Foto's Huizen Kroniek

Corsica AOuderdom
In 1540 was er al bewoning op dit perceel. De sloop van dit huis werd in 1883 in het kadaster geregistreerd. In de jaren zeventig van de twintigste eeuw, of later, werd op hetzelfde perceel opnieuw een huis gebouwd met adres Corsica 8A.
 

Beschrijving Datum Bronnen
´Enen huyse, schuer, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 3 lopens, gelegen in Veghel 'aen die Biesen'
     - e.z.: de erfgenamen van Claeus Donckers
     - a.z.en e.e.: ‘die gemeynt’
     - a.e.: het goed van Delis Dirck Houbraken
Ook de helft van ‘enen stuck lants mitten hoeybempt daer by’, gelegen in Veghel in Boschcamp. Ook de helft van ‘enen stuck lants’ groot ca. 2 ‘sesterze’ gelegen in Sente Oeden Roede ‘en binnen die palen van Vechel in Critenborch’.

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 1 stuiver grondcijns aan de landsheer
     - 2 stuivers en 1 oort ‘gebuercijns’ aan ‘den gebueren van Vechel’
     - ¼ vat rogge, Bossche maat aan ‘den Capittel van Sente Jans ten
       Bosch’
     - 6 stuivers en 1 oort aan ‘den rectoer van Sinte Achten altair inder
       kercken van Vechel’
     - 2 stuivers en 1 ‘ne(genmenne)ken’ ‘den capittel van Sente
       Oedenroede’
     - 3 Bossche ponden payment aan Roeffen Jan Roeverss
     - 4 Bossche ponden aan Jan Willemss Platynhouwer
     - 3 Bossche ponden aan Dircken Hanrick Sleuwensoen des auwen
     - 3 Bossche ponden aan Claeussen Peterssoen
     - 1 Bossche pond aan Delis Dirck Houbraken
     - 1 ½ Bossche ponden aan voornoemde Delissen
24-02-1540 R24, fol. 165-166.
Roeff zoon van wijlen Dirck Willemss, man van Katheryn dochter van wijlen Hanricx zoon van wijlen Maes Janss die Deckere, heeft beloofd een erfcijns van 3 ½ Carolus gulden te betalen aan Goert zoon van wijlen Hanricks soene wylen Maes Janss die Decker voor het vruchtgebruik en Goerts kinderen (van hem en van zijn eerste vrouw Anna dochter wylen Dirck Hoyten) voor het erfrecht. De erfcijns wordt betaald uit ‘enen huyze, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 3 ‘loepensen’, gelegen in Veghel ‘aen die Byesen’
     - e.z.: de erfgenamen van Claeus Donckerss
     - a.z. en e.e.: ‘die gemeynt’
     - a.e.: Delis Dirck Houbraken
Ook uit ‘enen stuck lants’ met aangelegen ‘hoeybempt’, gelegen als voor in Bosch Camp. Ook uit ‘enen stuck lants’, groot ca. 1 ‘sesterze’, gelegen ‘binnen d’ prochien Sente Oeden Roede ende binnen den palen van Vechel, ter plaetsen genoemt in Critenborch’.

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een grondcijns
     - een ‘heychyns’ van 2 stuivers en 1 oort
     - ¼ vat rogge, ‘der maten van Den Bosch, aan ´den capittel van
       Sente Johans Ten Bosch’
     - 6 stuivers en 1 oort aan ‘Sunte Achten altair inder kercken van
       Vechel’
     - 2 stuivers en 1 ‘negenmenneken’ aan ‘den capittel van Sente Oeden
       Roede’
     - 3 Bossche ponden payment aan Dircken Hanrick Sleuwen die
      aude
     - 3 Bossche ponden aan voornoemde Dircken
     - 2 ½ Bossche ponden aan Delis Dirck Houbraken
     - 4 ½ Carolus gulden aan Dircken Wouterssoen
03-03-1544 R24 fol. 645-646.
‘Eenen huyse, hostat ende hoff metten erffenissen daer toebehoirende’, groot ca. 5 lopens, gelegen ‘aen die Byesen’
     - e.z.: Gertruyt, dochter van wijlen Goert Wouters
     - a.z.: de erfgenamen van Delen Dircxs Houbraken
     - e.z. en a.e.: de gemeint
12-12-1560 R27, fol. 213-214.
Goert, zoon van wijlen Hanricx Maessens heeft opgedragen aan Jan, zoon van Danels, zoon van wijlen Willem Maessen, een erfcijns van 3 ½ Carolus gulden en 7 stuivers, welke erfcijns Roeff, zoon van wijlen Dirck Willems, als man van Katheryn, dochter van wijlen Hanrick Maess Janss die Deckere, beloofd had te betalen uit ‘eenen huyze, hostat ende hoff ende vuyten erffenisse daer toebehoirende’, groot ca. 3 lopens, gelegen ‘aenden Byesen’
     - e.z.: het goed van de erfgenamen van Claeus Donckers
     - a.z.: de gemeint
Ook uit een hooibeemd ‘in Boscamp’, en een stuk land ‘op Critenborch’.
14-05-1565 R27, fol. 864-865.
Jan, zoon van Danels, zoon van wijlen Willen Maessen heeft opgedragen en overgegeven aan Dirck Hanrick Dirck Houbraken een erfcijns van 3 ½ Carolus guldens en 7 stuivers, te betalen uit o.a. ‘eenen huyse, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen daer toebehoirende’, groot ca. 3 lopens, gelegen ‘aen die Byesen’
     - e.z.: het goed van Claeus Donckers
     - a.z.: gemeint
Welke erfcijns Jan, de opdrager door opdracht verkregen had van Goert, zoon van wijlen Goerts Hanricx Maessen.
30-01-1572 R28, fol. 631-632.
Ancem, zoon van wijlen Roeff Dirck Houbrakens heeft beloofd te betalen aan Herman, zoon van wijlen Dirck Houbrakens een erfcijns van 7 Carolus gulden, te betalen uit ‘een hostat met de weerschap den selver met den hoff ende bogaert met der poteryen daer toe behoorende’, gelegen ‘aen den Biesen’
     - e.z. en e.e.: Beert, weduwe van Gerit Delis en haar kinderen
     - a.z. en a.e.: de gemeint
Ook uit 1/3 deel van een ‘cleyn groesveltken’ in de parochie Sint-Oedenrode en binnen de palen van Veghel ‘op Creytenborch’. Ook uit het 1/3 deel van een erfcijns van 8 ½ Carolus gulden, welke erfcijns voornoemde Herman Dirck Houbrakens jaarlijks uit zijn ‘erffenissen’ betaalt.
08-03-1590 R31, fol. 288-290.
‘Een hostadt met een quaet schopken daer op staende ende mette weerschap, mette landen daeraen gelegen metter poterijen ende houtwasch, rontom opde gemeynt daer toebehoorende’, groot ca. 3 lopens, gelegen ‘aen den Biesen’
     - e.z. en e.e.: Beel, weduwe van Gerit Delis en haar kinderen
     - a.z. en a.e.; de gemeint

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 7 gulden aan Herman Dirck Houbrakens
     - 4 gulden min 4 stuivers aan Henrick Henrick Dircx
     - 2 gulden en 2 stuivers aan Mechtelt, weduwe van Gielen Ariens
     - 6 stuivers min 1 oort aan ‘der vicaryen tot Vechel’
     - 1 stuiver grondcijns aan de heer van Helmond
     - 2 blancken min 1 negenmenneken ‘heychyns’
     - 1 pond paijment aan Henrick Dirck Thonis de Cuyper
     - 2 stuivers aan de gerechtigden
16-02-1593 en 27-02-1593 R31, fol. 524-525 en fol. 541-542.
‘Een hostadt met de weerschap met de lande daer toebehoorende’, groot ca. 3 lopens, gelegen ‘aenden Biesen’
     - e.z. en e.e.: Beert, weduwe van Gerit Delis en haar kinderen
     - a.z. en a.e.: de gemeint
06-05-1593 R31, fol. 584-585.
Jan, zoon van wijlen Herman Houbrakens heeft verkocht aan Gerit Jan Gerit Meus het 1/6 deel in een erfcijns van 7 gulden, die voornoemde Jan beurt uit ‘sekeren erffeniss, gelegen aenden Biesen’, die voornoemde Lambert gebruikt. 19-04-1613 R36, fol. 91.
Wouter Jan Handrickx, man van Leysken, dochter van Hermen Diercx Hoebraecken, wonende te Boekel, heeft verkocht aan Lambert Jan Daendel Maessen het 1/6 deel in een rente van 7 Carolus gulden, betaald uit ‘een erffenisse’, gelegen ter plaatse genoemd ‘den Biessen’
     - e.z. en e.e.: het goed van Beert, weduwe van Gerit Delis en
       anderen
     - a.z. en a.e.: de gemeint
Toebehorend aan Jan en Metken, kinderen van Geert Jan Vestmans
13-12-1616 R41, fol. 20-21.
'Seecker huijs, hoff, boomgaert metten aengelegen lande en groese', groot 6 lopens, gelegen 'aenden Biesen'
     - e.z.: het goed van Jan Lambert Henssen
     - a.z. en e.e: het goed van Jan Heijmans
     - a.e.: de straat

Het goed is belast met jaarlijks
     - een erfcijns van 7 gulden aan Josina Houbraken, weduwe van
       capiteijn Heetvelt
     - een cijns van 1 braspenning aan de heer van Helmond

06-04-1647 en 19-09-1650 R47, fol. 164-165; R50, fol. 25-25v.
‘Huys, hoff, boomgaert ende d' lant’ 1657 VP-1657, nr. 236.

‘Een huijs, schuer, esthuijs ende een schop met den hoff ende aengelegen lant ende groes'

- e.z.: Luijtien, weduwe van Jan Heijmans

- a.z.: Jan Lambert Henssen c.s.

- e.e.: de weduwe van Jan Aertssen

- a.e.: de gemeint

29-04-1681 R57, fol. 203-207.
'Sijn lant' 1702 VP-1702, fol. 289.
'Huijs en lant' 1722 VP-1722, fol. 648.
Een huis, schop, hoff en aangelegen teulland, groese en houtwas, gelegen aan den Biesen 05-10-1776 R107, fol. 228v.
Kadaster: E776, huis en erf, 8,60 are 1832 Kadaster 1832.
Woonhuis met stal, schuur, erf, tuin en andere percelen grond gelegen op de Lagen Biezen sectie E. 769, t/m 779 en E.1723 tesamen groot 2 hectaren 61 aren en 34 centiaren Vermeld op 11-10-1877 BHIC, Notarissen te Erp, toegang 7691 inv. nr. 74 akte 154
In 1883 werd het huis gesloopt en werden percelen samengevoegd, hier kadaster: E2368, bouwland, 66,20 are 1883 Art. 1794.
Adres: Biezen 714 (1846-1870), Biezen 804 (1870-1883) 1846-1881 Inv. nr. 1702 t/m 1705 en 1711.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Hanrick Thomaessoen, getrouwd met Katheryn dochter van wijlen Goert Genens Voor 24-02-1540 R24, fol. 165-166.
Goert soene wylen Hanrick Thomaessoen, zijn zus Geertruyt ‘haer verstants niet wel mechtich’ (1/2) Vermeld op 24-02-1540 R24, fol. 165-166.
Katheryn, dochter van wijlen Hanrick Thomaessoen (koopt de 1/2 van haar broer Goert en zus Geertruyt). Koop op 24-02-1540 R24, fol. 165-166.
Roeff zoon van wijlen Dirck Willemss, man van Katheryn dochter van wijlen Hanricx zoon van wijlen Maes Janss die Deckere Vermeld op 03-03-1544 R24 fol. 645-646.
Katheryn, dochter van wijlen Hanrick Thomassoon, weduwe van wijlen Ansem Aernt Ryckaerts, getrouwd met Roeffen, zoon van wijlen Dirck Willemss Vermeld op 12-12-1560 R27, fol. 213-214.
Hanrick en Ermgart, kinderen van Katheryn Hanrick Thomassoon en van Ansem Aernt Ryckaerts Overdracht van het vruchtgebruik op 12-12-1560 R27, fol. 213-214.
Roeffen, zoon van wijlen Dirck Willemss Koop op 12-12-1560 R27, fol. 214-215.
Dirck, Hanrick en Ancem, kinderen van Roeff Dirck Houbrakens Vermeld op 16-02-1593 R31, fol. 541-542.
Ancem Roeff Dirck Houbrakens (koopt het 2/3 deel van zijn broers) Koop op 16-02-1593 R31, fol. 541-542.
Gerit, zoon van Jan Gerit Meus Koop op 27-02-1593 R31, fol. 524-525.
Jan, zoon van wijlen Aert Peter Lamberts Koop op 06-05-1593 R31, fol. 584-585.
Gerit, zoon van Jan Gerit Meeus Koop op 15-04-1594 R31, fol. 770-771.
Jan en Metken, kinderen van Geert Jan Vestmans Vermeld op 13-12-1616 R41, fol. 20-21.
Gerit Heijmans Vermeld op 06-04-1647 R47, fol. 164-165.
Jan Willem Aelberts Koop op 06-04-1647 R47, fol. 164-165.
Jan Marten Meussen Koop op 19-09-1650; vermeld in 1657 R50, fol. 25-25v; VP-1657, nr. 236.
De kinderen van Jan Marten Meussen en Jenneken, dochter van Hendrick Jan Dirckx, met name: Adriaen, Meriken, getrouwd met Adriaen Harmens, Handersken, getrouwd met Reijnder Jan Willems, en de minderjarige kinderen van Hendrick Vermeld op 29-04-1681 R57, fol. 203-207.
Reijnder Jan Willems Vererving op 29-04-1681; vermeld op 30-12-1687 en in 1702-1719 R57, fol. 203-207; R64, fol. 229-230; VP-1709, fol. 289, II-E-111.
Jan Fransen van der Meulen (2/3) en Willem van Hees (1/3) Vermeld in 1722 VP-1722, fol. 648.
Francis Janse Vermeulen Deling op 20-11-1732 VP-1722, fol. 648.
Elisabet Laurens van de Rydt, weduwe van Francis Janse Vermeulen het vruchtgebruik, en Peternel, Hendriena en Maria, haar kinderen en Johannes en Elisabeth, haar kleinkinderen, het erfrecht Vererving 1769-1776 VP-1769, fol. 287v.
Antony Adriaen van der Steen, getrouwd met Petronella, dochter van Francis Janse Vermeulen en Elisabeth Laurens van de Rydt Deling op 5-10-1776 VP-1769, fol. 287v; R107, fol. 228v.
Lambert Adriaen van der Steen Koop op 20-11-1777 VP-1777, fol. 309v.
Lambert Adriaen van der Steen het vruchtgebruik en Johannes, Elisabet en Francis, kinderen van hem en van Maria Francis Vermeulen) het erfrecht Vererving 1777-1785, vermeld in 1832 VP-1777, fol. 309v; kadaster 1832.
Lambert Hendriks van de Ven, getrouwd met Maria van der Steen, landbouwer Verwerving 1832-1843 Art. 953.
Gerardus van Weert, bij de koop wonend in Schijndel, later woonde hij in het huis dat hij kocht (Corsica A). Verwerving in 1843, vermeld in 1883 Art. 1794.
Gerardus van Weert, weduwnaar van Engelina van Dinther en zijn kinderen Petrus, Wilhelmus, Nicolaas, Johannes en Lambertus van Weert, allen bouwlieden te Veghel. Openbare verkoop op 11-10-1887, het goed werd niet verkocht BHIC, Notarissen te Erp, toegang 7691 inv. nr. 74 akte 154
 

Bewoners Datum Bronnen
Reijnder Jan Willems, Jan de soon ende Anneke de meijt boven de sestien jaeren Vermeld in 1709 II-E-38.
Reijnder Jan Willems Vermeld in 1709-1718 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718).
Hendrik Thonissen Vemeld in 1719-1724 II-E-122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Niet arm.
Boven de 16: Fransis Jans Vermeulen (man), Beth (vrouw), Mi Laurenssen (meid).
Onder de 16: Jenneke (kind)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Francis Jans Vermeulen Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 374.
Hendrik van de Ven Vermeld in 1776 II-E-17 en 18, nr. 374.
Lambert van der Steen Vermeld in 1781-1811 II-E-17 en 18, nr. 374; E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Lambert van der Steen, 64 jaar, geboren op 25-12-1746 in Veghel
Vrouw: Maria van den Boogaart, 54 jaar, geboren op 15-6-1756 in Veghel
Kind: Adriaan van der Steen, 24 jaar, geboren op 25-3-1786 in Veghel
Kind: Willem van der Steen, 20 jaar, geboren op 15-10-1790 in Veghel
Kind: Jan van der Steen, 13 jaar, geboren op 30-11-1797 in Veghel
Kind: Elisabet van der Steen, geboren op 8-12-1777 in Veghel
Kind: Jennemie van der Steen, geboren op 12-12-1784 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister van Veghel 1810.
Lambert van der Steen Vermeld in 1822-1924 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Broer: Christiaan van der Steen, 41 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Broer: Johannes van der Steen, 36 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Vader: Lambertus van der Steen, 83 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Dienstmaagd: Allegonda van der Aa, 27 jaar, geboren in Erp
Dienstmaagd: Anna Maria van Kilsdonk, 26 jaar, geboren in Veghel

Man: Martinus Vervoort, 42 jaar, landbouwer, geboren in Sint-Oedenrod
Vrouw: Catharina Tysse, 39 jaar, geboren in Veghel
Kind: Cornelis Vervoort, 9 jaar, geboren in Veghel
Kind: Martinus Vervoort, 6 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johannes Vervoort, 3 jaar, geboren in Veghel
Kind: Lambertus Vervoort, 2 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
Lambert Hendrik van de Ven Vermeld in 1833-1840 NA1224.
Man: Lambertus van de Ven, 39 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Vrouw: Maria van der Steen, 32 jaar, geboren in Veghel
Kind: Lamberdina van de Ven, 10 jaar, geboren in Veghel
Kind: Hendrina van de Ven, 9 jaar, geboren in Veghel
Kind: Anna van de Ven, ½ jaar, geboren in Veghel
Bijschrift kind: Hendrius van de Ven, geboren op 25-8-1840 in Veghel
Bijschrift kind: Johannes van de Ven, geboren op 25-8-1840 in Veghel
Bijschrift kind: Lambertus van de Ven, geboren op 20-9-1844 in Veghel
Dienstbode: Peter van den Berg, 19 jaar, geboren in Boekel
Dienstbode: Theodorus Schepers, 14 jaar, geboren in Erp
Dienstbode: Geertruida Hurkmans, 23 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
 
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1840.
Gerardus van Weert Vermeld in 1842-2819 NA1225.
Vader: Gerardus van Weert, geboren in 1798 te Schijndel
Moeder: Engelina van Dinther, geboren in te Sint-Michielsgestel
Zoon: Petrus de Weert, geboren in 1834 te Schijndel, overleden op 23-7-1853
Zoon: Wilhelmus de Weert, geboren in 1836 te Schijndel
Zoon: Nicolaas de Weert, geboren in 1838 te Schijndel, doorgestreept, naar fol. 1135
Zoon: Johannes de Weert, geboren in 1838 te Schijndel
Zoon: Lambertus de Weert, geboren in 1846 te Veghel
Zoon: Gijsbertus de Weert, geboren in 1848 te Veghel
Zoon: Johanna Maria de Weert, geboren in 1840 te Schijndel
Zoon: Antonetta de Weert, geboren in 1844 te Veghel
Dienstmeid: Anna Maria van Veghel, geboren in 1820 te Veghel, op 4-7-1851 gehuwd, in 1851 naar fol. 968
Bijschrift, zoon: Hendricus van Weert, geboren op 19-10-1850, overleden op 31-5-1854
Bijschrift, dienstmeid: Maria van Dinther, geboren in 1822 te Veghel, gekomen in 1851 van fol. 392, op 3-3-1853 naar Boekel vertrokken
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister van Veghel 1849-1862.
Geert van Weert Vermeld in 1846-1870 Inv. nr. 1702 t/m 1705 en 1711.
Hoofd: Gerardus van Weert, geboren op 30-3-1801 te Schijndel, akkerbouwer
Zoon: Petrus van Weert, geboren op 5-9-1835 te Schijndel, akkerbouwer
Zoon: Johannes van Weert, geboren op 11-7-1839 te Schijndel, akkerbouwer
Dochter: Theodora Maria van Weert, geboren op 3-5-1844 te Veghel
Zoon: Lambertus van Weert, geboren op 17-9-1847 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Gijsbertus van Weert, geboren op 11-11-1849 te Veghel, schoolleerling
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859
Hoofd: Gerardus van Weert, geboren op 30-3-1801 te Schijndel
Zoon: Petrus van Weert, geboren op 5-9-1835 te Schijndel, doorgestreept, naar register A-Z
Zoon: Johannes van Weert, geboren op 31-7-1839 te Schijndel. doorgestreept, naar register A-Z
Dochter: Theodora Maria van Weert, geboren op 3-5-1844 te Veghel, doorgestreept, op 2-5-1867 naar Lieshout vertrokken
Zoon: Lambertus van Weert, geboren op 17-9-1847 te Veghel, doorgestreept
Zoon: Gijsbertus van Weert, geboren op 11-11-1849 te Veghel, naar register L-Z, fol. 483
Bijschrift, dochter: Antonet van Weert, geboren op 3-5-1844 te Veghel, doorgestreept, op 4-5-1868 naar Schijndel vertrokken
Bijschrift, zoon: Peeter van Weert, geboren op 5-9-1835 te Schijndel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Bijschrift, zoon: Wilhelmus van Weert, geboren op 15-6-1835 te Schijndel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Bijschrift, zoon: Nicolaas van Weert, geboren op 5-8-1831 te Schijndel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870 inv. nr. 1606, blad nr. 1327, Biezen, huis nr. 614
Hoofd: Gerardus van Weert, geboren op 30-3-1801 te Schijndel
Zoon: Petrus van Weert, geboren op 5-9-1835 te Schijndel
Zoon: Wilhelmus van Weert, geboren op 15-6-1835 te Schijndel
Zoon: Nicolaas van Weert, geboren op 5-8-1831 te Schijndel
Dienstmeid: Wilhelmina Vogels, geboren op 15-8-1845 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 31-12-1869, inv. nr. 1806
Hoofd: Gerardus van Weert, geboren op 30-3-1801 te Schijndel, doorgestreept, op 16-10-1878 naar Schijndel vertrokken
Bijschrift, zoon: Nicolaas van Weert, geboren op 5-8-1831 te Schijndel, doorgestreept, geboekt naar fol. 2144
Bijschrift, zoon: Wilhelmus van Weert, geboren op 15-6-1835 te Schijndel, doorgestreept, gehuwd op 24-4-1872, geboekt naar fol. 2144
Bijschrift, zoon: Peter van Weert, geboren op 5-9-1835 te Schijndel, doorgestreept, gehuwd op 2-7-1873, geboekt naar fol. 2144
Vermeld vanaf 1870 tot 1878 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1623, fol. 2140, Biezen
Hoofd: Lambertus van Weert, geboren op 17-9-1846 te Veghel, geboekt van fol. 505
Vrouw: Hendrika de Bie, geboren op 30-6-1845 te Sint-Oedenrode, geboekt van fol. 24
Bijschrift, dochter: Johanna van Weert, geboren op 13-1-1876 te Veghel
Bijschrift, dochter: Engelina van Weert, geboren op 13-6-1877 te Veghel, doorgestreept, op 4-4-1890 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Bijschrift, dochter: Petronella van Weert, geboren op 19-10-1878 te Veghel, doorgestreept, op 13-3-1889 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Bijschrift, zoon: Gijsbertus van Weert, geboren op 5-4-1880 te VeghelBijschrift, zoon: Gerardus van Weert, geboren op 31-10-1881 te Veghel
Bijschrift, dochter: Theodora Maria van Weert, geboren op 13-6-1883 te Veghel
Bijschrift, dochter: Antonia van Weert, geboren op 3-7-1884 te Veghel
Bijschrift, dochter: Martina van Weert, geboren op 7-8-1885 te Veghel
Bijschrift, zoon: Augustinus Hubertus Josephus Maria van Weert, geboren op 1-11-1886 te Veghel
Bijschrift, zoon: Hendrikus van Weert, geboren op 5-8-1889 te Veghel
Bijschrift, dochter: Petronella van Weert, geboren op 19-10-1878 te Veghel, op 1-11-1889 uit Sint-Oedenrode gekomen
Bijschrift, dochter: Martina van Weert, geboren op 29-2-1891 te Veghel
Bijschrift, dochter: Hendrika van Weert, geboren op 4-4-1892 te Veghel
Op 28-1-1875 bijgeschreven Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1623, fol. 2150
Hoofd: Lambertus van Weert geboren op 17-9-1846 te Veghel
Vrouw: Hendrika de Bie, geboren op 38-6-1840 te Sint-Oedenrode
Dochter: Johanna van Weert, geboren op 12-1-1876 te Veghel
Dochter: Engelina van Weert, geboren op 13-6-1877 te Veghel
Dochter: Petronella van Weert, geboren op 19-10-1878 te Veghel
Dienstknecht: Wilhelmus Raaymakers, geboren op 20-10-1853
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr. 1806
Hoofd: Lambertus van Weert, geboren op 17-9-1846 te Veghel, doorgestreept, op 3-5-1896 naar Erp vertrokken
Vrouw: Hendrika de Bie, geboren op 30-6-1845 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, overleden op 29-7-1893
Dochter: Johanna van Weert, geboren op 12-1-1876 te Veghel, doorgestreept, op 3-5-1896 naar Erp vertrokken
Dochter: Engelina van Weert, geboren op 13-6-1877 te Veghel, doorgestreept, op 3-5-1896 naar Erp vertrokken
Dochter: Petronella van Weert, geboren op 19-10-1878 te Veghel, doorgestreept, op 3-5-1896 naar Erp vertrokken
Zoon: Gijsbertus van Weert, geboren op 8-4-1880 te Veghel, doorgestreept, op 3-5-1896 naar Erp vertrokken
Zoon: Gerardus van Weert, geboren op 31-10-1881 te Veghel, doorgestreept, op 3-5-1896 naar Erp vertrokken
Dochter: Theodora Maria van Weert, geboren op 13-6-1883 te Veghel, doorgestreept, op 3-5-1896 naar Erp vertrokken
Dochter: Antonia van Weert, geboren op 3-7-1884 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 288
Dochter: Martina van Weert, geboren op 7-8-1885 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 288
Zoon: Augustinus Hubertus Josephus Maria van Weert, geboren op 1-11-1886 te Veghel, doorgestreept, op 3-5-1896 naar Erp vertrokken
Zoon: Hendrikus van Weert, geboren op 5-8-1889 te Veghel, doorgestreept, op 30-8-1893 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Dochter: Martina van Weert, geboren op 24-2-1891 te Veghel, doorgestreept, op 30-8-1893 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Dochter: Hendrika van Weert, geboren op 4-4-1892 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar fol. 2218
Bijschrift op 1-7-1893. dochter: Lamberta van Weert, geboren op 4-6-1893, doorgestreept, op 30-5-1896 naar Erp vertrokken
Het gezin is op 30-5-1896 naar Erp verhuisd. Omdat het huis in 1883 gesloot is, zal dit gezin in de periode 1883-1895celders in de parochie Zijtaart gewoond hebben. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1633, fol. 2216
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads