria (getrouwd met Jan van Boxmeer), en Johanna Vogels (getrouwd met Petrus Vervoort) Vererving in 1892 (ws al een of 2 jaar eerder, maar in 1892 in kadaster geregistreerd) Art. 1896.
De weduwe van Johannes Vogels vermeld op 08-08-1891 Gevelsteen
Hendrikus Vogels Verwerving in 1894 Art. 4127.
Geertruda van de Ven, weduwe van Hendrikus Vogels Vererving in 1916 Art. 4127.
Johanna Vogels, weduwe van Adrianus Brans Verwerving in 1938 Art. 4127.
Lambertus Maria Brans (1/2), en Geertruda Maria Brans, vanaf 1941 verpleegde in Venraij (1/2) Verwerving in 1962 Art. 4127.
Toon van de Hurk Ca. 1980 mva.
Peter van Asseldonk Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006..
 

Bewoners Datum Bronnen
Lamert Leunissen, Willem den neve, boven, Anneken en Marij sijne kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Lambert Leunisse Vermeld in 1709-1712 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712)
De kinderen van Leunis Leunis Vermeld 1712-1714 II-E-237 (1712), 70 (1713), 71 (1714).
Thonij Aelberts Vermeld 1714-1720 II-E-71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720).
Thonij Aelberts Vermeld in 1715-1720 II-E-102; II-E-106.
Dirk Peters van de Ven Vermeld 1720-1724 II-E-123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724)..
Niet arm
Boven de 16: Adriaan Hendrik Olijslagers (man), Jen (vrouw), Elen Jans (knecht), Ariaantje Huijbers (meid)
Onder de 16: Hendrik, Herman, Maria en Griet (kinderen)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Adriaan Hendrik Olislagers Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 299.
Hendrik, zoon van Adriaen Olyslagers Vermeld in 1766-1776 II-E-17 en 18, nr. 299.
Hendricus van de Ven Vermeld in 1781-1791 II-E-17 en 18, nr. 299.
Johannis J. Verhoeven Vermeld in 1798 II-E-17 en 18, nr. 299.
Johannes Hendrik Vogels Vermeld in 1806-1808 en 1811 E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Johannes Hendrik Vogels en Lambert Hendrik Vogels Vermeld in 1808-1810 E250 (1808), E251 (1810).
Man: Johannes H. Vogels, 40 jaar, geboren op 25-10-1770 in Veghel
Vrouw: Antonetta van Reybroek, 38 jaar, geboren op 13-5-1772 in Veghel
Kind: Hendrikus J. Vogels, 9 jaar, geboren op 6-9-1801 in Veghel
Kind: Adriaan J. Vogels, 8 jaar, geboren op 2-11-1802 in Veghel
Kind: Margo J. Vogels, 6 jaar, geboren op 2-3-1804 in Veghel
Kind: Lambertus J. Vogels, 4 jaar, geboren op 10-12-1806 in Veghel
Kind: Jan J. Vogels, 2 jaar, geboren op 8-12-1808 in Veghel
Inwonend: Lambertus H. Vogels, 41 jaar, geboren op 15-10-1769 in Veghel
Inwonend: Lambertus A. van Veghel, 22 jaar, geboren op 4-2-1788 in Veghel
Inwonend: Adriaan J. van den Zanden, 15 jaar, geboren op 4-11-1795 in Veghel
Inwonend: Jennemarie A. van den Zanden, 24 jaar, geboren op 25-2-1786 in Erp
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister van Veghel 1810.
Johannes Hendrik Vogels 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824)/
Man: Johannes Vogels, 57 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Vrouw: Antonia van Rijbroek, 57 jaar, geboren in Veghel
Kind: Adriaan Vogels, 26 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Kind: Lambertus Vogels, 28 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Kind: Jan Vogels, 21 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Kind: Martinus Vogels, 18 jaar, geboren in Veghel
Kind: Hendricus Vogels, 17 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Kind: Margo Vogels, 24 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
Johannes Hendrik Vogels Vermeld 1833-1840 NA1224.
Man: Johannes Vogels, 67 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Vrouw: Petronella van Rijbroek, 67 jaar, geboren in Veghel
Kind: Adriaan Vogels, 36 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Kind: Lambertus Vogels, 33 jaar, geboren in Veghel: bijschrift: vertrokken naar een ander huis in Zijtaart
Kind: Jan Vogels, 31 jaar, geboren in Veghel
Kind: Martinus Vogels, 28 jaar, geboren in Veghel
Kind: Hendrikus Vogels, 27 jaar, geboren in Veghel
Kind: Margaretha Vogels, 34 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1840.
Johannes Hendrik Vogels Vermeld 1842-1840 NA1225.
Jan Vogels, "uit het Eerd gekomen" Vermeld in 1846-1848 Inv. nr. 1702.
Vader: Jan Vogels, geboren in 1809 te Veghel
Moeder: Johanna van der Linden, geboren in 1808 te Veghel
Zoon: Hendrik Vogels, geboren in 1848 te Veghel
Zoon: Arnoldus Vogels, geboren in 1848 te Veghel
Dochter: Maria Vogels, geboren in 1847 te Veghel
Dienstmeid: Anna Maria Schepers, geboren in 1825 te Erp, doorgestreept, in 1852 vertrokken naar fol. 613
Dienstmeid: Margaretha van den Oetelaar, geboren in 1836 te Sint-Michielsgestel, doorgestreept
Bijschrift, zoon: Antonius Vogels, geboren op 22-5-1851 te Veghel
Bijschrift, knecht: Johannes Vervoort, geboren in 1828 te Sint-Oedenrode, in 1854 gekomen van fol. 577
Bijschrift, dochter: Hendrika Vogels, geboren op 22-10-1851 te Veghel, doorgestreept, overleden op 11-12-1851
Bijschrift, dochter: Johanna Maria Vogels, geboren op 8-4-1853 te Veghel
Bijschrift, dochter: Johanna Vogels, geboren op 4-12-1854, doorgestreept, overleden op 21-12-1854
Bijschrift, dochter: Adriana Vogels, geboren op 21-6-1856, doorgestreept, overleden op 19-11-1856
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister van Veghel 1849-1862.
Hoofd: Jan Vogels, geboren op 8-12-1808 te Veghel, landbouwer
Vrouw: Johanna van der Linden, geboren op 8-5-1815 te Veghel
Zoon: Hendricus Vogels, geboren op 8-8-1846 te Veghel, landbouwer
Dochter: Maria Vogels, geboren op 10-9-1847 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Arnoldus Vogels, geboren op 28-12-1848 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Antonie Vogels, geboren op 8-4-1850 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Johanna Vogels, geboren op 12-5-1853 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Hendricus Vogels, geboren op 17-11-1859 te Veghel, schoolleerling
Dienstmeid: Petronella Vervoort, geboren op 10-5-1836 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1769
Jan J. Vogels Vermeld van 1848-1961 en in 1862-1870 Inv. nr. 1703 t/m 1705.
Hoofd: Jan Vogels, geboren op 8-12-1808 te Veghel
Vrouw: Johanna van der Linden, geboren op 8-5-1815 te Veghel
Zoon: Hendricus Vogels, geboren op 8-8-1846 te Veghel
Dochter: Maria Vogels, geboren op 14-9-1847 te Veghel
Zoon: Arnoldus Vogels, geboren op 28-12-1848 te Veghel
Zoon: Antonie Vogels, geboren op 8-4-1850 te Veghel
Dochter: Johanna Vogels, geboren op 12-5-1853 te Veghel
Zoon: Hendricus Vogels, geboren op 17-11-1859 te Veghel
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1606, blad nr. 1259, Zijtaart, huis nr. 675
Hoofd: Jan Vogels, geboren op 8-12-1809 te Veghel
Vrouw: Johanna van der Linden, geboren op 26-5-1815 te Veghel
Zoon: Hendricus Vogels, geboren op 16-8-1846 te Veghel
Dochter: Maria Vogels, geboren op 19-8-1847 te Veghel
Zoon: Arnoldus Vogels, geboren op 25-12-1848 te Veghel
Zoon: Antonie Vogels, geboren op 16-4-1851 te Veghel
Dochter: Johanna Vogels, geboren op 15-4-1853 te Veghel
Zoon: Hein Vogels, geboren op 17-11-1859 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869, inv. nr. 1778
Hoofd: Jan Vogels, geboren op 8-12-1808 te Veghel, doorgestreept, overleden op 27-3-1883
Vrouw: Johanna van der Linden, geboren op 8-5-1815 te Veghel
Zoon: Hendricus Vogels, geboren op 8-8-1846 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar fol. 2082
Dochter: Maria Vogels, geboren op 14-9-1847 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register A-B, fol. 205
Zoon: Arnoldus Vogels, geboren op 28-12-1848 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar fol. 2077
Zoon: Antonie Vogels, geboren op 8-4-1850 te Veghel, doorgestreept, doorgehaald bij de volkstelling van 1890
Dochter: Johanna Vogels, geboren op 12-5-1853 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar fol. 2039
Zoon: Hendrikus Vogels, geboren op 17-11-1859 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar fol. 2085
Vermeld in 1870-1892 1870-1892, inv. nr. 1722, fol. 2083, Zijtaart
Hoofd: Johannes Vogels, geboren op 8-12-1808 te Veghel, doorgestreept
Vrouw: Johanna van der Linden, geboren op 28-5-1817 te Veghel
Zoon: Arnoldus Vogels, geboren op 28-12-1849 te Veghel
Dochter: Johanna Vogels, geboren op 8-4-1853 te Veghel
Zoon: Hendrikus Vogels, geboren op 17-11-1858 te Veghel
Vermeld op 21-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr. 1816
De weduwe van Johannes Vogels Vermeld op 08-08-1891 Gevelsteen in bezit van Peter van Asseldonk.
Johanna van der Linden, weduwe van Johannes Vogels, geboren op 28-5-1817 te Veghel, doorgestreept, overleden op 8-12-1892 Vermeld in 1892 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1633, fol. 2045
Hoofd: Arnoldus van der Linden, geboren op 10-6-1825 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register V, fol. 2042 Vermeld 1892-1903 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1630, fol. 1207
Hoofd: Henrikus Vogels, geboren op 13-8-1846 te Veghel
Vrouw: Geertruda van de Ven, geboren op 28-5-1848 te Veghel
Dochter: Johanna Vogels, geboren op 5-3-1878 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register A-B, fol. 279
Bloedverwant: Arnoldus van der Linden, geboren op 22-6-1825, geboekt van register J-K, fol. 1207, doorgestreept, overleden op 23-11-1903
In 1907 verhuisd van Leinserondweg 6 naar Leinserondweg 5 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1633. fol. 2042
Hoofd: Hendricus Vogels, geboren op 17-11-1859 te Veghel, doorgestreept, overleden op 11-11-1909
Vrouw: Lamberdina van Asseldonk, geboren op 1-4-1865 te Veghel
In 1908 verhuisd van Leinserondweg 6 naar Pastoor Clercxstraat 23 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1633, fol. 2044
H. Vogels Vermeld van 1898-1988, opgevolgd in 1909 Inv. nr. 1706 en 1707.
Hoofd: Adrianus Brans, geboren op 1-10-1878 te Strijp, op 11-9-1909 uit Strijp gekomen
Vrouw: Johanna Vogels, geboren op 5-3-1878 te Veghel, overgeboekt uit register V, fol. 2042
Het echtpaar is op 11-9-1909 bijgeschreven. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1627, fol. 279
Adrianus Brans Bijschrift  in 1909, vermeld in 1910-1921 Inv. nr. 1706 en 1708.
Hoofd: Adrianus Brans, geboren op 1-10-1878 te Strijp
Vrouw: Johanna Vogels, geboren op 5-3-1878 te Veghel
Bijschrift op 23-7-1913, zoon: Lambertus Henricus Brans, geboren op 23-7-1913 te Veghel
Bijschrift op 4-5-1915, dochter: Geertruda Maria Brans, geboren op 3-5-1915 te Veghel
Bijschrift op 2-1-1921, schoonmoeder: Geertruda van de Ven, weduwe van H. Vogels, geboren op 22-5-1848 te Veghel, ambtelijk bijgeschreven bij de volkstelling, geboekt van register V, fol. 136
In 1910-1921 verhuisd van Leinserondweg 6 naar Leinserondweg 5 Bevolkingsregister 1910-1921, Inv. nr. 1638, folio 197
Bijschrift op 21-3-1919, hoofd: Johannes van der Linden, geboren op 5-3-1869 te Veghel
Bijschrift op 21-3-1919, vrouw: Johanna Rijkers, geboren op 11-9-1867 te Veghel
Bijschrift op 21-3-1919, zoon: Henricus van der Linden, geboren op 21-4-1897 te Veghel, doorgestreept, op 29-8-1921 naar Dinther vertrokken
Bijschrift op 21-3-1919, zoon: Hubertus van der Linden, geboren op 19-2-1899 te Veghel
Bijschrift op 21-3-1919, zoon: Hendrikus Johannes van der Linden, geboren op 27-1-1901 te Dinther, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 189
Bijschrift op 21-3-1919, dochter: Huberdina van der Linden, geboren op 9-1-1906 te Dinther
Bijschrift op 21-3-1919, zoon: Cornelus van der Linden, geboren op 2-1-1907 te Dinther
Bijschrift op 21-3-1919, zoon: Hendrikus Petrus van der Linden, geboren op 6-12-1908 te Dinther
Bijschrift op 9-9-1920, zoon: Adrianus van der Linden, geboren op 6-4-1902 te Dinther, geboekt van dienstbodenregister, fol. 189, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 190
Het gezin is op 29-3-1919 vanuit Dinther naar Leinserondweg 6 verhuisd. Bevolkingsregister 1910-1921, Inv. nr. 1641, folio 324
J. van der Linden Bijschrift in 1910-1921, vermeld in 1932 Inv. nr. 1708, 1710 en 1712.
Hendrikus P. van der Linden en inwonend Désiré Durinck Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
Toon van de Hurk Ca. 1980 mva.
Peter van Asseldonk Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads