Foto's Huizen Kroniek

Hemel BOuderdom
Dit huis stond eertijds voorbij Hemel 6 richting Corsica aan dezelfde kant van de steeg. In 1548 stond het er al een tijdje, gezien de vermelding van eerdere eigenaren. In 1605 wordt het een 'oud huis' genoemd. Het wordt nog vermeld in 1628, en niet meer in het verpondingsboek van 1657, zodat het in de periode 1628-1657 verdwenen zal zijn.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Gerit zoon van wijlen Lamberts Verwayen, man van Theodorice dochter wylen Peters soene wylen Jan Bloemaerts, en Lambert zoon van wijlen Joest Peterss en zijn zus Mechtelt hebben een erfcijns van 3 Bossche ponden payment opgedragen aan Hanrick zoon van wijlen Willem Roeverss van Eenquinckel ten behoeve ‘der fabriken vander prochie kercken van Vechel ende costerien aldair’ voor een ‘jairgetydt’ van Elysabeth dochter wylen Roevers van Eenquinckel en een ‘erffjairgetydt’ van Barbara dochter wylen van Joesten soene wylen wylen Peters Jan Bloemertss, zus van voornoemde Lamberden en Mechtelden. Joest soene wylen Jans van Doeren had deze erfcijns verkocht aan Peteren soene wylen Jan Bloemerts. De erfcijns wordt betaald uit ‘enen huyze, hostat ende hoff’ met toebehoren, gelegen in Veghel in die Vuytcampen aen die Heye
     - e.z.: het goed van Joest Jan Lensens
     - a.z.: het goed van de erfgenamen van Aernt Hermans
     - e.e. en a.e.: ‘die gemeynt’
28-12-1548 R25, fol. 368-369.
‘Een huys, hostat ende hoff mitten erffenissen dair toebehoirende’, groot 3 lopens, gelegen ‘in die Vuytcampen aen die Heye’
      - e.z.: Katheryn, weduwe van wijlen Aernt Hermans en haar
                erfgenamen
     - a.z.: Katheryn, dochter van wijlen Joest Lensen en anderen
     - e.e. en a.e.: de gemeint

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 10 vaten rogge, Veghelse maat, aan Marten J(..) Martens en
        Rombout Hanricx Lamberts
     - 1 braspenning ‘heychyns’ aan ‘den gebueren van Vecgel’
     - 1 ‘Vlemschen’aan ‘den vicarien van Vechel’
     - 4 Bossche ponden payments aan Jan Claeus Donckers
     - 2 Bossche ponden aan ‘der fabriken, vicarien ende costerien van
       Vechel’

Voor de koop van dit goed belooft Willem, zoon van Ghysbert Maessens een erfcijns van 2 gulden te betalen aan Jan, zoon van wijlen Joest Janss.
01-02-1558 R26, fol. 773-774.
Willem, zoon van Ghysbert, zoon van wijlen Maes Janss die Deckere, als man van Elysabeth, dochter van wijlen Hanricks, zoon van wijlen Joest Jan Lensen, heeft verkocht aan Marie, dochter van wijlen Willem Dirck Stanssarts een erfcijns van 4 Carolus gulden, te betalen uit ‘enen huyze, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen daer toebehoirende’, groot ca. 3 lopens, gelegen ‘aenden Doeren, ende in die Vuytcampen aen die Heye’
     - e.z.: het goed van de verkoper
     - a.z., e.e. en a.e.; de gemeint
11-02-1564 R27, fol. 630-631.
‘Het oude huijs, hostadt met een cleijn huijsken daeerop staende, metten hoff ende erffeniss daer toebehoirende, soe tselve aldaer affgepaelt is’, gelegen ter plaatse genoemd ‘Doerenhoeck inde Vuytcampen’
-  e.z.: Cornelis Aertss
- a.z., e.e. en a.e.: de gemeint

Dit goed is belast met jaarlijks
- 6 Carolus gulden aan Peter Hofs in Den Bosch
- 20 stuivers aan Arien Rombouts
- 1 oort aan de heer van Helmond
20-12-1605 R35, fol. 5-7.
‘Een cleyn huysken, hostadt, hoff, boomgaert, mette weerschap metten ackerlande daer aenliggende ende toebehoiren, tsamen met synre poterijen’, groot ca. 3 lopens, gelegen ter plaatse genoemd ‘den Dorenhoeck’
- e.z.: Hanrick Willems Gyben
-  a.z., e.e. en a.e.: de gemeint

De vrouw van de verkoper had dit goed gerfd. Het goed is belast met jaarlijks
- 1 Bosch mud rogge, die betaald wordt met 6 gulden aan een man in Den Bosch
- 1 oort grondcijns aan de heer van Helmond
11-04-1613 R36, fol. 88-89.
‘Een huijs, hoff ende erffenisse daer toebehoirende’, groot ca. 3 lopens’, gelegen ‘aenden Doorenhoeck’, genoemd ‘den Hemel’
- e.z.: Henrick Willem Gijben
- a.z., e.e. en a.e.: de gemeint
10-02-1628. R44, fol. 135.
Lant den Hemel 1657 VP-1657, nr. 145.
     
Eigenaars Datum Bronnen
Goert, buitenechtelijke zoon zoon van wijlen Aernt 'die men heyt Roever van Eenquinckel' en Lysbet, buitenechtelijke dochter van deze Aernt Voor  28-12-1548 R25, fol. 368-369; R26, fol. 773-774.
Jan Aertssoen van Doeren Koop  voor 28-12-1548 R25, fol. 368-369; R26, fol. 773-774.
De kinderen van Jan Aertssoen van Doeren, met name de zonen: Joest, Willem, Jan, en de dochters: Thonis en Heylwig Vererving voor 28-12-1548 R25, fol. 368-369; R26, fol. 773-774.
Joest, zoon van wijlen Jan van Doeren Koop van zijn broers en zussen voor 28-12-1548 R25, fol. 368-369; R26, fol. 773-774.
Jan, zoon van wijlen Joest Janssoen van Doeren Vermeld op 01-02-1558 R26, fol. 773-774.
Willem, zoon van Ghysbert Maessen Janss die Decker Koop op 01-02-1558 R26, fol. 773-774.
De kinderen van Willem Gijben, namelijk: Hanrick, Marten (overleden, met minderjarige kinderen), Elisabeth (getrouwd met Hanrick Jan Ariens, met twee dochters: Elisabeth, getrouwd met Cornelis Aertssen uit Sint-Oedenrode, en de minderjarige Willemken) Vermeld op 20-12-1605 R35, fol. 5-7.
Willemken, dochter van Elisabeth Willem Gijben en Hanrick Jan Ariens Deling op 20-12-1605 R35, fol. 5-7.
Jan, zoon van wijlen Geraert Delissen, man van Willemken, dochter van wijlen Hanrick Jan Ariens Vermeld op 11-04-1613 R36, fol. 88-89.
Jan Lonissen Koop op 11-04-1613 R36, fol. 88-89.
Lonis Jan Lonissen Vermeld op 10-02-1628 R44, fol. 135.
Henrick Denissen Koop op 10-02-1628 R44, fol. 135.
Jan, zoon van Handrick Jan Claes (huis al verdwenen) Koop 1657-1714 Hn-8.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Downloads