Foto's Huizen Kroniek

Doornhoek 4

Foto uit de jaren zeventig
Doornhoek 04 b.jpg (480012 bytes) Foto uit de jaren tachtig of negentig
Foto uit 2006

Ouderdom
Het huis wordt genoemd in 1533. De bewoning op dit perceel zal ouder zijn. Er rustte een ballingcijns op dit goed. Huizen met een ballingcijns werden veelal in de periode 1250-1315 gebouwd. Rond 1615 was het huis verdwenen, maar er werd kort daarna weer een huis gebouwd op dit perceel.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Corstiaen soene wylen Lambert Hanricxs heeft een erfcijns van 3 Bossche ponden payment opgedragen en overgegeven aan de kerk van Veghel. De erfcijns wordt betaald uit ‘enen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, gelegen in Veghel aen die Vutcampen aen die Heye
     - e.z. en e.e.: ‘die gemeyn straet’
     - a.z. en a.e.: het goed van Jan vander Moest

Voornoemde Corstiaen had deze erfcijns gekocht van Jacoppen soene wylen Jan Deckers. De verkoop geschied onder voorwaarde dat de kerkmeesters altijd zullen zorgen voor ‘wyn ende broet ende licht’ voor de 2 missen die ingesteld zijn door heer Robbrecht van Erpe en die gecelebreerd worden op het Sint-Barbera altaar.
29-09-1540 R24, fol. 261.
‘Eenen huyse, schuer, bachuys, hostat ende hoff, gront ende erffenisse dair toe behoirende’, gelegen ‘in die Vuytcampen aen die heye’
     - e.z. en e.e.: de gemeint
     - a.z. en a.e.: het goed van Gerit Meeussen

Het goed is belast met jaarlijks:
     - penning grondcijns aan de heer van Helmond
     - 3 stuivers ‘gebuerchyns off heychyns’
     - 7 stuivers aan ‘den rectoer van Suncte Agathen altair
        binnen d’prochien kercken tot Vechel’
     - 2 Carolus gulden aan heer Willem Danelt Willemen
       Bontwerckers
12-04-1553 R26, fol. 113-114.
‘Een stuck tuelant mette weerschapt, daer Jan (Eevert) plach te wonen’, groot ca. 3 lopens, gelegen ter plaatse genoemd ‘den Doorenhoeck inde Wierlaessen (=Wielrotse) thiende’
     - e.z.: het goed van Marten Meeus Janssen, de koper
     - a.z.: Peter de Cuyper met de zijnen
     - e.e.: het goed van Aert Henrick Tonis
     - a.e.: de gemeint

Het recht van weerschap wijst er op dat hier eerder een huis stond, dat in 1615 verdwenen was. Wat later werd er weer een huis gebouwd.
13-01-1615 R37, fol. 112-113.
'Een hoffstadt ende acker gelegen in den Dorenhoeck' 1599-1642 Hm-131.
‘Huys, hoff, boomgaert ende syn lant’ 1657 VP-1657, nr. 125.
‘Seecker huijs, hof, halven boomgaert ende aengelegen lant ende groes’, groot ca. 19 lopens en 9 karren hoijwas, gelegen aen den Doorenhoeck' 1675 R63, fol. 208-209.
‘Een huijs, hoff ende aengelegen lant’, groot ca. 8 lopens, gelegen ‘op Citard’
         e.z.: Harmen Ariens en Hendricksken Leenderts
         e.e.: de gemeine straet
         a.e.: de weduwe Anneken Leunissen
11-02-1678 R64, fol. 7-8.
‘Een huijs, hoff ende aangelegen lant' gelegen ‘aenden Doren Hoeck'. Bepaling bij de pacht: ‘gereserveert den camer met sijnen vrijen in- ende uijtganck vanden huijsinge ende mede vrij vuer ende ligt, den halven vruchten inden boogaert ende een hoecxken inden hoffstat tot het tweede appelboomken toe, ende oock vier roeden op het lant als mede sijn behelp inden schuer, schop ende opden solder, houdt hij verpachter aan sijn selven'. 06-03-1699 R71, fol. 176v-177.
'Erff en lant' 1702 VP-1702, fol. 217.
Een huis, schop, hof, bakhuis en aangelegen teul- en groeslanden, houtwas en voorpotinge, aaneengelegen 'aen den Doornhoek' 06-01-1779 R108, fol. 90v.
Kadaster: Doornhoek E142, huis, schuur en erf, 11,90 are 1832 Kadaster 1832.
In 1880 werden grenzen van percelen veranderd; hierna kadaster: E2336, huis, schuur en erf, 13,30 are 1880 Art. 2212.
Op 06-06-1886 werd de bouw van een bakhuis door de gemeente geadministreerd. 06-06-1886 Inv. nr. 1195.
Ook werden percelen samengevoegd; na meting, kadaster: E2706, huis, schuur, bouwland en weiland, 72,70 are 1897 Art. 3839.
Op 04-04-1907 gaf het gemeentebestuur aan P. van den Oever vergunning om het woonhuis te vergroten. 04-04-1907 BV-84.
Op 08-02-1955 kreeg M. Verbruggen, landbouwer, vergunning om een kippenhok te bouwen. 08-02-1955 BV na 1936.
Op 05-12-1958 kreeg M. Verbruggen, landbouwer, vergunning om een wagenberging te bouwen. 05-12-1958 BV na 1936.
Adres: Doornhoek 691 (1846-1870), Doornhoek 900 (1870-1892), Doornhoek 919 (1892-1898), Doornhoek 897 (1898-1910), Doornhoek G 12 (1910-1921), Doornhoek G 12 (1921-1931), Doornhoek G 12 (1932-1942), Doornhoek A 13 (1943-1967), Doornhoek 4 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712, doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Wilhelmus Jucte Voor 1406 Hm-131.
Ghiselbertus, zoon van Johannes (1/2) en de kinderen van een zoon van Wilhelmus Jucte Vermeld in 1406 Hm-131.
Arnoldus, zoon van Matheus Verwerving 1406-1421 Hm-131.
Henricus, zoon van Egidius Bathen Verwerving 1447-1465 Hm-131.
Cornelis, zoon van Gherlacus Gherlacus Verwerving 1498-1507 Hm-131.
Jacops Janssoen die Deckere Verwerving 1498-1507 Hm-131.
Heylwich, dochter van wijlen Jans Danelt Nyelen, weduwe van wijlen Jacops Janssoen die Deckere, nu getrouwd met Jacop, zoon van wijlen Vranck Delissoen Vermeld op 12-04-1553 R26, fol. 113.
De kinderen van Heylwich, dochter van wijlen Jans Danelt Nyelen, en van wijlen Jacops Janssoen die Deckere, namelijk: Willem, Aernt, Thys, Ariaen, Beel en Hillegondis (getrouwd met Thys, zoon van wijlen Marcelis Eyberts) Overdracht van het recht op het vruchtgebruik op 12-04-1533 R26, fol. 113.
Thonis, zoon van wijlen Hanricx Roefssoen Koop op 12-04-1533 R26, fol. 113-114.
Elysabeth, dochter van wijlen Jan, zoon van wijlen Jan die Deckere, getrouwd met Roeff, zoon van wijlen Jan vanden Horck Vernaardering op 02-06-1553 R26, fol. 136-137.
Henrick, zoon van Jan Peters Vermeld op 13-01-1615 R37, fol. 112-113.
Marten, zoon van wijlen Meeus Janssen Koop op 13-01-1615 R37, fol. 112-113.
Hanrick, zoon van Marten Bartholomeus Verwerving 1615-1642, vermeld in 1657 VP-1657, nr. 125; Hm-131.
Hendrick, zoon van Hendrick Marten Meusen, met in 1675 minderjarige kinderen Verwerving 1657-1675, vermeld in 1675 R63, fol. 208-209; Hm-131.
Jan Jordan Donckers Vermeld op 06-03-1699 R71, fol. 176v-177.
Wilbert, Marij en Anneken, kinderen van Jan Jordan Donckers Vererving 1657-1713 Hm-131.
Wilbort Jan Joorden Doncquers vermeld 1713-1722 Hm-131, II-E-100; VP-1722, fol. 470.
De weduwe van Wilbort Jan Doncquers en haar kinderen (Joannes, Jan, Thoni, Annemarie en Hendrine) Vererving 1722-1738 VP-1722, fol. 470.
Lambert Willems van Doorn, getrouwd met Annemarie, dochter van Wilbort Jan Doncquers Deling op 10-12-1739 VP-1738, fol. 442; Hm-131.
Lambert Wilms van Doorn het vruchtgebruik en zijn kinderen (Jennemaria, Wilbort en Johannis) het erfrecht Verwerving 1761-1769 VP-1761, fol. 213; Hm-131.
Jennemie, dochter van Lambert Wilms van Doorn, weduwe van Aert Johan van de Ven het vruchtgebruik en haar kinderen (Catharina, Annemie, Johanna en Corstiaen) het erfrecht Testamen 09-01-1779, vermeld 1792-1820 VP-1777, fol. 229v; R108, fol. 92v, maatboek 1792 en 1810, nr. 2458 (2827).
Geert Antonij van Doorn (Doornhoek) Vermeld in 1832 Kadaster 1832
Hendrik Marten van Doorn, wonend op den Doornhoek Koop in 1833 Art. 167.
Hendrikus Gerritzn van Rijbroek, landbouwer Verwerving in 1860 Art. 2212.
Petrus Laurenszn van den Oever, landbouwer Koop in 1888 Art. 3839.
Jan Willemzn Ketelaars, rademaker en wagemaker Deling in 1929 Art. 5069.
Gerarda Lamberta Cornelia Ketelaars en consorten Verwerving 1929-1960 Art. 5069.
Lamberdina Maria Ketelaars en consorten, geboren op 23-12-1938, landbouwster Deling in 1960 Art. 8187.
 

Bewoners Datum Bronnen
Leunis Leunissen Pacht het huis op 11-02-1678 voor 6 jaren R64, fol. 7-8.
Geraert Jorissen vanden Boogaert Pacht het huis op 06-03-1699 voor 4 jaren R71, fol. 176v-177.
Wilbert Jan Joorden Donckers, Jenneke syn vrouw, Pieternel de meijt boven, en Marijken sijn kint onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Wilbort Jan Joorden Donckers Vermeld in 1709-1724 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Niet arm
Boven de 16: De kinderen van Wilbert Doncqers met name: Joannis, Jan, Annemij en Tonij, en Maria Hendrix (meid)
Onder de 16: Hendrina (ook een van de kinderen)
Vermeld in 1736 II-E-66
De kinderen van Wilbert Doncquers Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 285.
Tonij Goorts van Gemert Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 285.
Aert van de Ven Vermeld in 1766-1781 II-E-17 en 18, nr. 285.
De weduwe van Aart Johannes van de Ven Vermeld in 1786 II-E-17 en 18, nr. 285.
De weduwe van Aart Johannes van de Ven en Jan Hendrik van Rijbroek Vermeld 1806-1807 E248 (1806), E249 (1807)
Jan Hendrik van Rijbroek Vermeld 1808-1811 E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811)
Man: Jan A. van Reybroek, weduwnaar, 40 jaar, geboren op 8-8-1770, in Veghel
Kind: Ardiena J. van Reybroek, 4 jaar, geboren op 12-12-1806 in Veghel
Inwonend: Johanna H. van Stiphout, 27 jaar, geboren op 3-2-1787 in Beek
Inwonend: Willemyn J. van Duynhoven, 25 jaar, geboren op 1-2-1787 in Erp
Inwonend: Johannes S. van Tienen, 15 jaar, geboren op 4-5-1795 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel 1810.
Geert Antonij van Doorn Vermeld 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Man: Geert van Doorn, 60 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Vrouw: Catharina van de Ven, 60 jaar, geboren in Veghel
Kind: Lambert van Doorn, 30 jaar, geboren in Veghel
Kind: Antonia van Doorn, 25 jaar, geboren in Veghel
Koeherderin: Hendrina van Boxmeer, 15 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel 1830.
Geert Antonij van Doorn Vermeld 1833-1836 NA1224.
Antonij M. van den Tillart Vermeld 1836-1840, ingekomen in 1836 NA1224.
Man: Antony van den Tillart, 34 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Vrouw: Antonetta van Doorn, 34 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Gerard van den Tillaart, 43 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Allegonda van Theuwen, 16 jaar, geboren in Erp
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel 1840.
Antonij Mart. van den Tillart Vermeld in 1842-1849 NA1225.
Antonius M. van den Tillaart Vermeld in 1846 tot 1849-1861 Inv. nr. 1702 en 1703.
Vader: Antonie van den Tillaart, geboren in 1803 te Veghel
Moeder: Petronella van Doorn, geboren in 1824 te Veghel
Knecht: Antonie van den Bosch, geboren in 1822 te Veghel, doorgestreept, in 1850 vertrokken naar fol. 653
Dienstmeid: Hendrina van Dinther, geboren in 1827 te Veghel, doorgestreept, in 1852 vertrokken naar fol. 894
Bijschrift, dienstmeid: Johanna Maria van den Bosch, geboren in 1827 te Veghel, in 1852 gekomen van fol. 708, doorgestreept, vertrokken naar fol. 492
Bijschrift, knecht: Antonie van den Bosch, geboren in 1822 te Veghel, in 1852 gekomen van fol. 653, doorgestreept, in 1853 vertrokken naar fol. 71
Bijschrift, knecht: Johannes Verputten, geboren in 1826 te Veghel, in 1853 gekomen van fol. 894, doorgestreept
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister Veghel 1849-1862.
Hoofd: Hendricus van Rijbroek, geboren op 1-8-1821 te Veghel, akkerbouwer
Dienstknecht: Lambertus van Lieshout, geboren op 2-1-1838
Dienstknecht: Johannes van de Laarschot, geboren in 1846 te Veghel, schoolleerling
Dienstmeid: Johanna Maria Rijkers, geboren op 6-1-1817 te Veghel
In 1859-1961 van de Kempkens naar Doornhoek 4 verhuisd. Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1765
Hendrik G. van Rijbroek Vermeld in 1859-1870 Inv. nr. 1703 t/m 1705.
Hoofd: Hendricus van Rijbroek, geboren op 1-8-1821 te Veghel
Bijschrift op 7-6-1867, vrouw: Adriana van de Biggelaar, geboren op 15-3-1821 te Erp, op 5-6-1867 uit Erp naar Veghel gekomen
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, blad nr. 905, Doornhoek, huis nr. 691
Hoofd: Hendricus van Rijbroek, geboren op 1-8-1821 te Veghel
Vrouw: Adriana van de Biggelaar, geboren op 15-3-1827 te Erp
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869, inv. nr. 1779
Hoofd: Hendricus van Rijbroek, geboren op 1-8-1821 te Veghel, doorgestreept, overleden op 27-8-1887
Vrouw: Adriana van de Biggelaar, geboren op 15-3-1826 te Erp
Vermeld in 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1620, fol. 1460, Doornhoek
Hoofd: Hendricus van Rijbroek, geboren op 1-8-1821 te Veghel
Vrouw: Adriana van de Biggelaar, geboren op 15-3-1826 te Erp
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr. 1815.
Petrus van den Oever, geboren op 20-4-1851 te Veghel, overgeboekt van register M-R, fol. 1381, doorgestreept, geboekt naar register M-R, fol. 1381 Bijgeschreven op 7-12-1899 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1631, fol. 1372
P. van den Oever Vermeld in 1898-1908, opgevolgd in 1910-1921 Inv. nr. 1706 t/m 1708.
Hoofd: Adrianus Ketelaars, geboren op 4-9-1878 te Dinther, geboekt van register J-L, fol. 1014
Vrouw: Hendrica van den Bogaard, geboren op 17-4-1882 te Uden, op 7-5-1910 uit Sint-Oedenrode gekomen
Bijgeschreven op 7-5-1910. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1630, fol. 1120
Hoofd: Adrianus Ketelaars, geboren op 4-9-1878 te Dinther, landbouwer
Vrouw: Hendrica van den Bogaard, geboren op 17-4-1882 te Uden
Bijschrift op 27-2-1911, dochter: Johanna Maria Ketelaars, geboren op 25-2-1911 te Veghel
Bijschrift op 5-3-1912, zoon: Theodorus Ketelaars, geboren op 5-3-1912 te Veghel, doorgestreept, overleden op 18-3-1912
Bijschrift op 12-8-1913, zoon: Theodorus Maria Ketelaars, geboren op 12-8-1913 te Veghel
Bijschrift op 31-8-1914, dochter: Maria Ketelaars, geboren op 24-8-1914 te Veghel
Bijschrift op 8-10-1916, dochter: Arnolda Martina Ketelaars, geboren op 8-10-1915 te Veghel
Bijschrift op 7-2-1917, zoon: Arnoldus Ketelaars, geboren op 5-2-1917 te Veghel
Bijschrift op 16-8-1918, zoon: Johan Ketelaars, geboren op 16-8-1918 te Veghel, doorgestreept, overleden op 29-8-1918
Bijschrift op 5-12-1919, dochter: Wilhelmina Ketelaars, geboren op 4-12-1919 te Veghel
Bijschrift op 29-4-1921, zoon: Martinus Ketelaars, geboren op 29-4-1921 te Veghel
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1641, folio 61
A. Ketelaars Vermeld im 1910-1921 en in 1932 Inv. nr. 1708, 1710 en 1712.
Martinus Verbruggen Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
A. Verbruggen Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads