Foto's Huizen Kroniek

Krijtenburg 11 en 11A

Foto uit 2006
Foto uit 2006


Ouderdom
Het huis wordt al genoemd in 1546 en de bewoning op dit perceel zal wel enkele eeuwen ouder zijn. Tegenwoordig staat er een nieuw woonhuis voor de oude boerderij. Dat huis heet "De Zondveldse Hoeve".
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Een hoeve’ met toebehoren zoals ‘huysingen, ackerlant, houtwassche, heyvelt, weyvelt ende groese’, gelegen in Veghel op Sontvelt. Het goed is belast met jaarlijks:
     - een cijns van 25 stuivers en 5 ‘smaelder hoenderen’ aan ‘den
        heere van Jecscot’
     - 2 Bossche ponden payment aan ‘Sunte Anthonis Campel tot
       Heeswyck by dat huys’
     - 19 vaten rogge ‘der maten van Sunte Oeden Roede’, aan
       Wouteren Willemss en Jan Willem Goertssoen
     - 3 ‘slechte Peteren van XVIII st(uivers) het stuck tot eenen vetten
       verschen opten beghyn hoff Ten Bosch’
     - 12 Bossche ponden payment ‘inder kecken opten beghynhoff
       Ten Bosch tot eenre missen’
14-10-1546 R25, fol. 174-176.
‘Een halff hoeve van huysingen, hoevinge, hosteden, ackerlant, hoeybempden, heyvelts, weyvelts ende houtwaassche mit allen haren toebehoerten’, gelegen ‘in die heerlicheyt van Jecscot, ter stede geheyten op Sontvelt’. Voor 30-08-1560 R27, fol. 189-195.
'Huijs en hoff met 16 lopens lant' 1599-1642 Hm-119.
‘Huys, schuer, schop, hostadt, hoff ende boomgaert metten erffenisse daer aen gelegen ende toebehoirende’, groot ca, 20 lopens, gelegen ‘op Sontvelt’, gelegen:
     - e.z.: het goed van Peters Flips Lamberts en Jan Simon Jan Meussen
     - a.z.: een steeg, genoemd ‘die Jecxschotse steegde’
     - e.e.: de gemeint van Veghel
     - a.e.: Flips Jan Peters
met nog een beemd in het Dorhout.

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 4 gulden en 4 stuivers in Den Bosch aan de rector van het
       St. Catharijn altaar in de St. Jan
     - 3 Peters in Den Bosch aan het ‘schamelen begijnhoff’
     - 9 Carolus gulden aan een begijn genoemd Lonesken Peters,
       wonend in Den Bosch bij de zusters van Orthen
     - 25 stuivers en 5 ‘smalhoender’ aan joffrouwe Halmaels te
       Sint-Oedenrode (vrouwe van Jekschot)
     - 7 stuivers ‘opt boeck van Den Bosch’
     - 1 oude groot ‘opt boeck van Helmont’
15-01-1610 R35, fol. 90-91.
'Huys, schuer, hoff en aengelegen erffenis, wesende een hoeve lants gelegen op Sontvelt, groot ontrent drie mudsaets' 1646 Hg-43.
Joffrouw Suermonts huys, hoff, boomgaert ende d' aengelegen lant', groot 25 lopens + 44 roeden, 'hoy ende groes, synde hoyvelt, biesvelt, weye ende heye in malcanderen liggende', groot 31 lopens. 1657 VP-1657, nr. 205.
Op verzoek van Ariaen Ariaen Boermans, pachter van de hoeve van de erfgenamen van wijlen de Wel Edel Geboren Heer Henrick van Boussel, gelegen opt Zontvelt gingen de schepenen van Veghel in december 1708 kijken naar de desolate toestand van het huis.

Ze “bevonden dat het woonhuijs van beijde de zijde op de meeste plaetse was onbloot van dack, mitsgaders den achtersten schilt en op de vorst, ende dat de schuer, est ende het backhuijs opt de meeste plaetse oock was ontbloot en leck van dack ende met de latten vergaen, soodanigh indien het niet en wierde gerepareert dat sijne meublen, hoij ende schaere van cooren daer in moest bederven.”

Voor de reparatie zijn nodig:
- 21 vimmen stro nodig, voor 2 gulden per vim
- 24 bossen latten, voor 3 stuivers en 8 penningen per bos
- 21 pond "nagels" (spijkers), voor 3 stuivers per pond
- 32 bossen “gaerden” (twijgen) voor 1 stuiver en 8 penningen per bos
- 4.200 banden voor 1 stuiver en 4 penningen per honderd
- en 16 dagen arbeidsloon om te dekken, voor 10 stuivers per dag.
De totale kosten worden geraamd op 62 gulden, 7 stuivers en 8 penningen.

De dakdekker en de “opperman” (helper) zorgen zelf voor hun eigen eten en drinken, en krijgen in ruil volgens oud gebruik het oude stro. De schepenen schrijven nog dat ze de dakdekker hebben horen zeggen dat hij het niet wilde doen voor 10 stuivers per dag.
20-12-1708 BHIC, Veghel, R94, fol. 261 (20-12-1708)
Kadaster: De Voort E1063, huis, schuur en erf, 9,30 are 1832 Kadaster 1832.
In 1953 werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: E3254, huis, schuren, erf, bouwland en weiland, 6,1843 hectare 1953 Art. 5467.
In 1968 werd een klein deel van dit perceel verkocht aan de gemeente; hierna kadaster: De Voort E3226, huis, erf, schuur, stal en bouwland, 6,1520 hectare 1968 Art. 7430.
Op 09-04-1969 kreeg de weduwe van C. van Berkel, wonende op Krijtenburg 11, vergunning om een varkensstal te bouwen. 05-03-1969 BV na 1936.
Adres: Zondveld 635 (1846-1870), Zondveld 823 (1870-1892), Zondveld 829 (1892-1898), Zondveld 801 (1898-1910), Zondveld G 117 (1910-1921), Zondveld 131 (1921-1931), Zondveld 131 (1932-1942), Zondveld A 146 (1943-1967), Krijtenburg 11 (vanaf 1967). Tegenwoordig staat er een nieuw woonhuis voor de oude boerderij met huisnummer 11. De oude boerderij heeft huisnummer 11A gekregen. 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Daniel Vóór 1406 Hm-119.
Woltherus, zoon van Welhelmus van Ricoutsvoert Vermeld in 1406 Hm-119.
Henricus Besken Verwerving ca. 1410 Hm-119.
De weduwe van Henricus Besken met 4 kinderen Vererving 1447-1465 Hm-119.
Anthonis, zoon van Henricus Besken Verwerving 1447-1465 Hm-119.
Wilhelmus, zoon van Aelbertus Zuermont Verwerving 1447-1465 Hm-119.
Johannes, zoon van Wilhelmus Albertus Zuermont Verwerving 1450-1498 Hm-119; Hg-43.
Bartholomea, weduwe van Johannes Zuermont, met 6 kinderen Vererving 1507-1524 Hm-119; Hg-43; Hg-106.
De kinderen van Jannen Surmonts, zoon van wijlen Willem en joffrouwe Bartholomea van Ryswyck, dochter van wijlen Geerlycx, namelijk: Jan, Aelbert, Jaspar, joffrouwe Elysabeth (getrouwd met Goessen vander Aelsfoert, zoon van wijlen Willem), Willem (overleden, met kinderen Jan, Jacop, Staes, Willem, joffrouwe Elysabeth, en joffrouwe Anna) Vermeld op 14-10-1546 R25, fol. 174-176.
Jannen Surmonts soene wylen Jans Deling op 14-10-1546 R25, fol. 174-176.
De kleinkinderen en erfgenamen van Jan Surmonts, zoon van wijlen Willem Surmonts, en joffouwe Bartholomea wijlen zijn vrouw, namelijk: Jacop en Willem Surmonts, zonen van wijlen Willem Surmonts, zoon van wijlen Jan, en Joffrouwe Elysabeth en joffrouwe Anne Surmonts, hun wee zussen, en Jaspar Surmonts, zoon van wijlen Jan Surmonts Willemss, en Eustaes, zoon van wijlen Willem Surmonts. Vermeld op 30-08-1560 R27, fol. 189-195.
Eustaes Surmonts (1/2) Deling op 30-08-1560 R27, fol. 189-195.
Jonker Vincentius, zoon van wijlen jonker Jans Vaeck en van zijn vrouw joffrou Isabella Surmonts, mede optredend voor zijn broer Jan Vaeck en joffvrouwe Johanna Vaeck zijn zuster (1/12 deel) Vermeld op 15-01-1610 R35, fol. 90-91.
Willem Jan Peters Thielens (1/12 deel) Koop op 15-01-1610 R35, fol. 90-91.
Joffvrouwe Johanna Vaeck met haar man joncker Willen Wassenborch, zoon van joncker Adolphs van Hongen genaamd Wassenborch (1/12 deel, eerder van Willem Jan Peters)) Vernaardering voor 23-09-1610 R35, fol. 186-190.
Willem Jan Peters (1/12 deel) Overdracht op 23-09-1610 R35, fol. 186-190.
joffvrouwe Margareta, dochter van wijlen Eustachius Surmonts (1/12 deel) Overdracht op de dag voor St. Thomas in 1610 R35, fol. 224.
De 3 kinderen van Albert Suermont (1/2 A) en de weduwe van Staes Suermont met 2 kinderen (1/2 B) Vermeld 1599-1639 Hm-119.
Joncker Rijnder Suermont (1/2 A) Verwerving 1599-1639 Hm-119.
Jouffrouwe Oda, weduwe van joncker Reijnder Suermonts (1/2 A) en Marij en Margriet, kinderen van Eustatius Willem Suermont (1/2 B) Vermeld in 1639 Hm-119; Hg-43; Hg-106.
Anna en Maria Albertina, kinderen van joncker Reijnder Suermonts (1/2 A) Vererving 1639-1657 Hg-43; Hg-106.
De 4 kinderen van joncker Willem Zuermonts (1/2 B) Verwerving 1646-1657 Hg-43; Hg-106.
Jouffrouw Margareta, dochter van joncker Willem Zuermonts (hele goed) Verwerving 1639-1657; vermeld in 1657 Hg-43; Hg-106; VP-1657, nr. 205.
Jouffrouw Maria Mechtelt de Hornes Vermeld in 1702 Hm-119, Hg-43, Hg-106, VP-1702, fol. 282.
Joncker Henrick Buijssel, drossardt tot Diest Koop 1702-1715 Hm-119.
De 4 kinderen van joncker Henricus van Baussele (met de namen: Johannes Hendricus Hiacintus, Carolus Florentius, Anna Maria Meghteldis en Barbera Catrina) Vermeld 1715-1722 Hm-119; Hg-43; Hg-106; VP-1722, fol. 621.
Heer Arnold Francois de Heusch, heer van Sangerije, getrouwd met Anna Maria Mechteldis van Baussele Verwerving 1722-1738 Hm-119; Hg-43; Hg-106; VP-1722, fol. 621.
Anna Maria Mechtildis van Baussele, douarière van wijlen heer Arnold Francois de Heusch het vruchtgebruik en haar 4 kinderen het erfrecht Vererving 1738-1753 Hm-119; Hg-43; Hg-106; VP-1738, fol. 592.
De erfgenamen van Anna Maria Mechtildis van Baussele, douarière van wijlen heer Arnold Francois de Heusch Vererving 1777-1783 VP-1777, fol. 294.
Barbera Isabella, baronesse van Sangerije Deling op 24-04-1783, vermeld in 1808 VP-1777, fol. 294; II-E-238, nr. O-1.
De erven van Barbera Isabella de Heusch douarière vererving 1810-1820 Maatboek 1810, nr. 2998 (3522-3532).
Josephus Franciscus de Kuyper Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
De weduwe en erfgenamen van jonkheer de Kuyper Vererving in 1832-1853 Art. 393.
Franciscus Johannes Josephus van Ryckevorsel van Kessel, ontvanger van srijksbelastingen Verwerving in 1853 Art. 1815.
Heer Lonis Hubert Maria van Ryckevorsel van Kessel, rector in St. Anthonis, later pastoor in Moergestel Deling in 1896 Art. 4209.
Petrus Antonius van Berkel Verwerving in 1920 Art. 5467.
Petrus Antonius van Berkel voor 5/8 deel, en zijn 3 kinderen ieder voor 1/8 deel: Cornelius (landbouwer), Hendrika Josephina, en Petronella Cornelia van Berkel Vererving in 1929 Art. 5467.
Cornelis van Berkel, landbouwer te Zijtaart Deling in 1953 Art. 7430.
Geerdina van de Rijt, weduwe van Cornelis van Berkel Vererving in 1968 Art. 7430.
 

Bewoners Datum Bronnen
Elias Peters Vermeld in 1657 VP-1657, fol. 205.
Hendrick Hendrick Martens Vermeld in 1702-1707 VP-1702, fol. 282; VP-1707, fol. 208.
Ariaen Ariaen Boermans, Marij sijn vrouw, Gerrit de knecht, en Anneken de meijt, boven, Peter den scheper, Marij, Anna, Marij ende Lambert haere kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Adriaen Adriaen Boermans Vermeld in 1709-1724 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Adriaen Adriaen Boermans Vermeld in 1712-1722 II-E-107; VP-1722, fol. 208.
Niet arm.
Boven de 16: Adriaan Boermans (man), Mi (vrouw), Lambert, Hendrik, Jan, Maria, Annemij en Catalijn (kinderen).
Onder de 16: Ariaan en Helena (kinderen)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Adriaen Boermans Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 354.
Peter Wouters van der Heiden Vermeld in 1736-1781 II-E-17 en 18, nr. 354.
Wouter van der Heyden Vermeld in 1786-1791 II-E-17 en 18, nr. 354.
Jan van der Heyden Vermeld in 1798 II-E-17 en 18, nr. 354.
Jan Jansen van der Heijden Vermeld in 1806-1811 E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Jan J. van der Heijden, 50 jaar, geboren op 9-1-1760 in Sint-Oedenrode
Vrouw: Jennemie W. van der Donk, 38 jaar, geboren op 2-5-1772 in Veghel
Kind: Johanna J. van der Heijden, 14 jaar, geboren op 19-7-1796 in Veghel
Kind: Martinus J. van der Heijden, 7 jaar, geboren op 21-10-1803 in Veghel
Kind: Hanneke J. van der Heijden, 4 jaar, geboren op 15-3-1806 in Veghel
Kind: Annemie J. van der Heijden, 1 jaar, geboren op 3-12-1809 in Veghel
Inwonend: Johannes H. Vogels, 18 jaar, geboren op 29-1-1794 in Veghel
Inwonend: Dirk van den Berselaer, 18 jaar, geboren op 1-5-1792 in Erp
Inwonend: Anna L. Tiebosch, 22 jaar, geboren op 25-2-1788 in Veghel
Inwonend: Hendriena D. van Gerwen, 19 jaar, geboren op 15-11-1791 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel van 1810.
Lambert van den Braak Vemeld in 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Man: Lambert van den Braak, 47 jaar, landbouwer, geboren in Sint-Oedenrode
Vrouw: Theodora van Gestel, 40 jaar, geboren in Woensel
Kind: Gerardus van den Braak, 13 jaar, bouwman, geboren in Zon
Kind: Godefridus van den Braak, 9 jaar, bouwman, geboren in Zon
Kind: Petrus van den Braak, 6 jaar, geboren in Veghel
Kind: Ardina van den Braak, 12 jaar, geboren in Zon
Kind: Hendriena van den Braak, 5 jaar, geboren in Veghel
Kind: Elizabeth van den Braak, 5 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna van den Braak, 3 jaar, geboren in Veghel
Kind: Theodora van den Braak, 1 jaar, geboren in Veghel
Dienstknecht: Theodorus van den Biggelaar, 25 jaar, geboren in Erp
Dienstmaagd: Helena van Gessel, 25 jaar, geboren in Woensel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel van 1830.
Lambert van den Braak Vermeld in 1833-1840 NA1224.
Man: Lambert van den Braak, 57 jaar, bouwman, geboren in Sint-Oedenrode
Vrouw: Theodora van Gestel, 50 jaar, geboren in Woensel
Kind: Gerardus van den Braak, 23 jaar, bouwman, geboren in Zon
Kind: Godefridus van den Braak, 19 jaar, bouwman, geboren in Zon
Kind: Petrus van den Braak, 16 jaar, geboren in Veghel
Kind: Leonardus van den Braak, 5 jaar, geboren in Veghel
Kind: Ardina van den Braak, 22 jaar, geboren in Zon
Kind: Johanna van den Braak, 13 jaar, geboren in Veghel
Kind: Theodora van den Braak, 11 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel van 1840-1848.
Lambert van den Braak Vermeld in 1842-1849 NA1225.
Lambertus van den Braak Vermeld in 1846-1848 Inv. nr. 1702.
Vader: Lambert van den Braak, geboren in 1783 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, overleden op 30-10-1855
Moeder: Theodora van Gestel, geboren in 1788 te Woensel
Zoon: Godefridus van den Braak, geboren in 1820 te Son, doorgestreept, op 3-6-1853, vertrokken naar fol. 645
Zoon: Petrus van den Braak, geboren in 1822 te Veghel. doorgestreept, gehuwd op 4-1-1851, in 1851 vertrokken naar fol. 973
Zoon: Leonardus van den Braak, geboren in 1830 te Veghel
Dochter: Goordina van den Braak, geboren in 1817 te Son, doorgestreept, op 10-4-1855 vertrokken naar Beek en Donk
Dochter: Elisabeth, geboren in 1824 te Veghel, doorgestreept, in 1850 vertrokken naar fol. 482
Dochter: Theodora van den Braak, geboren in 1838 te Veghel, doorgestreept, op 20 april (geen jaar vermeld) vertrokken naar Boekel
Bijschrift, knecht: Johannes van Ham, geboren in 1827 te Best, op 20-10-1850 gekomen uit Liempde, op 16-2-1852 vertrokken naar Sint-Oedenrode
Bijschrift, dochter: Hendrina van den Braak, geboren in 1825 te Veghel, in 1852 gekomen van fol. 446, in 1853 vertrokken naar fol. 310
Bijschrift, dochter: Elisabeth van den Braak, geboren in 1824 te Veghel, in 1853 gekomen van fol. 482
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister Veghel van 1849-1862
De weduwe van Lambertus van den Braak Vermeld in 1849-1870 Inv. nr. 1703 t/m 1705.
Hoofd: Theodora van Gestel, weduwe van Lambertus van den Braak, geboren op 5-2-1788 te Woensel, akkerbouwer
Dochter: Hendrina van den Braak, geboren op 17-9-1821 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Elisabeth van den Braak, geboren op 15-9-1824 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Leonardus van den Braak, geboren op 18-7-1834 te Veghel, akkerbouwer
Achterneef: Lambertus van den Braak, geboren op 20-5-1854 te Veghel
Dienstknecht: Martinis van Berkel, geboren op 28-10-1836 te Veghel
Dienstknecht: Martinus van den Heuvel, geboren in 1835 te Veghel
Achterneef: Antonius Mikkers, geboren op 16-8-1854 te Oirschot
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv nr. 1756
Hoofd: Theodora van Gestel, weduwe van Lambertus van den Braak, geboren op 5-2-1788 te Woensel, doorgestreept, overleden op 17-1-1864
Dochter: Hendrina van den Braak, geboren op 17-9-1825 te Veghel, doorgestreept, gehuwd 4-6-1862
Dochter: Elisabeth van den Braak, geboren op 15-8-1824 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 31-1-1863
Zoon: Leonardus van den Braak, geboren op 18-7-1834 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 15-1-1863
Neef: Lambertus van den Braak, geboren op 20-5-1854 te Veghel, doorgestreept, vertrokken op 25-2-1868 naar Vierlingsbeek
Vermeld in 1862-1870, tussen 1862 en 1870 verhuisd naar Eerde Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1602, blad nr.132, Zondveld, huis nr. 635, doorgestreept en vervangen door: Eerde nr. 582
Hoofd: Willem van der Linden, geboren op 9-4-1821 te Veghel
Vrouw: Anna Maria van Boxtel, geboren op 10-2-1826 te Veghel
Zoon: Lambertus van der Linden, geboren op 6-8-1855 te Veghel
Zoon: Gerardus van der Linden, geboren op 5-7-1856 te Veghel
Dochter: Johanna van der Linden, geboren op 6-6-1859 te Veghel
Dochter: Maria van der Linden, geboren op 6-2-1861 te Veghel
Dienstknecht, zwager: Johannes van Boxtel, geboren op 10-6-1836 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 1777
Vrouw: Anna Maria van Boxtel, weduwe van Willem van der Linden, geboren op 10-2-1825 te Veghel
Zoon: Lambertus van der Linden, geboren op 6-8-1855 te Veghel
Zoon: Gerardus van der Linden, geboren op 5-7-1856 te Veghel
Dochter: Johanna van der Linden, geboren op 6-6-1859 te Veghel
Dochter: Maria van der Linden, geboren op 6-2-1861 te Veghel
Broer: Wilhelmus van Boxtel, geboren op 20-4-1842 te Uden
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling van 31-12-1879, inv. nr. 1805
Hoofd: Johanna Maria van Boxtel, weduwe van Wilhelmus van der Linden, geboren op 10-2-1825 te Veghel, doorgestreept, overleden op 30-9-1894
Zoon: Lambertus van der Linden, geboren op 6-8-1855 te Veghel
Zoon: Gerardus van der Linden, geboren op 5-7-1856 te Veghel
In 1892-1908 van Krijtenburg 11 naar Biezendijk 31 verhuisd Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1630, fol. 1218; inv. nr. 1707
Hoofd: Cornelis Habraken, geboren op 23-1-1848 te Dinther
Vrouw: Petronella van den Tillaar, geboren op 4-7-1851 te Veghel
Dochter: Maria Habraken, geboren op 7-8-1882 te Veghel
Zoon: Johannes Habraken, geboren op 8-4-1884 te Veghel
Dochter: Johanna Maria Habraken, geboren op 15-2-1886 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister fol. 101
Dochter: Johanna Habraken, geboren op 27-5-188 te Veghel
Bijschrift op 1-4-1893, dochter: Antonia Habraken, geboren op 12-4-1893 te Veghel, doorgestreept, overleden op 11-6-1896
Bijschrift op 4-4-1900, dochter: Johanna Maria Habraken, geboren op 15-2-1886 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 101
Bijschrift op 2-3-1909, neef: Marinus Habraken, geboren op 22-5-1876 te Schijndel, op 29-2-1904 uit Schijndel gekomen, doorgestreept, op 11-6-1904 naar Schijndel vertrokken
Het gezin is tussen 1896 en 1908 van de Kempkens naar dit huis verhuisd Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1628, fol. 716; inv. nr. 1707
Cornelis Habraken Vermeld van 1898-1908 tot 1910-1921 Inv. nr. 1706 t/m 1708.
Hoofd: Cornelis Habraken, geboren op 23-1-1848 te Dinther, doorgestreept, overleden op 17-2-1915
Vrouw: Petronella van den Tillaar, geboren op 4-7-1851 te Veghel
Dochter: Maria Habraken, geboren op 7-8-1882 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register A-B, fol. 256
Zoon: Johannes Habraken, geboren op 8-4-1884 te Veghel, doorgestreept, op 13-6-1918 naar Erp vertrokken
Dochter: Johanna Maria Habraken, geboren op 15-2-1886 te Veghel
Dochter: Johanna Habraken, geboren op 27-5-188 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register A-B, fol. 274
Bijschrift op 4-5-1915, neef: Marinus Habraken, geboren op 22-5-1876 te Schijndel, op 26-4-1915 uit Schijndel gekomen, doorgestreept, op 2-3-1918 naar Schijndel vertrokken
In 1910-1921 van Krijtenburg 11 naar Pastoor Clerrcxstraat 41 verhuisd. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1640, folio 86
De weduwe van Cornelis Habraken Vermeld in 1910-1921 Inv. nr. 1708.
Bijschrift op 20-5-1912, hoofd: Petrus van Berkel, geboren op 17-5-1879 te Veghel, op 18-5-1912 uit Sint-Oedenrode gekomen
Bijschrift op 20-5-1912, vrouw: Maria Habraken, geboren op 7-8-1882 te Veghel, geboekt van register G-I, fol. 86
Bijschrift op 19-3-1913, dochter: Hendrica Josephina van Berkel, geboren op 19-3-1913 te Veghel
Bijschrift op 7-2-1914, zoon: Cornelis van Berkel, geboren op 7-2-1914 te Veghel
Bijschrift op 8-1-1915, zoon: Adrianus van Berkel, geboren op 7-1-1915 te Veghel, doorgestreept, overleden op 17-8-1920
Bijschrift op 7-5-1917, dochter: Petronella Cornelia van Berkel, geboren op 5-5-1917 te Veghel
Bijschrift op 19-6-1918, zoon: Hendricus Antonius van Berkel, geboren op 8-6-1918 te Veghel, op 10-6-1918 uit Erp gekomen, doorgestreept, op 8-7-1918 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Bijschrift op 14-9-1920, dochter: Adriana van Berkel, geboren op 14-9-1920 te Veghel, doorgestreept, overleden op 29-9-1920
Bijschrift, dochter: Adriana Cornelia van Berkel, geboren op 3-11-1921 te Veghel
Op 18-5-1912 vanuit Sint-Oedenrode naar Krijtenburg 9 verhuisd. Tussen 1912 en 1921 van Krijtenburg 9 naar Krijtenburg 11 verhuisd. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1638, folio 256
P. van Berkel Vermeld van 1910-1921 en in 1932 Inv. nr. 1708, 1710 en 1712.
Cornelis van Berkel Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
H.J.M. van Berkel Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart, 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingenver.html">Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads