Foto's Huizen Kroniek

Krijtenburg AOuderdom
Het huis wordt genoemd in  1597 en de bewoning op dit perceel zal wel enkele eeuwen ouder zijn. Het huis is al vóór 1736 verdwenen, want het wordt niet genoemd in een register van huizen uit dat jaar. In het verpondingsregister van 1722 is nog sprake van 'erff en lant' en in 1738 alleen maar van 'lant en groes', zodat het huis tussen 1722 en 1736 verdwenen is. Het huis stond in de buurt van het huis dat tegenwoordig adres Krijtenburg 12 heeft. Dit goed was belast met een cijns aan de heer van Jekschot. Deze cijnsgoederen lagen op Zondveld naar het zuiden, richting Jekschot en niet langs de weg 'Krijtenburg'. Daarom zal dit huis verder naar achter - verder van de weg 'Krijtenburg' vandaan - gestaan hebben.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Willem Jan Peter Tielens was jaarlijks 10 gulden betalend aan Cornelis Jan Goorts uit ‘zynen huyse, hostadt, hoff ende erffenisse daer bij ende aen gelegen’, groot ca. 1 mudse, gelegen ‘op Sontvelt’. Cornelis Jan Goorts verscheen voor schepenen dat deze erfcijns afgelost is. 01-02-1597 R32, fol. 43-45.
Goed gelegen ‘op ’t Sontvelt’
     - e.z.: de gemeint van Veghel
     - a.z.: het goed van Peter Peterssen

Rut Willem Peter Thielens erft: ‘Huijs, hoff, bomgaert metten aengelach’, groot ca. 6 lopens, gelegen rondom tegen het goed van Arien Willem Peters Thielens. Het goed is belast met jaarlijks:
     - # en 5 ganzen aan joffrouwe Halmaels (vrouwe van Jekschot)
     - 10 gulden aan Peter Henricx
     - 2 gulden en 10 stuivers aan Dierck Jan Diercx
     - 6 Carolus gulden aan Meri Mathijssen te Uden
     - 3 gulden en 10 stuivers aan de erfgenamen van Aert Diercxen

Arien Willem Peter Thielens krijgt ‘een schuer met een bachuijs metten halven hoff ende de potinghe daer op’
28-12-1607

R40, fol. 18-22.

Rut, zoon van wijlen Willem Jan Peter Thielens heeft beloofd te betalen aan Hanrick Marten Simonssen vander Vest een erfcijns van 4 Carolus gulden uit ‘eenen woonhuyse, hostaet, hoff metten erffenisse daer aenliggende ende toebehoirende daer inne die voors(creven) Ruth nu tegenwoordekyk wonende is, gelegen opt Sontvelt, soo selve hem van synen vader ende moeder aenverstorven is. 01-02-1614 R36, fol. 165-166.
‘Een huijs, hoff, metten aengelegen tuellant, groese ende hoijvelt, tsamen metten houtwasse ende poterijen daertoe behoirende’, groot 3 ‘mauwersaet’, gelegen ‘opt Sontvelt’, gelegen:
     - e.z.: het goed van Arien, de koper
     - a.z.: ‘een gemeyn steege’
     - e.e. ‘eenen hoijcamp genoempt Huijbencamp’
     - a.e.: de gemeint

Ook nog ‘eenen heijcamp’, gelegen aldaar ‘bij de Groothoeff’
     - e.z.: het goed van Arien Willems, de koper
     - a.z.: de erfgenamen van jonker Halmaels en Henrick Jan Diricx
     - e.e.: Corst Janss van Vechel
     - a.e.: Henrick Jan Diricx

Het goed is belast met jaarlijks
     - een cijns van 4 vaten haver en 5 ganzen aan de erfgenamen van
       joffvrou Halmaels (vrouwe van Jekschot)
     - een erfcijns van 10 gulden aan Marijcken van Eijndoven
     - een cijns van 2 gulden aan de weduwe van Dirick Jan Diricx
     - een erfcijns van 4 gulden aan Henrick Martens
     - een erfcijns van 16 gulden en 5 stuivers aan Arien Willems, de
        koper
     - een erfcijns van 14 gulden aan Jan Corneliss in Den Bosch
     - een erfcijns van 9 gulden en 10 stuivers aan Gerit vanden Wiel in
       Den Bosch
     - een erfcijns van 8 gulden aan Dirick van Vlijmen in Heeswijck
     - een erfcijns van 6 gulden en 5 stuivers aan Aert Everts in Den Bosch
     - een erfcijns van 18 gulden aan Arien Willems, de koper
     - erfcijns van 6 gulden aan Dirick inden Vergulden Voet in
       Den Bosch
     - uit de heikamp een cijns van 2 oort stuivers aan de erfgenamen
       van Joffvrou Halmaels (vrouwe van Jekschot)
22-04-1626 R43, fol. 189-190.
'Huys, hoff, boomgaert ende d' lant', groot 6 lopens + 34 roeden, 'syn hoy ende groes met heye ende biesen bewassen', groot 9 lopens 1657 VP-1657, nr. 204.
‘Een seecker huijs, hoff, halven bomgart metten landerijen, soo groes, hoij ende weije', groot 1 mudsaet lants, gelegen ‘op Sontvelt', belast met een cijns en 4 vaten haver per jaar aan de vrouwe van Jekschot 28-02-1657 R62, fol. 9-10.
‘huijs, hoff ende aangelegen lant, hoij, heij ende groessen', gelegen ‘opt Sontvelt' 10-06-1698 R71, fol. 133-133v.
'Erff en lant opt Sontvelt, gecomen van Evert Jans van Rosmalen' 1722 VP-1722, fol. 620.
'Lant en groes van Evert van Roosmalen' 1738 VP-1738, nr. 590.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Willem Diercx die Leuwe aen die Stegen Vermeld 1520-1566 Jekschot, havercijns 1 en Ganscijns 4.
Aryen Willem Diercxs Verwerving 1520-1566 Jekschot, havercijns 1 en Ganscijns 4.
Wilhelm Jan Peter Thielens Verwerving 1520-1566 Jekschot, havercijns 1 en Ganscijns 4.
Willem Peters Thielens Vermeld op 28-12-1607 R40, fol. 18-22.
Rutger, zoon van Willem Peter Thielens Deling op 28-12-1607 R40, fol. 18-22.
Margareta, weduwe van Rut Willems en haar kinderen Vermeld op 22-04-1626

R43, fol. 189-190.

Arien Willems Verstegen Openbare koop op 22-04-1626. R43, fol. 189-190.
Evert Jan Evers van Roosmalen Vermeld op 28-02-1657 en in 1662-1675 R62, fol. 9-10 en fol. 66-68; Jekschot, havercijns 1 en Ganscijns 4.
Jan Everts van Roosmalen Vermeld op 19-07-1685 R93, fol. 16.
Gerard Evers van Rosmalen (wonend in Boekel, getrouwd met Lucia) 1/2, en Evert Janssen van Rosmalen (1/2) vermeld op 10-06-1698 R71, fol. 133-133v.
Evert Janssen van Roosmalen Koop andere 1/2 op 10-06-1698; vermeld in 1719 R71, fol. 133-133v; II-E-111.
De kinderen en kleinkinderen van Evert Jan Everts van Roosmaelen Vererving 1659-1715 Hg-270.
Evert Jan Everts en 1 kleinkind van Evert Jan Everts van Roosmaelen Vererving 1659-1715, vermeld in 1715 Hg-270.
Marij, weduwe van Evert Jans van Roosmalen met haar kinderen Vererving in 1717, vermeld in 1722 Hg-270; VP-1722, fol. 618.
Hendrina, dochter van Evert Jans van Roosmalen Deling te Erp op 09-12-1729 Hg-270
Hendrick van den Oever Evictie 1729-1734 Hg-270.
Marie, de weduwe van Hendrik Ariens Versteegden Koop op 02-04-1734 Hg-270; VP-1722, fol. 618 en fol. 620.
 

Bewoners Datum Bronnen
Willem Aert Diricx Pacht het huis voor 6 jaren op 28-02-1657; vermeld in 1657 (na 3 jaar aan iemand anders verpacht) R62, fol. 9-10; VP-1657, nr. 204.
Arien Henricxs van Oort Pacht het huis voor 6 jaren op 17-03-1660 R62, fol. 66-68.
Arien Janssen Versteegen Vermeld 1702-1707 VP-1702, fol. 280; VP-1707, fol. 207.
Jan Jan Willems, Anneke sijn vrou Vermeld in 1709 II-E-38.
Jan Jan Willems den jongen Vermeld in 1709-1721 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721).
Philip Jan Joseph Vermeld in 1722 II-E-86.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads