Foto's Huizen Kroniek

Krijtenburg EOuderdom
Dit huis stond eertijds tussen Krijtenburg 19 en 21. Het huis wordt genoemd in de periode 1533-1565. Het perceel waar het huis op stond heet later 'Baten acker', naar Beatris (Bate), dochter van wijlen Jan Willem Houbraken, die het goed rond 1542-1565 in bezit had. Dirck Lambert Peterss verwierf het huis in 1565. Als diens goed in 1594 verdeeld wordt blijkt er geen huis meer op de Batenacker te staan. Het huis is dus tussen 1565 en 1594 verdwenen.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Enen heelen huyse’ met toebehoren, gelegen in Veghel op Sontvelt
     - e.z. en e.e.: het goed van de erfgenamen van Jan Matheeussoen
     - a.z.: de van dit goed waar de schuur op staat (zie hieronder)
     - a.e.: ‘die gemeynt’
Ook de van ‘enen stuck lants’, groot ca. 1 ‘Bosch sesterse’, en wel de gelegen naast het goed van de erfgenamen van Aert Heymen gelegen als voor. Ook de van 2 ‘bemptkens’, gelegen in Beeck. Ook ‘dat hoeffken’gelegen tussen het voornoemde ‘huyse’ en het goed van de erfgenamen van Jan Voets.

Het goed is belast met jaarlijks de van:
     - een grondcijns van 2 stuivers min 1 oort
     - een erfpacht van 1 ‘Bosch mauwer rogge’
     - een erfpacht van 7 vaten rogge, Veghelse maat
     - een erfpacht van 1 ‘mauwer’ gerst, ‘der maten van Den Bosch
     - een erfcijns van 20 stuivers aan verschillende personen

Heylwich en haar kinderen mogen ‘den boomgaert mitten schaerhout’ blijven medegebruiken.
22-06-1533 R23, fol. 136r-136v
‘Een heel schuer metter vanden erffenissen daer ‘t huys metter schuere op steet’, te weten de gelegen naast het goed van Aert Heymen, gelegen in Veghel op Sontvelt
     - e.z.: de erfgenamen van Jan Meeus
     - a.z.: de erfgenamen van Aert Heym
Ook de van ‘ecker lants’, groot ca. 1 ‘Bosch sesterse’, en wel de gelegen naast het goed van Willem Houbrakens gelegen als voor. Ook de van 2 ‘bemptkens’, gelegen in Beeck. Ook de van ‘dat hoefken’ gelegen tussen het goed van de erfgenamen van Jan Meeus en voornoemd ‘huyse’.

Het goed is belast met jaarlijks de van:
     - een grondcijns van 2 stuivers min 1 oort
     - een erfpacht van 1 ‘Bosch mauwer rogge’
     - een erfpacht van 7 vaten rogge, Veghelse maat
     - een erfpacht van 1 ‘mauwer’ gerst, ‘der maten van Den Bosch’
     - een erfcijns van 20 stuivers aan verschillende personen

Heylwich en haar kinderen mogen ‘den boomgaert mitten schaerhout’ blijven medegebruiken.
22-06-1533 Veghel R23, fol. 136v-137r.
De kinderen van Roeff, zoon van wijlen Jan Roeverssoen en zijn vrouw Aelbrecht, dochter van wijlen Gerit Graetssoen, namelijk: Johanna (getrouwd met Jacop soene wylen Aert Goertssoen en haar zonen Zert, Gerit en Jan), Hanrick (met zonen Jan, priester, Gerit, Thonis, Ariaen, Ghysbert, Hanrick die aude, Hanrick die jonge, Elysabeth, en Luijtgart, getrouwd met Dirck soene Hanricks soene wylen Willems van Tillaer des jongen) delen het goed van hun grootouders. Geritden soene wylen Hanrick Roefssoen krijgt een erfcijns van 4 Bossche ponden payment, te betalen uit een goed gelegen in Veghel op Sontvelt. Jan Willem Houbraken had deze erfcijns verkocht aan Roeffen Jan Roeverssoen. 21-06-1540 R24, fol. 218-234.
‘Enen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 6 ‘loepensen’, gelegen in Veghel op Sontvelt
     - e.z. en a.e.: ‘een gemeyne stege off wech
     - e.e.: ‘der gemeynten’
     - a.e.: het goed van de erfgenamen van Jan Meeussoen
Ook het 1/6 deel in 1 ‘sesterse lants’, genoemd dat Wyerken, gelegen als voor. Ook het 1/6 deel van 1/6 deel van ‘enen bempt’, gelegen in de parochie Beeck, ter plaatse genoemd int Nyew Broeck.

Het goed is belast met jaarlijks het 1/6 deel van:
     - 2 Philips penningen, te betalen deels aan de landsheer en deels
       aan de heer van Helmont
     - 2 ‘mauwer’ rogge, 1 mauwer in Bossche maat en 1 mauwer
       in Veghelse maat
     - 1 ‘mauwer’gerst, voornoemde maat, te betalen aan de erfgenamen
       van Gerit Danelss van Haselberch
     - een erfcijns van 3 Bossche ponden payment, te betalen aan
       verschillende personen
     - 1 vat rogge, voornoemde maat
25-09-1542 R24, fol. 514.
‘Enen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 1 ‘mudsaets’, gelegen in Veghel op Sontvelt
     - e.z.: Ariaen Aernt Heym, en ‘een stege’
     - a.z.: de erfgenamen van Jan Meeuss
     - e.e: ‘een stege’
     - a.e.: ‘de gemeynt’

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een grondcijns van 1 Philips penning aan de heer van Jecscot
     - 1 Philips penning aan de landsheer
     - 1 ‘mauwer’ rogge, ‘der maten van Den Bosch’, aan Peteren
        Scoemeker tot Roey
     - 1 ‘mauwer’ rogge, Veghelse maat, aan Goerden van Bit in
       Den Bosch
     - 1 ‘mauwer’ gerst, ‘der maten van Den Bosch’ aan de erfgenamen
       van Danelss van Haselberch
     - 2 Bossche ponden payment aan Jacop Gerit Heynen
     - 1 Bossch pond aan Jofft(ouw)e van Oyen
     - 1 vat rogge, Veghelse maat, aan Willemen Jan Willems
08-01-1544 R24, fol. 600-601.
Jan soene wylen Willem Houbraken betaalde eertijds een erfcijns van 4 Bossche ponden payment aan Roeffen soene wylen Jan Roeverssoen. De erfcijns werd betaald uit ‘enen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 1 ‘mauwersaets’, gelegen in Veghel op Sontvelt
     - e.z.: Ariaen Aernt Heym
     - a.z.: de erfgenamen van Jan Meeuss en anderen
     - e.e. en a.e.: ‘die gemeynt’
Willem soene Willem Houbraken belooft deze erfcijns te betalen.
08-01-1544 R24, fol. 602-603.
Gerit soene wylen Bollen Gerit Brantss man van wijlen Mechteldis dochtere wylen Jans Willem Houbraken heeft al zijn rechten in een erfcijns van 25 stuivers opgedragen en overgegeven aan Willem soene wylen Hanrick Costerss. Voornoemde Willem had beloofd deze erfcijns te betalen uit ‘enen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 1 ‘mauwerssche’, gelegen in Veghel op Sontvelt
     - e.z.: het goed van Ariaens Aernt Heym
     - a.z.: ‘een gemeyn stege’
     - e.e.: ‘die gemeyn straet’
     - a.e.: Joest, weduwe Jan Meeuss
10-02-1547 R25, fol. 230-231.
Beatris, weduwe van wijlen Willems Hanricx Corsten, en Peter, zoon van wijlen Lambert Peterss, hebben volgens het testament van Willem Hanricx Costens, verkocht aan Peter Hanricx Vrienss, een erfcijns van 2 Bossche ponden payments, te betalen uit ‘eenen huyse, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen daer toebehoirende, groot ca. 1 mauwersaets, gelegen ‘op Sontvelt’
     - e.z. en a.z.: de erfgenamen van Ariaen Aert Heyms
     - e.e.: de gemeint
     - a.e.: de erfgenamen van Jan Meeuss
24-02-1560 R27, fol. 134.
Heylwig, dochter van wijlen Hanricx die Lew, weduwe van wijlen Gerit Hanricx Roefs, voor het vruchtgebruik, en haar drie zonen Ariaen, Joris en Jan, en Symon, zoon van Willem Symons vander Vest, als man van Katheryn, en Bartholomeeus, zoon van wijlen Jan Bartholomeeus, als man van Barbara, beiden dochters van wijlen Gerits Hanricx Roefs en van voornoemde Heylwig, mede optredend voor hun broers Hanrick, Aelbert, Roeff en Marten, voor het erfrecht, hebben opgedragen aan Dirck, zoon van wijlen Hanricx Sleuwen die aude, een erfcijns van 4 Bossche ponden paijment, welke erfcijns Jan, zoon van wijlen Willem Houbraken beloofd heeft te betalen uit ‘eenen huyse, hostat ende hoff ende vuyten stuck lants daer by liggende’, groot ca. 8 lopens, gelegen ‘op Sontvelt
     - e.z.: de gemeint
     - a.z.: het goed van Jan Meeussen
20-03-1560 R27, fol. 148-149.
‘Eenen huyze, hostat ende hoff mitten erffenissen daer toebehoirende’, gelegen ‘op Sontvelt, tsamen mit twee vaerwegen op die helft te gebruycken te beyde syden te gebruycken’
     - e.z.: het goed van de erfgenamen van Ariaens Aernt Heym
     - a.z.: de gemeint

Het goed is belast met:
     - 1 ‘willens tuyn’ grondcijns aan de landsheer
     - 1 ‘willens tuyn’ grondcijns aan de heer van Jekschot
     - 1 mauwer rogge, Bossche maat, aan Jenne, weduwe van
       Cornelis Janss
     - 1 mauwer rogge, Veghelse maat aan Goert van Bit in Den Bosch
     - 1 mauwer gerst, Bossche maat, aan Francken Jan Hanricxs
     - het 1/3 deel van 2 pond payment aan de ‘joffrouwe van
       Oeyen’
     - 2 Bossche ponden payment aan Machiel van Herethem en de
       zijnen
     - 8 stuivers en 1 oort aan de Tafel van de Heilige Geest van
       Den Bosch
     - 2 Bossche ponden payment aan Peter Hanricx Vriense
     - 1 gulden aan Willem Aernt Philips
     - 4 Bossche ponden payment aan Dirck Hanricx die Lew
     - 20 stuivers aan Ariaen Jan Meussen
     - 31 stuivers aan Jan Willemen Hanricx

Lambert Peterss heeft verkocht aan Beatris, weduwe van wijlen Willem Hanrick Rycouts Costers voor het vruchtgebruik, en aan haar twee dochters Geertruden en Margrieten, eertijds verwekt door haar eerste man Willem Hanricx, voor het erfrecht, een erfcijns van 16 gulden, te betalen uit dit goed.
08-05-1565 R27, fol. 678-680.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Heylwich, weduwe van wijlen Jan, zoon van wijlen Willem Houbraken, dochter van wijlen Jan Danels, nu getrouwd met Jan, zoon van wijlen Jan Gerits (huis) Vermeld 22-06-1533 R23, fol. 136r-136v
De kinderen van Jan Willem Houbraken en Heylwig, dochter van Jan Danels, namelijk: Dirck, Willem, Jan, Hanrick (minderjarig), Bartruyt (getrouwd met Jan, zoon van wijlen Jan Peter Hanrickss), Beatris en Mechtelt (huis) Overdracht van rechten op 22-06-1533 R23, fol. 136r-136v
Heylwich, weduwe van wijlen Jan, zoon van wijlen Willem Houbraken, dochter van wijlen Jan Danels,en nu getrouwd met Jan, zoon van wijlen Jan Gerits (de schuur met de helf van het huiserf, voor een beschrijving zie hier boven) Overdracht van rechten op 22-06-1533 R23, fol. 136v-137r
Mechtelt, dochter van wijlen Jan, zoon van wijlen Willem Houbraken (1/6 van het huis) Vermeld op 25-09-1542 R24, fol. 514.
Willem Hanrick Costerssoen, zwager van Mechtelt, dochter van wijlen Jan, zoon van wijlen Willem Houbraken (1/6 van het huis) Koop van Mechtelt op 25-09-1542 R24, fol. 514.
Dirck, zoon van wijlen Jan Willemss (deel van het huis) Vermeld op 08-01-1544 R24, fol. 600-601.
Willem, zoon van wijlen Hanrick Costerss, man van Baten, dochter van Jan Willemss (deel verworven van Dirck) Verwerving van Dircks deel op 08-01-1544 R24, fol. 600-601.
Beatris, dochter van wijlen Jan Willem Houbraken, weduwe van wijlen Willem Hanricx Costers, met haar tegenwoordige man Peter, zoon van wijlen Thonis Danelss van Kilsdonck Vermeld op 08-05-1565 R27, fol. 677-678.
De kinderen van Beatris Jan Willem Houbraken en Willem Hanricx Costers, namelijk: Gertruyt (getrouwd met Ariaen, zoon van Lambert Ameliss) en Margriet (minderjarig) Overdracht van het recht op het vruchtgebruik op 08-05-1565 R27, fol. 677-678.
Dirck, zoon van Lambert Peterss die jonge Koop op 08-05-1565 R27, fol. 678-680.
De drie kinderen van Dierck Peters Na 08-05-1565 Jekschot, geldcijns 29.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads