Foto's Huizen Kroniek

Krijtenburg 24

Foto van eind jaren 60, rechts is huidig adres Krijtenburg 24
Foto uit 2006


Ouderdom
Het perceel waar huis op staat was belast met een zogenoemde ballingcijns. Een 'ballingcijns' werd betaald als iemand van buiten Veghel zich in Veghel kwam vestigen en gebruik wilde maken van de gemene gronden. Deze cijns is rond 1250 ingevoerd. Dit betekent dat het huis niet ouder kan zijn dan 1250 en dat de eerste bewoner of eigenaar van elders kwam. Hoe oud is nog niet bekend. Het huis bestond al in 1549.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Een huys, hostat ende hoff’, schuer, bachuys ende torffscoppe, boomgaert’,  waar voornoemde Dirck en zijn vrouw Agnees gewoond heeft, met 7 daarbij gelegen ‘loepensen lants’, gelegen in Veghel op Sontvelt
     - e.z.: Dirck Hanricx Sleuwen die jonge en zijn kinderen
     - a.z.: Jan Willem Beverss
     - e.e.: ‘die gemeynt’
     - a.e.: voornoemde Hanrick Dircxs
Ook ‘een stuck lants’, groot ca. 1 ‘mudsaets lants’, genoemd den Groeten Acker met een ‘stegen’, gelegen als voor. Ook ‘een bemptken ende dat calver Eeussel mitten houtwassche dair toebehoirende’, gelegen als voor. Ook de van ‘enen heytvelt mittenbosch dair aen’. Ook de van ‘enen aabempt’, gelegen int Akart. Ook de van ‘enen bemptken’, gelegen in de parochie Beeck.

Het goed is belast met jaarlijks de helft van van:
     - een grondcijns van 1 oude groten aan de heer van Helmont
     - een cijns van 1 oort stuivers aan de landsheer
     - 2/3 deel van een ‘heychyns’ van 2 stuivers aan ‘den gebueren
       van Vechel’
     - 16 stuivers en 9 ‘placken’aan de heer van Jecscot
     - 8 2/3 vaten haver, ‘Roedtser maten’ aan dezelfde heer
     - van 4 ‘smalder hoenderen’ aan voornoemde heer
     - 1 mud rogge, Veghelse maat, aan Katheryn Jordens tot Erp
     - 1 ‘Vechels mud roggen’, aan ‘eenre vrouwen op Boerdonck’
     - 1 mud rogge, dezelfde maat, aan Jan Surmonts soene wylen Jans
     - 1 mud rogge, dezelfde maat, aan Willem Hanrick Houbraken
     - 1 mud rogge, dezelfde maat, aan Ghiel Ariaen Aert Heymensoen
     - 4 Bossche ponden payment aan Jacop Hanrick Sleuwens
     - 5 Carolus gulden aan Wouter Willem Wouterss
     - een grondcijns van 1 oort stuivers uit de beemd in Beeck
27-05-1549 R25, fol. 434-435.
‘Een hostadt metter weerschap ende hoff, bogaert ende erffenisse daer by liggende’, groot ca. 3 lopens, ‘met noch een weyvelt daer aenliggende’, gelegen ‘aent Sontvelt’:
     - e.z. en e.e.: de erfgenamen van Arien Jacop Meeuss
     - a.z.: Dirck en Maryken, kinderen van Henrick Dirck Wouters
     - a.e.: de straat

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 1 mauwer rogge, Veghelse maat aan Henrick Jan Emonts,
        wonende te Uden
     - 28 stuivers ‘aent convent vanden Claren ten Bosch’
     - de van 2 Carolus gulden ‘aenden dienders van Sint Annen
       altaer binnen der kercke van Vechel’
     - de van 2 stuivers ‘heychyns aenden naeburen van Vechel’
     - de van 1 oort stuiver ‘aent chynsboeck van Den Bosch’
     - cijns ‘aent boeck van Helmont’
30-01-1589 R30, fol. 986-989.
‘Een zeecker huijs, hoff, boomgaert metten aengelegen landerijen', gelegen ‘opt Sontvelt' 22-02-1662 R62, fol. 97-98.
‘Een huijs, schuer, hoff, boomgaert ende aengelegen lant met poterijen ende gerechtigheden van dien', groot 4 lopens, gelegen ‘op Sontvelt' 06-04-1680 R57, fol. 65-71.
'Erf en lant' 1702 VP-1702, fol. 277.
'Erff en lant opt Zontvelt' 1761 VP-1761, fol. 270.
Kadaster: Zondveld E1263, huis, schuur en erf, 6,90 are 1832 Kadaster 1832.
Op 08-06-1894 werd de bijbouw van een woning door de gemeente geadministreerd. 08-06-1894 Inv. nr. 1195.
Ook werden toen percelen samengevoegd; na meting, kadaster: Zondveld E2672, huis, schuur, bouwland en tuin, 40,46 are 1895 Art. 2388.
Op 13-05-1907 kreeg W. van de Hurk vergunning voor het bouwen van een bakhuis met privaat 13-05-1907 BV-86.
Op 02-11-1907 werd een nieuw gebouwd bakhuis en stal door de controleur van de grondbelasting gezien. 02-11-1907 Inv. nr. 1196.
In 1910 werd deze bijbouw in het kadaster geregistreerd. 1910 Art. 4413.
Op 16-07-1952 kreeg H. van de Hurk, landbouwer, wonende op Zondveld A 135, vergunning om varkenshokken en paardenstallen te bouwen. 16-07-1952 BV na 1936.
Op 27-04-1954 kreeg H. van de Hurk, landbouwer, wonende op Zondveld A 135, vergunning om een kippenhok te bouwen. 27-04-1954 BV na 1936.
Op 15-02-1955 kreeg H. van de Hurk, landbouwer, wonende op Zondveld A 135, vergunning om zijn woonhuis te verbouwen. 15-02-1955 BV na 1936.
Op 03-07-1956 kreeg Hendrikus van de Hurk, landbouwer, wonende op Zondveld A 135, vergunning om een kippenhok te bouwen. Op 17-03-1959 volgde de vergunning voor de bouw van nog een kippenhok. 1956-1959 BV na 1936.
In 1957 werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: Zondveld E3300, weiland, huis, stal, schuur, 3 hokken, boomgaard en tuin, 74,36 are 1957 Art.7080.
Op 22-10-1963 kreeg Hendrikus van de Hurk, landbouwer, wonende op Zondveld A 135, vergunning om een veldschuur te bouwen. 22-10-1963 BV na 1936.
Op 07-09-1964 kreeg P. van de Hurk, landbouwer, wonende op Zondveld A 135, vergunning om een kippenhok te bouwen. 07-09-1964 BV na 1936.

Op 20-06-1967 kreeg H. van de Hurk, landbouwer, wonende op Zondveld A 135, vergunning om zijn boerderij te verbouwen.
20-06-1967 BV na 1936.
In 1968 werd een klein stukje van het perceel aan de gemeente verkocht voor de verbreding van de weg; hierna kadaster: Krijtenburg nr. 23 en 24, E3643, 2 huizen, stal, schuur, hokken, bouwland en weiland, 72,90 are 1968 Art.7080.
Adres: Zondveld 644 (1846-1870), Zondveld 834 (1870-1892), Zondveld 841 (1892-1898), Zondveld 813 (1898-1910), Zondveld G 106 (1910-1921), Zondveld G 121 (1921-1931), Zondveld G 121 (1932-1942), Zondveld A 135 (1943-1967), Krijtenburg 24 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Dirck, zoon van Wouter Aernt Hanricx Vermeld op 22-06-1535 R23, fol. 226v; R25, fol. 434-435.
De kinderen van Dirck, zoon van Wouter Aernt Hanricx en Agnees, dochter van wijlen Danelt Goertssoen, namelijk: Hanrick, en Katharna (getrouwd met Willem, zoon van Aernt Philipssoen die Lew) Vermeld op 27-05-1549 R25, fol. 434-435.
Henrick Dirck Wouters, getrouwd met Beelken, dochter van wijlen Jan Vredricx deling op 27-05-1549; vermeld op 29-07-1559 R25, fol. 434-435; R27, fol. 42-46; R30, fol. 986-989.
De erfgenamen van Hanricx Dircxs Wouterss Vermeld op 28-07-1559 R27, fol. 42-46.
Philips, zoon van wijlen Jan Peter Lamberts, wijlen man van Anna, dochter van wijlen Henrick Dirck Wouters en zijn zwager Jan Henrick Dirck Wouters Vererving voor 30-01-1589 R30, fol. 986-989.
Philips, zoon van wijlen Jan Peter Lamberts Deling op 30-01-1589 R30, fol. 986-989.
Aelken, dochter van Aert Goerts, weduwe van Philips Jan Peters Vererving 1604-1624 R43, fol. 62-63.
Delis Aert Goorts verkoopt zijn 1/5 deel aan Lijsken, weduwe van Henrick Janss Beecx. De kinderen van Goort Aertss en Geertken, namelijk: Aert, Meriken (getrouwd met Peter Joordens), Jenneken (getrouwd met Henrick Janss), en Peterken, doen afstand van hun rechten op dit 1/5 deel. Verkoop op 05-11-1624 R43, fol. 62-64.
De kinderen van Peter Willems en Ariken, dochter van Aert Goorts, namelijk: Willem, Aert, Henrick, Dries, Joost, Peter, Jan, Jenneken (getrouwd met Baltus Corstiaens) en Meriken verkopen hun 1/5 deel aan Lijsken, weduwe van Henrick Jans Beecx hun rechten in 1/5 deel in een ‘huijs ende hoff ende erffenissen’. Verkoop op 05-11-1624 R43, fol. 63-64.
Anna, weduwe van Dirck Jan Heeseckers, dochter van Aert Goortss, verkoopt haar 1/5 deel aan Lijsken, weduwe van Henrick Jan Beecx Verkoop op 05-11-1624 R43, fol. 64.
Jan Aert Goorts heeft verkocht aan Lijsken, weduwe van Henrick Jans Beecx, dochter van Philips Jan Peters voor het vruchtgebruik, en haar kinderen voor het erfrecht, het 1/5 deel Verkoop op 30-05-1625 R43, fol. 117-118.
Lijsken, weduwe van Jan Henrick van Beeck Vermeld op 14-04-1629 R44, fol. 158-159.
De kinderen van Lysken Phlipsen Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 192.
Henrick Henssen Vermeld op 22-02-1662 R62, fol. 97-98
De kinderen van Henrick Henssen en Elisabeth Weijn Ceelen, met name: Weijnant, Jenneken, getrouwd met Peter Peter Goorts, Marten, Goort en de minderjarige kinderen van Jan Vermeld op 06-04-1680 R57, fol. 65-71.
Peter Peter Goorts Vererving op 06-04-1680 R57, fol. 65-71.
Jenneke Peter Goorts Vermeld in 1702-1707 VP-1702, fol. 277; VP-1707, fol. 204.
Peter Martens Vermeld in 1712. II-E-112.
Peter Martens (1/2) en Elisabeth Wijnant Oppers (1/2) Vermeld in 1722 VP-1722, fol. 606.
De kinderen van Peter Martens (1/2) en Elisabeth Wijnant Oppers (1/2) Vererving 1738-1753 VP-1738, fol. 578.
Antonij Hendrik Nelis Houbraken (1/2) en Elisabeth Wijnant Oppers (1/2) Vererving 1738-1753 VP-1738, fol. 578.
De 3 kinderen van Antonij Hendrik Nelis Houbraken Vererving 1753-1761 VP-1753, fol. 244.
Dirk Tyse de Wit Koop op 25-07-1763 VP-1761, fol. 270.
De weduwe van Dirk Tyse de Wit het vruchtgebruik en haar kinderen het erfrecht Vererving 1777-1785 VP-1777, fol. 286v.
Matheus en Johannis, kinderen van Dirk Tyse de Wit Vermeld in 1792 Maatboek 1792, nr. 2935 (3433); VP-1785, fol. 264v.
Johannes Dirk Tyse de Wit Vererving 1792-1798; vermeld in 1808 VP-1785, fol. 264v; II-E-230, nr. O-12.
De weduwe van Johannes de Wit, wonend op het Beukelaar Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
Theodorus van Zutphen Verwerving in 1863 Art. 2388.
Hendrina van der Steen, weduwe van Theodorus van Zutphen, en haar kinderen: Henricus, Arnoldus, Martina, Martinus, Hendricus en Adriana van Zutphen Vererving in 1863-1900, vermeld op 08-06-1894 Art. 2388; inv. nr. 1195.
Willem van den Hurk, landbouwer in Erp, vanaf 1912 wonend op Zondveld Koop in 1900 Art. 4413.
Johanna van de Linden, weduwe van Wilhelmus van den Hurk, landbouwster op Zondveld (1/2), en haar kinderen: Helena, Johannes, Lamberdina en Hendrikus van den Hurk (1/2) Vererving in 1913 Art. 4986.
Hendrikus van den Hurk Deling in 1949, vermeld in 1968 Art. 7080.
 

Bewoners Datum Bronnen

Claes Jan Ariens

Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 192.
Thonis Jan Henricx van den Oever Pacht het huis voor 4 jaren op 22-02-1662 R62, fol. 97-98.
Peter Marttens, Catelijn sijn vrouw ende Lijsbeth de suster boven, Ariaentje, Peter en Jan haere kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Peter Marten Peters Vermeld 1709-1724 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Matig arm.
Boven de 16: Peter Martens (weduwnaar), Jan, Ariaantje en Beth (kinderen).
Onder de 16: Hendrina (dochter)
   
Peter Martens Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 347.
De kinderen van Peter Martens Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 347.
Tony Hendrik Houbraken Vermeld in 1761 II-E-17 en 18, nr. 347.
Dirk de With Vermeld in 1766-1781 II-E-17 en 18, nr. 347.
De weduwe van Dirk de Wit Vermeld in 1791 II-E-17 en 18, nr. 347.
Johannes de With Vermeld in 1798-1811 II-E-17 en 18, nr. 347; E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Johannes D. de Wiet, 45 jaar, geboren op 10-3-1765 in Veghel
Vrouw: Jennemie H. van Lieshout, 41 jaar, geboren op 4-12-1769 in Veghel
Kind: Doremie J. de Wiet, 11 jaar, geboren op 22-1-1799 in Veghel
Inwonend: Hendrien A. van Lieshout, 5 jaar, geboren op 20-12-1805 in Veghel
Inwonend: Hendrik K. van de Vreydenborg, 24 jaar, geboren op 28-11-1786 in Erp
Inwonend: Jenneke van Duerse, 27 jaar, geboren op 20-3-1783 in Erp
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel van 1810.
Hendricus Klerks Vermeld in 1822 NA1221.
Lambert Looijmans Vermeld in 1823 NA1223.
Man: Lambert Loymans, 43 jaar, landbouwer, geboren in Veghel, overleden op 26-6-1836
Vrouw: Petronella Obbers, 39 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Kind: Johannes Looymans, 5 jaar, geboren in Veghel
Kind: Martinus Looymans, 2 jaar, geboren in VeghelKind: Petrus Looymans, 7 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna Looymans, 1/4 jaar, geboren in Veghel
Landbouwknecht: Hendrikus Dekkers, 18 jaar, geboren in Lieshout
Landbouwknecht: Willem Vervoort, 15 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Francina Verstraten, 21 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel van 1830.
Lambert Looijmans Vermeld 1833-1840 NA1224.
Vrouw: Petronella Oppers [weduwe van Lambert Looymans], landbouwer, 49 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Kind: Johannes Looymans, 15 jaar, geboren in Veghel
Kind: Martinus Looymans, 12 jaar, geboren in Veghel
Kind: Petrus Looymans, 7 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna Looymans, 10 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Gerardus Oppers, 27 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Dienstmeid: Anna Maria van Hoof, 20 jaar, geboren in Erp
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel van 1840.
De weduwe van Lambert Looijmans Verhuisde in 1841 naar de Kempkes NA1224.
Jan Geert van Lieshout Woonde op dit adres vanaf 1841 NA1224.
De kinderen van Jan Geert van Lieshout Vermeld 1842-1846, vertokken in 1846 NA1225.
Jan van Sleeuwen Vermeld 1846-1849, woonde er vanaf 1846 NA1225.
Jan van Sleeuwen Vermeld in 1846-1861 Inv. nr. 1702 en 1703.
Vader: Jan van Sleeuwen, geboren in 1816 te Veghel
Moeder: Catharina van Zutphen, geboren in 1821 te Veghel
Zoon: Johannes van Sleeuwen, geboren in 1848 te Veghel
Dochter: Maria Catharina van Sleeuwen, geboren in 1847 te Veghel
Knecht: Lambertus Smits, geboren in 1825 te Veghel, doorgestreept, op 24-2-1852 vetrokken naar Sint-Oedenrode
Knecht: Martinus van den Heuvel, geboren in 1835 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, in 1852 naar fol. 609
Dienstmeid: Theodora Habraken, geboren in 1822 te Schijndel, doorgestreept, op 24-2-1853 vertrokken naar Boekel
Bijschrift, zoon: Theodorus van Sleeuwen, geboren op 26-8-1850 te Veghel, overleden op 15-2-1851
Bijschrift, knecht: Johannes Coppens, geboren in 1826 te Veghel, in 1852 gekomen van fol. 665
Bijschrift, knecht: Hendrik van den Heuvel, geboren in 1837 te Veghel, in 1852 gekomen van fol. 617, doorgestreept, in 1853 vertrokken naar fol. 609
Bijschrift, zoon: Theodorus van Sleeuwen, geboren op 14-11-1851 te Veghel
Bijschrift, zoon: Hendricus van Sleeuwen, geboren op 16-2-1854 te Veghel
Bijschrift, dochter: Deliana van Sleeuwen, geboren op 29-5-1855 te Veghel
Vermeld in 1849-1862 NA1591, Bevolkingsregister Veghel van 1849-1862.
Vader: Jan van Sleeuwen, geboren op 5-7-1816 te Veghel, akkerbouwer
Moeder: Catharina van Zutphen, geboren in 1822 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Johannes van Sleeuwen, geboren in 1848 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Maria Catharina van Sleeuwen, geboren in mei 1847 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Theodorus van Sleeuwen, geboren in november 1852 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Hendricus van Sleeuwen, geboren in december 1854 te Veghel
Dochter: Adriana van Sleeuwen, geboren in mei 1856 te Veghel
Dochter: Wilhelmina van Sleeuwen, geboren in december 1857 te Veghel
Dienstknecht: Hendricus van der Loo, geboren in 1825 te Veghel
Dienstmeid: Catharina van den Burgt, geboren in 1834 te Erp
Bijschrift, dochter: Hendrina van Sleeuwen, geboren op 12-1-1860 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 176
Theodorus van Zutphen Vermeld in 1862-1870 Inv. nr. 1704 en 1705.
Hoofd: Theodorus van Zutphen, geboren op 26-11-1838 te Veghel
Vrouw: Dorothea van der Steen, geboren op 18-10-1838 te Veghel
Zoon: Hendricus van Zutphen, geboren op 15-8-1859 te Veghel
Bijschrift: Johanna Maria van Zutphen, geboren op 20-6-1863 te Veghel
Bijschrift, zoon: Martinus van Zutphen, geboren op 23-2-1865 te Veghel
Bijschrift, zoon: Hendrikus van Zutphen, geboren op 6-9-1868 te Veghel
Bijschrift, dochter: Anna Maria van Zutphen, geboren op 16-3-1870 te Veghel
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1606, blad nr. 1393, Zondveld, huis nr. 644
Hoofd: Theodorus van Zutphen, geboren op 26-3-1826 te Veghel
Vrouw: Theodora van der Steen, geboren op 21-12-1828 te Veghel
Zoon: Hendricus van Zutphen, geboren op 15-8-1859 te Veghel
Dochter: Johanna Maria van Zutphen, geboren op 30-6-1863 te Veghel
Zoon: Martinus van Zutphen, geboren op 25-2-1865 te Veghel
Zoon: Hendricus van Zutphen, geboren op 6-9-1868 te Veghel
Knecht: Petrus, Raaijmakers, geboren op 22-2-1851 te Uden
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. bnr.1777
Hoofd: Theodorus van Zutphen, geboren op 26-11-1838 te Veghel, doorgestreept, overleden op 7-2-1890
Vrouw: Dorothea van der Steen, geboren op 18-10-1838 te Veghel
Zoon: Hendricus van Zutphen, geboren op 15-8-1859 te Veghel, doorgestreept
Dochter: Johanna Maria van Zutphen, geboren op 20-6-1863 te Veghel
Zoon: Martinus van Zutphen, geboren op 23-2-1865 te Veghel
Zoon: Hendrikus van Zutphen, geboren op 6-9-1868 te Veghel, doorgestreept, op 29-12-1887 naar Bladel vertrokken
Dochter: Adriana Maria van Zutphen, geboren op 16-3-1870 te Veghel
Zoon: Hendricus van Zutphen, geboren op 15-8-1859 te Veghel, doorgestreept, op 11-9-1888 naar Nuenen vertrokken
Vermeld in 1870-1892 1870-1892, inv. nr. 1623, fol. nr. 2286, Zondveld
Hoofd: Theodorus van Zutphen, geboren op 26-3-1826 te Veghel
Vrouw: Dorothea van der Steen, geboren op 18-12-1828 te Veghel
Zoon: Hendrikus van Zutphen, geboren op 15-8-1859 te Veghel
Dochter: Maria van Zutphen, geboren op 30-6-1863 te Veghel
Zoon: Martinus van Zutphen, geboren op 25-2-1865 te Veghel
Zoon: Henricus van Zutphen, geboren op 6-9-1868 te Veghel
Dochter: Adriana van Zutphen, geboren op 16-3-1870 te Veghel
Vermeld op 1-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr. 1805
Hoofd: Dorothea van der Steen, weduwe van Theodorus van Zutphen, geboren op 18-10-1838 te Veghel, doorgestreept, overleden op 9-6-1895
Dochter: Johanna Maria van Zutphen, geboren op 20-6-1863 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register S-U, fol. 1783
Zoon: Martinus van Zutphen, geboren op 23-2-1865 te Veghel, doorgestreept, p 11-6-1900 naar Boekel vertrokken
Dochter: Adriana Maria van Zutphen, geboren op 16-3-1870 te Veghel, doorgestreept, op 11-6-1900 naar Son vertrokken
Bijschrift op 1-2-1894, zoon: Hendrikus van Zutphen, geboren op 6-9-1868 te Veghel, op 13-1-1894 uit Bladel gekomen, doorgestreept, geboekt naar register C-F, fol. 401
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1634, fol. 2306
De kinderen van Theodorus van Zutphen Vermeld in 1898-1900 en opgevolgd in 1900 Inv. nr. 1707.
Wilhelmus van den Hurk Bijschrift in 1900, vermeld in 1907-1910 Inv. nr. 1706 en 1707.
Hoofd: Wilhelmus van den Hurk, geboren op 3-4-1858 te Erp, doorgestreept, overleden op 10-5-1910
Vrouw: Johanna van der Linden, geboren op 10-5-1861 te Veghel
Dochter: Johanna Helena van den Hurk, geboren op 19-9-1899 te Erp
Bijschrift op 15-6-1902, zoon: Johannes Bernardus van den Hurk, geboren op 17-6-1902 te Veghel
Bijschrift op 18-6-1903, dochter: Lamberdina van den Hurk, geboren op 17-6-1902 te Veghel
Bijschrift op 11-8-1904, zoon: Hendrikus van den Hurk, geboren op 11-8-1904 te Veghel
Op 29-5-1900 vanuit Erp naar dit huis verhuisd Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1629, fol. 824
Martinus van der Zanden Vermeld in 1910-1921 (bijschrift en weer doorgestreept) Inv. nr. 1708.
Hoofd: Johanna van der Linden, weduwe van W. van den Hurk, geboren op 10-5-1861 te Veghel
Dochter: Johanna Helena van den Hurk, geboren op 19-9-1899 te Erp, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 130
Zoon: Johannes Bernardus van den Hurk, geboren op 17-6-1902 te Veghel
Dochter: Lamberdina van den Hurk, geboren op 17-6-1903 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 131
Zoon: Hendrikus van den Hurk, geboren op 11-8-1904 te Veghel
Bijschrift op 16-3-1916, dochter: Johanna Helena van den Hurk, geboren op 19-9-1899 te Erp, geboekt van dienstbodenregister, fol. 130, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 134
Bijschrift op 18-3-1920, dochter: Johanna Helena van den Hurk, geboren op 19-9-1899 te Erp, geboekt van dienstbodenregister, fol. 134
Bijschrift op 13-4-1920, dochter: Lamberdina van den Hurk, geboren op 17-3-1903 te Erp, geboekt van dienstbodenregister, fol. 131
Tussen 1910 en 1921 van Krijtenburg 24 naar Krijtenburg 14 verhuisd en in dezelfde periode weer terug verhuisd naar Krijtenburg 24 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1640, folio 186
Hoofd: Martinus van der Zanden, geboren op 28-4-1867 te Heeswijk, arbeider
Vrouw: Godefrida Verboorten, geboren op 13-5-1869 te Veghel
Dochter: Martina van der Zanden, geboren op 9-6-1896 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 392
Zoon: Johannes van der Zanden, geboren op 29-4-1902 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 394
Dochter: Hendrika van der Zanden, geboren op 3-11-1903 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 394
Zoon: Martinus van der Zanden, geboren op 19-1-1905 te Veghel
Zoon: Marinus Maria van der Zanden, geboren op 20-1-1906 te Veghel
Dochter: Theodora Maria van der Zanden, geboren op 4-10-1897 te Veghel
Zoon: Albertus van der Zanden, geboren op 21-8-1908 te Veghel
Dochter: Maria Antonia van der Zanden, geboren op 3-9-1909 te Veghel
Bijschrift op 24-11-1910, zoon: Adrianus van der Zanden, geboren op 24-11-1910, doorgestreept, overleden op 19-12-1910
Bijschrift op 11-4-1913, dochter: Ardina van der Zanden, geboren op 10-4-1913
Bijschrift op 1-4-1914, dochter: Martina van der Zanden, geboren op 9-6-1896, op 30-3-1914 uit Erp gekomen, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 393
Bijschrift op 6-3-1919, dochter: Martina van der Zanden, geboren op 9-6-1896, geboekt van dienstbodenregister, fol. 393
Tussen 1910 en 1919 verhuisd van Jekschotstraat 5A naar Krijtenburg 24. Op 27-3-1919 naar Sint-Oedenrode verhuisd. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1642, folio 315
De weduwe van W. van den Hurk Vermeld in 1910-1932 Inv. nr. 1708, 1710 en 1712.
Hendrikus van den Hurk en Wilhelmus J.C. van den Hurk Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
J. van de Hurk Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart, 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads