Foto's Huizen Kroniek

Krijtenburg 7

1928 Habraken.jpg (323254 bytes) Foto uit 1928 van het gezin van Hannes Habraken voor dit huis.
Foto uit 2006


Ouderdom
Het huis wordt al genoemd in 1569 en de bewoning op dit perceel zal wel enkele eeuwen ouder zijn. Het huis lag bij de Voort, of Ricautsvoort (vermeld in 1311). Dat was een doorwaardbare plaats, waar de Biezenloop de weg Krijtenburg kruiste, genoemd naar een Ricaut, of Richard die voor ca. 1300 bij die voort woonde. De naam werd later verbasterd tot Rijkevoort.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Jacop, zoon van wijlen Vranck Delissoen en Jan, zoon van wijlen Maes Jan Lantmeterss hebben goed en inkomsten gedeeld die zij samen gekocht hadden van de erfgenamen van Dirck Jan Lantmeterssoen. Jacop Vrancken krijgt 1 mauwer rogge, Veghelse maat, betaald door Peter Lambert Peterssoen uit ‘synen erffenissen gelegen op Sontvelt’ 20-08-1552 R26, fol. 28-29.
Jan, zoon van wijlen Hanricx Willemss van Tillair, mede optredend voor Jan, zoon van wijlen Claeus Aernt Peterss, als man van Anna, dochter van wijlen Hanricx Willenss van Tillair, en Willem, zoon van wijlen Hanrick Willemss van Tillair, en zijn broers Dirck, Peter, en Ariaen, en Jan, zoon van wijlen Jan Hanricxs vander Rijt, als man van Fyen, dochter van wijlen Broes Dircxs van Roey en van wijlen Broessen vrouw Elysabeth, dochter van wijlen Willem Hanricxs van Tillair, mede optredend voor Theuwen, zoon van wijlen Goert Theeuenss en zijn kinderen, verwekt bij wijlen Anna, dochter van voornoemde Broess en Elysabeth, erfgenamen van Katheryn, dochter van wijlen Willem Hanricxs van Tillair, hebben verklaard dat Peter, zoon van wijlen Lambert Peterssoone aan hen een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, afgelost heeft. Peter, en voor hem Philips die Lew Dircxs, betaalden deze erfpacht uit ‘hennen erffenissen gelegen binnen Vechel op Sontvelt’. 25-11-1558 R26, fol. 745.
‘Een huys, schuer, hostat ende hoff mitten erffenisse daer by ende aen liggende totter middelcant toe, eensdeels binnen der prochien van Vechel op Sontvelt op die Voort, ende eensdeels binnen der prochien van Sinte Oeden Roede’
     - e.z.: Eustaes Willemss Surmonts met de zijnen
     - a.z.: Peter Arien Jan Willemss
     - e.e.: Lambert Peter Lamberts die auwe en anderen
     - a.e.: de gemeint

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 1 Bossche pond paijment aan de kerk van Eerschot
     - Bosch pond paijment aan het kapittel van Sint-Oedenrode
07-10-1569 R28, fol. 406-416.
Jan, zoon van wijlen Goert Jan Willemss, en Hanrick, zoon van wijlen Lucas Aert Houbrakenssoen, als man van Engelken, dochter van wijlen Goert Jan Willemss, Jenneken, Thys, en Aert, minderjarige kinderen van Goert Jan Willemss, hebben verkocht aan Peter, zoon van wijlen Goert Jan Willemss een erfcijns van 12 Carolus gulden, welke erfcijns Philips, zoon van wijlen Peter Lambertss beloofd had te betalen uit ‘enen huyze, hostat ende hoff ende wuyten erffenisse daer by ende aenliggende totten middelcant toe, eens deels binnen den prochien van Vechel ter stede geheyten op Sontvelt ende op die Voert, ende eens deels binnen die prochien van Synte Oeden Roij’
     - e.z.: de erfgenamen van Stevens Symons met de zijnen
     - a.z.: Peter Ariaen Jan Willemss
     - e.e.: Lambert Peter Lamberts die auwe en anderen
     - a.e.: de gemeint
R29, fol. 661-662. 28-03-1581
Jan, zoon van wijlen Gerart Jan Willems heeft overgegeven aan Jonker Walraven van Erp een erfcijns van 12 Carolus gulden, welke cijns Philips, zoon van wijlen Peter Lamberts beloofd had te betalen uit ‘eenen huyse, hostat, hoff ende vuyten erffenissen daer by ende aen liggende totten middelcant toe, eensdeels binnen der prochie van Vechel ter stede geheyten opt Sontvelt, ende op die Voert, ende eensdeels binnen der prochie van Sint Oeden Rode’
     - e.z.: Staes, zoon van Willem Surmonts met de zijnen
     - a.z.: Peter, zoon van wijlen Arien Jan Willemss
     - e.e.: Lambert Peter Lamberts die auwe en anderen
     - a.e.: de gemeint
Zoals in een schepenbrief van 07-10-1569 beschreven staat.
21-01-1589 R30, fol. 981-983.
Joncker Walraven van Erp, ‘heere tot Erp ende Vechel’, heeft opgedragen aan Adriaen, zoon van wijlen Rombout Henrick Lambertss een erfcijns van 12 Carolus gulden, te betalen uit ‘eenen huyse, hostat, hoff ende vuyten erffenissen daer by ende aenliggende totten middelcant toe, eensdeels binnen der prochie van Vechel ter stede geheyten opt Sontvelt ende op de Voert, ende eensdeels binnen de prochie van Sint Oedenrode’
     - e.z.: het goed van Staes, zoon van Willem Surmonts met de zijnen
     - a.z.: Peter, zoon van wijlen Arien Jan Willemss
     - e.e.: het goed van Lambert Peter Lamberts die auwe en anderen
     - a.e.: de gemeint
En uit een stuk land ‘opt Sontvelt’, zoals in schepenbrief van 07-10-1569 uitvoeriger beschreven staat en welke erfcijns joncker Walraven van Erp gekocht had van Peter, zoon van wijlen Geraert Jan Willems, zoals in een schepenbrief van 21-01-1589 beschreven staat

Bijschrift: deze erfcijns is aan de erfgenamen van Arien Rombouts door Peter Philipss afgelost op 27-03-1626.
24-09-1591 R31, fol. 314-315.
Claes, zoon van wijlen Aert Claessen heeft verkocht aan Peter Philips Peterss het deel in een erfcijns van 12 gulden, uit ‘sekere onderpanden opt Sontvelt, daer op die voors(creven) Peter nu tegenwoordelic wonende is’. Anna, weduwe van Philips Peter Lamberts, voor het vruchtgebruik, had deze erfcijns in bezit, aan haar overgemaakt door haar eerste man Thonis Danielts. 12-02-1614 R36, fol. 185.
'Huys, hoff, boomgaert ende d' lant', groot 10 lopens + 20 roeden, 'syn hoy ende groes', groot 3 lopens. 1657 VP-1657, nr. 206.
'Seecker huyys, erve, hoff, schuer, esthuijs, ackerlant, heye, weylant', gelegen 'opt Sontvelt', groot ca. 8 lopens
         e.z.: het goed van joncker Reynder Suermonts
         a.z.: Lijn Jan Aertss
         e.e.: de weduwe van Jan Symons
         a.e.: de straat
16-06-1660 R52, fol. 355.
‘Een zeecker huijs, schuer, schop, hoff ende halven boomgart met de landerijen als weijtvelden ende hoijvelden’, gelegen ‘opt Leegh Sontvelt’ 01-05-1663 R63, fol. 4-5.
‘Een huijs, hoff, schuer’, en ca. 4 lopens land. Gelegen op Zontvelt
         e.z.: Eelen Peter Eelens
         a.z.: Jan der Kinderen
         e.e.: Simen Jan Simons
         a.e.: de gemeijne straet
21-01-1683 R64, fol. 139-140.
'Een huijs, hoff, schuer, backhuijs, ende aengelegen lant, gelegen op de Foort binnen deser parochie van Vechel, genaempt de Reyt ende Luijcxkens acker, met de poterije ende houdtwas, staende op de gemeijnt van Vechel, met het binnenlant daer aen en in gelegen.' 19-07-1685 R93, fol. 16.
'Een huijs, hoff ende aangelegen lant', gelegen 'opden Foort ende Crijtenborg' 04-06-1699 R71, fol. 200v-201.
Kadaster: De Voort E1046, huis, schuur en erf, 16,20 are 1832 Kadaster 18322
Op 06-06-1896 werd de bouw van een schuur door de gemeente geadministreerd. 06-06-1896 Inv. nr. 1195.
Ook werden toen percelen samengevoegd; na meting, kadaster: E2716, huis, bouwland en weiland, 51,20 are 1897 Art. 4199.
In 1968 werd een klein deel van het perceel aan de gemeente verkocht voor de verbreding van de weg; hierna kadaster: E3621, huis, stal en bouwland, 50,95 are 1968 Art. 7602.
Bouwmanswoning met stal, schuur, en bijbehorende gebouwen, erf, tuin, bouw- wei- en hooiland, staande en liggende op Sonfeld als onder Vechel sectie E 1045, 1046, 1047, 1048, 1051, 1052. Sectie D777 en 778. Thans in huur bij Martinus Heerkens, bouwman en wonende te Vechel. 1894 Notarissen Sint-Oedenrode, 1894 nr. 67 en 71.
Adres: Biezen 634 (1846-1870), Biezen 821 (1870-1892), Biezen 826 (1892-1898), Biezen 798 (1898-1910), Biezen G 118 (1910-1921), Biezen G 132 (1921-1931), Biezen G 132 (1932-1942),Biezen A 147 (1943-1967), Krijtenburg 7 (vanaf 1967) 1898-1967 Inv. nr. 1706 t.m 1708, 1710 en 1712; doc. Veghel, nr. 383
 

Eigenaars Datum Bronnen
Philips die Lew Dircxs Voor 25-11-1558 R26, fol. 745.
Peter, zoon van wijlen Lambert Peterssoone Vermeld op 25-11-1558 R26, fol. 745.
Peter Lamberts die auwe, getrouwd met Elisabeth, dochter van wijlen Philips die Lew Dircxs Voor 07-10-1569 R28, fol. 406-416.
De kinderen van Peter Lamberts die auwe en Elisabeth, dochter van wijlen Philips die Lew Dircxs, namelijk: Lambert, Dierck die auwe, Jan, Lambert de jonge, Dirck die jonge, Philips, Peter, Anna (getrouwd met Goert, zoon van wijlen Jan Willem Goertss), Katheryn (getrouwd met Corstiaen, zoon van wijlen Reyn Delissen), Heylwich (getrouwd met Willem Hanrick Peterss), en Aernt (overleden, heeft twee minderjarige kinderen: Hanrick en Jan) Vermeld op 07-10-1569 R28, fol. 406-416.
Goert, zoon van wijlen Jan Willemss Deling op 07-10-1569 R28, fol. 406-416.
Philip, zoon van wijlen Peter Lamberts Peterss Koop op 07-10-1569 R28, fol. 416-419.
Peter Philipsen Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 206.
Geryt Jan Goossens, man van Mariken, dochter van Phlips Peter Phlipss (voor 1/3 deel) Vermeld op 16-06-1660 R52, fol. 355.
Arien Jan Aeriens (koop van 1/3 deel van Geryt Jan Goossens) Koop op 16-06-1660, vermeld op 01-05-1663 en op 21-01-1683 R52, fol. 355; R63, fol. 4-5; R64, fol. 139-140.
Adriaen Jan Ariens, getrouwd met Peterken, dochter van Peter Philipsen Deling op 19-07-1685, vermeld 1702-1719 R93, fol. 16; VP-1702, fol. 280-281; II-E-111.
Adriaen Ariaens (wonende te Sint-Oedenrode) en Jenneken, dochter van Hendrick Jan Dielis en Jenneken Jan Ariens Vermeld op 04-06-1699 R71, fol. 200v-201.
Jan Ariaens Verhoeven Vermeld in 1722 VP-1722, fol. 623-624.
Jan Ariens Verhoeven en Jan Rombouts, ieder voor de helft Vermeld op 04-12-1736 en in 1738 II-E-17-18, nr. 355; VP-1738, fol. 594.
Adriaen, enige zoon van Jan Ariaens Verhoeven en Joannis Jan Rombouts, ieder voor de helft Vererving 1738-1746 VP-1738. fol. 594.
Adriaen Jan Ariens Verhoeven (eigenaar van het geheel) Koop van andere helft op 12-04-1746 VP-1738. fol. 594.
Maria Wilbert Doncquers, weduwe van Adriaan Jans Verhoeven Verwerviing 1761-1766, vermeld op 18-08-1766 II-E-17-18, nr. 355; VP-1761, fol. 279
Wilbert Adriaen Janse Verhoeven Testament 25-06-1773, vermeld in 1808 VP-1785, fol. 270; II-E-238, nr. N-26.
De 5 kinderen van Wilbert Verhoeven Vererving 1810-1820 Maatboek 1810, nr. 2999 (3533-3535)
De kinderen van Wilbert Verhoeven, wonend op de Voort Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
Johanna Maria van de Ven en consorten, rentenierster Verwerving in 1851 Art. 1674.
Theodorus Godefriduszn van de Rijt, landbouwer Verwerving in 1867 Art. 2181.
Hendrikus van de Rijt en verdere erfgenamen Vewerving 1867-1882 Art. 2181.
Petronella van de Rijt Vewerving 1867-1882 Art. 2181.
G. Ludovicus de Ampe, rentmeester, wonend in Amsterdam, en H.A. van Vessem, rentenierster, wonend in Amsterdam Koop in 1882 Art. 2634.
Henricus Leopold van Vessem, intendant van de koningspaleizen, wonend in Amsterdam Verwerving in 1888 Art. 2634.
Jonkheer Joseph Maria van Vesem, wonend in Maastricht, en Maria Anna Josephus van Vessem, wonend in Rijzenburg Verwerving in 1894 Art. 2634; Notarissen Sint-Oedenrode, 1894 nr. 67 en 71.
Willebrordus Thijjsen, landbouwer, en Antonius, Lambertus en Johanna Thijssen Koop in 1895 Art. 4199; Notarissen Sint-Oedenrode, 1894 nr. 67 en 71.
Willebrordus Martinuszn Thijssen, landbouwer Deling in 1901 Art. 4249.
Johannes Habraken, landbouwer, bij de koop wonend in Keldonk Koop in 1923 Art. 5829; mededeling Ties Habraken d.d. 20 februari 2007.
Maria van den Bosch, weduwe van Johannes Habraken Vererving in 1951 Art. 5829.
Martinus Habraken, landbouwer Deling in 1955, vermeld in 1968 Art. 7602.
 

Bewoners Datum Bronnen
Peter Philips Peterss Vermeld op 12-02-1614 R36, fol. 185.
Jan Aert Dircx Pacht het huis op 01-05-1663 voor 4 jaar R63, fol. 4-5.
Jan Josephs Pacht het huis op 21-01-1683 voor 4 jaar R64, fol. 139-140.
Maximiliaan Hendrick Thomassen Pacht het huis op 04-06-1699 voor 4 jaren; vermeld in 1702 R71, fol. 200v-201; VP-1702, fol. 281.
Huijbert Zeger Driessen Vemeld 1707 VP-1707.
Willem Peter Dielissen, Marij sijn vrouw [boven] en Peternel de dochter onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Willem Peter Dielissen Vermeld in 1709-1724 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Matig arm.
Boven de 16: Lambert Leenders (man), Mi (vrouw).
Onder de 16: Beth (dochter) en Mi Tijssen (meid)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Lambert Leenders Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 355.
Peter van der Heijden Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 355.
Welt Vorstenbosch Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 355.
N. Verhoffstadt Vermeld in 1766-1771 II-E-17 en 18, nr. 355.
Joost van de Sande Vermeld in 1776-1786 II-E-17 en 18, nr. 355.
Lambert Joost van der Sande Vermeld in 1791-1810 II-E-17 en 18, nr. 355; E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810).
De weduwe van Lambert Joost van der Zande Vermeld in 1811 E253 (1811).
Vrouw: Maria Jan Donkers, weduwe [van Lambertus van der Sanden], 60 jaar, geboren op 29-3-1750 in Veghel
Inwonend: Johannes Vervoort, 24 jaar, geboren op 10-4-1786 in Veghel
Inwonend: Elisabet P. Boudeweyns, 26 jaar, geboren op 4-12-1784 in Veghel
Inwonend: Anneken A. van de Ven, 13 jaar, geboren op 16-10-1797 in Sint-Oedenrode
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel van 1810.
De kinderen van Wilbert Verhoeven Vermeld in 1822-1924 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Broer: Johannes Verhoeven, 50 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Broer: Jan Verhoeven, 48 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Zus: Maria Verhoeven, 59 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Dienstknecht: Theodorus Schepers, 13 jaar, geboren in Veghel
Dienstmaagd: Hendrina Linders, 25 jaar, geboren in Erp
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel van 1810.
De kinderen van Wilbert Verhoeven Vermeld 1833-1840 NA1224.
Broer: Johannes Verhoeven, 60 jaar, geboren in Veghel
Broer: Jan Verhoeven, 58 jaar, geboren in Veghel
Zus: Maria Verhoeven, 69 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Anna Maria Rijkers, 23 jaar, geboren in Lieshout
Inwonend: Johannes Vervoort, 13 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel van 1840.
De kinderen van Wilbert Verhoeven Vermeld 1842-1849 NA1225.
Broer: Jan Verhoeven, geboren in 1781 te Veghel
Zus: Maria Verhoeven, geboren in 1780 te Veghel, doorgestreept, overleden op 20-5-1852
Knecht: Johannes van Berkel, geboren in 1811 te Veghel, doorgestreept, in 1853 naar fol. 628
Dienstmeid: Geertrui Rooijakkers, geboren in 1825 te Lieshout, doorgestreept
Bijschrift, dienstmeid: Johanna Maria van den Bergh, geboren in 1821 te Erp, in 1850 van fol. 677, doorgestreept
Bijschrift, knecht: Hendrik van den Tillaart, geboren in 1835 te Uden, in 1850 van fol. 396, doorgestreept in 1852 naar fol. 331
Bijschrift, dienstmeid: Geertruij Rooijakkers, geboren in 1825 te Lieshout, in augustus 1850 gekomen vanuit Boekel, doorgestreept, gehuwd op 20-2-1852, in 1852 naar fol. 975
Vermeld in 1849-1862, tussen 1849 en 1862 verhuisd naar Dorshout NA1594, Vermeld in 1849-1870Veghel van 1849-1862.
Piet Hurkmans Vermeld in 1849-1870 Inv. nr. 1703 t/m 1705.
Hoofd: Peter Hurkmans, geboren op 6-8-1819 te Sint-Oedenrode, akkerbouwer
Vrouw: Anna Maria Claassen, geboren op 1-8-1821 te Erp
Dochter: Johanna Maria Hurkmans, geboren op 16-8-1842 te Sint-Oedenrode
Zoon: Antonius Hurkmans, geboren op 30-6-1858 te Veghel
Zoon: Martinus Hurkmans, geboren op 30-5-1859 te Veghel
Dienstknecht: Hendricus van den Boogaard, geboren op 9-4-1839 te Lieshout
Bijschrift, dochter: Catharina Hurkmans, geboren op 12-2-1860 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1657
Hoofd: Peter Hurkmans, geboren op 6-8-1819 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Anna Maria Claassen, geboren op 1-8-1821 te Erp
Dochter: Johanna Maria Hurkmans, geboren op 16-8-1842 te Sint-Oedenrode
Zoon: Antonius Hurkmans, geboren op 30-6-1858 te Veghel, doorgestreept, overleden op 9-10-1868
Zoon: Martinus Hurkmans, geboren op 30-5-1859 te Veghel
Dochter: Catharina Hurkmans, geboren op 12-2-1860 te Veghel
Zoon: Hendrikus Hurkmans, geboren op 19-11-1862 te Veghel
Bijschrift, zoon: Martinus Hurkmans, geboren op 15-9-1863 te Veghel
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingregister 1862-1870, inv. nr. 1603, blad nr. 514, Biezen, huis nr. 634
Hoofd: Peter Hurkmans, geboren op 6-8-1819 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Maria Claassen, geboren op 2-8-1821 te Erp
Dochter: Johanna Hurkmans, geboren op 16-8-1843 te Sint-Oedenrode
Zoon: Martinus Hurkmans, geboren op 30-5-1859 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Catharina Hurkmans, geboren op 14-2-1861 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Hendrikus Hurkmans, geboren op 17-11-1863 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Martinus Hurkmans, geboren op 7-9-1865 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869, inv. nr. 1776
Hoofd: Peter Hurkmans, geboren op 6-8-1819 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Anna Maria Claassen, geboren op 1-8-1821 te Erp
Dochter: Johanna Maria Hurkmans, geboren op 16-8-1842 te Sint-Oedenrode
Zoon: Martinus Hurkmans, geboren op 30-5-1859 te Veghel
Dochter: Catharina Hurkmans, geboren op 12-2-1860 te Veghel
Zoon: Hendrikus Hurkmans, geboren op 19-11-1862 te Veghel
Zoon: Antonius Hurkmans, geboren op 15-4-1865 te Veghel
Vermeld in 1870-1875, het gezin is op 10-2-1875 naar Sint-Oedenrode verhuisd Bevolkingregister 1870-1892, inv. nr. 1618, fol. 885, Biezen
Hoofd: Hendrikus Rijkers, geboren op 2-2-1843 te Veghel
Vrouw: Hendrika Heerkens, geboren op 28-10-1854 te Uden
Dochter: Hendrika Rijkers, geboren op 26-12-1875 te Veghel
Dochter: Wilhelmina Rijkers, geboren op 23-12-1878 te Veghel
Zoon: Hendrikus Rijkers, geboren op 9-1-1877 te Veghel
Nicht: Hendrika Rijkers, geboren op 23-6-1865 te Veghel
Dienstknecht: Bernardus Nollen, geboren op 15-8-1849 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr. 1806
De kinderen van M. Thijssen Vermeld in 1898-1908 Inv. nr. 1706.
Hoofd: Martinus Thijssen, geboren op 15-3-1824 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, overleden op 13-3-1894
Zoon, later hoofd: Willebrordus Thijssen, geboren op 19-10-1862 te Veghel
Dochter: Johanna Thijssen, geboren op 27-5-1865 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register V, fol. 2035
Zoon: Antonius Thijssen, geboren op 11-6-1868 te Veghel, doorgestreept, op 19-2-1900 getrouwd met Maria van Lieshout, geboekt naar register J-L. fol. 1199
Zoon: Lambertus Thijssen, geboren op 12-6-1869, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 245
Bijschrift op 14-10-1900, vrouw (van Willebrordus Thijssen): Johanna Maria van Zutphen, geboren op 30-6-1863 te Veghel, geboekt van register W-Z, fol. 2460
Bijschrift op 3-10-1907, nicht: Johanna Maria Thijssen, geboren op 22-12-1909 te Veghel, geboekt van register J-L, fol. 1199
In 1894 van Hoge Biezen 5 naar Krijtenburg 7 verhuisd Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1632, fol. 1783
Willebrordus Thijssen Vermeld van 1898-1908 tot 1910-1921 Inv. nr. 1706 t/m 1708.
Hoofd: Willebrordus Thijssen, geboren op 19-10-1862 te Veghel
Vrouw: Johanna Maria van Zutphen, geboren op 30-6-1863 te Veghel
Nicht: Johanna Maria Thijssen, geboren op 3-10-1907 te Veghel, geboekt van register S-U, fol. 211, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 320
In 1913 verhuisd van Krijtenburg 7 naar Zondveldstraat 3 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1643, fol. 170
Bijschrift op 18-5-1914, hoofd: Franciscus van Doorn, geboren op 23-7-1877 te Veghel, geboekt van register C-F, fol. 124
Bijschrift op 18-5-1914, vrouw: Hendrica van Rijbroek, geboren op 26-2-1878 te Boekel, geboekt van register M-R, fol. 293
Bijschrift op 2-1-1921, zus: Wilhelmina van Doorn, geboren op 25-1-1875 te Veghel, geboekt van register C-F, fol. 124
Het gezin is op 18-5-1914 in duit huis komen wonen en in 1914-1921 verhuisd naar het Beukelaar. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1639, fol. 163
Fr. van Doorn Vermeld in 1910-1921 Inv. nr. 1708
Bijschrift op 5-3-1919, hoofd: Wilhelmus Hendrikus Vissers, geboren op 26-3-1890 te Veghel, geboekt van register V, fol. 116
Bijschrift op 5-3-1919, vrouw: Petronella Donkers, geboren op 6-11-1886 te Erp, op 21-2-1919 uit Erp gekomen
Bijschrift op 30-1-1920, dochter: Elisabeth Vissers, geboren op 29-1-1920 te Veghel
Het gezin is na hun huwelijk op 21-2-1919 op Krijtenburg 7 gaan wonen Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1644, fol. 217
Willem Hendrikus Vissers Vermeld in 1910-1931 Inv. nr. 1708 en 1710.
J. Habraken Vermeld in 1932 Inv. nr. 1712.
Martinus Habraken Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
J. Habraken - Oppers Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart, 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads