Foto's Huizen Kroniek

Krijtenburg BOuderdom
Het huis wordt genoemd in de periode 1534-1657. De bewoning op dit perceel zal wel ouder zijn. In 1722 wordt het perceel aangeduid met 'lant', het huis is dan al afgebroken. In de registers van huizen te Veghel van 1736 tot en met 1798 komt dit huis niet voor. Later wordt er een nieuwe boerderij huis gebouwd op dit perceel. Deze boerderij krijgt later adres Krijtenburg 13. Hieronder zijn ook de eigenaren gegeven voor de tussenligende periode, toen er geen huis stond op dit perceel.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Enen huyse, schuere, hostat ende hoff metten houtwasse ende metten lande dair toebehoirende tesamen metten weyvelde’, gelegen in Veghel op Sontvelt
     - e.z.: Willem Dirck Stanssartssoen
     - a.z.: Hanrick Geerlicxs
     - e.e.: ‘die gemeynt’
     - a.e.: die Broecxse buenderen

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een grondcijns aan de heer van Jecscot
     - een grondcijns van 1 stuiver en 1 oort deels aan de heer van
        Helmont en deels aan de landsheer
     - 2 mud rogge, Veghelse maat, aan de erfgenamen van Hanrick
       Sleuwensoen
     - 1 mud rogge, ‘der maten van Den Bosch’ en daar te betalen aan
        Heylwigen dochter wyleneer Willem Hanricxsoen van Tillair
     - 1 vat rogge, Veghelse maat, aan ‘der vicarien tot Vechel’
     - 3 Carolus gulden aan de kinderen van Dirck Philips Sleuwensoen
     - 2 Bossche ponden payment aan de kinderen Dircx Philipssoen
       die Lewe
29-08-1534 R23, fol. 184r-185r.
Peter, zoon van wijlen Lamber Peterssoen man van Elysabeth dochter van wijlen Philips die Lew heeft een erfpacht van 2 mud rogge, Veghelse maat, verkocht aan Geritden soene wylen Hanrick Roefs. De erfpacht wordt betaald uit ‘enen huyse, hostat ende hoff’met toebehoren en een ‘hoeyvelt’, aaneen gelegen in Veghel aent Zontvelt
     - e.z.: Hanric Geerlyc Moedel
     - a.z.: Willem Dirck Stanssarts
     - e.e.: ‘die gemeynt’
     - a.e.: Ceel Symonss van Auwenhuys

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een grondcijns van 4 Carolus gulden
     - 3 Bossche ponden te betalen aan verschillende personen
     - een erfpacht van 9 vaten rogge, Veghelse maat
     - een erfpacht van 1 mud rogge, ‘der maten van Den Bosch’
31-01-1542 R24, fol. 454-455.
‘Een huys, schuer, hostat ende hoff ende houtwassche ende ackerlande ende heytvelde’, gelegen ‘op Sontvelt’
     - e.z.: het goed van dat eertijds toebehoorde aan Willem Dirck
       Stanssarts
     - a.z.: het goed van Hanrick Geerlyck Cnoeden en zijn kinderen
     - e.e.: de gemeint
     - a.e.: ‘die Broecxze Buenderen’
15-05-1554 R26, fol. 223-224.
‘Een huys, schuer, scop, hostat, hoff, boomgart metter saylande dair by ende aenliggende’, gelegen:
     - e.z.: Willem Jan Peterss
     - a.z.: Peter, zoon van Peter Lambertss
     - e.e.: Philips Peter Lamberts
     - a.e.: de gemeint
Nog een veld.

Het goed is belast met jaarlijks:
     - het 1/7 deel in een grondcijns aan de heer van Helmond
     - 2 cijnzen aan de landsheer
     - 2 mud rogge, Veghelse maat, aan Meeus Jan Meeussen
     - 1 vat rogge, Veghelse maat, aan ‘der vicarien van Vechel
     - 1 Carolus gulden aan de Tafel van de Heilige Geest te Veghel
     - 2 Bossche ponden paijment aan Dirck Dirck Philipss
Dit deel moet 50 Carolus gulden geven aan Philips Peter Lambertss en 14 gulden aan Dirck Peter Lambertss die jonge.
07-10-1569 R28, fol. 406-416.
'Huys ende hoff op Sontvelt' 1599-1642 Hm-143.
Lambert, zoon van Peter Peter Lamberts, en Dierck, gebroers, Luijtken en Lijsken, gezusters en zussen van voornoemde Lambert en Dierck, hebben afgelost de som van 100 Carolus gulden die toekwam aan de minderjarige kinderen van wijlen Jan Ghijsbertssen en Meriken, dochter van Gerit Delis, en die werd betaald uit ‘een erffenis gelegen op tSontvelt’, toebehorende aan voornoemde Peter Peters, waarvan  Jan Gerit Delis de rente heeft ontvangen als voogd van voornoemde minderjarige kinderen. De 100 gulden is een deel van 300 gulden, waarvan de helft toekomt aan Jan Dierck Peterssen en het deel aan Henricken Martens. 04-03-1609. R40, fol. 136.
Deling van het goed van wijlen Peter Peter Lamberts. Dochter Elisabeth krijgt ‘het huys, hostadt, hoff ende boomgaert ende schop metten erffenisse ende mit stucken lants sydelyck neven malcanderen liggende’, gelegen ‘op Sontvelt’:
     - e.z.: Peter Philips Peter Lambertss
     - a.z.: condivident
     - e.e.: Arien Willem Jan Peters
Ook een halve hooibeemd, gelegen inde heerlijkheid Jekschot, en een ven.

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een cijns aan ‘myn joffvrouw opten Pasbogaert tot Sint Uden Roij’
      (Vrouwe van Jekschot)
     - aan Jan Dirck Peterss 12 Carolus gulden
     - een grondcijns van 2 stuivers aan de Heer van Hemond
     - een cijns van 2 stuivers en 1 oort ‘opt boeck van Den Bosch’
     - 1 pond paijment aan ‘der custeryen tot Vechel’
     - 20 stuivers jaargeld aan de Tafel van de Heilige Geest te Veghel
     - 1 Veghels vat rogge aan ‘der vicaryen van Vechel’

Zoon Claes krijgt ‘de schuer, twee hoff loopkens, een hopveltgen met een weyveldeken genoempt die Flaes daer teynden aen liggende, tsamen metter poteryen hier tegens staende’, gelegen:
     - e.z: Mathys Goortss
     - a.z.: Peter Philips
     - e.e.: Aert Dirck Peters
     - a.e.: de gemeint
28-05-1611 R35, fol. 298-301.
Jan Meussen en Gijsbert Heijmerincx hebben verkocht aan Elisabeth, dochter van Meuss Jans, zus van voornoemde Jan Meussen, een erfpacht van 2 mud rogge, Veghelse maat. De kopers hebben deze erfpacht van hun ouders gerfd. De erfpacht wordt betaald uit 'een huijse, hostat ende hoff metten erffenisse ende toebehoiren’, groot ca. 2 ‘mudsen lants’, ‘metten hoijvelden daerbij ende aen gelegen opt Sontvelt’
     - e.z.: Henrick Geerlincx
     - a.z.: Willem Dirck Stansaerts
     - e.e.: de gemeint
     - a.e.: Ceel Symonssoen van Auwenhuys

Het goed is nog belast met jaarlijks:
     - een grondcijns van 4 gulden
     - een erfcijns van 3 Bossche ponden paijment
     - een erfpacht van 9 vaten rogge, Veghelse maat
     - een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat
11-05-1622 R42, fol. 75-76.
'Huys, schuer, hoff ende aengelegen erffenis', gelegen 'onder Veghel op Sontvelt' 1646 Hg-161.
'Huys, hoff, boomgaert ende syn lant' 1657 VP-1657, nr. 201.
‘Een seecker huijs, hoff, boomgaert, landerijen, groese, heij ende weije mett allen poterijen, hellen, grachten ende gerechticheden’, groot ca. 6 lopens, gelegen ‘opt Leegh Sontvelt'

- e.z.: de erfgenamen van Peter Philipssen

- a.z.: het goed van Peeter Peters den ouden

- e.e.: het goed van Evert van Rosmalen

- a.e.: de verkoper

21-09-1657 R51, fol. 391
Een 'huijs, hoff, bomgaert, landeryen, groese ende poterijen en gerechtigheden, groot ca. 5 lopens, gelegen 'opt Leegh Sontvelt'
     - e.z.: het goed van Geraert Aert Gerenigs
     - a.z.: Arien Jan Ariens
     - e.e.: straat
     - a.e.: het goed van Meriken Claes Peters
16-06-1661 R53, fol. 209-210.
'Lant opt Sontvelt' 1722 VP-1722, fol. 724.
 

 

Eigenaars Datum Bronnen
Philips die Lew Voor 29-08-1534 R23, fol. 184r-185r.
De kinderen van wijlen Philips die Lew en van Heylwigen dochter van wijlen Aert Boerkens, namelijk: Aert, Beela (was eerst getrouwd met Lambert, zoon van wijlen jan Sanders, uit welk huwelijk drie zonen: Dirck, Ghysbert en Gerit. Gertis is ‘syns verstants niet wel mechtich’; Beela is nu getrouwd met Lamberden, zoon van wijlen Symon van Auwenhuys), Dirck (overleden met kinderen, meerderjarig: Jan, Aert en Anna, en minderjarig: Thonis, Faes, Dirck en Ariaen), Jutte (getrouwd met Hanrick, zoon van wijlen Gerit Aert Houbrakens), en Elyzabeth (getrouwd met Peter, zoon van wijlen Lambert Peterssoen) Vermeld op 29-08-1534 R23, fol. 184r-185r.
Peteren, zoon van wijlen Lambert Peterssoen, getrouwd met Elyzabeth, dochter van wijlen Philipsen die Lew Overdracht van rechten op 29-08-1534 R23, fol. 184r-185r.
De kinderen van Dirck Philips de Lew, met name: Jan, Thonis, Faes, Dirck, Ariaen en Anna (getrouwd met Jan Bartholomeeus) dragen het goed formeel over aan Peter, zoon van wijlen Lambert Peterssoen Overdracht op 15-05-1554 R26, fol. 223-224.
Peter Lamberts die auwe Voor 07-10-1569 R28, fol. 406-416.
De kinderen van Peter Lamberts die auwe en Elisabeth, dochter van wijlen Philips die Lew Dircxs, namelijk: Lambert, Dierck die auwe, Jan, Lambert de jonge, Dirck die jonge, Philips, Peter, Anna (getrouwd met Goert, zoon van wijlen Jan Willem Goertss), Katheryn (getrouwd met Corstiaen, zoon van wijlen Reyn Delissen), Heylwich (getrouwd met Willem Hanrick Peterss), en Aernt (overleden, heeft twee minderjarige kinderen: Hanrick en Jan) Vermeld op 07-10-1569 R28, fol. 406-416.
Dirck, zoon van wijlen Peter Lamberts die auwe Deling op 07-10-1569 R28, fol. 406-416.
Peter, zoon van wijlen Peter Lamberts Voor 28-05-1611 R35, fol. 298-301.
De kinderen van wijlen Peter, zoon van wijlen Peter Lamberts, met name: Peter, Lambert, Dirck, Luytgart, Elizabeth, en Johanna (getrouwd met Claes, zoon van wijlen Peter Jan Meussoon) Vermeld op 28-05-1611 R35, fol. 298-301.
Lijske, dochter van Peter Peter Lamberts op Sontvelt, getrouwd met Jan Claessen (Erp), met haar kinderen Peeter, Lambert, Dierck en Luitke Deling op 28-05-1611, vermeld in 1639 en 1642 R35, fol. 298-301; Hm-143, Hg-97; Hg-161.
Lijsken Jan Claess en Mariken (deel) Vermeld op 21-09-1657 R51, fol. 391.
Geryt Aert Gerlings, man van Peterken (deel), rechten verkregen van Lijsken Jan Claess en Mariken, zus van zijn vrouw Vermeld op 21-09-1657 R51, fol. 391.
De erfgenamen van Lysken Peter Peter Lamberts Vererving 1661-1657 Hm-143, Hg-161.
Peter Peterss den jonge, rechten verkregen van Geryt Aert Gerlings Verwerving op 21-09-1657 R51, fol. 391.
Peter Peters den jongen Vermeld in 1657 en op 06-08-1659 VP-1657, nr. 201 en Hg-270.
Jan Jan Gerytssen, man van Mariken, dochter van Dirck Peterssen (1/4) Voor 16-06-1661 R53, fol. 209-210.
Neelken, dochter van Henrick Jan Dircx, weduwe van Peeter Peters den jonge (1/4) Koop van Jan Jan Gerytssen op 16-06-1661 R53, fol. 209-210.
Neelcke, weduwe van Peter Peters op Sontvelt met 3 kinderen Vererving 1659-1714 Hm-143.
Hendrick Peters Vererving 1659-1714 Hm-143.
De weduwe van Hendrick Peters met 5 kinderen Vererving 1659-1714 Hm-143.
Willemijn dochter van Hendrick Peeters, getrouwd met Peter Hendrix van de Locht, wonend in Sint-Oedenrode Vererving 1714-1722 Hm-143; VP-1722, fol. 724.
De weduwe van Peter van der Logt het vruchtgebruik en haar 5 kinderen (Hendrik, Petronella, Jan, Heijlken en Peter) het erfrecht Vererving 1761-1768 Hm-143; VP-1761, fol. 281.
Hendrik Peters van de Logt Deling op 15-10-1768 Hm-143; VP-1761, fol. 281.
Lambert Hendrix van der Heyden het vruchtgebruik en zijn kinderen (Hendricus, Johannis, Martinus, Johanna, Adriaentje en Hendrina) het erfrecht Koop op 01-07-1769 Hm-143; VP-1769, fol. 227 en 276v.
De kinderen van Lambert Hendrick van der Heyden Overgave van vruchtgebruik op 25-02-1790 R84, fol. 171.
Wilm Jan Wilm Jan Willems Koop op 25-02-1790 R84, fol. 171v; VP-1785, fol. 230v en 266.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads