Foto's Huizen Kroniek

Biezendijk 27

Foto uit 2006


Ouderdom
Omstreeks 1610 stond hier een huis. Dat huis was in 1612 oud en vervallen. Korte tijd later was het verdwenen. In 1657 heette het perceel 'Jan Ariens acker' en toen stond er geen huis meer. Later, oor 1709, werd hier weer een huis gebouwd. Het huis werd rond 1700-1720 een stukje korter naar de weg verzet (aan dezelfde kant van de Biezendijk), waarmee het van Snt-Oedenrode naar Veghel verhuisde. In die periode werden met  name ook in Eerde ook andere boerderijen afgebroken en op Veghelse grond herbouwd, omdat de dorpsbelastingen in Veghel lager waren dan in Sint-Oedenrode.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Een huys, hostadt, hoff ende boomgaert metten erffenisse daer aen gelegen ende toebehoirende’, groot 16 lopens, gelegen onder die paelen van Vechel ten steden op Creytenborch’
     - e.z.: Baltus Dircx Tonis
     - a.z.: Meriken Peter Ariens, Jan Simons en Jan Jacob
               Roeloffs en anderen
     - e.e.: Henrick Jacob Roeloffs
     - a.e.: de straat
30-01-1610 R35, fol. 96-97.
‘Eenen ouden vervallen huyse, hostadt, hoff ende boomgaert metten erffenissen daer aen liggende ende toebehoirende’, groot ca. 16 lopens, gelegen ‘op Creytenborch’
     - e.z.: Baltus Dircx Hanricx
     - a.z.: Mariken, weduwe van wijlen Peter Ariens en haar
               kinderen en anderen
     - e.e.: Hanrick Jacop Roeloffs
     - a.e.: de straat
14-02-1612 R35, fol. 366-369.
‘Huys, hoff ende aengelegen erffenis, groot omtrent thien loopensaets, gelegen onder Roy op Creytenborch’
     - e.z.: Lijsken, weduwe van wijlen Jan, zoon van Aert Peters
     - a.z.: Lijsken, weduwe van wijlen Balthus Diercx
     - e.e.: Michiel Joachims
     - a.e.: de straat

Belast met een grondcijns aan de landsheer te betalen in Sint-Oedenrode van 1 nieuwe schellingen + 1/7 Vlaanderense penning + 3 nieuwe schellingen, later omgerekend tot 8 stuivers en 6 penningen. Deze cijns werd op 25-03-1660 afgelost .
1646 BHIC, Cijnsboeken hertog, Sint-Oedenrode, 1646-1697, fol. 26v.
'Jan Ariens acker' 1657 VP-1657, nr. 244.
'(..)“welk huijs nu staat op ’t Vechels en eertijds gestaan heeft aan nr. 20a en als toen gehorende onder Sint Oedenrode” 1754 OAA Sint-Oedenrode, inv. nr. 126.4, kaart van De Weijer
'Erff en lant genaamt Jan Ariens acker' 1722 VP-1722, fol. 630.
Een huis, schuur, hof en aangelegen teulland, dries, heiveld en houtwas, aaneengelegen op Creijtenburg 19-12-1782 R109, fol. 13.
Kadaster: De Hoge Biezen, E929, huis, schuur en erf, 6,00 are 1832 Kadaster 1832.
Kadaster: E2092, huis en erf, 33,70 are 1867 Art. 2270.
Kadaster: E3092, huis, schop en bakhuis, 6,00 are 1876 Art. 3176.
Kadaster: E2439, huis, schuur en erf, 6,80 are 1887 Art. 3176.
Kadaster, E2543, huis, schuur en erf, 7,80 are 1890 Art. 3176.
Hendricus van Eert, landbouwer, kreeg op 28 oktober 1905 verlof voor de verkoop van alcoholhoudenden drank, anders dan sterke drank in het woonhuis en de kamer rechts, groot 24,75 en 9 m2. Verlof ingetrokken krachtens art. 65 4e lid der drankwet 19 augustus 1916. 1905-1916 GA Veghel, inv. nr. 1893, nr. 28; inv. nr. 1895, nr. 28.
Kadaster: E3123, huis, schuur, bouwland en weiland, 1,0970 hectare 1925 Art. 5825.
Kadaster: E3183, huis, schuur, bouwland en weiland, 1,7620 hectare. 1949 Art. 6696.
Op 12-10-1949 kreeg Jos Huijbers vergunning om 'een gebouw bestemd voor voederbereiding en graanberging' te bouwen. 12-10-1949 BV na 1936.
Tussen 1949 en 1959 werd van bovenstaande beschrijving 'huis en schuur' doorgestreept en vervangen door '2 huizen en stal', kennelijk is een deel van het bedrijfsgedeelte van de boerderij veranderd in een woning 1949-1959 Art. 6696.
Kadaster: E2707 08-11-1963 BV na 1936.
Op 08-11-1963 kreeg J. van Eert vergunning om een bergruimte te bouwen achter de boerderij op perceel E2707, adres Biezen A 157a. 08-11-1963 BV na 1936.
Adres: Biezen 625 (1846-1870), Biezen 814, (1870-1892), Biezen 820 (1892-1898), Biezen 792 (1898-1910), Biezen G 137 (1910-1921), Biezen G 153 (1921-1931), Biezen G 156 (1932-1942) 1898-1933 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712.
In 1967 bestonden er woningen met adressen Biezen A 157 (adres vanaf 1943) en Biezen A 157a; vanaf 1967: Biezendijk 28 en 27. 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
Later werd de boerderij afgebroken en vervangen door het huis dat nu adres Biezendijk 27 heeft. 2006 mva
 

Eigenaars Datum Bronnen
Goossen Jan Peters Voor 30-01-1610 R35, fol. 96-97, fol. 103-104 en fol. 366-369.
De drie dochters van Goossen Jan Peters, met name: Lysken, Jenneken en Elizabeth (ieder voor 1/3 deel) Voor 30-01-1610 R35, fol. 96-97, fol. 103-104 en fol. 366-369.
Geraert, zoon van Jan Michielen, wonende te Heeswijk, man van Lysken, dochter van wijlen Goossen Jan Peters (1/3 deel a) Vermeld op 30-01-1610 R35, fol. 96-97.
Jan Ariens Peters en Denissen Aelberts (1/3 deel a) Koop op 30-01-1610 R35, fol. 96-97.
Delis, zoon van wijlen Aert Goortss, man van Jenneken, dochter van wijlen Goossen Jan Peters (1/3 deel b) Vermeld op 04-02-1610 R35, fol. 103-104.
Jan Arien Peterss (1/3 deel b) Koop op 05-02-1610 R35, fol. 103-104.
Geraerd Jan Michiels, als man van Elizabeth, dochter van wijlen Goossen Jan Peterss (1/3 deel c) Voor 14-02-1612 R35, fol. 366-369.
Thomas, zoon van wijlen Aelbert Jacopsen en Jan, zoon van wijlen Arien Peterss  (1/3 deel c) Vermeld op 14-02-1612 R35, fol. 366-369.
Jan, zoon van wijlen Arien Peterss  (1/3 deel c) Ruil op 14-02-1612 R35, fol. 366-369.
Jan Arien Peters (helemaal) Vanaf 14-02-1612 R35, fol. 96-97, fol. 103-104 en fol. 366-369.
Jan Baltus Laurenssen Verwerving van een 1/2 in 1706, vermeld 1707-1722 VP-1707, fol. 210 en 217; VP-1722, fol. 630.
Maria Geerit Boeren, weduwe van Jan Baltussen het vruchtgebruik Vererving 1738-1749 VP-1738, fol. 604.
Baltus Jans van de Rydt Deling op 9-10-1749 VP-1738, fol. 604.
Baltus van de Rydt het vruchtgebruik, en Johannes, Lambert, Matheus en Hendrik, kinderen van hem en van Peternel Vermeulen, het erfrecht Vererving 1769-1777 VP-1769, fol. 278v.
Lambert, zoon van Baltus van de Rydt Deling op 19-12-1782 VP-1777, fol. 299; R109, fol. 13.
Dirske Aalbert van Cleef, weduwe van Lambert Baltus van Rijdt en haar kinderen Baltus, Allegonda, Peternel, Matheus, Maria en Adriaentje, het erfrecht Vererving 1785-1810 VP-1785, fol. 272.
De weduwe van Lambert Baltus van de Ryt (wonend op Krijtenburg) Vermeld 1808-1832 II-E-238, nr. N-19; kadaster 1832.
Maria van de Rijt, gehuwd met C. van der Steen Verwerving in 1840 Art. 1108.
Hendricus Vervoort, landbouwer Verwerving in 1865 Art. 2270.
Petrus Vervoort en verdere erfgenamen Vererving 1865-1876 Art. 2270.
Christina Swinkels, weduwe van Gerardus van Eert en consorten, landbouwster Koop in 1876 Art. 3176.
Christina Swinkels en haar kinderen: Hendrikus, Martinus, Johannes, Lambertus (doorgestreept in 1910), Maria, Barbera, Petrus, Antonius en Theodorus van Eert Vererving 1892-1910 Art. 3176.
Hendrikus van Eert Deling in 1911 Art. 4954.
Barbera van Eert, getrouwd met Jan der Kinderen, landbouwster, wonend op Krijtenburg (gemeente Sint-Oedenrode) (5/9 deel), Andreas of Hendricus van Stiphout (2/9 deel), en Maria der Kinderen, minderjarig, wonend op Krijtenburg (gemeente Sint-Oedenrode), (2/9 deel) Koop in 1924 Art. 5825.
Johanna Maria der Kinderen, weduwe van Henricus of Andreas van Stiphout en consorten, landbouwster Verwerving in 1931 Art. 5825.
Josephus Johannes Huijbers, landbouwer te Zijtaart Deling in 1936, vermeld op 12-10-1949 Art. 6696; BV na 1936.
Johannes Hendrikus van Eert en consorten, geboren op 30 maart 1912, landbouwer Koop in 1959 Art. 8048.
 

Bewoners Datum Bronnen
Jan Baltussen, Marij sijn vrou, Jenneken de meijt boven, Baltus, Wouter ende Ariaen haere kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Jan Baltus Laurenssen van de Rijth Vermeld in 1709-1724 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Jan Baltusse Vermeld in 1709-1736 II-B-28; II-E-17 en 18, nr. 360.
Niet arm.
Boven de 16: Jan Baltussen van Rijt (man), Mi (vrouw), Baltus en Maria (kinderen)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Jan Tonij Voets Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 360.
Bartel Jans van de Rijdt Vermeld van 1736-1761 tot 1776 II-E-17 en 18, nr. 360.
Lambert zoon van Baltus van de Rydt Vermeld in 1781-1798 II-E-17 en 18, nr. 360.
De weduwe van Lambert Baltus van Rijt Vermeld in 1806-1811 E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Vrouw: Dieris A. van Kleef, weduwe van Lambert van de Reyt, 57 jaar, geboren op 6-7-1753 in Veghel
Kind: Baltus L. van de Reyt, 27 jaar, geboren op 26-7-1783 in Veghel
Kind: Matheus L. van de Reyt, 22 jaar, geboren op 20-1-1788 in Veghel
Kind: Alegonda L. van de Reyt, 25 jaar, geboren op 17-3-1785 in Veghel
Kind: Maria L. van de Reyt, 19 jaar, geboren op 21-1-1791 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister van Veghel 1810.
De weduwe van Lambert Baltus van de Rijt Vermeld in 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Vrouw: Theodora van Cleef, weduwe van L. van de Rijt, 76 jaar, geboren in Veghel
Dienstknecht: Johannes van Dinther, 23 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Dienstknecht: Theodorus Vervoort, 13 jaar, geboren in Schijndel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
Christjaan van der Steen Vermeld in 1833-1840 NA1224.
Man: Christiaan van der Steen, 50 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Vrouw: Maria van de Rijt, 47 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Theodorus Vervoort, 23 jaar, geboren in Schijndel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1840.
Christjaan van de Steen Vermeld in 1842-1849 NA1225.
Christ van der Steen Vermeld in 1846-1861 Inv. nr. 1702 en 1703.
Man: Christiaan van der Steen, geboren 1788 in te Veghel
Vrouw: Maria van de Rydt, geboren in 1792 te Veghel
Knecht: Theodorus Vervoort, geboren in 1816 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 4-2-1853, naar fol. 640
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister van Veghel 1849-1862.
Hoofd: Christianus van der Steen, geboren op 1-11-1788 te Veghel, akkerbouwer
Vrouw: Maria van de Rijt, geboren in februari 1792 te Veghel, akkerbouwer
Dienstknecht: Bartholomeus van de Ven, geboren op 7-4-1834 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1766
Hoofd: Christianus van der Steen, geboren op 1-11-1788 te Veghel, doorgestreept, overleden op 4-11-1863
Vrouw: Maria van de Rijt, geboren in februari 1792 te Veghel, doorgestreept, overleden op 12-3-1863
Vermeld in 1862 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, blad nr. 1018, Biezen, huis nr. 625
Theodorus van de Rijt In ca. 1862 van Krijtenburg 6 naar Biezendijk 27 verhuisd., vermeld in 1863-1865 Inv. nr. 1704 en 1705.
Hoofd: Theodorus van de Rydt, geboren op 2-7-1825 te Veghel, doorgestreept, overleden op 30-4-1868
Vrouw: Adriana van Eerd, geboren in januari 1820 te Veghel
Dochter: Hendrica van de Rydt, geboren op 5-12-1853 te Veghel, doorgestreept, overleden op 12-11-1869
Zoon: Gerardus van de Rydt, geboren op 19-5-1855 te Veghel, doorgestreept, overleden op 23-12-1868
Dochter: Petronella van de Rydt, geboren op 16-8-1857 te Veghel, doorgestreept, op 12-10-1869 naar Aarle-Rixtel vertrokken
Zoon: Martinus van de Rydt, geboren op 16-8-1857 te Veghel, doorgestreept, overleden op 19-10-1861
Zoon: Hendricus van de Rydt, geboren op 4-12-1859 te Veghel, doorgestreept, op 2-10-1869 naar Berlicum vertrokken
Bijschrift maart 1869, schoonbroer: Adriaan van de Rijdt, geboren op 8-6-1817 te Veghel, van register L-Z, fol. 357, doorgestreept bij de volkstelling van 1-12-1869
In 1865 verhuisd naar Corscia 9 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, blad nr. 924, Biezen, huis nr. 613
Martinus Thijssen Vermeld in 1865-1867 Inv. nr. 1711.
Willem van Heesch Vermeld in 1868 Inv. nr. 1711.
Hoofd: Wilhelmus van Heesch, geboren op 36-1-1826 te Uden
Vrouw: Maria Wassenberg, geboren op 6-12-1831 te Heeswijk, overleden op 3-3-1887
Dochter: Maria van Heesch, geboren op 25-10-1852 te Veghel
Zoon: Antonius van Heesch, geboren op 27-7-1860 te Veghel
Zoon: Martinus van Heesch, geboren op 27-7-1860 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling van 1890
Dochter: Catharina van Heesch, geboren op 6-4-1855 te Veghel, op 15-10-1875 naar Berlicum vertrokken, geboekt naar register A-K, fol. 768
Het gezin is op 19-5-1892 naar Uden verhuisd, hij zal al in 1878 uit dit huis vertrokken zijn, hij wordt hier niet meer genoemd bij de volkstelling van 31-12-1879 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1618, fol. 697, Biezen
Hoofd: Johannes Kuijpers, geboren op 17-6-1843 te Uden, landbouwerVrouw: Anna Maria Somers, geboren op 16-6-1845 te Veghel
Zoon: Hendrikus Kuijpers, geboren op 22-2-1872 te Heeswijk, doorgestreept, overleden op 22-5-1887
Zoon: Antonius Kuijpers, geboren op 13-11-1874 te Heeswijk, doorgestreept, overleden op 19-1-1886
Dochter: Ardiena Kuijpers, geboren op 3-11-1876 te Heeswijk
Zoon: Hubertus Kuijpers, geboren op 17-8-1877 te Uden
Bijschrift, zoon: Adrianus Kuijpers, geboren op 7-7-1879 te Veghel
Bijschrift, zoon: Jan Kuijpers, geboren op 24-9-1880 te Veghel, doorgestreept, overleden op 4-11-1880
Dochter: Johanna Kuijpers, geboren op 10-2-1882 te Veghel
Zoon: Petrus Kuijpers, geboren op 15-6-1883 te Veghel
Het gezin is op 14-12-1878 uit Uden gekomen Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1619, fol. 1079
Hoofd: Johannes Kuijpers, geboren op 16-6-1843 te Uden, landbouwer
Vrouw: Anna Maria Somers, geboren op 17-6-1845 te Veghel
Zoon: Hendrikus Kuijpers, geboren op 22-2-1872 te Heeswijk
Zoon: Antonius Kuijpers, geboren op 13-11-1874 te Heeswijk
Dochter: Arnoldina Kuijpers, geboren op 3-3-1876 te Heeswijk
Zoon: Hubertus Kuijpers, geboren op 17-8-1877 te Uden
Zoon: Adrianus Kuijpers, geboren op 7-7-1879 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr. 1806
Hoofd: Johannes Kuijpers, geboren op 17-6-1843 te Uden, landbouwer
Vrouw: Anna Maria Somers, geboren op 16-6-1845 te Veghel
Dochter: Ardina Kuijpers, geboren op 3-3-1876 te Heeswijk, doorgestreept, op 29-5-1901 naar Helmond vertrokken
Zoon: Hubertus Kuijpers, geboren op 17-8-1877 te Uden, doorgestreept, op 10-4-1900 gehuwd met P. M. van (Houdt?), geboekt naar register J-L, fol. 1072
Zoon: Adrianus Kuijpers, geboren op 7-7-1879 te Veghel, doorgestreept, op -2-1903 gehuwd met L. Raaymakers, geboekt naar register M-R, fol. 1543
Zoon: Johannes Kuijpers, geboren op 10-2-1882 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register J-L, fol. 1114
Zoon: Petrus Kuijpers, op 15-6-1883 geboren te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register J-L, fol. 1117
In 1898-1910 naar de Hoofdstraat verhuisd Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1630, fol. 1075
H. van Eert Vermeld in 1898-1910 Inv. nr. 1706 en 1707.
Hoofd: Hendrikus van Eerdt, geboren op 17-9-1853 te Veghel, geboekt van register C-F, fol. 604
Vrouw: Geertruy Kerkhof, geboren op 15-11-1876 te Erp, op 16-6-1898 uit Gemert gekomen
Bijschrift op 12-12-1899, dochter: Gerarda Wilhelmina van Eerdt, geboren op 19-12-1899 te Veghel
Bijschrift op 15-2-1901, dochter: Johanna van Eerdt, geboren op 14-2-1901 te Veghel
Bijschrift op 21-4-1902, zoon: Gerardus van Eerdt, geboren op 19-4-1902 te Veghel, doorgestreept, overleden op 16-7-1902
Bijschrift op 13-8-1902, dochter: Christina Catharina van Eerdt, geboren op 12-8-1903 te Veghel
Bijschrift op 25-12-1906, zoon: Gerardus Wilhelmus van Eerdt, geboren op 26-12-1906 64 Veghel
Bijschrift op 28-9-1909, dochter: Maria Catharina van Eerdt, geboren op 26-9-1909 te Veghel
In 1898-1910 van het gehucht naar Biezendijk 27 verhuisd Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1628, fol. 632
H. van Eerdt Vermeld Van 1910 tot 1921-1931 Inv. nr. 1708 en 1710
Hoofd: Hendrikus van Eerdt, geboren op 17-9-1853 te Veghel, landbouwer, doorgestreept, overleden op 28-5-1918
Vrouw: Geertruy van de Kerkhof, geboren op 15-11-1876 te Erp
Dochter: Gerarda Wilhelmina van Eerdt, geboren op 19-12-1899 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 90
Dochter: Johanna van Eerdt, geboren op 14-2-1901 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 90
Dochter: Christina Catharina van Eerdt, geboren op 12-8-1903 te Veghel, doorgestreept, op 10-7-1920 naar Erp vertrokken
Zoon: Gerardus Wilhelmus van Eerdt, geboren op 26-12-1906 te Veghel
Dochter: Maria Catharina van Eerdt, geboren op 26-9-1909 te Veghel
Bijschrift op 14-11-1912, zoon: Lambertus Johannes van Eerdt, geboren op 12-11-1912 te Veghel
Bijschrift op 22-1-1916, dochter: Cornelia Catharina van Eerdt, geboren op 20-1-1916 te Veghel
Bijschrift op 14-12-1916, dochter; Johanna van Eerdt, geboren op 14-2-1901, geboekt van dienstbodenregister, fol. 90, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 91
Bijschrift op 19-4-1917, dochter: Gerarda Wilhelmina van Eerdt, geboren op 19-12-1899 te Veghel
Bijschrift op 16-11-1917, dochter: Geerdina van Eerdt, geboren op 15-11-1917 te Veghel
Bijschrift op 24-3-1919, dochter; Johanna van Eerdt, geboren op 14-2-1901, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 91, doorgestreept, op 10-7-1920 naar Boekel vertrokken
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1639, folio 225
De weduwe van H. van Eert Vermeld in 1921-1931 Inv. nr. 1710.
Johannes van de Elzen Vermeld in 1921-1931 Inv. nr. 1710.
J.J. Huijbers Vermeld in 1932 Inv. nr. 1712.
Bert van Geffen (getrouwd met An Huijbers) en Verhagen (woonde in het achterhuis) Rond 1960 Mondelinge mededeling van Christ van Lankvelt op 23 juni 2007.
Biezen A 157 - Biezendijk 28: Lambertus W.C. van Kasteren Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
Biezen A 157a - Biezendijk 27: Theodrus M.J. Eijkemans en inwonend Munir Sahin Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
Biezendijk 27: A.J.N. van de Berg Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads