Foto's Huizen Kroniek

Krijtenburg 21

Krijtenburg 21 oud a.jpg (294203 bytes) Op deze foto uit ca. 1937 staan moeder (Drika van Doorn) en nichtje Bertha (van Janus) van Nunen.
Krijtenburg 21 oud b.jpg (291268 bytes) De voorkant van het huis zat eerst waar nu de achterkant is. Foto uit de jaren veertig.
Krijtenburg 21 oud c.jpg (279907 bytes) Foto uit de jaren veertig op dezelfde dag gemaakt als de vorige foto.
Krijtenburg 21 b1.jpg (453631 bytes) Foto van na de verbouwing in 1954. rechts is de oude aanbouw van kamers (het oude voorhuis) nog te zien.
Krijtenburg 21 b2.jpg (394467 bytes) Luchtfoto, vermoedelijk uit de jaren tachtig.
Foto uit 2006

Ouderdom
In 1520 stond er al een huis op dit perceel, het werd tien 'auwen erven' genoemd. De bewoning op dit perceel is ouder. Het huis heet nu 'Zonne-Hoeve". Het tegenwoordige gebouw werd gebouwd na een brand in 1898.
 

Beschrijving Datum Bronnen
'Sijnen auwen erven, te wetene sijne hostadt op Zontvelt', gelegen
     - e.z.: het goed van Wilhem Houbraeckens
     - a.z.: he goed van de weduwe van Joost Lenaerts
Belast met een brasdpenning aan de heer van Jekschot (later omgerekend tot 0-1-1, ofwel 5 oort
1520-1556 Jekschot, geldcijns 21
‘Enen huyse, hostat ende hoff metten houtwasse’, groot ca. 1 ‘loepense’, gelegen in Veghel aen dat Sontvelt
     - e.z.: Willem Houbraken
     - a.z. en e.e.: de erfgenamen van Jan Meeusse
     - a.e.: ‘die gemeyn straet’
Ook een ‘stuck lants’, genoemd die Wyerstreep, groot ca. 1 ‘sesterze’. Ook in 2 ‘stucken lants’ met een daarbij gelegen ‘heyvelt’, gelegen als voor. Ook in ‘enen stuck lants’, groot ca. 1 ‘sesterze’ en een daarbij gelegen ‘eussel’, groot ca. 1 ‘buender’, gelegen als voor. Ook in ‘enen stuck lants’, groot ca. 1 ‘mauwersaets’, genoemd den Quaden coep met 4 ‘buender hoeyvelts’, gelegen als voor. Ook in ‘enen stuck lants’, groot ca. 11 ‘loepense’, ‘gelegen rontom in heyvelt ende weyvelt’, als voor.

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een grondcijns van 2 Rijnsgulden aan de heer van Jecscot
     - een grondcijns van 2 ‘capuynen’ aan de heer van Jecscot
     - een grondcijns van 1 stuiver aan de heer van Helmont 
     - 3 Bossche ponden payment aan de erfgenamen van Goert Aerts
     - 3 Rijnsgulden en 6 stuivers aan de weduwe van Jan Surmonts
       Willemss
     - 9 Bossche ponden payment aan de weduwe van Lambert
       Symons
     - 18 stuivers aan de Tafel van de Heilige Geest van Den Bosch
     - 6 stuivers aan de joffrouen van Oeyen
     - 4 ‘Peteren’ aan ‘den capittel van Sente Oeden Roede’
     - 3 Carolus gulden aan heer Geritden van Eycke
     - 1 ‘mauwer’ rogge, Veghelse maat, aan Willem Moel Ten Bosch
     - 2 Bossche ponden aan Aelberden van Berkel
20-07-1534 R23, fol. 180r-181r.
Beela dochter wylen Philips die Lew, weduwe wylen Lamberts soen wylen Jan Sanders, smit, met haar man Lamberden soen wylen Symons van Auwenhuys heeft al haar rechten in een erfcijns van 9 Bossche ponden payments opgedragen en overgegeven aan haar twee zonen Dircken en Ghysbrechten (zonen van haar en van Lamberden soene Jan Sanderssoen). De erfcijns wordt betaald uit ‘enen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 1 ‘loepensen’, gelegen in Veghel op Sontvelt
     - e.z.: de erfgenamen van Lysbeth Hermans
     - a.z. en e.e.: Lenaert Joesten
     - a.e.: ‘die gemeyn straet’
Ook uit ‘enen camp lants’, groot ca. 7 ‘loepensaeten’, genoemd het Neerlant en den Grooten ecker, gelegen als voor, ‘rontom tusschen erffenisse den erffgen(amen) Lenaert Joesten’. Lambert soen wylen Jan Sanders had deze erfcijns gekocht van Aert Heymen soen wylen vander Sloeuen.
22-01-1537 R23, fol. 259r.
Ariaen soen wylen Aert Heymanssoen, man van Lucie dochter wylen Hanrick Boerten heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden verkocht aan Hanricken soene wylen Hanrick Dircxsoen. De erfcijns wordt betaald uit ‘enen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 1 ‘loepensen’, gelegen in Veghel aen dat Sontvelt
     - e.z.: de erfgenamen van Jan Meeussoen
     - a.z.: Willem soen Willem Houbraken
     - e.e.: de erfgenamen van Jan Meeussoen
     - a.e.: ‘die gemeynt’
Ook uit ‘enen stuck lants’, groot ca. 9 ‘loepensaets’, met ‘houtwas daer rontom liggende’, gelegen in de parochie Veghel, in de heerlijkheid Jecscot. Ook uit ‘enen stuck lants’, groot ca. 1 ‘sestersaets’, gelegen in Erpe, ter plaatse genoemd die Waschaa.
21-04-1537 R23, fol. 279r.
Willem, zoon van wijlen Ariaen Aernt Heym vander Sloeuen heeft verkocht aan Ariaen, zoon van wijlen Aernt Goertss, een erfcijns van 3 gulden, te betalen uit het 1/8 deel, wezende zijn kindsdeel, van ‘eenen huyse, hostat ende hoff ende vuytten erffenisse daer tiebehoirende, eensdeels ackerlant ende eensdeels heyvelt, ende eensdeels weyvelt, groot ’t saylant omtrent drie mudsen ende het weyvelt ende heyvelt groot negen voeyer hoywasch’, gelegen ‘op Sontvelt’
     - e.z.: Jacop Meeus Jacops
     - a.z.: de erfgenamen van Willem Willem Houbraken en anderen
     - e.e.: de weduwe van Joncker Willem Dobbelsteen
     - a.e.: de gemeint
09-02-1562 R27, fol. 362.
Jaspar Surmonts, zoon van wijlen Jan Surmonts, heeft opgedragen aan Aernt, zoon van wijlen Ariaens, zoon van wijlen Aert Heijmans, mede ten behoeve van zijn drie broers, Hanrick, Peter den auwen, en Peter den jongen, en aan zijn zus Cornelis, een erfcijns van 3 Carolus gulden, welke erfcijns Ariaen, zoon van wijlen Aert Heijmans beloofd had te betalen uit ‘enen stuck lants’, gelegen ‘op Sontvelt’. Ook uit ‘eenen huyze, hostat ende hoff ende vuyt synre toebehoerten’, groot ca. 1 lopens, gelegen aldaar
     - e.z.: Willem, zoon van Willem Houbraken
     - a.z. en e.e.: de erfgenamen van Jan Meeuss
Ook uit 3 bunder land aldaar.
03-02-1565 R27, fol. 836-837.
Jaspar Surmonts, zoon van wijlen Jan Surmonts, heeft opgedragen aan Aernt, zoon van wijlen Ariaens, zoon van wijlen Aert Heijmans, mede ten behoeve van zijn drie broers, Hanrick, Peter den auwen, en Peter den jongen, en aan zijn zus Cornelis, een erfcijns van 3 Carolus gulden, welke erfcijns Aernt, zoon van wijlen Heymans vander Sloeuen, als man van Hillegont, dochter van wijlen Willem Ruelenss beloofd had te betalen uit ‘eenen huyze, gront, schuer, hostat ende hoff ende andere erffenisse,’groot ca. 1 ‘sesterze lants’, gelegen ‘op Sontvelt’
     - e.z. en e.e.: de erfgenamen van Lenaert Joesten
     - a.z.: Willem Houbraken
Ook uit een akker genoemd ‘den Wijer streep’, gelegen aldaar. Nog uit een stuk land genoemd ‘den Grooten Acker’ aldaar. Nog uit ‘twee coeyweyen’, en uit een stuk land, en uit weiland en enig akkerland en een beemd.
03-02-1565 R27, fol. 837-838.
Frans Corstiaenss vanden Doeren, als man van Mechtelt, dochter van wijlen Lambert Aernt Lambertss, en van Lucie, dochter van wijlen Aernt Heymans vander Sloeuen, heeft opgedragen aan Aernt, zoon van wijlen Ariaens, zoon van wijlen Aernt Heymans, mede ten behoeve van zijn drie broers Hanrick, Peter den auwen en Peter den jongen, en zijn zus Cornelis, de helft van een erfcijns van 12 Carolus gulden, te betalen uit ‘eenen huyze, hostat ende hoff, groot ca. 1 lopens, gelegen ‘op Sontvelt’
     - e.z.: het goed van Willem Houbraken
     - a.z.: het goed van de erfgenamen van Jan Meeuss
Ook uit een stuk land genoemd ‘die Wyerstreep’, uit 2 stukken land met een heiveldje aldaar, nog uit een stuk land met een eeusel aldaar, uit een stuk land genoemd ‘den Quaden coop’ met vier bunder hooiveld aldaar, uit 11 lopens land gelegen rondom in heiveld en weiveld aldaar. Welke erfcijns voornoemde Lambert Aernt Lamberts gekocht had van Heijman, zoon van wijlen Aernt Heijmanss.
03-02-1565 R27, fol. 839-840.
‘Eenen huyze, schuer, scop, hostat ende hoff metten saylande ende heytvelde dair toebehoirende ende by ende aen liggende’, gelegen ‘op Sontvelt’
     - e.z.: Dirck Peter Lambrechss die jonge
     - a.z.: Ariaen Jacop Meus en anderen
     - e.e.: Willem Jan Peters en anderen
     - a.e.: de gemeint

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 1 mauwer rogge, Veghelse maat, aan Jan Ariaen Danelssen
     - 1 mud rogge, Bossche maat, aan Kaheryn, weduwe van wijlen
        Dirck Dircx die Lew
     - 1 mud gerst, Bossche maat, aan Henrick Gerit Houbraken
     - 1 mauwer rogge, Veghelse maat, aan Goert van Erp
     - 1 vat gerst, Veghelse maat, aan Renner (Bemeren?)
     - 4 Carolus gulden aan de erfgenamen van Dirck Jan Willemss
     - 3 Carolus gulden aan de Sint Anthonis kapel ‘aent Eerde’
     - 3 Carolus gulden aan Weymo(..), dochter van Petrus vanden
       Eynde
     - 14 stuivers aan Joris Dachverliess
      - 21 stuivers aan de kerk van Veghel
     - 2 Carolus gulden en 2 kapoenen grondcijns aan de heer van
       Jekschot
     - 9 stuivers aan joffrouw van Cortenbach
     - 35 stuivers aan de Tafel van de Heilige Geest van Den Bosch
     - 12 Carolus gulden en 6 stuivers aan de vijf kinderen van Ariaen
       Aert Heymanss
01-03-1573 R29, fol. 199-201.
Goert, zoon van wijlen Loenis Goertss van Helmont heeft verkocht aan Hanrick, zoon van wijlen Ariaen Aert Heymanss een erfcijns van 12 Carolus gulden, te betalen uit ‘eenen huyze, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen daer toebehoorende,’ groot ca. 5 lopens, gelegen ‘op Sontvelt’
     - e.z.: Willem Aert Philips
     - a.z.: Dirck Peter Lamberts die jonge
     - e.e.: Ariaen Jacop Meeus en Gerit, zoon van wijlen Loenis Geritss
               van Helmont
     - a.e.: de gemeint
16-12-1575 R29, fol. 272-272.

De erfgenamen van Goiaert Loniss Goertss en zijn vrouw Beelken verdelen goed.

Philips, zoon van wijlen Jan Peters, weduwnaar van Anna, zijn eerste vrouw, krijgt ‘een schop met een weerschap metter erffenis daer aen liggende metten houtwasche ende poteryen daer toebehoorende’, groot ca. 1 lopens, gelegen ‘aent Sontvelt’
     - e.z.: ‘Baten ecker’
     - a.z.: Jan Lonis Donckers
     - e.e.: de minderjarige kinderen van Goert Lonis
     - a.e.: de gemeint
Deze schop stond naast huis Krijtenburg 21 aan de kant van Krijtenburg 19 (huidige adressen). Nog een halve akker, ‘de Grooten Acker’ met neerlant aldaar.

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een erfcijns van 15 gulden aan de erfgenamen van Aert Arien
        Heijmans
     - 6 gulden aan Reyner Surmonts
     - 1 mauwer rogge aan Symon Bethmeer in Den Bosch
     - 7 Carolus gulden aan Arien Driessen opt Jecschot

Jan Lonis, als man van Marye, dochter van Henrick Dirck Wouters, krijgt ‘een huys, hoff, bogaert metter weerschap ende metten houtwasch daer toebehoorende’, groot ca. 1 lopens, gelegen ‘aent Sontvelt’
     - e.z.: Meeus Jans van Erp
     - a.z.: Philips Jan Peters
     - e.e. de minderjarige kinderen van Goiart Lonis
     - a.e.: de gemeint
Nog een akker ‘den grooten ecker’ aldaar, een akker ‘die Wijerstreep’, het half ‘neerlant’ aldaar.

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 9 Carolus gulden aan Ariaen Driessen opt Jecschot
     - 35 stuivers aan de erfggenamen van Peter Arien Heijmans
       de jonge
     - 2 carolus gulden aan de kapel ‘aent Eerde’
     - 4 Carolus gulden aan Jan Dirck Willems ‘aen d’Eerde’
      - 35 stuivers aan de Tafel van de Heilige Geest van Den Bosch
     - 1 vat gerst aan Gerit Jonckers de oude
     - 7 Carolus gulden aan Arien Driessen opt Jecschot
     - 1 mud rogge aan Dirck Jan Dircx ten Bosch

De minderjarige kinderen van Goiart Lonis Goertss krijgen ‘een schuer metter plaetse daer die schuer op staet sonder eenige potinge te hebben opte gemeyne straet’, gelegen ‘aent Sontvelt’
     - e.z. en e.e.: de gemeint
     - a.z. en a.e.: ‘die missestadt’
Nog een akker genoemd ‘die Weijerstreep, metter streepen beneven teynden den hoff liggende’, aldaar gelegen en meer grond en met de lasten.

21-06-1589 R31, fol. 65-71.
Philips Jan Peters geeft op dezelfde dag als de deling de schop met grond bij het huis over aan Jan Lonis en krijgt er een andere schop met grond die ergens anders staat voor terug.  21-06-1589 R31, fol. 59-60 en fol. 72-73.
Jan Lonis Donckers heeft beloofd te betalen aan Arien Dries Deliss een erfcijns van 12 Carolus gulden en 10 stuivers, te betalen uit een stuk land genoemd ‘Beelen streep’ met ‘het neerlant’ en ‘die Groote eckers’, en nog een ‘huijs ende hoff,’ samen gelegen ‘aent Sontvelt’
     - e.z.: de kinderen van Arien Jacops en anderen
     - a.z.: Elisabeth, weduwe van Goert Lonis
     - e.e.: Willem Jan Peter Tielens
     - a.e.: de straat
07-10-1591 R31, fol. 324.
De erfgenamen van Jan Arien Danels inden Leest plachten te beuren een erfpacht van 18 vaten rogge uit ‘huijs, hostat ende erffenisse daer Jan Lonis Donckers nu ter tyt is woonende’, gelegen ‘aent Sontvelt’. Zo zijn verschenen voor schepenen Jan Jan Gerits, als man van Delie, dochter van Jan Arien Danels, en hij heeft verklaard dat Philips Jan Peters aan hen het 1/3 deel van voornoemde 18 vaten rogge afgelost heeft. 05-03-1594 R31, fol. 725-726.
Jan Aert Jans en Rutger Aert Janssen hebben verkocht aan Arien Jan Ariens een erfpacht van 3 vaten rogge, deel van een grotere pacht van 3 mauwer rogge, te betalen uit ‘Huijs, hostadt, hoff ende erffenisse daer by geleghen ende toebehoerende’, gelegen ‘opt Zontvelt’, toebehorende aan Jan Lonissen ‘den gebruycker des selffs’. 22-12-1597 R32, fol. 154-155.
Goort, zoon van wijlen Laureyns Goortssen heeft volgens machtiging hem gegeven door Arien Janssen verkocht aan Arien, zoon van wijlen Aernt Willemsen een erfcijns van 24 stuivers, zijnde een deel van een grotere erfcijns van 12 gulden, welke erfcijns de erfgenamen van wijlen Willem Arien Heymans verkregen van hun oom Peter Ariens, en welke rente nu betaald wordt door Jan Lonis Donckers uit zijn goed ‘opt Zontvelt’, volgens een schepenbrief berustend bij Claes Aerts te Uden. 21-12-1598 R32, fol. 211.
‘Sekere huijs, schuer, hoff, bomgaert met den aenelegen lande’, groot ca. 24 lopens, ‘met twee heijtvelden ende hoijbemptkens daer aen gelegen’, gelegen ter plaatse genoemd ‘’t Sontvelt’, zoals Jan Lonis Donckers zaliger het in gebruik heeft gehad. Het goed is belast met jaarlijks:
     - 3 gulden aan Roef Jan Roeffen
     - 4 gulden en 10 stuivers aan de weduwe van Dierck Tonis Roeffen
     - 2 gulden aan de ‘capel aen Deerde’
     - 35 stuivers aan de Tafel van de Heilige Geest in Den Bosch
     - 14 stuivers aan de kerk van Veghel
     - 14 stuivers aan jonker Dachverlies
     - 6 gulden aan Reijnder Suermonts
     - een cijns van 5 oort aan joffrauwe Halmaels (Jekschot)
     - 6 vaten rogge, Veghelse maat, aan Simon van Bethmeer in Den
       Bosch
     - 1 Bosch mud rogge aan Dierck Jan Diercx, ‘mandemeker’ in
        Den Bosch
     - 12 vaten rogge aan Metken Ghielens
     - 18 gulden aan de kinderen ‘op Middegael’
     - 15 gulden min 1 stuiver aan de kinderen van Arien Aert Heijmans
     - 13 gulden aan de kinderen van Arien Driessen
     - 3 gulden en 15 stuivers aan de kinderen van Arien Driessen
     - 12 gulden aan Arien Aert Donckers
     - 35 stuivers aan de erfgenamen van Peter Arien Heijmans den
        jongen
13-04-1609 R40, fol. 153-154.
‘Eenen huyse, schuer, hostadt, hoff ende boomgaert, neffen erffenisse ende ackerlande daer aengelegen ende toebehoirende’, groot ca. twee ‘mudtsaet lants’, gelegen ‘opt Sontvelt’, ‘tsamen met eenen hoytvelde daer teynden aenliggende’, gelegen:
     - e.z.: de weduwe van Meus van Erp en haar kinderen en
               Peter Martens
     - a.z.: Aert Dirck Peters
     - e.e.: Arien Willem Jan Peters en Hanrick Jacops
     - a.e.: de gemeint van Veghel

met meer goed, lasten:
     - 3 gulden aan Roeff Jan Roeffen
     - 4 gulden aan weduwe Neesken Dirck Thonis
     - een bedrag een de kapel van Eerde
     - 35 stuivers aan de Tafel van de Heilige Geest van Den Bosch
     - 14 stuivers aan de ‘vicarye’ van Veghel
     - 14 stuivers aan de erfgenamen van Joris van Dachverlies
     - 6 gulden aan joncker Reyner Surmonts
     - 5 oort aan joffrouw Halmers te Sint Oedenrode (Jekschot)
     - 1 malder rogge, Veghelse maat, aan Simon van Bethmeer in
        Den Bosch
     - 12 vaten rogge, Veghelse maat, aan Arien Jan Ariens alias
       (Baesten)
     - 1 mud rogge aan Dirck Jan Dircx, mandenmaker in Den Bosch
     - 12 vaten rogge, Veghelse maat, aan de erfgenamen van
        Metken Gielens
     - 18 stuivers aan de kinderen van Arien Dircx op Middegael
     - 15 gulden min 1 stuiver aan de kinderen van Arien Aernt Heymans
     - 13 gulden aan de kinderen van Arien Driessen
     - 3 gulden en 15 stuivers aan de kinderen van Arien Driessen
     - 12 gulden aan Arien Aert Donckers
     - 35 stuivers aan de erfgenamen van Peter Arien Heijmans den jonge
03-09-1612 R35, fol. 408-409.
Voor schepenen verschenen Geraardt, zoon van Steven Gielen Arienss, mede optredend voor de minderjarigen en zijn moeder, en heeft verklaard dat afgelost is door Aert, zoon van Peeter Aarts, een erfpacht van 2 vaten rogge, Veghelse maat, die de erfgenamen van wijlen Meth Gielen eertijds hadden gepretendeerd uit goed ‘op Sontvelt’, te weten uit ‘huijs, schuer, hostadt, hof, bomgaert metten erffeniss ende ackerlant daer aengelegen ende toebehoorende’, groot ca. 2 mussaet lants, voornoemde Aert Peeter Aerts daer toekomende van wijlen zijn ouders. 30-03-1613 R35, fol. 411-414.
De minderjarige kinderen van Peter Aert Peters en van Henricxken, dochter van Lauvreijns Goort Peters, zijn eerste vrouw, hebben met hun vader beloofd een erfcijns van 10 gulden te betalen aan Henrick Arien Lenaerts uit ‘eenen huijse ende hoff metten aengelegen erffenisse, groet metten groesen tsamen’18 lopens, gelegen ‘opt Sontvelt’
     - e.z.: Aert Dircx
     - a.z.: Henrick Jan Dircx
     - e.e.: Arien Willem Jan Peters
     - a.e.: de gemeint van Veghel
Peter Aerts heeft met de opbrengst van de verkoop een erfpacht van 1 mud rogge, Veghelse maat, de erf cijns die uit dit goed betaald werd afegelost aan de erfgenamen van Arien Jan Leesten.
01-07-1626 R44, fol. 1.
De erfgenamen van Peter Arien Aert Heijmans beurden jaarlijks een erfcijns van 4 gulden en 2 stuivers uit ‘seeckere onderpanden toecomende Peter Aertss, gelegen onder Vechel op Sontvelt’. Lijsken, minderjarige dochter van Delis Peter Ariens en van Meriken, dochter van Delis Thijssen verklaren dat Peter Aertssen deze erfcijns heeft afgelost. 08-02-1629 R44, fol. 236-237.
Aert en Freijns, zonen van Peter Aert Peters, hebben hierna verkocht aan Lonis Jan Loniss, alias Donckers, een erfcijns van 5 gulden, uit 'Huijs, hof, lant ende sant', gelegen 'op Sontvelt', groot 20 lopens
     - e.z.: Aert Dircx
     - a.z.: Niclaes Meuss
     - e.e.: Arien Verstegen
     - a.e.: de gemeint van Veghel
21-07-1634 R45, fol. 340-341.
'Huys, schuer, hoff, boomgaert ende d' lant, syn hoy ende groese, meestendeel heye ende weye' 1657 VP-1657, nr. 195.
'Vuijt sijn oude erve te weten uijt sijn oude hofstadt opt Sontvelt geleghen'
     - e.z.: Ariaen Wouters
     - a.z.: Meeus Aert Dirckx
     - e.e.: Willemken, weduwe van Jan Arien Willems
     - a.e.: 'de gemeint van Vechel'
Belast met een cijn aan Jekschot van 1 stuiver en 1 oort
1662-1675 Jekschot, geldcijns 21.
'Erff, lant en groes opt Sontvelt' 1738 VP-1738, fol. 582.
Een huis, schuur, schop, hof, boomgaard en aangelegen teul-, groesland en houtwas, gelegen 'opt Zontvelt' 08-11-1787 R161, fol. 1.
Kadaster: Zondveld E1245, huis, schuur en erf, 9,70 are 1832 Kadaster 1832.
Kadaster: E1245, huis, stal, schuur en schop, 9,70 are 1894 Art. 4119.
In augustus 1898 brandde het huis af. augustus 1898 Nieuws van de week, Archief Helmond, fiche nr. 612.
In 1901 werden de percelen opnieuw opgemeten en er werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: E2870, huis, schuur, enz, 50,30 are 1901 Art. 4119.
Op 02-06-1904 werd de bouw van een stal door de gemeente geadministreerd. 02-06-1904 Inv. nr. 1195.
In 1906 werd deze bijbouw in het kadaster geregistreerd. 1906 Art. 4119.
Op 03-07-1923 werden een nieuwe schuur en stal door de controleur van de grondbelasting gezien. 03-07-1923 Inv. nr.1196.
Bij de meting voor het kadaster in 1925 werden percelen samengevoegd; kadaster: Zondveld E3125, huis, schuren, boomgaard en weiland, 64,00 are ('huis, schuren' is later doorgestreept en vervangen door '2 huizen, stal en hok') 1925 Art. 5477.

 

 

 


Op 02-06-1953 kreeg de weduwe van J. van Nunen, wonende op Zondveld A 137, vergunning om een woonhuis aan een bestaande boerderij te bouwen. Deze verbouwing werd niet uitgevoerd.

02-06-1953 BV na 1936.
Op 16-03-1954 kreeg de weduwe van J. van Nunen, wonende op Zondveld A 137, vergunning om een kippenhok te bouwen. De wanden moesten tweemaal worden gesausd in witte kleur en het dak moest worden bedekt met pannen. 16-03-1954 BV na 1936.
Op 07-07-1954 kreeg de weduwe van J. van Nunen, wonende op Zondveld A 137, vergunning om een woonhuis te bouwen. De eerdere vergunning kwam hiermee te vervallen. 07-07-1954 BV na 1936.
Op 25-08-1969 kreeg de weduwe van H. van Nunen, wonende op Krijtenburg 21, vergunning om een veestal te verbouwen. 25-08-1969 BV na 1936.
Adres: Zondveld 642 (1846-1870), Zondveld 832 (1870-1892), Zondveld 838 (1892-1898), Zondveld 810 (1898-1910), Zondveld G 108 (1910-1921), Zondveld G 123 (1921-1931), Zondveld G 123 (1932-1942), Zondveld A 137 (1943-1967), Krijtenburg 21 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Aet Heijmanssoon vander Scloeuen, getrouwd met Hillegont, dochter van wijlen Willem Ruelenss Vermeld in 1520-1556 Jekschot, geldcijns 21; R27, fol. 837-838.
De kinderen van wijlen Aert Heyman en Hillegonden dochter vanm wijlen Willem Roeloffs, namelijk: zoon Heyman en dochter Lane (getrouwd met Lambert, zoon van wijlen Aert Lamberts) Vermeld op 20-07-1534 R23, fol. 180r-181r.
Ariaen Aert Heijmans, man van Lucie dochter wylen Hanrick Boerten Verwerving op 20-07-1534; vermeld op 21-04-1537 R23, fol. 180r-181r; R23, fol. 279r.
Willem, zoon van wijlen Ariaen Aernt Heym vander Sloeuen (voor 1/8 deel) Vermeld op 09-02-1562 R27, fol. 362.
Vier kinderen van Ariaen Aernt Heijmans, namelijk: Willem, Hanrick, Peter die oude en Cornelis (getrouwd me Adriaen, zoon van wijlen Dries Delissen) voor 4/7 deel Vermeld op 01-03-1573 R29, fol. 199-201.
Het minderjarige kind van Aert Ariaen Aert Heymans en van Mechteld, dochter van wijlen Dirck Jacops voor 1/7 deel Vermeld op 31-08-1574 R29, fol. 9-12.
Goiaert Loniss Goertss van Helmont Koop van 4/7 op 01-03-1573, en van 1/7 op 31-08-1574 R29, fol. 9-12 en 199-201.
De erfgenamen van Goiaert Loniss Goertss en zijn vrouw Beelken, namelijk: de twee dochters van Henrick Dirck Wouters, namelijk: Anna (overleden, was getrouwd met Philips, zoon van wijlen Jan Peters) en Marycken (getrouwd met Jan Lonis Donckers), en de minderjarige kinderen van Goert Lonis Goerts van Helmont Vermeld op 21-06-1589 R31, fol. 65-71.
Jans Lonis Donckers Deling op 21-06-1589 R31, fol. 65-71.
De erfgenamen van Jan Lonis Donckers en zijn vrouw Meriken, met name: Hun minderjarige kinderen, en Henrick en Lijntken, kinderen van wijlen Gort Lonis Vermeld 13-04-1609 R40, fol. 153-154.
Aert Dirck Peterssoen, Henrick Janssen van Seelst, Philips Jan Peters en Lambert Peterssoen Koop op 13-04-1609 R40, fol. 153-154.
Hanrick, meerderjarige zoon van wijlen Jan Lonis Donckers, en de minderjarige kinderen van wijlen Jan Lonis Donckers Vermeld op 03-09-1612 R35, fol. 408-409.
Willem Anthonis Koop op 03-09-1612 R35, fol. 408-409.
Peter Aert Peters heeft beloofd 300 Carolus gulden te betalen aan de minderjarige kinderen van Jan Lonis Donckers vanwege een ‘erffcoop vanden erffeniss opt Sontvelt, wylen toe te behoiren plach’ aan deze minderjarige kinderen. 28-02-1613 R36, fol. 72.
Peter Aert Peters, heeft zijn vruchtgebruik afgedragen ten behoeve van zijn zonen Aert en Freijns Afstand op 21-07-1634 R45, fol. 340-341.
Aert Peter Aerts Voor 1657 Jekschot, geldcijns 21.
Jan Marten Donckers Koop, vermeld in 1657 Jekschot, geldcijns 21; VP-1657, nr. 195.
Jacob Gijsselen Koop 1662-1675 Jekschot, geldcijns 21.
Heer Adriaan Gijsselen Vermeld in 1722 VP-1722, fol. 610.
Juffrouw Isabella Gyselen Deling in 1751 0f 1752 VP-1738, fol. 582.
Heer Jacobus Gyselen Vererving in 1787 VP-1785, fol. 265v; R161, fol. 1.
Hendricus van Someren ('s-Hertogenbosch) Koop in 1792, vermeld in 1792-1832 Jekschot, geldcijns 21; maatboek 1792, nr. 2943 (3442-3447); kadaster 1832.
Machiel van Mourik, kantonrechter, wonend in Veghel Verwerving in 1851 Art. 1360.
Geerit van Mourik, tweede luitenant, wonend in Veghel, en verdere erfgenamen Vererving 1851-1865 Art. 1360.
Johannes Hilbrant, koopman in 's-Hertogenbosch Verwerving in 1865 Art. 2517.
Johannes van Nunen, landbouwer Verwerving in 1867 Art. 2635.
Godefridus van Nunen (1/2) (later opgevolgd door zijn weduwe Regina Adriaans), Johannes van Nunen (1/4), Christianus van Nunen (1/8) en Godefrida van Nunen (1/8) Verwerving in 1894 Art. 4119.
Johannes Godefriduszn van Nunen, landbouwer op Zondveld Deling in 1923 Art. 5477.
Johannes Franciscus Johanneszn van Nunen, landbouwer (1/2), en Adrianus Johannes Johanneszn van Nunen, landbouwer (1/2) Deling in 1958 Art. 7912.
 

Bewoners Datum Bronnen
Jan Lonissen Vermeld op 22-12-1597 R32, fol. 154-155.
Leendert Peter Jan Jacobs, Marij sijn vrouw, Lamert en Marij haere kinderen boven de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Leendert Peter Jan Jacobs Vermeld in 1702-1722 VP-1702, fol. 278; VP-1722, fol. 610.
Leendert Peter Jan Jacobs Vermeld 1709-1722 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722).
Lambert Lindert Peter Jacobs Vermeld in 1724 II-E-75.
Matig arm.
Boven de 16: Jenneke, weduwe Zeger Peters, Sijmon (zoon), Tonij Hendrix en Willemijn Ariens (boden)
Vermeld in 1736 II-E-66.
De weduwe van Seger Peters Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 349.
Sijmon Seger Peters Vermeld van 1736-1761 tot 1776 II-E-17 en 18, nr. 349.
De weduwe van Symon Zegers Vermeld in 1781 II-E-17 en 18, nr. 349.
Jan Peter de Poirter Vermeld in 1786-1811 II-E-17 en 18, nr. 349; E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Jan de Poorter, 56 jaar, geboren op 16-8-1754 in Sint-Oedenrode
Vrouw: Lena P. Bekkers, 50 jaar, gebroren op 20-8-1760 in Veghel
Kind: Hendrikus J. de Poorter, 19 jaar, geboren op 24-10-1791 in Sint-Oedenrode
Inwonend: Joseyna J. van Duersen, 15 jaar, geboren op 31-12-1795 in Erp
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel van 1810.
Hendrik L. de Poorter Vermeld in 1823 en 1824 NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Man: Hendrikus de Poorter, 38 jaar, landbouwer, geboren in Sint-Oedenrode
Vrouw: Johanna Egelmeers, 25 jaar, geboren in Veghel
Kind: Maria de Poorter, 6 jaar, geboren in Veghel
Dienstknecht: Adriaan van Laarschot, 55 jaar, geboren in Erp
Dienstmaagd: Johanna Tiebosch, 20 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel van 1830.
Hendrik de Poorter en inwonend Aalbert Egelmeers Vermeld in 1833-184- NA1224.
Man: Hendrikus de Poorter, 46 jaar, bouwman, geboren in Sint-Oedenrode, overleden op 20-2-1844
Vrouw: Johanna Egelmeers, 36 jaar, geboren in Veghel
Kind: Petrus de Poorter, 7 jaar, geboren in Veghel
Kind: Anna Maria de Poorter, 16 jaar, geboren in Veghel
Inwonend: Aalbert Egelmeers, 70 jaar, geboren in Beek en Donk
Dienstbode: Gerard van Heretum, 16 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Bijschrift kind: Johannes de Poorter, geboren in Veghel op 4-5-1843
Vermeld in 1840 NA1590, Bevolkingsregister Veghel van 1840.
Hendrik de Poorter en inwonedn Aalbert Egelmeers Vermeld 1942-1849 NA1225..
De weduwe van Hendrik de Poorter Verneld 1842-1849 NA1225.
De weduwe van Hendrik de Poorter Vermeld in 1846-1848 Inv. nr. 1702.
Weduwe: Johanna Egelmeers, weduwe van H. de Poorter, geboren in 1803 te Veghel
Zoon: Petrus de Poorter, geboren in 1833 te Veghel
Zoon: Jan de Poorter, geboren in 1843 te Veghel
Knecht: Johannes de Poorter, geboren in 1802 te Veghel
Vermeld in 1849-1862 NA1590, Bevolkingsregister Veghel van 1849-1862.
Theodorus van Rixtel Vermeld in 1849-1865 Inv. nr. 1703 t/m 1705.
Hoofd: Theodorus van Rixtel, geboren op 12-11-1818 te Veghel, akkerbouwer
Vrouw: Margaretha van der Steen, geboren in 1816 te Veghel
Zoon: Hendricus van Rixtel, geboren op 12-7-1848 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Lambertus van Rixtel, geboren op 26-12-1849 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Leonardus van Rixtel, geboren in juli 1851 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Anna Maria van Rixtel, geboren in februari 1854 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Arnoldus van Rixtel, geboren in februari 1857 te Veghel
Dochter: Hendrica van Rixtel, geboren op 8-12-1859 te Veghel, doorgestreept
Dienstknecht en halfbroer: Franciscus van de Wijdeven, geboren op 1-7-1826 te Veghel
Dienstmeid en schoonzus: Elisabeth van der Steen, geboren in 1821 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1765
Hoofd: Theodorus van Rixtel, geboren op 12-11-1818 te Veghel
Vrouw: Margaretha van der Steen, geboren in 1816 te Veghel
Zoon: Hendricus van Rixtel, geboren op 2-7-1848 te Veghel
Zoon: Lambertus van Rixtel, geboren op 26-12-1849 te Veghel, doorgestreept, op 18-11-1869 naar Schijndel vertrokken
Zoon: Leonardus van Rixtel, geboren op 7-7-1851 te Veghel, doorgestreept, naar register L-Z, fol. 368
Dochter: Anna Maria van Rixtel, geboren in februari 1854 te Veghel
Zoon: Arnoldus van Rixtel, geboren in februari 1857 te Veghel
Halfbroer: Franciscus van de Wijdeven, geboren op 1-7-1826 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling van 1-12-1869
Schoondochter: Elisabeth van der Steen, geboren in 1821 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 17-5-1862
Bijschrift, zoon: Leonardus van Rixtel, geboren op 7-7-1851 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld in 1862-1865, in 1865 verhuisd naar Eerde Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, blad nr. 932, Zondveld, huis nr. 642, vervangen door Eerde 529
J. van de Linden Vermeld in 1865-1870 Inv. nr. 1704 en 1705.
Hoofd: Johannes van der Linden, geboren op 20-2-1824 te Veghel
Vrouw: Hendrina Sanders, geboren op 24-9-1830 te Veghel
Dochter: Johanna van der Linden, geboren op 10-5-1861 te Veghel
Bijschrift, zoon: Hendricus van der Linden, geboren op 19-12-1862 te Veghel
Bijschrift, zoon: Lambertus van der Linden, geboren op 18-6-1864 te Veghel
Bijschrift, dochter: Maria van der Linden, geboren op 23-11-1865 te Veghel, doorgestreept, overleden op 2-1-1866
Bijschrift, dochter: Maria van der Linden, geboren op 27-6-1867 te Veghel
In 1865 naar dit huis verhuisd, vermeld 1865-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1604, blad nr. 732, adres veranderd in Zondveld, huis nr. 642
Hoofd: Johannes van der Linden, geboren op 20-10-1824 te Veghel
Vrouw: Hendrina Sanders, geboren op 20-4-1830 te Veghel
Dochter: Johanna van der Linden, geboren op 10-5-1861 te Veghel
Zoon: Hendrikus van der Linden, geboren op 19-12-1862 te Veghel
Zoon: Lambertus van der Linden, geboren op 5-6-1864 te Veghel
Dochter: Maria van der Linden, geboren op 27-6-1867 te Veghel
Knecht: Cornelis Hermans, geboren op 15-12-1845 te Boekel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 1777
Hoofd: Johannes van der Linden, geboren op 20-2-1824 te Veghel, doorgestreept, overleden op 29-8-1878
Vrouw: Hendrina van der Sanden, geboren op 24-9-1831 te Veghel, doorgestreept, op 12-8-1867 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Bijgeschreven, Vrouw: Hendrina van der Sanden, geboren op 24-9-1831 te Veghel
Dochter: Johanna van der Linden, geboren op 10-5-1861 te Veghel
Zoon: Hendricus van der Linden, geboren op 19-12-1862 te Veghel
Zoon: Lambertus van der Linden, geboren op 18-6-1864 te Veghel
Dochter: Maria van der Linden, geboren op 27-6-1867 te Veghel, doorgestreept, op 12-8-1876 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Bijschrift, zoon: Bernardus van der Linden, geboren op 12-9-1873 in Veghel, doorgestreept, op 12-8-1876 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Bijschrift, dochter: Maria van der Linden, geboren op 15-6-1874 in Veghel
Op 12-8-1876 naar Sint-Oedenrode verhuisd. In 1877 weer naar Veghel gekomen, naar een huis op de Biezen en in 1884 weer naar Sint-Oedenrode verhuisd Bevolkingsregister 1872-1890, inv. nr. 1619, fol. 1177, Zondveld
Hoofd: Godefridus van Nunen, geboren op 24-11-1843 te Nuenen
Vrouw: Regina Adriaans, geboren op 20-2-1841 te Nuenen
Bijschrift, zoon: Johannes Leonardus van Nunen, geboren op 6-12-1877 te Veghel, doorgestreept, overleden op 6-12-1877
Bijschrift, zoon: Johannes van Nunen, geboren op 5-3-1879 te Veghel
Bijschrift, zoon: Cornelis Gijsbertus van Nunen, geboren op 31-7-1880 te Veghel, doorgestreept, overleden op 31-10-1881
Bijschrift, zoon: Christianus van Nunen, geboren op 26-10-1882 te Veghel
Op 18-6-1872 uit Nuenen gekomen Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1620, fol. 1308, Zondveld
Hoofd: Godefridus van Nunen, geboren op 24-11-1843 te Nuenen
Vrouw: Regina Adriaans, geboren op 20-2-1841 te Nuenen
Zoon: Johannes van Nunen, geboren op 5-3-1879 te Veghel
Dienstknecht: Thomas Maas, geboren op 31-12-1842 te Nuenen
Dienstmeid: Ardina de Bie, geboren op 30-11-1854 te Sint-Oedenrode
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr. 1805
Godefridus van Nunen Vermeld in 1898-1908, opgevolgd door zijn weduwe in 1907 Inv. nr. 1706 en 1707.
Hoofd: Godefridus van Nunen, geboren op 24-11-1843 te Nuenen, doorgestreept, overleden op 17-1-1907
Vrouw: Regina Adriaans, geboren op 20-2-1841 te Nuenen
Zoon: Johannes van Nunen, geboren op 5-3-1879 te Veghel
Zoon: Christianus van Nunen, geboren op 26-10-1882 te Veghel
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr, 1631, fol. 1358
De weduwe van Godefridus van Nunen Bijschrift in 1907 Inv. nr. 1706.
Hoofd: Regina Adriaans, geboren op 20-2-1841 te Nuenen, weduwe van Godefridus van Nunen, doorgestreept, geboekt naar register M-R, fol. 91
Zoon: Johannes van Nunen, geboren op 5-3-1879 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register M-R, fol. 91
Zoon: Christianus van Nunen, geboren op 26-10-1882 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register M-R, fol. 92
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr, 1642, folio 85
Bijschrift op 10-5-1915, hoofd: Johannes van Nunen, geboren op 5-3-1879 te Veghel, geboekt van register M-R, fol. 85
Bijschrift op 10-5-1915, vrouw: Henrica van Doorn, geboren op 21-1-1886 te Veghel, geboekt van register C-F. fol. 124
Bijschrift op 5-6-1917, dochter: Godefrida van Nunen, geboren op 4-6-1917 te Veghel
Bijschrift op 4-10-1918, dochter: Johannes Franciscus van Nunen, geboren op 3-10-1918 te Veghel
Bijschrift op 1-12-1919, zoon: Adrianus Johannes van Nunen, geboren op 29-11-1919 te Veghel
Bijschrift op 27-11-1920, dochter: Regina Ardina van Nunen, geboren op 26-11-1920 te Veghel
Bijschrift op 1-1-1921, moeder: Regina Adriaans, geboren op 20-2-1841 te Nuenen, weduwe van Godefridus van Nunen, geboekt van register M-R, fol. 85
Het echtpaar is bijgeschreven op 10-5-1915. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr, 1642, folio 91
De weduwe van Godefridus van Nunen en Johannes van Nunen Vermeld in 1910-1931 Inv. nr. 1708 en 1710.
J. van Nunen Vermeld in 1932 Inv. nr 1712.
Weduwe Henrica van Nunen - van Doorn Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
A.H.M. van de Tillaart Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart, 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads