Foto's Huizen Kroniek

Krijtenburg 18

Krijtenburg 18 e.jpg (398330 bytes) Foto uit de jaren tachtig
Foto uit 2006


Ouderdom
Het huis wordt genoemd in 1575. De bewoning op dit perceel is vermoedelijk ouder.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Dirck, zoon van wijlen Peter Lambertss heeft verkocht aan de minderjarige kinderen van Art, zoon van wijlen Ariaen Aert Heymensoen een erfcijns van 3 Carolus gulden, te betalen uit ‘enen huyse, schuer, hostat ende hoff metten erffenisse (ende) saeylande daer toenehoirende’, groot ca. 10 lopens, gelegen ‘opt Sontvelt’
     - e.z.: Goert Lonis Goertssoen
     - a.z.: Geerlyck Lonis Lucas
     - e.e.: Goessen Jan Peterss en anderen
     - a.e.: de gemeint
05-10-1575 R29, fol. 385-386.
Dirck, zoon van wijlen Peter Lambertssoen die jonge heeft verkocht aan Engel, dochter van wijlen Marten Symonssoen vanden Vest, een erfcijns van 3 Carolus gulden, te betalen uit ‘enen huijs schuer, hostat ene hoff metten saylande daer aen liggende’, groot ca. 9 lopense, gelegen ‘op Sontvelt’
     - e.z.: Geerlyck Lonis Lucassoen
     - a.z.: Goert Lonis Goertss
     - e.e.: Goossen Jan Peterss
      - a.e.: de gemeint
29-04-1577 R29, fol. 544.
‘Een huys, schuere, hostat, hoff, bogaert, met den lande aen die hostadt gelegen met noch een euselken ende den ackerlande daer in gelegen’, groot samen 3 lopens, gelegen ‘opt Sontvelt’
     - e.z.: de erfgenamen van Geerlick Lonis Goerts
     - a.z.: 'Baten acker'
     - e.e.: Delis Aert Goiarts
     - a.e.: de gemeint.
Met de ‘Baten acker’, het ‘Weijerken’, en de ‘Quade coop’.

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 3 pond paijment aan de kinderen van Jan van Herethem
     - 15 stuivers aan Arien Driess wonend op Jekschot
     - 4 gulden en 15 stuivers aan Henrick Arien Heijmans
     - 30 stuivers aan Willem Jan Peter Tielens
     - 28 stuivers aan Henrick Huijben
     - 3 gulden aan Peter Henrick Huyberts
     - 2 pond paijment aan Dirick Jan Dircx
     - 3 gulden aan Geerlick Jan Blaffaerts
     - 3 gulden en 10 stuivers aan Peterken, weduwe van Peter
       Arien Heymans
     - 6 gulden en 11 stuivers aan Claes Aerts
     - 9 gulden aan Sijmon Peters van Os
     - 2 gulden en 5 stuivers aan de erfgenamen van Geertken van
       Os
     - 6 vaten rogge, Veghelse maat, aan Symon van Bethmeer
     - 1 mauwer rogge aan Wouter Melis
     - 1 mauwer rogge, half haver en half gerst, aan Dries Ariens
     - 1 stuiver aan het cijnsboek van Den Bosch
     - 1 blanck uit het Wijerken aan joncker Halmalen (Jekschot)
21-01-1594 R31, fol. 669-673.
‘Een huys, hostadt, hoff, lande ende alle de toebehoirten’, groot ca. 1 sesterse, gelegen ‘op Zontvelt’
     - e.z.: Lonis Geerlinckx
     - a.z.: Aert Dierck Peters
     - e.e.: de gemeint
     - a.e.: ‘den Quaetcoop’ van Goossen Jan Peters
Ook 'de Quaetcoop' en 'het Weyerken'.
03-08-1600 R32, fol. 325-326.
Een ‘huys, hostadt, hoff ende lande daer by liggende ende toebehorende’, groot 6 lopens, gelegen ‘int Sontvelt’
     - e.z.: het goed van de erfgenamen van Geerlinck Lonis
     - a.z.: het goed van Aert Dierckx
     - e.e.: het goed van de erfgenamen van Goossen Jan Peters
     - a.e.: de straat

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 20 penningen ‘den boeck van Fierlants’ (hertogscijns)
     - 1 Veghels mauwer rogge aan Symon Betmer
     - 1 mauwer gerst aan Andries inde Grootdonck
     - 2 gulden aan de erfgenamen van Peterken Aert Ariens

Philips Jan Peters belooft Willem Willemss van Roij voor dit goed een erfcijns van 7 Carolus gulden te betalen.
02-12-1604 R32, fol. 460-461.
'Huys, schuer, hoff ende aengelegen erffenis, gelegen onder Vechel op Sontvelt' 1646 Hg-88.
'Huijs, schuer, schoppe, hoff, boomgart mette aengelegen landerijen', groot ca. 3 lopens, met een aangelegen 'eusselveldeken', en het ' eusseleckerken', en een beemd, gelegen naast 'den Kerckenbemdt'. Het goed is belast met jaarijks

-     een erfcijns van 2 gulden en 11 stuivers aan de vrouwe van Jekschot

-     een erfpacht van 1 Bossche malder gerst aan Dries inden Grodoncq

-     een erfcijns van 1 stuiver aan de landheer

-     een erfcijns van 14 stuivers

26-05-1655 R51, fol. 239-243.
‘Huys, hoff, boomgaert ende syn lant’ 1657 VP-1657, nr. 196.
'Een seecker huijs, schuer, hoff, pertstall, boomgaert, landerijen, groes', groot ca. 3 lopens, gelegen 'opt Sontvelt'

- e.z.: het goed van Phlips Aelberts

-  a.z.: het goed van Bartholomeus Aert Dircx

- e.e.: de gemeint van Veghel

- a.e.: op Het Eussel

07-08-1659 R52, fol. 222-223.
'Huijs en aangelag' 1753 VP-1753, fol. 246v.
Een bouwmanswoning, getimmerte met hof, teulland, groese, houtwas, voorpoting, op het Zontveld 25-01-1821 NtA 8099, nr. 14.
Kadaster: Zondveld E1152, huis en erf, 5,44 are 1832 Kadaster 1832
In 1885 werd er bijgebouwd en werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: E2404, huis, schuur en erf, 6,43 are 1885 Art. 3098.
In 1911 werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: Zondveld E3006, huis, stal en erf, 7,25 are 1911 Art. 4911.
Op 05-08-1935 kreeg Antonius Thijssen vergunning voor de bouw van een stookplaats met spoelkeuken. 05-08-1935 BV-1214.
Bij meting voor het kadaster werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: E3172, huis, bouwland en weiland, 40,41 are 1939 Art. 4251.
Kadaster: E3172, huis, weiland en bouwland (bijschrift: 'stal, hokken en erf'), 40,41 are 1948 Art. 7047.
Op 04-02-1959 kreeg E. van Kessel, wonende op Zondveld A 139, vergunning om eem kippenhok te bouwen. De golfplaten dakbedekking moest een matzwarte kleur krijgen. Op 14-04-1959 volgde toestemming om het kippenhok uit te breiden. 1959 BV na 1936.
Op 24-09-1963 kreeg W. van Kessel, wonende op Zondveld A 139, vergunning een veldschuur te bouwen.De golfplaten dakbedekking moest een matzwarte kleur krijgen. 24-09-1963 BV na 1936.
Adres: Zondveld 642 (1846-1870), Zondveld 830 (1870-1892), Zondveld 836 (1892-1898), Zondveld 808 (1898-1910), Zondveld G 110 (1910-1921), Zondveld G 125 (1921-1931), Zondveld G 125 (1922-1942), Zondveld A 139 (1943-1967), Krijtenburg 18 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Hilla, dochter van Wilhelmus Rolofs Vermeld in 1484 Hg-88.
De 3 kinderen van Hilla Wilhelmus Roloffs en Arnoldus Heymans Vererving 1524-1542 Hg-88.
Adrianus, zoon van Hilla Wilhelmus Roloffs en Arnoldus Heymans Vererving 1524-1542 Hg-88.
De erfgenamen van Ariaen Aernt Heym Vermeld op 02-11-1560 R27, fol. 206.
Cornelis Claess van Doeren Voor 05-10-1575 R29, fol. 385-386; R31, fol. 669-673.
Dirck Peter Lamberts Vermeld op 05-10-1575 R29, fol. 385-386.
De kinderen van Dirck Peter Lamberts en zijn vrouw Elisabeth, dochter van wijlen Cornelis Claess van Doeren, namelijk: Heijlken (getrouwd met Willem Willemssoen van Roeij, Heijlken was eerder getrouwd met Willems Jan Willems vanden Rijt uit welk huwelijk minderjarige kinderen), Peter (minderjarig) en Aert (minderjarig) Vermeld op 21-01-1594 R31, fol. 669-673.
Peter, minderjarige zoon van wijlen Dirck Peter Lamberts Deling op 21-01-1594 R31, fol. 669-673.
Willem van Roij, als man van Heijlken, dochter van wijlen Dierck Peters en van Lijsken Toebedeeld van Peter Dirck Peters, vermeld op 03-08-1600 R32, fol. 325-326.
Ard Dierck Peters. (Willem Willems van Roij, de verkoper, mocht in 1600 het goed binnen een jaar aflossen (terugkopen) voor 119 carolus gulden. De naam van Ard Dierck Peters is in de betreffende akte doorgestreept.) Koop op 03-08-1600 R32, fol. 325-326.
Philips Jans Peters Koop op 02-12-1604 R32, fol. 460-461.
Aert Dierck Peters (Sontvelt) Vermeld 1629-1639 Hg-88.
De kinderen van wijlen Art Dirck Peter Lamberts en Anneken, dochter van Marten Meussen, met name: Dirck en Bartholomeus Vermeld op 26-05-1655 R51, fol. 239-243; Hg-88.
Dirck Arnt Dircx Deling op 26-05-1655 R51, fol. 239-243.
Willem Aert Dircx, halfbroer van Dirck Arnt Dircx Koop op 07-08-1659 R52, fol. 222-223.
De 4 kinderen van Willem Aert Dircx Vererving 1648-1715 Hg-88.
Jan en Jenneke, kinderen van Willem Aert Dircx en de weduwe van Jan Willems den jongen met 4 kinderen Vererving 1648-1715 Hg-88.
Beelke, weduwe van Jan Willem Aert Dircx den ouden en haar kinderen, de erfgenamen van Jan Willems den jongen, en de kinderen van Jan Tunis Marcelis Vermeld in 1722 Hg-88; VP-1722, fol. 612.
De 5 kinderen van Jan Wilm Aart Dircx Verwerving 10-09-1758 Hg-88; VP-1722, fol. 612.
Jan Wilm Jan Wilms Deling op 10-09-1758 Hg-88; VP-1753, fol. 246v.
Hendriena Colen, weduwe van Wilm Jan Wilms het vruchtgebruik en Willem haar enige zoon het erfrecht Vererving 1769-1777 Hg-88; VP-1769, fol. 268v.
Wilm Jan Wilm Jan Wilms Vererving 1777-1785, vermeld in 1808 II-E-238, nr. O-9; VP-1777, fol. 289.
Hendriena en Petronella, dochters van Willem Jan Willems Vermeld op 25-01-1821 NtA 8099, nr. 14.
Johannes van Den Bosch, wonend op Zondveld Deling op 25-01-1821; vermeld in 1832 NtA 8099, nr. 14; kadaster 1832.
Petrus van Deurzen, landbouwer Verwerving in 1875 Art. 3098.
Lambertus van Deursen, landbouwer, wonend in de gemeente Veghel en vanaf 1914 wonend in Beek en Donk Verwerving in 1910 Art. 4911.
Antonius Thijssen, landbouwer Koop in 1916 Art. 5197 en 4521.
Egidius Martinus van Kessel Deling in 1948, vermeld in 1965 Art. 7047.
 

Bewoners Datum Bronnen
Jan Willems, Beelken de vrouw, Aert, Lambert, Willem ende Marij haere kinderen boven de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Jan Willem Aert Dircx, alias Jan Willems den ouden Vermeld 1709-1720 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720).
de weduwe van Jan Willems Vermeld in 1722-1724 II-E-86 (1722), II-B-48 (1724).
Arm.
Boven de 16: Willem Jan Willems (man), Lena (vrouw), Mari (zus), Lambert (broer).
Onder de 16: Jan (zoon). Boven de 16: Jan Jan Willems (man), Anne (vrouw), Jan (zoon)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Willem Jan Willems Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 350.
De kinderen van Willem Jan Willems Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 350.
Jan Jan Willems Vermeld in 1761 II-E-17 en 18, nr. 350.
Jan Wilm Jan Wilms Vermeld in 1766 II-E-17 en 18, nr. 350.
Jan van de Cromvoirt Vermeld in 1771-1776 II-E-17 en 18, nr. 350.
Hendrik van Zeelandt Vermeld in 1781 II-E-17 en 18, nr. 350.
Wilm Jan Willems Vermeld in 1791-1811 II-E-17 en 18, nr. 350; BHICE248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Willem J. Willems, 52 jaar, geboren op 16-8-1758 in Veghel
Vrouw: Annemie J. van de Ven, 52 jaar, geboren op 4-3-1758 in Veghel
Kind: Hendriena Jan Willems, 19 jaar, geboren op 15-10-1792
Inwonend: Maria P. van Kuys, 6 jaar, geboren op 14-9-1804 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel van 1810.
De weduwe van Jan Donkers Vermeld in 1822 NA1221 (1822)
Man: Johannes van den Bosch, 50 jaar, bouwman, geboren in Sint-Oedenrode
Vrouw: Hendriena Willems, 38 jaar, geboren in Veghel
Kind: Willem van den Bosch, 10 jaar, arbeider, geboren in Veghel
Kind: Antonius van den Bosch, 7 jaar, geboren in Veghel
Kind: Wilhelmina van den Bosch, 4 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna van den Bosch, 2 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel van 1830.
Man: Johannes van den Bos, 60 jaar, bouwman, geboren in Sint-Oedenrode
Vrouw: Hendriena Willems, 48 jaar, geboren in Veghel
Kind: Willem van den Bosch, 20 jaar, arbeider, geboren in Veghel
Kind: Wilhelmins van den Bos, 14 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna van den Bos, 10 jaar, geboren in Veghel
Kind: Carolina van den Bos, 6 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel van 1840.
Johannes van den Bosch Vermeld in 1842-1849 NA1225.
Johannes van den Bosch Vermeld in 1846-1861 Inv. nr. 1702 en 1703.
Vader: Johannes van den Bosch, geboren in 1779 te Sint-Oedenrode
Moeder: Hendrina Willems, geboren in 1794 te Veghel
Zoon: Johannes van den Bosch, geboren in 1824 te Veghel, doorgestreept, in 1857 naar fol. 385
Dochter: Catharina van den Bosch, geboren in 1834 te Veghel
Bijschrift: dochter: Antonia van den Bosch, geboren in 1822 te Veghel, in 1851 van fol. 105, doorgestreept, in 1852 vertrokken naar fol. 705
Bijschrift, dochter: Wilhelmina van den Bosch, geboren in 1825 te Veghel, in 1852 van fol. 509, doorgestreept, in 1853 vertrokken naar fol. 482
Bijschrift, zoon: Willem van den Bosch, geboren in 1820 te Veghel, in 1854 van fol. 688
Bijschrift, dochter: Wilhelmina van den Bosch, geboren in 1825 te Veghel, in 1854 van fol. 482
Vermeld in 1849-1862 NA1591, Bevolkingsregister Veghel van 1849-1862.
De weduwe van Johannes van den Bosch Vermeld in 1849-1870 Inv. nr. 1703 t/m 1705.
Hoofd: Hendrina Jansen, weduwe van Johannes van den Bosch, geboren in november 1791 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Wilhelmus van den Bosch, geboren op 16-5-1819 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Wilhelmina van den Bosch, geboren in februari 1825 te Veghel, akkerbouwer
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1758
Hoofd: Hendrina Willems, weduwe van Johannes van den Bosch, geboren in november 1791 te Veghel
Zoon: Wilhelmus van den Bosch, geboren op 16-5-1819 te Veghel
Dochter: Wilhelmina van den Bosch, geboren in februari 1825 te Veghel
Bijschrift, nicht: Petronella van der Loo, geboren op 25-4-1865 te Sint-Oedenrode, gekomen op 20-5-1868 uit Sint-Oedenrode
Bijschrift, zoon: Johannes van den Bosch, geboren op 4-5-1816 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1602, blad nr. 105, Zondveld, huis nr. 641
Hoofd: Hendrina Jansen, weduwe van Johannes van den Bosch, geboren op 5-11-1791 te Veghel
Zoon: Johannes van den Bosch, geboren op 4-5-1816 te Veghel
Zoon: Wilhelmus van den Bosch, geboren op 16-5-1819 te Veghel
Dochter: Willemijna van den Bosch, geboren op 5-6-1825 te Veghel
Nicht: Petronella van der Loo, geboren op 4-4-1869 te Sint-Oedenrode
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 1777
Hoofd: Hendrina WiIllems, weduwe van Johannes van den Bosch, geboren in november te Veghel, doorgestreept, overleden op 17-7-1873
Zoon: Johannes van den Bosch, geboren op 4-5-1816 te Veghel
Zoon: Wilhelmus van den Bosch, geboren op 16-5-1819 te Veghel, doorgestreept, gehuwd in februari 187(..), geboekt naar fol. 176
Dochter: Wilhelmina van den Bosch, geboren in februari 1825 te Veghel, doorgestreept, gehuwd in juni 187(..), geboekt naar register M-R, fol. 1699
Nicht: Petronella van der Loo, geboren op 25-4-1865 te Sint-Oedenrode
Vermeld in 1870-1876 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1616, fol. 175, Zondveld
Hoofd: Petrus van Deursen, geboren op 9-5-1842 te Lieshout
Vrouw: Anna Maria van Kessel, geboren op 7-2-1842 te Veghel
Zoon: Wilhelmus van Deursen, geboren op 25-2-1873 te Veghel
Zoon: Lambertus van Deursen, geboren op 20-9-1874 te Veghel, doorgestreept, overleden op 25-4-1875
Zoon: Lambertus van Deursen, geboren op 12-12-1875 te Veghel
Dochter: Petronella van Deursen, geboren op 4-6-1878 te Veghel, doorgestreept, overleden op 31-5-1886
Zoon: Martinus van Deursen, geboren op 18-11-1879 te Veghel, doorgestreept, overleden op 26-11-1879
Dochter: Hendrica van Deursen, geboren op 18-8-1881 te Veghel
Zoon: Wilhelmus Johannes van Deursen, geboren op 29-11-1883 te Veghel, doorgestreept, overleden op 13-5-1884
Zoon: Wilhelmus Johannes van Deursen, geboren op 18-08-1885 te Veghel, doorgestreept, overleden op 13-1-1886a
Tussen 1870 en 1892 hier naar toe verhuisd Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1617, fol. 379
Hoofd: Petrus van Deursen, geboren op 9-5-1842 te Lieshout
Vrouw: Anna Maria van Kessel, geboren op 7-2-1842 te Veghel
Zoon: Wilhelmus van Deursen, geboren op 28-2-1873 te Veghel
Zoon: Lambertus van Deursen, geboren op 12-12-1875 te Veghel
Dochter: Petronella van Deursen, geboren op 4-6-1878 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr. 1805
P. van Deursen Vermeld in 1898-1908 Inv. nr. 1707.
Hoofd: Petrus van Deursen, geboren op 9-5-1842 te Lieshout, doorgestreept, overleden op 30-1-1905
Vrouw: Anna Maria van Kessel, geboren op 7-2-1842 te Veghel, doorgestreept, overleden op 21-12-1908
Zoon: Wilhelmus van Deursen, geboren op 25-2-1873 te Veghel
Zoon: Lambertus van Deursen, geboren op 12-12-1875 te Veghel
Dochter: Hendrica van Deursen, geboren op 10-9-1881 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register V, fol. 2122
Vermeld in 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1628, fol. 454
De weduwe van P. van Deursen Bijschrift in 1898-1908, opgevolgd in 1907-1910 Inv. nr. 1706 en 1707.
De kinderen van P. van Deursen Bijschrift in 1907-1910, opgevolgd in 1910-1921 Inv. nr. 17076en 1708.

Zoon: Wilhelmus van Deursen, geboren op 25-2-1873 te Veghel, landbouwer, doorgestreept, op 27-6-1812 naar Mierlo vertrokken

Zoon: Lambertus van Deursen, geboren op 12-12-1875 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register C-F, fol. 134

Tussen 1910 en 1921 verhuisd van Krijtenburg 18 naar de Sluisstraat

Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1639, folio 82

Hoofd: Johannes van Doorn, geboren op 22-11-1835 te Veghel, doorgestreept, overleden op 4-4-1900Vrouw: Hendrica van Zutphen, geboren op 29-3-1834, doorgestreept, op 28-4-1904 naar Erp vertrokken
Zoon: Gerardus van Doorn, geboren op 26-10-1868, doorgestreept, overleden op 20-11-1893
Hoofd: Wilhelmus van Doorn, geboren op 21-1-1870
Dochter: Johanna van Doon, geboren op 4-1-1871, doorgestreept, op 11-6-1897 naar Erp vertrokken
Bijschrift op 27-6-1902, schoondochter, later vrouw: Adriana van Doorn, geboren op 16-4-1882 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 67
Bijschrift op 27-5-1902, zoon: Johannes van Doorn, geboren op 27-5-1902 te Veghel
Bijschrift op 16-7-1903, zoon: Jan van Doorn, geboren op 15-7-1903 te Veghel
Bijschrift op 2-9-1904, zoon: Gerardus Henricus van Doorn, geboren op 5-9-1904 te Veghel
Bijschrift op 4-10-1905, dochter: Adriana van Doorn, geboren op 8-10-1905 te Veghel
Bijschrift op 9-8-1907, dochter: Ardina van Doorn, geboren op 9-8-1907 te Veghel
Bijschrift op 12-7-1909, zoon: Hendricus Gerardus van Doorn, geboren op 11-7-1909 te Veghel
Bijschrift op 18-7-1910, zoon: Lambertus Wilhelmus van Doorn, geboren op 17-7-1910 te Veghel
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1628, fol. 504
W. van Doorn Vermeld in 1910-1921 Inv. nr. 1708.
Hoofd: Wilhelmus van Doorn, geboren op 21-1-1870
Vrouw: Adriana van Doorn, geboren op 16-4-1882 te Veghel
Zoon: Johannes van Doorn, geboren op 27-5-1902 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 74
Zoon: Jan van Doorn, geboren op 15-7-1903 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 69
Zoon: Gerardus Henricus van Doorn, geboren op 5-9-1904 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 75
Dochter: Adriana van Doorn, geboren op 8-10-1905 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register C-F, fol. 124
Dochter: Ardina van Doorn, geboren op 9-8-1907 te Veghel
Zoon: Hendricus Gerardus van Doorn, geboren op 11-7-1909 te Veghel
Zoon: Lambertus Wilhelmus van Doorn, geboren op 17-7-1910 te Veghel
Bijschrift op 21-11-1910, niet verwant: Lambertus van Deuren, geboren op 12-12-1875, geboekt van register C-F, fol. 82, doorgestreept, op 15-5-1911 naar Beek en Donk vertrokken
Bijschrift op 3-3-1911, dochter: Adriana van Doorn, geboren op 8-10-1905, geboekt van register C-F, fol. 124
Bijschrift op 19-8-1911, dochter: Johanna Maria van Doorn, geboren op 18-8-1911, doorgestreept, overleden op 19-1-1912
Bijschrift op 16-9-1912, dochter: Adriana van Doorn, geboren op 15-9-1912
Bijschrift op 22-6-1914, zoon: Christianus Lambertus van Doorn, geboren op 21-6-1914
Bijschrift op 11-8-1915, dochter: Lambertha Adriana van Doorn, geboren op 17-8-1915, doorgestreept, overleden op 6-2-1916
Bijschrift op 17-4-1917, dochter: Lambertha van Doorn, geboren op 16-4-1907, doorgestreept, overleden op 16-5-1917
Bijschrift op 18-7-1918, dochter: Lamberta Maria van Doorn, geboren op 17-7-1918
Bijschrift op 16-10-1919, zoon: Franciscus Johannes van Doorn, geboren op 30-9-1919, doorgestreept, overleden op 12-10-1919
Bijschrift op 19-8-1920, zoon: Jan van Doorn, geboren op 15-7-1903, geboekt van dienstbodenregister, fol. 69
Bijschrift op 30-9-1920, zoon: Johannes van Doorn, geboren op 27-5-1902, geboekt van dienstbodenregister, fol. 74
Bijschrift op 26-9-1921, dochter: Maria Wilhelmina van Doorn, geboren op 25-9-1921
Tussen 1910 en 1921 verhuisd van Krijtenburg 18 naar de Sluisstraat Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1639, folio 138
Bijschrift op 26-11-1915, hoofd: Johannes Maria van den Oever, geboren op 2-2-1881 te Veghel
Bijschrift op 26-11-1915, vrouw: Lamberta Brugmans, geboren op 11-1-1881 te Veghel
Bijschrift op 26-11-1915, dochter: Petronella van den Oever, geboren op 1-4-1910 te Son
Bijschrift op 26-11-1915, zoon: Petrus Antonius van den Oever, geboren op 19-9-1911 te Son
Bijschrift op 26-11-1915, zoon: Antonius Petrus van den Oever, geboren op 20-8-1912 te Son
Bijschrift op 26-11-1915, dochter: Anna Antonia van den Oever, geboren op 7-12-1914 te Son
Bijschrift op 18-12-1915, dochter: Antonia van den Oever, geboren op 17-12-1915 te Veghel
Bijschrift op 10-5-1917, dochter: Lamebrdina van den Oever, geboren op 9-5-1917 te Veghel
Bijschrift op 16-5-1918, zoon: Johannes Maria van den Oever, geboren op 14-5-1918 te Veghel
Bijschrift op 9-6-1921, dochter: Hendrika van den Oever, geboren op 8-6-1921 te Veghel
Het gezin is op 8-11-1915 van Son naar Krijtenburg 18 verhuisd. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1642, folio 159
Johannes M. van den Oever Bijschrift in 1910-1921, vermeld in 1921-1931 Inv. nr. 1708 en 1710.
M. Thijssen Vermeld in 1932 Inv. nr. 1712.
Cornelius Bekkers Jaren veertig Mededeling van Johan van Nuenen d.d. 07-01-2009
Egidius M. van Kessel Vemeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
W. Tackenberg Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart, 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads