Foto's Huizen Kroniek

Lage Biezen BOuderdom
Tussen de huidige adressen Lage Biezen 2 en Lage Biezen 3 stond vroeger een huis. Het wordt genoemd in 1543. In 1663 werd er een nieuw huis gebouwd op een perceel dat van de gemeenschappelijke gronden gekocht werd. Het huis werd in 1846 afgebroken.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Een huys, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 10 ‘loepensen’, gelegen in Veghel ‘aen die Biesen’
     - e.z.: Dirck Aert Smeets
     - a.z.: Hanrick Rut Lamberts en de zijnen
     - e.e.: ‘die gemeyn straet’
     - a.e.: Marten Symonssoen Vervest
16-12-1543 R24, fol. 591-592.
Jan zoon van wijlen Hanrick Seynsen man van Aleydis dochter wylen Willems vander Moest heeft beloofd jaarlijks 20 stuivers te betalen aan Gerit zoon van wijlen Aernt Delis voor zolang als voornoemde Aleyt leeft. Het bedrag wordt betaald uit dit goed.

Jan zoon van wijlen Hanrick Seynsen heeft beloofd jaarlijks 20 stuivers te betalen aan zijn broer Gerit zoon van wijlen Hanrick Seynsen.

Jan zoon van wijlen Hanrick Seynsen heeft beloofd jaarlijks 20 stuivers te betalen aan ieder van de zussen Marie¸ Thonis en Anna dochters van Peter zoon van wijlen Dircx die Lew.

Gerit zoon van wijlen Aernt Delis en Gerit zoon van wijlen Hanrick Seynsen en de zussen Mary, Thonis en Anna dochters van Peter zoon van wijlen Dircx die Lew hebben beloofd 30 Carolus gulden te betalen aan Dircken soene wylen Peter Dircxs.
16-12-1543 R24, fol. 592-583.
‘Enen huyze, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 10 ‘loepensen’, gelegen in Veghel aent Byesen
     - e.z.: het goed van Hanricx Rut Lambertss
     - a.z.: het goed van Dircx Aernt Smeetssoen
     - e.e.: Martien Symons Vervest
     - a.e.: ‘die gemeynt’

Het goed is belast met jaarlijks
     - het 1/5 deel van een grondcijns van 6 ½ stuivers aan de heer van
        Helmont
     - een erfcijns van 1 Carolus gulden aan de erfgenamen van Lamberts
        Dirck Lambertssoen
17-05-1547 R25, fol. 260.
‘Een huys, hostat ende hoff mitten  erffenissen ende synre toebehoerten’, gelegen’aen die Byesen’
     - e.z.: Hanrick Lambert Ruttens
      - a.z.: Dirck Aernt Smeedts
     - e.e.: Gerit Aernt Deliss en Anna, dochter van Peter Dircxs
     - a.e.: de gemeint

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 6 ½ stuivers grondcijns aan de heer van Helmond
     - 20 stuivers aan Gertruyt, weduwe van wijlen Lambert Dircx en haar
       kinderen
     - 6 Carolus gulden aan Amelis Jacopss vander Santvoert
11-02-1555 R26, fol. 398.
Jan, zoon van wijlen Jan Janssoen van Dyeperbeeck heeft beloofd te betalen aan Amelis, zoon van wijlen Jacop Janssoen vander Santvoert een erfcijns van 6 Carolus gulden, te betalen uit ‘eenen huyse, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen daer toebehoirende’, groot ca. 6 ½ lopens, gelegen ‘aenden Byesen’
     - e.z.: Hanricx Ruth Lambertss
     - a.z.: Dirck Aernt Smeedt
     - e.e.: Gerit, zoon van Gerit Aerntssoen
     - a.e.: de gemeint
14-10-1555 R26, fol. 352-353.
Een ‘huys, hostadt, schuer, bogart, ende lande’, gelegen ‘aen den Biesen’
     - e.z.: het goed van Henrickx, de koper
     - a.z.: het goed van Willemken, weduwe van Jan Dierck Aert Smidts
     - e.e.: Hanrick Arnden Lenerts
     - a.e.: de straat

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 8 Carolus gulden aan Cornelis Mathyssen
     - 1 gulden aan Jan Danelt Maessen
     - 1 stuiver ‘heychyns’
     - Een cijns van 6 stuivers aan de heer van Helmond
De koper moet Hanrick Arien Lenertss naar zijn land laten wegen.
22-03-1600 R32, fol. 298.
'Een huijs, gecomen van Henrick Rutten met de aengelegen landerije ende poterije daer toe behoorende, gelijck tselve aldaer afgepaelt is', gelegen 'aenden Biesen met de half strep(e) aldaer naest het Bosch'
     - e.z.: Goort Jan Claes
     - a.z.: de erfgenamen van Deen Jan Deenen
     - e.e.: Anneken, weduwe van Aert Geerlincx
     - a.e.: Jan Martens
14-08-1636 R45, fol. 434-442.
‘Een seecker huijs, hoff, boomgaert met landerijen, poterijen mette bijbehorende groesse,’ gelegen aen den Biesen’
     - e.z.: het goed van de erfgenamen van Peter Elias
     - a.z.: het goed van de erfgenamen van Aert Gerlings
     - e.e.: de gemeint van Veghel
     - a.e.: ‘erve genoemt de Moest’
27-01-1653 R50, fol. 189v-193.
´Huys, hoff, boomgaert, hen lant als groese´ 1657 VP-1657, nr. 227.
‘Een seecker huijs, hoff, hoff, boomgaert ende ovenhuijs metten aengelegen landerijen, groes’, groot ca. 7 lopens, gelegen 'aen den Biesen'. 12-01-1658 R62, fol. 26-28.
‘Een seecker huijs (..), landerijen, poterijen, groesse’, groot ca. 7 lopens, gelegen ‘aen den Biesen’
     - e.z.: het goed van Jan Peter Elias
     - a.z.: het goed van de kinderen van Aert Gerlings
     - e.e.: het goed van Henrick Claessen van Berckel
     - a.e.: de gemeijne straet

Het goed is belast met:
     - een erfpacht van 4 vaten rogge aan rentmeester Battum
     - een erfpacht van 4 vaten rogge aan de armen van Veghel
     -  21 stuivers aan rentmeester Schuylle
     - 8 gulden aan Lambert inden Palmbom in den Bosch
06-02-1659 R65, fol. 204-208.
‘Een seecker huijs, hoff boomgaert metten aengelegen lant’, groot ca. 7 lopens, gelegen ‘aen den Biesen’
     - e.z.: de weduwe van Aert Gerlings
     - e.z.: het goed van Jan Peter Elias
     - e.e.: Henrick Claessen van Berckel
     - a.e.: de gemeijne straet

Het goed is belast met
     - een erfpacht van 4 vaten rogge aan de armen van Veghel
     - een erfpacht van 4 vaten rogge aan rentmeester Battum
     - een kapitaal van 250 gulden aan Hendric Willems van Schijndel
     - een erfcijns van 21 stuivers aan rentmeester Schuijll
23-05-1662, 01-06-1663 en 31-07-1662. R53, fol. 360-361; R53, fol. 370-371; R66, fol. 258-261.
´Een huijsplaets, sijn selffs noortwaerts, ende voorts rontom aen de gemeynte´, groot 15 roeden en 15 voeten 15-08-1663; 29-01-1664 II-E-20; R54, fol. 191-192.
'Haer lant' 1702 VP-1702, fol. 287.
'Erff en lant' 1722 VP-1722, fol. 643.
Kadaster: Hoge Biezen E885, huis en erf, 6,40 are 1832 Kadaster 1832.
In 1846 werd bij de gemeente aangegeven dat het huis afgebroken was. 1846 Inv. nr. 1198.
Kadaster: Hoge Biezen E885, erf, 6,40 are 1848 Art. 1192.
 

Eigenaars Datum Bronnen
De kinderen van Peter, zoon van wijlen Dircx die Lew en Aleyt dochter van wijlen Willems vander Moest, met name: Dirck, Mechtelt (getrouwd met Peter, zoon van wijlen Willem Jacopss), Mary, Thonis (meisje), Anna, Elisabeth (getrouwd met Gerit zoon van wijlen Aernt Delis), en Jennen (getrouwd met Gerit zoon van wijlen Hanrick Seynsen) Vermeld op 16-12-1543 R24, fol. 591-592.
Aleyt dochter van wijlen Willems vander Moest Verwerving op 16-12-1543 R24, fol. 591-592.
Dirck zoon van wijlen Peter Dircxs, mede namens Peter zoon van wijlkn Willem Jacopssoen heeft opgedragen aan zijn zussen Marie, Thonis en Anna en aan Gerit zoon van wijlen Aernt Delis man van Elysabeth, en Gerit zoon van wijlen Hanrick Seynsen man van Johanne, beide dochters van Peter zoon van wijlen Dircx die Lew zijn 2/7 deel. Dirck Peters soen had 1/7 deel in dit goed gekocht van zijn zwager Peteren soene wylen Willem Jacopss man van zijn zus Mechtelt. Opdracht op 16-12-1543 R24, fol. 592-583.
Aleyt weduwe van wiijlen Peter Dircxs die Lew met Jan zoon van wijlen Hanrick Seynsen, haar tegenwoordige man, heeft al haar rechten opgedragen aan Dircken zoon van wijlen Hanricx die Lew des auwen. Voor zolang als Aleyt, de verkoopster, leeft zal uit dit goed een jaargeld van 5 Carolus gulden betaald worden aan de 5 kinderen van haar en van Peter Dircxs die Lew. Opdracht op 12-01-1545 R24 fol. 719.
Aleyt dochter van wijlen Willems vander Moest weduwe van wijlen Peter Dircxs die Lew met haar tegenwoordige man Jan zoon van wijlen Hanrick Seynsen heeft opgedragen aan haar dochter Marie het vruchtgebruik in 1/5 deel Opdracht op 28-01-1545 R24, fol. 715-716.
Mary, dochter van wijlen Peter Dircx die Lew en van Aleyt dochter van wijlen Willem Janssoen vander Moest, met haar aanstaande man Symon zoon van wijlen Jorden Emontss heeft haar rechten in 1/5 deel opgedragen aan Dirck zoon van wijlen Hanricxs die Lew. Dirck, de koper, zal dit goed pas aanvaarden na de dood van Aleyt. Tot die tijd zal de koper elk jaar de 1 Carolus gulden ontvangen, die Jan Hanrick Seynsen de verkoopster uit dit goed betaalt. Opdracht op 28-01-1545 R24, fol. 716-717.
Peter zoon van wijlen Peter Elyass man van Anthonie dochter van wijlen Peter Dircxs die Lewe en dochter van Aleyt dochter van wijen Willem Willem Janssoen vander Moest,  heeft zijn 1/5 deel verkocht aan Dircken Hanricx Sleuwen Verkoop op 17-05-1547 R25, fol. 260.
Dirck zoon van wijlen Hanricx die Lew heeft als deel van een ruil opgedragen aan Dirck zoon van wijlen Peter Dircxs het 2/5 deel met het vruchtgebruik van dit 2/5 deel dat Aleyt weduwe van wijlen Peter Dircx die Lew na zal laten . Dirck, de opdrager, heeft het vruchtgebruik van dit goed verkregen van Aleyt weduwe van wijlen Peter Dircxs en het 2/5 deel gekocht van Peteren zoon van wijlen Peter Elyass. Opdracht op 27-12-1548 R25, fol. 365-366.
Gerit zoon van wijlen Hanrick Synsen man van Johanna dochter van wijlen Peter Dircxs die Lew en van Aleyt dochter van wijlen Willems vander Moest, heeft zijn 1/5 deel verkocht aan Dirck zoon van wijlen Peter Dircxs die Lew Verkoop op 29-12-1548 R25, fol. 372.
Jan, zoon van wijlen Jan, zoon van wijlen Jan van Dyeperbeeck Vermeld op 11-02-1555 R26, fol. 398.
Walraven van Nuijnhem, zoon van wijlen Philips (koopt het goed voor een erfcijns van 8 Carolus gulden, te betalen uit dit goed.) Koop op 11-02-1555 R26, fol. 398.
Hanrick Ruth Lambertss Vermeld op 18-02-1575 R29, fol. 49-50.
Lisken, weduwe van wijlen Aernt Dierxen en Anthonis Joachims, man van Lijntken dochter van Hanrick Rutgers (2/7 deel) Vermeld op 22-03-1600 R32, fol. 298.
Henrick Marten Sijmonss van der Vest, getrouwd met Berber, dochter van Arien Aerts Koop van 2/7 deel op 22-03-1600, verwerft hele bezit voor 14-08-1636 R32, fol. 298; R45, fol. 434-442.
De kinderen van Henrick Marten Sijmonss en Berber, dochter van Arien Aerts, met name: Anneken (weduwe van Aert Geerlincx), Lijksen (getrouwd met Jan Jan Dircx), en Grietken (overleden, was getrouwd met Jan Martens Meus, met in 1636 minderjarige kinderen) Vermeld op 14-08-1636 R45, fol. 434-442.
Jan Jan Dircx, man van Lijsken, dochter van Henrick Marten Sijmons Deling op 14-08-1636 R45, fol. 434-442.
De kinderen van Jan Jan Dircx, met name: Geraert, Ariaen, Peter, Lijsken (getrouwd met Aert Geryt Henricx), Barbera (ongetrouwd), Margriet (ongetrouwd), Dirck (overleden met in 1653 minderjarige kinderen), Jenneken (getrouwd met Symon Jan Symonssen) Na afstand van goederen door hun vader, vermeld op 27-01-1653 R50, fol. 189v-193.
Dirck Jan Jan Diricx (1/2) en Geryt Jan Diricxsen (1/2) Deling op 25-01-1653, vermeld in 1657 R50, fol. 189v-193; VP-1657, nr. 227.
Geraert Jan Dircx Vermeld op 12-01-1658 R62, fol. 26-28.
Geraert Jan Diricxsen met zijn vader Jan Jan Dircx Cruysbroeders Vermeld op 06-02-1659 R65, fol. 204-208; R66, fol. 258-261.
Hendrick Willems van Schijndel Koop op 01-06-1662 R53, fol. 360-361; R66, fol. 258-261.
Jan Tonis Ariens Vernaardering op 31-07-1662 R53, fol. 370-371.
Jan Jan Tonis van Bergeijk Koop van de gemeint op 15-08-1663 Hg-280; R54, fol. 191-192.
Maria van den Ancker, weduwe van Lambertus van Geffen Verwerving 1663-1702 Hg-280.
De 3 kinderen van Lambertus van Geffen Verwerving 1663-1702 Hg-280.
Anna, dochter van Lambertus van Geffen Deling 1663-1702 Hg-280.
Hendrick Eymberts van Boxtel Koop; Vermeld 1702-1707 VP-1702, fol. 287; VP-1707, fol. 214.
De weduwe van Hendrick Eymberts Vermeld 1712-1718 II-E-107 en 110.
Sijmon en Hendrina, kinderen van Hendrick Eymberts van Boxtel Vermeld in 1715 Hg-280.
Marten Jan Peter Martens Koop in 1718 Hg-280; II-E-111; VP-1722, fol. 643.
Peternel Tunisse, weduwe van Marten Jan Peter Martens Vererving in 1748 Hg-280; VP-1738, fol. 617.
Jan, Peternel en Tunisken, kinderen van Aart Jan Peter Martens (1/2), en Hendrina, Tunis, Hermens en Elisabeth, kinderen van Maria Tunis Hermens (1/2) Verwerving 1754 Hg-280; VP-1753, fol. 259v.
Jan Aert Jan Peter Martens Koop op 31-1-1755 en op 3-3-1755 Hg-280; VP-1753, fol. 259v.
Lambert Adriaen van Steen Koop op 4-12-1777 VP-1777, fol. 307.
Lambert Adriaen van Steen het vruchtgebruik en Johannes, Elisabet en Francis, kinderen van hem en van Maria Joannis Vermeulen, het erfrecht Vermeld 1777-1832 VP-1777, fol. 307; kadaster 1832.
Gerardus van Weert, landbouwer, wonend in Schijndel Verwerving in 1843, vermeld in 1846 Art. 1192, inv. nr. 1198.
 

Bewoners Datum Bronnen
Henrick Willemssen van Schijndel Pacht het huis voor 4 jaren op 12-01-1658 R62, fol. 26-28.
Lijsken, weduwe van Henrick Eijmers, Sijmon de soon en Hendrien de dochter boven de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
De weduwe van Henrick Eymberts Vermeld in 1709-1715 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715).
Marten Jan Peters Vermeld in 1722-1724 II-E-86 (1722), II-B-48 (1724).
Matig arm.
Boven de 16: Marten Jans (man), Prijn (vrouw).
Onder de 16: Mari Jans (meid)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Marten Janssen 1736 II-E-17 en 18, nr. 370.
De weduwe van Marten Janssen 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 370.
Jan Aart Jan Peters 1761-1776 II-E-17 en 18, nr. 370.
Hendrik Tillaer 1781-1798 II-E-17 en 18, nr. 370.
Johannes Lambert van der Steen Vermeld 1806-1811 E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Johannes Lambert van der Steen, weduwnaar. 38 jaar, geboren op 12-9-1772 in Veghel
Kind: Maria van der Steen, 2 jaar, geboren op 3-2-1808 in Veghel
Inwonend: Ida H. Hendrick, 25 jaar, geboren op 8-12-1785 in Veghel
Inwonend: Johanna van den Tillaart, 12 jaar, geboren op 18-1-1798 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister van Veghel 1810.
Johannes L. van der Steen Vermeld in 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Opa: Johannes van der Steen, weduwnaar, 58 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Man: Lambertus van der Ven, 29 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Vrouw: Maria van der Steen, 22 jaar, geboren in Veghel
Kind: Lamberdina van de Ven, ½ jaar, geboren in Veghel
Dienstmeid: Theodora van Zutphen, 20 jaar, geboren in Veghel
Dienstmeid: Johanna van Velthoven, 13 jaar, geboren in Erp
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads