Foto's Huizen Kroniek

Corsica COuderdom
In 1484 was er al bewoning op dit perceel. Het huis werd tussen 1810 en 1832 afgebroken. Het stond in de buurt van huidig adres Corsica 9A.
 

Beschrijving Datum Bronnen
In 1484 werd er een perceel uitgegegeven van de gemene gronden, gelegen bij zijn huis, 'aen den Biesen' 1484 Hg-83.
Delis soene wylen Gerit Houbraken heeft beloofd 212 Carolus gulden te betalen aan Jannen soene wylen Claeus Aert Peterssoen. 14-01-1544 R24, fol. 604.
Delis soene wylen Dirck Houbraken heeft verklaard dat ‘den heelen grave soe wyt dien gelegen is binnen den prochien van Vechel aenden Byesen teynden synen erffenissen wylen toebehoirende Roeffen Dirck Houbraken ter eenre ende tusschen sekere erffenissen genoemt dat Bosch wylen toebehoirende Jan Janss die Decker nu Beerten we(duw)e Jan Martens ende hare kynderen ter andere syden inder erffelicheyt, toebehoert ende toebehoiren sal der voers(eyt) Berten ende hare kynderen ende erffgen(amen).’ Voornoemde Berten en haar zonen Marten en Jan dienen dese ‘grave’ te onderhouden. 28-10-1545 R25, fol. 49-50.
Emont, zoon van wijlen Jan Danelt Bontwerckers, en Hanrick, zijn broer, kinderen van voornoemde Jan en van Aleyt, dochter van wijlen Emonts Willemss van Thuyfthuyse, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader Jan en hun moeder Aleyt. Hanrick, zoon van wijlen Jan Danels krijgt o.a. een erfpacht van 1 Bossche mud gerst, die betaald wordt door Delis Gerit Houbrakens uit zijn goed gelegen ‘aen die Byesen’. 11-01-1559 R27, fol. 93-96.
Delis, zoon van wijlen Gerit Houbraken en zijn voorgangers betaalden aan Jan Danelt Willem Bontwercker en zijn erfgenamen een erfpacht van 1 mud gerst, Bossche maat, uit goed gelegen ‘aenden Byesen’, dat tegenwoordig van voornoemde Delis is. Hanricx, zoon van wijlen Jan Danelt Bontwerckers, mede optredend voor zijn mede-erfgenamen, heeft verklaard dat voornoemde Delis Geritss deze erfpacht afgelost heeft. 06-07-1562 R27, fol. 400-401.
Het huis is rond 1600-1615 een keer verzet. Het perceel waar het oude huis op stond werd door Aert, zoon van wijlen Gerit Delis verkocht aan Willem Anthonis Willemss. Aert had dit goed gerfd van zijn vader Gerit Delis en Beertha zijn moeder. Omschrijving:

‘Een stuck erffs’, groot ca. 6 lopens, ‘met tsamen metten hoyveltgen daer teynden aenliggende’, ‘als tselve met synre gerechticheyt vande weerscappen daer op te vorens d’oude huys te staen plach’, gelegen ‘aenden Biesen’
     - e.z. en a.z.: Heymans Peters die Metser, zijn zwager
     - e.e.: de weduwe van Gijsbert Hoppenbrouwers met
               haar kinderen
     - a.e.: de gemeint

Dit deel van het goed is belast met:
     - een erfcijns van 11 gulden en 15 stuivers aan Hanrick Hanricx
       Houbraeckens
     - een erfpacht van 6 vaten rogge aan de Tafel van de Heilige Geest
       te Veghel
Verkoop op 14-03-1615 R36, fol. 247.
Simon Delis heeft beloofd te betalen aan Hanrick Arien Lenertss een erfcijns van 5 Carolus gulden, te betalen uit ‘eenen huyse, hoffstadt, hoff ende boomgaert metten erffenisse daer aen liggende’, gelegen ‘aenden Biesen’
     - e.z.: Heijmans de Metser
     - a.z.: de minderjarige kinderen van Jan Gijsberts
     - a.e.: Hanrick Martens
     - a.e.: de straat
Simon had deze erfcijns gerfd.
17-01-1616 R37, fol. 52-53.
Een ‘huys, hoff, hoffstadt, esthuijs’, met ca. 28 lopens land. ‘soe heijveldt als weijveldt ende tuellandt’, gelegen ‘aenden Biesen’
     - e.z.: het goed van Heijmen Peters
     - a.z.: het goed van Gielen Jochims en Lambert Jan Deenen
     - e.e.: het goed van Henrick Martens
     - a.e.: de straat

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 9 vaten rogge aan de kapel ‘aent Havelt’
     - 8 vaten rogge aan het ‘capittel ten Bossche’
     - 9 gulden aan Heijmen Peters
     - 5 gulden aan Henrick Ariens
     - 6 gulden en 5 stuivers aan Ruet Tholen ‘ten Bossche’
     - 3 gulden aan Jan Ariens Peters
     - 7 stuivers aan de kosterij van Veghel
     - 3 stuivers gebuurcijns aan Veghel
     - blanck cijns ‘int boeck vanden Bossche’
07-11-1618 R41, fol. 161-163.
De voogden over de minderjarige kinderen van Anthonis Corneliss Thibosch en zijn vrouw Lijsken willen verkopen ‘huijs, stuck ackerlants, heijvelt ende weijvelt’, gelegen ‘aenden Biesen’, hetgeen Peter Peter Lamberts nu in gebruik heeft. Op 12 maart 1625 verklaren Jan Marten Meeus en Peter Peter Lamberts ‘als vrienden ende naeste gebueren’ dat het huis beter verkocht kan worden. De schepenen geven toestemming. 12-03-1625 R38, fol. 104-106.
‘Een huijs, esthuijs, hoff ende lant, soo groese als tuellant’, groot ca. 18 lopens, gelegen ‘aenden Biesen’
     - e.z.: Anna, weduwe van Heijman Peters
     - a.z.: Meriken, weduwe van Lambert Jan Daendels en
              Michael Jochims
     - e.e.: Henrick Martens
     - a.e.: de gemeint

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een erfpacht van 9 vaten rogge ‘aende capelle aent Havelt’
     - een erfpacht van 8 vaten rogge ‘aent capittel van St. Jans
       totten Bosch’
     - een erfcijns van 9 gulden aan de weduwe van Heijman Peters
     - een erfcijns van 5 gulden per jaar aan Henrick Ariens Lenaerts
     - een erfcijns van 7 stuivers ‘aende custerije van Vechel’
     - een gebuurcijns van 3 stuivers aan de geburen van Veghel
     - een grondcijns van ‘blanck’ ‘int boeck van Den Bosch’
06-07-1625 R43, fol. 122-123.
‘huijs, hoff, groot ontrent een mudsaet’, gelegen ‘aen de Biesen’
     - e.z.: de weduwe Anna Heijmans
     - a.z.: Goijart Jan Claessen
1629 Hg-83.
‘Huys, esthuys, hoff ende aengelegen erffenis, groot ontrent achthien loopensaets, gelegen onder Vechel aen de Biesen’
     - e.z.: het goed van Anneken, weduwe van Heyman Peeterss
     - a.z.: het goed van Marycken, weduwe van Lambert, zoon van Jan
               Danels, en Michiel Joachims
     - e.e.: het goed van Henrick Martens
     - a.e.: de gemeint
1646 Hg-83.
‘Huys, hoff, boomgaert ende d' lant’ 1657 VP-1657, nr. 240.
‘Een seecker huijs, hoff ende aengelegen lantt mette grosse’, gelegen ‘aen den Biessen’, groot ca. 8 lopens 09-01-1669 R63, fol. 102-103.
'Erff ende lant' 1702 VP-1702, fol. 289.
'Erff, lant, hoij ende groes aen den Biesen' 1769 VP-1769, fol. 288.
Een huis, schuur, hoff, teulland, groesland en houtwas, gelegen 'aen den Biesen', genoemd 'het Cleyn Huysje' 05-10-1776 R107, fol. 228v.
Kadaster: E811, bouwland 1832 Kadaster 1832
 

Eigenaars Datum Bronnen
Rudolphus, zoon van Theodoricus Houbraken Vermeld in 1484 Hg-83.
Egidius, zoon van Theodoricus Houbrakens Vermeld in 1499-1542 Hg-83.
Delis soene wylen Dirck Houbraken Vermeld op 14-01-1544 en op 11-01-1559 R24, fol. 604; R27, fol. 93-96.
Symon Delissen, man van Aelcken, dochter van wijlen Gerit Delis en van Bertken, voor deel, en de minderjarige kinderen van wijlen Jan Geijsberssen en Meriken, dochter van Gerit Delissen, voor deel Vermeld op 07-11-1618 R41, fol. 161-163.
Anthonis Corneliss Thibosch Koop op 07-11-1618 R41, fol. 161-163.
Cornelis, Anthonij (meerderjarig) en de minderjarige kinderen van Anthonis Corneliss Thibosch en zijn vrouw Lijsken, dochter van Dirck Thonis Roeffen Vermeld op 06-07-1625 R38, fol. 122-123.
Goijaert, zoon van Jan Claessen Koop op 06-07-1625 R43, fol. 122-123.
Jan Cornelissen Thibosch Vernaardering op 21-07-1625 R43, fol. 131.
De kinderen van Goort Jan Claes en zijn vrouw Lijsken Henric Ariens, namelijk: Jan, Arien en Anneken. getrouwd met Henrick Claessen van Berkel Vermeld op 03-02-1654 R51, fol. 26-29.
Jan Goordt Jan Claes Deling op 03-02-1654 vermeld in 1657 R51, fol. 26-29; VP-1657, nr. 240; Hg-83.
De minderjarige kinderen van Jan Goort Jan Claes Vermeld op 09-01-1669 R63, fol. 102-103.
Ariaen Goijert Jan Claes Ruil 1669-1710 Hg-83.
Dielisken, de weduwe van Adriaen Goort Jan Claas met 6 kinderen Ariaen Goijert Jan Claes Ruil 1669-1710 Hg-83.
Johannes Hendricx van Dooren Deling 1710-1715 Hg-83.
Laurens Baltusse en de weduwe van Sijmon van Doorn Vermeld in 1722 VP-1722, fol. 649.
Francis Janse vermeulen Deling op 07-12-1735 VP-1738, fol. 621.
Elisabet Laurens van de Rydt, weduwe van Francis Janse Vermeulen het vruchtgebruik, en Peternel, Hendriena en Maria, haar kinderen, en Johannes en Elisabeth, haar kleinkinderen, het erfrecht Vererving 1769-1776 VP-1769, fol. 287v.
Lambert Adriaen van der Steen Deling op 05-10-1776 VP-1769, fol. 287v en 288
Lambert Adriaen van de Steen het vruchtgebruik en Johannes, Elisabet en Francis, kinderen van hem en van Maria Francis Vermeulen, het erfrecht Vererving 1777-1785, vermeld in 1832 (geen huis meer in 1832) VP-1777, fol. 310; kadaster 1832.
 

Bewoners Datum Bronnen
Peter Peter Lamberts Verneld op 12-03-1625 R38, fol. 104-106.
Laurens Baltussen Pacht het huis in en voor 1669 R63, fol. 102-103.
Jan Jacobs Pacht het huis voor 6 jaar op 09-01-1669 R63, fol. 102-103.
Jan Jan Josephs, Lijske sijn vrouw, Ariaen de soon boven, Philips, Jenneken, Jan, Haersken, en Marij haer kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Jan Jan Josephs Vermeld in 1702-1719 VP-1702, fol. 289;
II-E-111.
Jan Jan Josephs Vermeld in 1709-1724 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Matig arm.
Boven de 16: Jan Joseph Heesackers (man), Mi (vrouw), Mi (dochter).
Onder de 16: Beth, (kind)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Jan Josephs Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 376.
De weduwe van Jan Josephs en Jacob van Dijck Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 376.
Marten Dictusse Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 376.
Roeloff Jan Tillaar Vermeld in 17661 II-E-17 en 18, nr. 376.
Hendrik van de Ven Vermeld in 1766 II-E-17 en 18, nr. 376.
Lambert van der Steen Vermeld in 1771-1776 II-E-17 en 18, nr. 376.
Jan Tys Tillaer Vermeld in 1781-1786 II-E-17 en 18, nr. 376.
Lambert van der Steen Vermeld in 1791 II-E-17 en 18, nr. 376.
Mathijs Jan van de Tillaar Vermeld in 1798 II-E-17 en 18, nr. 376.
Martinus Toni van Lieshout Vermeld in 1806-1807 E248 (1806), E249 (1807).
Adam Eggers Vermeld in 1808 E250 (1808).
Man: Peeter Eggers, 37 jaar, geboren op 25-12-1773 in Venlo
Vrouw: Anna P. van Rooy, 35 jaar, geboren op 1-11-1775 in Beek
Vermeld in 1810 Bevolkingsregister van Veghel 1810.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads