Foto's Huizen Kroniek

Corsica EOuderdom
Dit huis stond eertijds waar nu de tennisbanen op het sportpark liggen, als men vanaf Corsica komende vanuit Zijtaart rechts afdraait naar de blokhut van Jong Nederland, dan ligt het perceel waar eertijds het huis op stond aan de linkerkant van de steeg.

De hoeve werd gesticht op een van de zogenoemde 'uitkampen'. Dat waren percelen die vanaf de elfde of twaalfde eeuw en later van de heide uitgegeven en ontgonnen werden en die wat afgelegen in de heide lagen. Het waren waarschijnlijk wat drogere plekken in de verder nogal natte gemene gronden. Deze uitkamp heette al in 1406 de Bossche camp. De kamp was eerder in handen van Arnoldus van den Bossche en is naar deze eigenaar genoemd. De hoeve bestond in 1541 en zal wel enkele eeuwen ouder zijn. In de belastingsregisters worden bewoners vermeld in 1709-1712, daarna niet meer. Het huis is dus in 1712 of kort daarna afgebroken.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Het goed van Denekinus, genaamd Boschecamp 1406 Hm-53.
Een ‘huys, schuer, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot samen 3 ‘loepensen’ met een aangelegen ‘hoeybempt’, gelegen in Veghel, ter plaatse genoemd Bosch camp in Ruybroeck
     - e.z.: de erfgenamen van Dirck Willemss 
     - a.z. en e.e.: ‘die gemeynt’
     - a.e.: Roeff soene wylen Dirck Willemss
Ook hun 2/3 deel in ‘enen ecker lants’, groot ca. 3 ‘loepensen’, gelegen in Veghel 'in die Vuytcampen aen die heye'

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 5 stuivers ‘gebuerchyns’ te betalen aan ‘den naebueren’ van Veghel
     - een oude groot aan de heer van Helmont 
     - de van 2 stuivers en 1 oort ‘gebuerchyns’ te betalen aan ‘den naebueren’
       van Veghel
     - 1 Philipspenning, te betalen aan de erfgenamen van Willem Dirck Houbraken
     - 1 vat rogge, Veghelse maat, te betalen aan ‘den vicarien tot Eerschot’
        in de ‘parochie Sente Oeden Rode’
     - 2 Carolus gulden en 1 stuiver te betalen aan Ariaen Jan Willemssoen
     - een jaargeld van 13 stuivers aan ‘den rectoer van Sinte Achten altair’ in
       de kerk van Veghel
13-12-1541 R24, fol. 426-427.
Lambrecht soene wylen Hanricx Janssoen heeft beloofd een erfcijns van 2 Carolus gulden en 5 stuivers uit dit goed te betalen aan zijn broer Jan en een erfcijns van 4 Carolus aan zijn broer Hanricken 13-12-1541 R24, fol. 427-428.
Lambert soene wylen Hanricx soene wylen Jan Baeckermans heeft een erfcijns van 40 stuivers verkocht aan Ariaen soene wylen Jan Willemss. De erfcijns wordt betaald uit uit ‘enen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 3 ‘loepensen’, gelegen in Veghel ‘in Ruybroecke’
      - e.z.: de erfgenamen van Dirck Willem Houbraken
      - a.z. en e.e.: ‘die gemeynt’
      - a.e.: Roeff soene wylen Dirck Willemss
Ook uit ‘enen stuck lants’, groot ca. 3 ‘loepensen’, gelegen als voor in die Vuytcampen aen die Heye

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een ‘heychyns’ van 4 stuivers
     - een grondcijns van oude groot
     - een ‘gebuerchyns’ van 2 stuivers en 1 oort
     - een ‘jairgelts’ van 1 Philips penning
     - 1 vat rogge, Veghelse maat
     - een erfcijns van 2 Carolus gulden en 1 stuiver
     - een erfcijns van 13 stuivers
     - 2 Carolus gulden en 5 stuivers
     - een erfcijns van 4 Carolus gulden
05-04-1542 R24, fol. 484-485.
‘Enen huyse, hostat ende hoff, schuer’ en toebehoren, ‘eens deels ackerlant ende eens deels groesvelt’, gelegen in Veghel ‘in die Vuytcampen aen die Heye in Ruybroecke’
     - e.z.: Herman Dirck Willemss
     - a.z. en e.e.: ‘die gemeynt’
     - a.e.: Roeff Dirck Willemss
11-03-1547 R25, fol. 247-248.
Jan, zoon van wijlen Hanricx van Roey had verkocht aan Symon, zoon van wijlen Aernt Thyssoen een erfcijns van 3 Bossche ponden payment, te betalen uit ‘enen huyze, hostat ende hoff ende vuyten erffenisse daer toebehoirende’, gelegen ter plaatse genoemd ‘Ruybroeck’
     - e.z.: Herman, zoon van wijlen Dirck Willemss
     - a.z.: de gemeint
Hanrick, zoon van wylen Hanricx Hanricxs van Roey heeft beloofd deze 3 ponden payment te betalen, zodat Jan zijn broer daar gene last meer van heeft.
29-04-1552 R25, fol. 678-679.
Jan, zoon van wijlen Hanricx van Roey had verkocht aan Ariaen, zoon van wijlen Jan Willemss een erfcijns van 2 Bossche ponden payments, te betalen uit ‘eenen huyse, hostat ende hoff ende vuyten ackerlants dair toebehoirende’, groot ca. 3 lopens, en uit een daar bij gelegen ‘bemptken’, gelegen ‘in Bosch Camp’
     - e.z.: Herman Dirck Willemssoen
     - a.z. en a.e.: de gemeint
     - e.e.: Roeff Dirck Willemssoen
Ook uit een stuk land, geboemd ‘Huygenvelt’, gelegen ‘aen die Biesen’
24-03-1553 R26, fol. 108-109.
‘Een huys, hostadt, hoff, bogaert ende ackerlant met den weijvelde tdamen aen een liggende metter schop ende met zijne toebehoerten ende poterijen’, gelegen ter plaatse genoemd ‘Boscamp’
     - e.z. en e.e.: Herman Dirck Houbrakens
     - a.z. en a.e.: de gemeint

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 14 stuivers aan de beneficiaal of rector van het Sint Agatha altaar in de
        Veghelse kerk
     - 7 stuivers aan de erfgenamen van Jan Aert Thijssen
     - 1 vat rogge aan de pastorie te Sint-Oedenrode
      - 2 stuivers en 1 oort gebuurcijns
     - 1 stuiver aan de heer van Helmond
02-03-1594 R31, fol. 782-783.
Jan, zoon van wijlen Aert Peterss vander Mee heeft beloofd te betalen aan het minderjarige buitenechtelijk kind dat Wouter Aelberts buiten huwelijk verwekt heeft bij Catharina, dochter van Jan Hanrick Cornelissen, een erfcijns van 6 Carolus gulden, uit ‘eenen huys ende schuer, hostadt ende hoff metten erffeniss daer aengelegen’, geheten Boscamp, en waar voornoemde Jan Aertss nu woont. 09-02-1614 R36, fol. 183.
Jan zoon van wijlen Aert Peters vander Mee heeft beloofd te betalen aan Hanrick Arien Lenertss, een erfcijns van 3 Carolus gulden, te betalen uit ‘eenen huyse, schuer ende hostadt ende hoff metter erffeniss daer aengelegen ende toebehoirende, gemeynlyck genoempt Boscamp’, gelegen ter plaatse genoemd ‘den Biesen’, gelegen:
     - e.z.: Arien Donckers 
     - e.e.: Lambert Jan Daendels
     - a.z en a.e.: de gemeint
Bijschrift: Op 03-01-1617 heeft Jan Aerts vander Mee deze cijns afgelost.

Ook belooft Jan Aerts te betalen aan Hanricken Marten Simons vander Vest een erfcijns van 3 Carolus gulden uit dit goed.
25-05-1616

R37, fol. 97-98.

Jan Aert Peters belooft te betalen aan Henrick Marten Simons een rente van 9 gulden per jaar uit ‘den Bosscamp’, groot ca. 6 lopens, gelegen ‘aen den Biessen’, gelegen:
     - e.z.: het goed van Arien Aert Donckers
     - a.z.: Lambert Jan Dandels
     - e.e. en a.e.; de gemeint
02-03-1618 R41, fol. 110-111.
Een ‘zeeckere huijs ende hoff, schuer metten aengelegen landt, tsamen metter groesen ende hoijvelt daerbij ende aen’, uitgezonderd ‘de schoppe, drije eijckenboomen ende een willige’, gelegen ter plaatse genoemt ‘Boscamp’
     - e.z.: Arien Aert Donckers
     - a.z.: Meriken, weduwe van Lambert Jan Daendels
     - e.e. en a.e.: de gemeint
Het goed is belast met jaarlijks:
     - een erfcijns van 2 gulden en 9 stuivers
     - een grondcijns van 1 stuiver aan de Heer van Helmond
     - een gebuurcijns van 2 stuivers en 1 oort aan de geburen van Veghel
28-04-1625 R43, fol. 113-116.
Peter, zoon van Marten Peter Daendels heeft beloofd een erfcijns van 5 Carolus gulden te betalen aan Aert zoon van Jan Aertss vander Mee. De erfcijns wordt betaald uit ‘eenen huijse ende hoff metten erffenisse daer bij ende aen (..) metter groese oft hoijbeemdeken’, groot ca. 4 lopens, gelegen ter plaatse genoemd ‘Boschcamp’
     - e.z.: het goed van Arien Donckers
     - a.z. en e.e.: de gemeint van Veghel
     - a.e. Meriken, weduwe van Lambert Jan Daendels
Bijschrift: deze rente is afgelost aan de erfgenamen van Dirick Claes op 23-07-1648.
20-07-1626 R43, fol. 198-199.
'Huys, hoff, boomgaert ende d' lant', groot 5 lopens + 34 roeden, 'syn hoy ende groes', groot 2 1/2 lopens. 1657 VP-1657, nr. 246.
‘Een seecker huijs, hoff ende lantt', gelegen ‘aen den Biessen' 01-02-1667 R63, fol. 58-59.
     
Eigenaars Datum Bronnen
Denekinus, optredend als sterfelijk laat voor het nieuwe altaar 1406 Hm-164.
Johannes, zoon van Arnoldus, zoon van Ghibenis Vermeld in 1406 Hm-164.
Gerardus, zoon van Henricus Blomans en Gertrudis dochter van Wilhelmus van Hamvelt Verwerving 1406-1421 Hm-164.
Aelbertus, zoon van Albertus van Creytenborch Verwerving ca. 1440 Hm-164.
Elizabeth, weduwe van Henricus Gisele Verwerving 1447-1465 Hm-164.
Wilhelmus zoon van Johannes Everardus Verwerving 1465-1498 Hm-164.
Mechteld en Elizabeth buitenechtelijke dochters van Wilhelmus zoon van Johannes Everardus Verwerving 1465-1498 Hm-164.
De 3 kinderen van Johannes, en Lambertus en Johannes, zonen van Henricus van Roij Verwerving 1498-1507 Hm-164.
Hanricxs soene Jan Baeckermans Voor 13-12-1541 R24, fol. 426-427.
Jan, Hanrick en Lambert, zonen van Hanricxs soene Jan Baeckermans Vermeld 13-12-1541 R24, fol. 426-427.
Lambert, zonen van Hanricxs soene Jan Baeckermans koopt 2/3 deel van zijn twee broers Koop op 13-12-1541 R24, fol. 426-427.
Hanrick, soene wylen Hanrick Jan Baekermans (1/2) Vermeld op 11-03-1547 R25, fol. 247-248.
Jan, soene wylen Hanrick Jan Baekermans (1/2) Koop op 11-03-1547 R25, fol. 247-248.
De kinderen van Jan Hanricx en Peterken, dochter van wijlen Jan Goiarts, met name: Lambert, Peter, Goiaert (overleden, heeft minderjarige kinderen), Anna (getrouwd met Emonts Peters), Marycken (getrouwd met Peter Jan Lamberts) Vermeld op  02-03-1594 R31, fol. 782-783.
Aert Peter Lamberts Koop op 02-03-1594 R31, fol. 782-783 en fol. 868-869.
Jan Aerts vander Mee Voor 28-05-1625 R43, fol. 113-116.
De kinderen van Jan Aerts vander Mee en zijn vrouw Meriken, met name: Aert, Gertruijt (getrouwd met Dirick Claessen), Lijksen (getrouwd met Peter Martens), en Peter (overleden, was getrouwd met Lijsken, dochter van Gerit Goorts en heeft minderjarige kinderen) Vermeld op 28-04-1625 R43, fol. 113-116.
Lijsken dochter van Jan Art Peters van der Mee, getrouwed met Peter Martens Deling op 28-04-1625 R43, fol. 113-116.
Peter Marten Peter Daendels Vermeld op 20-07-1626 R43, fol. 198-199.
Peter Marten Peters in den Boscamp, weduwnaar van Lijsken, met 4 kinderen Vermeld in 1657 en op 01-02-1667 Hg-153; Hm-164; VP-1657, nr. 246; R63, fol. 58-59.
De 4 kinderen van Peter Marten Peters in den Boscamp Vererving 1657-1706 Hm-164.
Marten, Jan en Peter, de 3 kinderen van Peter Marten Peters in den Boscamp Vererving 1657-1706 Hg-153; Hm-164.
Jan zoon van Peter Marten Peters in den Boscamp Vermeld in 1702 en 1707 Hm-164, VP-1702, fol. 292; VP-1707, fol. 219.
Teuniske weduwe van Jan zoon van Peter Marten Peters in den Boscamp met 4 kinderen Vererving in 1706 Hg-153; Hm-164.
Aert Dirck Donckers Koop in 1711, vermeld in 1714 Hg-153; Hm-164; II-E-110.
De weduwe van Aert Dirk Doncquers met 7 kinderen Vermeld in 1722 Hg-153; Hm-164; VP-1722, fol. 660.
Adriaan Aart Doncquers Deling in 1725 Hg-153; VP-1722, fol. 660 en fol. 661.
 
Bewoners Datum Bronnen
Jan, zoon van wijlen Aert Peterss van der Mee Vermeld 09-02-1614 R36, fol. 183.
Jan Peter Martens Pacht het huis voor 2 jaren op 01-02-1667 R63, fol. 58-59.
Martten Jan Peter Martens Vermeld in 1709 II-E-38.
Jan Janssen van der Aa, alias van Erp Vermeld in 1709-1712 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712).
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads