Foto's Huizen Kroniek

Corsica 6

Foto uit ca. 1968. Op de foto Marion, Ad en Harrie (Broer) van de Tillaart.
Foto uit 1989
Corsica 6 f.jpg (325299 bytes) Foto uit de jaren tachtig of negentig
Foto uit 2006


Ouderdom
De hoeve werd gesticht op een van de zogenoemde 'Uitkampen'. Dat waren percelen die vanaf de elfde of twaalfde eeuw en later van de heide uitgegeven en ontgonnen werden en die wat afgelegen in de heide lagen. Het waren waarschijnlijk wat drogere plekken in de verder nogal natte gemene gronden. Deze uitkamp heette 'Steencamp', de naam verwijst vermoedelijk naar ijzeroer in de bodem. De hoeve bestond in 1557 en zal wel enkele eeuwen ouder zijn. In 1598 was de hoeve verdwenen, maar op de akker rustte nog wel het recht van weerschap. Dat wil zeggen dat de bewoners van een nieuw huis het recht hadden om de gemene gronden van Veghel te gebruiken. Kort daarna werd er een nieuw huis gebouwd, in 1610 wordt dat huis genoemd. In 1935 werd de boerderij na een brand afgebroken en werd het gebouw neergezet dat er nu staat.

De naam Corsica wordt voor het eerst genoemd in het Veghelse verpondingsregister uit de periode 1761-1769. Vermoedelijk werd de naam bedacht door (een van) de kinderen van Willem Jan Gualtheri, erfsecretaris van Sint-Oedenrode, die het goed op 14 november 1763 erfden. Later werd de straat waarlangs deze boerderij staat naar deze hoeve genoemd.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Een huys, hostat ende hoff mit synre toebehoerten allen ende een yegelycken daer wylen Jan Martenssoen ende Beert syn huysfrouwe in op ende aen te wonen plagen.’ gelegen ‘in die vuytcampen aen die heye after dat backhuys over den breden cant daer men eenen graeff leggen sal die sal wesen halff ende halff ter eenre syden ende voert rontom neven ende op die gemeynt.’ Ook een stuk land ‘ínt Heylicht’.
Het goed is belast met:
     - ½ oude groot grondcijns aan de heer van Helmond
     - ½ stuiver grondcijns aan de landsheer
     - 2 mud rogge min 1 vat, en 13 vaten gerst, veghelse maat, aan
       verschillende personen
09-02-1557 R26, fol. 529-530.
Jan, zoon van wijlen Jan Janss van Dijperbeeck, als man van Mechtelt, dochter van wijlen Jan Marten Jan Delis heeft verkocht aan Hanrick, zoon van Vriens Lucassoon, een erfcijns van 5 gulden, te betalen uit ‘eenen huyse, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen dair toebehoirende’, groot ca. 5 lopens, gelegen ‘in die Vuytcampen aen die heye’
     - e.z.: het goed van de verkoper
     - a.z.: Elysabeth, dochter van Jan Martens
     - e.e. en a.e.: de gemeint
22-02-1559 R26, fol. 778-779.
Marten, zoon van wijlen Jan Martens heeft verkocht aan heer Aert, zoon van Jan Ariaenssoen een erfcijns van 3 Carolus gulden, te betalen uit ‘enen huijse, hostat ende hoff met een saijlandt daer by ende aen liggende’, gelegen ‘aen den Biesen, anders genoempt den Steencamp, liggende rontsom innne die gemeynt van Vechel’. Ook uit het 1/6 deel in een beemd. 28-04-1575 R29, fol. 229-230.
Heer Art, zoon van Jan Arien Danelssoen heeft overgegeven aan zijn vader Jan Ariaen Danelssoen een erfcijns van 3 Carolus gulden, te betalen uit ‘enen huyse, hostat ende hoff metten syn lande daer by ende aen liggende’, gelegen ‘aen die Biesen anders genoempt den Steencamp, liggende rontsomme in die gemeynt van Vechel’. Ook uit het 1/6 deel in een beemd. Welke cijns voornoemde heer Art, de verkoper, eertijds door opdracht verkregen had van Marten Jan Martenssoen. 22-10-1575 R29, fol. 269-270.
‘Eenen ecker toelants gemeynlyck genoempt den Steencamp tsamen met de werschap ende oock hillen den houdtwas’, gelegen ‘ontrent den Biesen in de vuytcampen’, rondom in de gemeint van Veghel. Henrick had deze akker door ruil verkregen van Gerit Janssen van Dyeperbeeck. Het goed is belast met jaarlijks:
     - 6 gulden aan Henrick Jans van Dynther
     - 23 stuivers aan ‘Truyhen autaer’ in de Veghelse kerk
28-04-1598 R32, fol. 175.
Gerit, zoon van wijlen Goort Janssen, als man van wijlen Lyntken, dochter van wijlen Jan Hermans, heeft in een ruil voor ander goed overgegeven aan Jan, zoon van wijlen Jan Hermans de ½ van een erfcijns van 6 Carolus gulden te betalen uit ‘eenen huyse, hostadt ende hoff metten lande daer toebehoirende’, gelegen ‘inden Steencamp, rontsomme die gemeynt’, welk goed Lambert Jan Daendels tegenwoordig in gebruik heeft. 04-03-1610 R35, fol. 121-122.
'Seeckere huijs, hoff ende tuelant', gelegen in Veghel 'aenden Biesen', genoemd 'den Steencamp', groot ca. 8 lopen', gelegen met alle zijden grenzend aan de gemeint. 19-04-1632 R45, fol. 220-221.
‘Aert Jan Aerts huys, hoff, boomgaert ende d' lant’ 1657 VP-1657, nr. 247.
‘Een seecker huijs, hoff, schuer, torffschop ende halven boomgaert met het aengelegen landerijen genoemt Boschcamp met het lant int Creijtenborch met het weytvelden', groot ca. 8 lopens 27-02-1659 R62, fol. 50-52.
‘Een huijs, hoff ende schuer met het aengelegen lant, genaemt den Steenkamp' 10-11-1678 R56, fol. 106.
Erf en lant in de Steencamp 1702 VP-1702, fol. 662.
Erf en land aen de Steencampe, nu genaemt Corsica 1761-1769 VP-1761, fol. 295v.
Kadaster: E259, huis, schuur en erf, 10,10 are 1832 Kadaster 1832.
Na verandering van de grenzen van de percelen: kadaster: E2316, huis, schuur en erf, 15,80 are 1880 Art. 2610.
Op 04-05-1920 werd de bouw van een nieuwe bergplaats door de controleur van de grondbelasting gezien. 04-05-1920 Inv. nr.1196.
In 1935 brandde de oude boerderij af. Op 01-07-1935 gaf de gemeente vergunning voor het bouwen van een nieuwe boerderij. 01-07-1935 BV-1206.
Bij meting werden percelen samengevoegd, hierna: kadaster E3169, huis en weiland, 33,20 are 1939 Art. 4419.
Op 19-12-1968 kreeg P. van den Tillaart vergunning voor het bouwen van een varkensstal. 19-12-1968 BV na 1936.
Adres: Biezen 616 (1846-1870), Biezen 806 (1870-1892), Biezen 804 (1892-1898), Biezen 776 (1898-1910), Biezen G 157 (1910-1921), Biezen G 174 (1921-1931), Biezen G 177 (1932-1942), Biezen A 167 (1943-1967), Corsica 6 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712, Doc. Veghel, nr. 383.
 

   
Eigenaars Datum Bronnen
Jan Martens Voor 09-02-1557 R26, fol. 529-530.
De kinderen van Jan Martens en Beerten, dochter van wijlen Peter Dircxs, namelijk: Marten, Elysabeth en Mechteldis (getrouwd met Jan, zoon van wijlen Jan Janss van Dyeperbeeck) Vermeld op 09-02-1557 R26, fol. 529-530.
Jan, zoon van wijlen Jan Janss van Dyeperbeeck Deling op 09-02-1557 R26, fol. 529-530.
Gerit Janssen van Dyeperbeeck Voor 15-04-1598 R32, fol. 175.
Hanrick Arien Lenerts Verkregen door ruil; vermeld op 28-04-1598 R32, fol. 175.
Gijsbert, zoon van wijlen Gijsbert Hoppenbrouwers Koop op 28-04-1598 R32, fol. 175.
Johan Hoppenbrouwers Vermeld 19-04-1632 R45, fol. 220-221.
Aert Jan Aerts Koop op 19-04-1632; vermeld in 1657 R45, fol. 220-221; VP-1657, nr. 247.
Jan Arts van der Mee en de minderjarige kinderen van Aert Jan Aerts van der Mee Vermeld op 27-02-1659 R62, fol. 50-52.
Geraert Aertsen van der Mee (1/3 deel) Vermeld op 10-11-1678 R56, fol. 106.
Jan Aertsen van der Mee (1/3 deel) Koop van 1/3 deel op 10-11-1678 van zijn broer Geraert  R56, fol. 106.
Jan Aerts van der Mee Vermeld 1702-1710 VP-1702, fol. 293; VP-1707, fol. 219.
Hendrick Benedictussen Vermeld 1712-1719 II-E-107; II-E-111.
De weduwe van Hendrik Benedictussen Vermeld in 1722 VP-1722, fol. 662.
Adriaen Corsten Verwerving 1722-1738 VP-1722, fol. 662.
Heer Gerard de Jong, erfsecretaris van Veghel Koop op 29-03-1738 VP-1722, fol. 662.
De kinderen van heer Willem Jan Gualtheri, getrouwd met vrouwe Alida de Jong Testament van 14-11-1763 VP-1769, fol. 293.
De heer J.H. Smidt Deling op 30-12-1779 VP-1777, fol. 315.
Captijn H. de Smith (Sint-Oedenrode) Vermeld in 1792 Maatboek 1792, nr. 3158 (3719).
Johan Hendrik Adolph auf Altenstadt Vermeld in 1808 II-E-238, nr. N-10.
De erfgenamen van heer Johan Otto von Schmidt auf Altenstadt Vererving 1810-1820 Maatboek 1810, nr. 3157 (3714-3718).
Erven van Smidt auf Altenstadt (Sint-Oedenrode) Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
Arnoldus van der Heijden Verwerving in 1845 Art. 1242.
Martinus Vervoort Verwerving in 1870 Art. 2610.
Ferdinand August Leopold Joseph de Kuijper, notaris en grootgrondbezitter in Veghel Verwerving in 1896 Art. 1794.
Zijn weduwe Josephina Everarda Maria Huberta van Rijckevorsel Vererving in 1900 Art. 1794.
Marianna Auguste Louise Alphonse Huberthe van Sasse van Ysselt, wonend te Breda, getrouwd met Casper Elionore Arnoldus Maria van de Mortel, wonend te Tilburg, en Ludovice Antonia Hubertha Maria van Baar, weduwe van Lodewijk Joseph Maria van Sasse van Ysselt, wonend Sophiastraat 20, Breda Deling in 1900, vermeld in 1939 Art. 4419.
Piet van den Tillaart Vermeld op 19-12-1968 BV na 1936.
Riny Vissers en Liesbeth Vissers - van de Tillaart Vanaf 1 janauari 1998 Mondelinge mededeling van Liesbeh Vissers - van de Tillaart op 27 juni 2007.
 
Bewoners Datum Bronnen
Jan Martenssoen Voor 09-02-1557 R26, fol. 529-530.
Lambert Jan Daendels Vermeld op 04-03-1610 R35, fol. 121-122.
Geryt Aert Geerlings Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 247.
Aert Delis Aert Loijen Pacht het huis voor 4 jaren op 27-02-1659 R62, fol. 50-52.
Henrick Dictussen, Anneken sijn vrouw, Jan, Martten, Marij en Theuniske, haere kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38
Henrick Benedictussen Vermeld in 1709-1716 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716).
De weduwe van Henrick Benedictussen Vermeld in 1717-1724 II-E-74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Matig arm.
Boven de 16: Adriaan Corsten (man), Teuniske  (vrouw).
Onder de 16: Corstiaan en Anneke (kinderen)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Adriaan Corsten Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 382.
Adriaan Versteegde Vermeld in 1766 II-E-17 en 18, nr. 382.
Jan Corsten Vermeld in 1771 II-E-17 en 18, nr. 382.
Adriaen Corsten Vermeld in 1776-1786 II-E-17 en 18, nr. 382.
Jean Corsten Vermeld in 1791 II-E-17 en 18, nr. 382.
De weduwe van Jean Corsten Vermeld in 1798 II-E-17 en 18, nr. 382.
De weduwe van Adriaan Versteegde Vermeld 1806-1808 E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808).
Johannes Versteegde Vermeld in 1808 E250 (1808).
Man: Martinus Vervoort, 42 jaar, landbouwer, geboren in Sint-Oedenrode
Vrouw: Catharina Tysse, 39 jaar, geboren in Veghel
Kind: Cornelis Vervoort, 9 jaar, geboren in Veghel
Kind: Martinus Vervoort, 6 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johannes Vervoort, 3 jaar, geboren in VeghelKind: Lambertus Vervoort, 2 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
Man: Johannes van den Tillaart, 36 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Vrouw: Anna Verhoeven, 33 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Antony van Erp, 16 jaar, geboren in Vessem
Dienstbode: Christina Heuvelmans, 24 jaar, geboren in Gerwen
Bijschrift kind: Johanna Maria Verhoeven, geboren op 04-09-1844 in Veghel
Bijschrift kind: Martien van den Tillaart, geboren op 20-7-1841 in Veghel
Bijschrift kind: Anna Maria van den Tillaart, geboren op 29-8-1841 in Veghel
Bijschrift kind: Johanna Maria van den Tillaart, geboren op 21-8-1843 in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister 1840.
Geert L. Tyssen Vermeld in 1846-1848 Inv. nr. 1702.
De kinderen van Geert L. Tyssen Vermeld van 1846-1848 tot 1862-1870 Inv. nr. 1702 t/m 1704.
Hoofd: Arnoldus van der Heijden, weduwnaar van Elisabeth Thyssen, geboren op 8-2-1808 te Veghel, akkerbouwer
Schoonbroer: Lambertus Thyssen, geboren in 1792 te Veghel, akkerbouwer
Schoonzus: Catharina Thyssen, weduwe van Martinus Vervoort, geboren in 1790 te Veghel, akkerbouwer
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859
Aart M. van der Heijden Vermeld 1862-1870 Inv. nr. 1705.
Man: Aart van der Heijden, geboren in 1807 te Veghel, gehuwd
Vrouw: Elisabeth Thyssen, geboren in 1795 te Veghel, gehuwd
Broer van vrouw: Lambert Thyssen, geboren in 1794 te Veghel, ongehuwd
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister 1849-1862.
Hoofd: Arnoldus van der Heijden, geboren op 2-2-1808 te Veghel, doorgestreept, overleden op 30-10-1868
Schoonbroer: Lambertus Thyssen, geboren in 1792 te Veghel
Schoonzus: Catharina Thyssen, geboren in 1790 te Veghel
Vermeld 1862-1867 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1603, blad nr. 434
1865-1867: Aart van der Heijden
1869: Martinus Vervoort
Vermeld in 1865-1869 Inv. nr. 1711.
Hoofd: Martinus Vervoort, geboren op 30-4-1823 te Veghel
Vrouw: Antonetta van der Heijden, geboren op 24-8-1826 te Boekel
Dochter: Catarina Vervoort, geboren op 12-10-1857 te Veghel
Zoon: Johannis Vervoort, geboren op 6-5-1859 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Elizabeth Vervoort, geboren op 24-12-1864 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Martinus Vervoort, geboren op 27-10-1865 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Maria Vervoort, geboren op 14-1-1867 te VeghelOom: Lambertus Thijssen, geboren op 30-12-1793 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 1776
Hoofd: Martinus Vervoort, geboren op 25-9-1866 te Veghel, strodekker
Vrouw: Antonet van den Broek, geboren op 17-11-1865 te Veghel
Vermeld in 1870-1892 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1622, fol. 2048, Biezen
Hoofd: Martinus Vervoort, geboren op 15-4-1824 te Veghel
Vrouw: Antonetta van der Heijden, geboren op 24-7-1827 te Boekel
Dochter: Catharina Vervoort, geboren op 14-10-1858 te Veghel
Zoon: Johannes Vervoort, geboren op 3-5-1860 te Veghel
Zoon: Martinus Vervoort, geboren op 23-9-1866 te Veghel
Dochter: Maria Vervoort, geboren op 14-1-1868 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr. 1806
Hoofd: Martinus Vervoort, geboren op 27-4-1824 te Veghel, doorgestreept, overleden op 31-3-1899
Vrouw: Antonetta van der Heijden, geboren op 25-8-1827 te Boekel, doorgestreept, overleden op 1-2-1894
Zoon: Johannes Vervoort, geboren op 3-5-1860 te Veghel, doorgestreept, overleden op 6-5-1893
Bijschrift op 1-4-1904, stiefzoon: Petrus van den Brand, geboren op 13-5-1891 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, doorgehaald bij de achtste volkstelling (1900)
1892-1897 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1633, fol. 2012
Hoofd: Johannes Antonius van der Rijt, geboren op 17-6-1863 te Uden
Vrouw: Antonia Ketelaars, geboren op 21-11-1870 te Dinther
Dochter: Anna Maria Cunera van der Rijt, geboren op 23-2-1896 te Nistelrode
Bijschrift op 16-12-1897, zoon: Antonius van der Rijt, geboren op 5-4-1897 te Veghel
Bijschrift op 27-3-1898, dochter: Wilhelmina van der Rijt, geboren op 27-3-1898 te Veghel
Bijschrift op 27-2-1899, dochter: Paulina Martina van der Rijt, geboren op 25-2-1899 te Veghel
Het gezin is op 10-5-1897 naar Zijtaart verhuisd en op 25-5-1900 naar Boekel verhuisd Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1631, fol. 1562
Johannes van de Rijt Vermeld 1898-1900 Inv. nr. 1707.
Hoofd: Petronella van Kemenade, weduwe van Lambert van den Tillaart, geboren op 6-5-1842 te Veghel
Dochter: Petronella van den Tillaart, geboren op 7-1-1883 te Gemert
Zoon: Martinus van den Tillaart, geboren op 29-3-1886 te Gemert
toon: Hendrikus van den Tillaart, geboren op 2-11-1889 te Gemert, doorgestreept, overleden op 1-2-1898
Bijschrift op 21-2-1901, zoon: Adrianus van den Tillaart, geboren op 21-5-1879 te Gemert, geboekt van register G-I, fol. 821
Vermeld 1900-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1632, fol. 1802.
De weduwe van Lambertus van den Tillaart Vermeld van 1900-1910 tot 1910-1921 Inv. nr. 1706 en 1707 en 1708.
Hoofd, later moeder: Petronella van Kemenade, weduwe van L. van den Tillaart, geboren op 6-12-1842 te Veghel, landbouwster, geboekt van register S-U, fol. 215
Zoon: Adrianus van den Tillaart, geboren op 21-5-1879 te Gemert, doorgestreept, op 10-11-1910 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Dochter: Petronella van den Tillaart, geboren op 7-1-1883 te Gemert, doorgestreept, op 13-5-1912 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Zoon: Martinus van den Tillaart, geboren op 29-3-1886 te Gemert, landbouwer
Bijschrift op 10-1-1915, vrouw: Johanna Maria Raaijmakers, geboren op 1-5-1893 te Veghel, geboekt van register M-R, fol. 258
Bijschrift op 4-2-1916, dochter: Lamberta van den Tillaart, geboren op 4-7-1916 te Veghel
Bijschrift op 14-7-1917, dochter: Martina Maria van den Tillaart, geboren op 14-7-1917 te Veghel, doorgestreept, overleden op 15-8-1917
Bijschrift op 18-8-1918, zoon: Martinus Cornelis van den Tillaart, geboren op 18-8-1918 te Veghel
Bijschrift op 28-7-1919, zoon: Martinus Cornelis van den Tillaart, geboren op 26-7-1919 te Veghel
Bijschrift op 29-3-1921, dochter: Maria Josephina van den Tillaart, geboren op 26-3-1921 te Veghel
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1643, folio 182
Martinus van den Tillaart Vermeld van 1910-1921 tot 1932 Inv. nr. 1708, 1710 en 1712.
Petrus L. van den Tillaart Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
Riny Vissers en Liesbeth Vissers - van de Tillaart, inwonend Piet van de Tillaart Vanaf mid 1998 Mondelinge mededeling van Liesbeh Vissers - van de Tillaart op 27 juni 2007.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads