Foto's Huizen Kroniek

Biezendijk 23

Foto uit 2006


Ouderdom
In 1533 wordt er al een 'huys' vermeld op dit perceel. De oude boerderij werd herhaaldelijk verbouwd en later gesloopt. Het huis dat er nu staat is nieuwbouw van na 1970.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Enen huyse, hostat ende hoff’ met ‘hoyvelt, houtwasse ende eckerlant’ en toebehoren, groot ca. 1 ‘mudsaets’, gelegen in Veghel aen die Biesen
     - e.z.: Jan Peters
     - a.z.: Dirck Jan Landtmeter
     - e.e.: ‘die gemeynt’

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een erfpacht van 2 mud rogge, Veghelse maat
     - 27 vaten rogge, ‘der maten van Sente Oeden Roede’
     - een grondcijns van 4 stuivers en 1 oort
     - een grondcijns van 1 ½ stuivers
     - een erfcijns van 8 pond payment
     - een erfcijns van 3 stuivers en 1 negenmenneken
13-10-1533 R23, fol. 145v-146r.
‘Een huijs met zynen boomgaert ende houtwas daer op ende teynden staende metten saylande daer aen liggende ende daer toebehoorende,’ groot 2 ½ lopens, gelegen ter plaatse genoemd ‘den Biesen’
     - ez.: het goed van Jacop Roeloffs
     - a.z.: het goed van Willem Aert Loeyen
     - e.e.: het goed van Lijsken, weduwe van Aert Jan Peters
     - a.e.: de gemeint

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 9 vaten rogge, Rooise maat, zijnde een deel van een grotere
      erfpacht van 27 vaten rogge, te betalen aan de rector van het
      Sint Jorisaltaar in de kerk van Veghel
     - 4 Bossche ponden paijment aan de kapel te Schijndel
       (in een akte van 06-05-1592 omgerekend tot 28 stuivers)
     - 4 ½ stuivers aan de heer van Helmond
06-02-1585 R30, fol. 139-148; R31, fol. 446-447.
Een ‘huijs, hoff ende een stuck ackerlants daer aen gelegen’, gelegen ‘opt Creijtenborch’, groot ca. 2 lopens
     - e.z.: Willem Aert Loijen
     - a.z.: Jan Sijmonts
     - e.e.: Goordt Jan Claes
     - a.e.: de gemeint van Veghel
02-11-1624 R43, fol. 58-61.
'Huys, hoff, boomgaert', en de 'dries by 't huys' 1657 VP-1657, nr. 214.

'Het oude huijs met het landt daer aen gelegen', gelegen 'aenden Hooge Biesen'

- e.z.: Hendrick Jan Jacobs

- a.z.: Sijmon Jan Sijmons           

- e.e.: Ariaen Goort Jan Claes

- a.e.: de straat

01-10-1657 R52, fol. 15-19.
‘Huijs, hoff ende aangelegen landerijen', gelegen ‘op Crijtenborg' 22-01-1701 R69, fol. 155v-156v.
'Het lant van Lenaert Peters', en 'den dries bij het huijs' 1702 VP-1702, fol. 285.
'Erff, lant en dries' 1722 VP-1722, fol. 635.
Kadaster: De Hoge Biezen E902, huis, schuur en erf, 9,30 are 1832 Kadaster 1832.
Op 06-11-1888 werd de bijbouw van een schuur de de gemeente geadministreerd. 06-11-1888 Inv. nr. 1195.
In 1888 is er ook sprake van gedeeltelijke sloping, na meting, kadaster: Hoge Biezen E2468, huis en erf, 9,30 are 1888 Art. 3646.
Op 02-12-1896 werd de bouw van een bakhuis door de gemeente geadministreerd. 02-12-1896 Inv. nr. 1195.
Ook werden toen percelen samengevoegd; na meting, kadaster: E2940, huis, schuur en bouwland, 1,0880 hectare 1898 Art. 3646.
Op 26-03-1910 kreeg Franciscus van Asseldonk vergunning voor het verbouwen van een woonhuis met stal 1910 BV-194.
Kadaster: E2815, huis, stal, schuren, hokken, erf en bouwland, 1,088 hectare 1910 Art. 6165.
Op 08-05-1939 kreeg Adrianus van Asseldonk vergunning voor het bouwen van een kippenhok. 08-05-1939 BV na 1939.
Op 04-02-1959  kreeg Adrianus van Asseldonk vergunning voor het bouwen van nog een kippenhok. 04-02-1959 BV na 1939.
Op 29-05-1968 kreeg L. van Asseldonk vergunning vor het verbouwen van de varkensschuur. 29-05-1968 BV na 1939.
In 1968 werd een klein stukje aan de gemeente verkocht voor de verbreding van de weg en werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: E3614, hokken, erf, huis, stal, bouwland en 2 schuren, 1,4210 hectare 1968 Art. 6165.
Adres: Biezen 624 (1848-1870), Biezen 813 (1870-1892), Biezen 835 (1881-1892), Biezen 819 (1892-1898), Biezen 791 (1898-1910), Biezen G 136 (1910-1921), Biezen G 154 (1921-1931), Biezen G 154 (1932-1942), Biezen A 158 (1943-1967), Biezendijk 23 (vanaf 1967) 1848-1967 Inv. nr. 1195, 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1711; Doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Symon Hanricx Vervest Voor 13-10-1533 R23, fol. 145v-146r.
De erfgenamen van Zymons Hanricss Vervest Voor 13-10-1533 R23, fol. 145v-146r.
Jan Meeuss Coppens Koop voor 13-10-1533 R23, fol. 145v-146r.
De kinderen van Jan Meeuss en Emken, dochter van Symon Vervest, namelijk: Anna (getrouwd met Philips Peter Lambertssoen), Heijlken (getrouwd met Jacob, zoon van wijlen Roeloff Gerits), Henrick (overleden, was getrouwd met Heijlken, dochter van Jan Peters, met dochter Jenneken, getrouwd met Willem, zoon van wijlen Aert Loeyen) Vermeld op 06-02-1585 R30, fol. 139-148.
Philips, zoon van Peter Lambertss Deling op 06-02-1585 R30, fol. 139-148.
Philips, zoon van wijlen Peter Lamberts, man van Anna, dochter van wijlen Jan Meeus Coppens, heeft het vruchtgebruik opgedragen aan Aert, zoon van wijlen Claes Aerts als man van Heylken, dochter van wijlen Thonis Dirick Maess, en Jacop Janss als man van Lysken, dochter van wijlen Thonis Danel Maess, en Peter, zoon van Philips Peters Lamberts Overdracht op 06-05-1592 R31, fol. 442-443.
Jacop Janss Deling op 06-05-1592 R31, fol. 444-446.
Jacop Roeloffs Gerits Koop op 06-05-1592 R31, fol. 446-447.
De drie kinderen van Jacop Roeloffs en zijn vrouw Heijlken, dochter van wijlen Jan Meeus, namelijk: Henrick, Jan en Anneke Vermeld op 02-11-1624 R31, fol. 446-447.
Jan, zoon van Jacob Roeloffs Deling op 02-11-1624 R43, fol. 58-61.
De kinderen van Jan Jacobs en Lijsken, dochter van Art Peterss, namelijk: Henrick, Peter, Jan (overleden, was getrouwd met Marijken, dochter van Claes Gerijts van Soest, met in 1657 kinderen), Art (overleden, was getrouwd met Jenneken, dochter van Adriaen Willems Versteegen, met dochter Heijlken) Vermeld op 01-10-1657 R52, fol. 15-19.
Peter Jan Jacobs Deling op 01-10-1657; vermeld in 1657 R52, fol. 15-19; VP-1657, nr. 214.
Op 22 januari 1701 is Lenaert Peter Jan Jacobs weduwnaar van Maria Jan Marten Donckers. Hij gaat hij trouwen met Maria Jan Goorts. Het huis is voor de kinderen uit zijn eerste huwelijk, onder andere een zoon Jan. Inventarisatie op 22-01-1701 R69, fol. 155v-156v.
Leendert, zoon van Peter Jan Jacobs Vermeld in 1722 VP-1722, fol. 635.
De kinderen van Leendert Peter Jan Jacobs Vererving 1722-1738 VP-1722, fol. 635
Aert van de Velden Koop op 12-2-1754 VP-1753, fol. 255v.
Aart van de Velden het vruchtgebruik en Hendrik, Jan en Elisabeth (kinderen van hem en van Maria Dictusse), het erfrecht Vererving 1761-1769 VP-1761, fol. 285.
Hendrik van de Velde en Antony Peters van den Hurk in naam van zijn vrouw Deling op 9-12-1773 VP-1769, fol. 280v.
Lambertus en Jennemie, kinderen van Roelof van den Heuvel Koop op 8-9-1774 VP-1769, fol. 280v.
Lambertus van den Heuvel (1/2), en Roelof, Hendrikus en Geertruij, kinderen van Jennemie van den Heuvel (1/2) Testament van Jennemie op 25-6-1798 VP-1785, fol. 273v.
De kinderen van Lambert van den Heuvel Vermeld in 1806-1808 BHIC, Personele omslag Veghel.
Roeloff en Hendrikus, kinderen van Lambert van den Heuvel Deling op 23-8-1810 VP-1785, fol. 273v.
Roeloff zoon van Lambert van den Heuvel, wonend op de Biezen Vermeld in 1832 Kadaster 1832; art. 282.
Lambert Donkers Koop in 1834 Art. 927.
Johannes Dirk Donkers Verwerving in 1847 Art. 913.
Hendrikus Donkers, landbouwer Deling in 1884 Art. 3646.
Franciscus van Asseldonk Koop in 1910. Art. 6165.
Adrianus van Asseldonk Vermeld op 08-05-1939 en 04-03-1959 BV na 1936.
Leonardus van Asseldonk Vermeld op 29-05-1968 BV na 1936.
 

Bewoners Datum Bronnen
Albert Jan Rutten, Anneken sijn vrouw, Thonij en Marij hare kinderen boven de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Albert Jan Rutten Vermeld in 1709-1716 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716).
Adriaen Willem Janse Vermeld in 1722-1724 II-E-86 (1722), II-B-48 (1724).
Adriaen Willems Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 362.
Matig arm.
Boven de 16: Adriaan Willem Jans (man), Mi (vrouw).
Onder de 16: Peernel, Jen en Willemke (kinderen)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Willem Adriaens Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 362.
Lambert Roelof van den Heuvel Vermeld in 1761-1781 II-E-17 en 18, nr. 362.
De kinderen van Roeloff van den Heuvel Vermeld in 1786 II-E-17 en 18, nr. 362.
Lambert van den Heuvel Vermeld in 1791 II-E-17 en 18, nr. 362.
De erfgenamen van Lambert van den Heuvel Vermeld in 1798 II-E-17 en 18, nr. 362.
Hendricus en Roelof, kinderen van Lambert van den Heuvel Vermeld  in 1806-1811 E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Broer: Hendricus van den Heuvel, 43 jaar, geboren op 20-9-1767 in Veghel
Broer: Roelof van den Heuvel, 40 jaar, 20-3-1770 in Veghel
Inwonend: Johanna van den Wietenbier, 40 jaar, geboren op 26-1-1770 in Woensel
Inwonend: Willemiena van de Ven, 23 jaar, geboren op 27-7-1787 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister van Veghel 1810.
De kinderen van Lambert van den Heuvel Vermeld in 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Man: Hendrik van Cleef, 34 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Vrouw: Mechelina van de Rijt, 33 jaar, geboren in Uden
Kind: Johannes van Cleef, 4 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Kind: Johanna Maria van Cleef, 2 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Kind: Maria van Cleef, 1/12 jaar, geboren in Veghel
Inwonend: Roelof van den Heuvel, 59 jaar, geboren in Veghel
Dienstmeid: Hendrina van den Bosch, 36 jaar, geboren in Schijndel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
Marte van der Heijden Vermeld in 1837-1840 NA1224.
Man: Marte van der Heijden, 60 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Vrouw: Elisabeth van den Biggelaar, 60 jaar, geboren in Erp, overleden op 24-12-1840
Kind: Johannes van der Heijden, 32 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Dienstbode: Theodora van den Broek, 64 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Henrica van den Broek, 24 geboren in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1840.
Marte van der Heijden Vermeld 1842-1845 NA1225.
Willem van de Valk Vermeld 1845-1849 NA1225.
Willem van de Valk Vermeld in 1846-1848 Inv. nr. 1702.
Vader: Willem van de Valk, geboren in 1815 te Uden
Moeder: Anna Maria van der Heyde, geboren in 1811 te Nunen
Zoon: Leonardus van de Valk, geboren in 1838 te Uden, schoolleerling
Zoon: Theodorus van de Valk, geboren in 1840 te Uden, schoolleerling
Zoon: Petrus van de Valk, geboren in 1842 te Uden, Schoolleerling
Zoon: Johannes van de Valk, geboren in 1846 te VeghelDochter: Lamberdina van de Valk, geboren in 1843 te Uden, schoolleerling
Knecht: Antonie van Rijk, geboren in 1825 te Veghel, doorgestreept, in 1850 naar fol. 542
Dienstmeid: Johanna van der Zanden, geboren in 1825 te Dinther, doorgestreept, in 1850 naar fol. 521
Bijschrift, zoon: Adrianus van der Velde, geboren op 5-12-1849 te Veghel
Bijschrift, knecht: Adriaan van der Sanden, geboren in 1816 te Dinther, doorgestreept, op 24-2-1851 naar Sint-Oedenrode, in 1853 naar fol. 478
Bijschrift, knecht: Martinus Coppens, geboren in 1823 te Veghel, in 1850 komende van fol. 676, doorgestreept, in 1851 naar fol. 676
Bijschrift, dienstmeid: Elisabeth Burgers, geboren in 1827 te Veghel, doorgestreept, in 1851 naar fol. 670
Vermeld in 1849-1856, op 21 december 1856 naar Boekel veruhisd NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1849-1862.
Onbewoond Vermeld in 1849-1861 Inv. nr. 1703.
Johannes Schepers Vermeld van 1849-1861 tot 1865 Inv. nr. 1703 t/m 1705.
Hoofd: Johannes Schepers, geboren op 12-1-1789 te Lieshout, akkerbouwer
Vrouw: Petronella Daniėls, geboren op 5-4-1795 te Lieshout, akkerbouwer
Dochter: Petronella Schepers, geboren op 1-10-1830 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Gerardus Schepers, geboren op 24-6-1833 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Petrus Schepers, geboren op 29-3-1836 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Petronella Schepers, geboren op 10-5-1838 te Veghel, akkerbouwer
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1766
Hoofd: Johannes Schepers, geboren op 12-1-1789 te Lieshout
Vrouw: Petronella Daniėls, geboren op 5-4-1795 te Lieshout
Dochter: Petronella Schepers, geboren op 1-10-1830 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 26-6-1869, naar register R-H, fol. 347
Zoon: Gerardus Schepers, geboren op 24-6-1833 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 15-5-1867
Zoon: Petrus Schepers, geboren op 27-3-1836 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 2-5-1862
Dochter: Petronella Schepers, geboren op 10-5-1837 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 6-6-1869, op 27-6-1868 naar Nistelrode vertrokken
Vermeld in 1862-1866, in 1866 verhuisd naar Eerde, huis nr. 550 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, blad nr. 986, Biezen, huis nr. 624
1865: Johannes Schepers
1866-1867: Hendricus Donkers
Vermeld 1865-1869 Inv. nr. 1711
Hoofd: Hendricus Donkers, geboren op 8-12-1832 te Veghel, van register A-D, fol. 271
Vrouw: Wilhelmina van Zutphen, geboren op 2-10-1830 te Nistelrode, van register U-Z, fol. 1304
Bijschrift, zoon: Johannes Donkers, geboren op 29-3-1867 te Veghel
Bijschrift, dochter: Johanna Donkers, geboren op 5-4-1868 te Veghel
Bijgeschreven op 30-5-1866, vermeld 1866-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1602, blad nr. 321, Biezen, huis nr. 624
Hoofd: Hendricus Donkers, geboren op 8-12-1832 te Veghel, hertrouwd op 13-6-1875
Vrouw: Wilhelmina van Zutphen, geboren op 2-10-1830 te Nistelrode, doorgestreept, overleden op 3-12-1872
Zoon: Johannes Donkers, geboren op 29-3-1867 te Veghel
Dochter: Johanna Donkers, geboren op 5-9-1868 te Veghel
Bijgeschreven, dochter: Maria Anna Donkers, geboren op 3-4-1870 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling van 1890
Bijgeschreven, dochter: Mechelina Donkers, geboren op 7-8-1871 te Veghel, doorgestreept, overleden op 24-11-1871
Bijgeschreven, dochter: Mechelina Catharina Donkers, geboren op 6-10-1872 te Veghel
Bijgeschreven 13-1-1874, vrouw: Johanna de Leest, geboren op 23-7-1849 te Veghel
Bijgeschreven zoon: Wilhelmus Donkers, geboren op 16-1-1876 te Veghel
Bijgeschreven zoon: Johannes Donkers, geboren op 24-10-1877 te Veghel
Bijgeschreven dochter: Gerardina Anna Donkers, geboren op 9-6-1879 te Veghel
Bijgeschreven dochter: Antonia Donkers, geboren op 28-9-1880 te Veghel, doorgestreept, overleden op 1-2-1881
Bijgeschreven, dochter: Geertruida Donkers, geboren op 14-12-1881 te Veghel
Bijgeschreven, dochter: Antonia Donkers, geboren op 25-6-1883 te Veghel
Bijgeschreven, zoon: Theodorus Donkers, geboren op 3-8-1888 te Veghel
Bijgeschreven, zoon: Adrianus Donkers, geboren op 31-3-1890 te Veghel
Vermeld in 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1617, fol. 438, Biezen
Hoofd: Hendricus Donkers, geboren op 8-12-1832 te Veghel
Vrouw: Wilhelmina van Zutphen, geboren op 2-10-1830 te Nistelrode
Zoon: Johannes Donkers, geboren op 29-3-1867 te Veghel
Dochter: Johanna Donkers, geboren op 5-9-1868 te Veghel
Dienstknecht: Antonie Mikkers, geboren op 15-8-1844 te Oirschot
Dienstknecht: Philippus van Dijk, geboren op 3-1-1855 te Uden
Dienstmeid: Johanna de Leest, geboren op 2-2-1845 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 1776
Hoofd: Hendricus Donkers, geboren op 8-12-1832 te Veghel
Vrouw: Johanna de Leest, geboren op 23-7-1849 te Veghel
Zoon: Johannes Donkers, geboren op 29-3-1867 te Veghel
Dochter: Johanna Donkers, geboren op 5-9-1868 te Veghel
Dochter: Maria Anna Donkers, geboren op 3-4-1870 te Veghel
Dochter: Mechelina Catharina Donkers, geboren op 6-10-1872 te Veghel
Zoon: Wilhelmus Donkers, geboren op 16-1-1876 te Veghel
Zoon: Johannes Donkers, geboren op 24-10-1877 te Veghel
Dochter: Gerardina Anna Donkers, geboren op 9-6-1879 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr, 1806
Hendrikus Donkers Vermeld van 1866 tot 1908 Inv. nr. 1704 t/m 1707.
De weduwe van Hendrikus Donkers Vermeld in 1908-1910 Inv. nr. 1706.
Hoofd: Hendricus Donkers, geboren op 8-12-1832 te Veghel, doorgestreept, overleden op 12-2-1908
Vrouw: Johanna de Leest, geboren op 23-7-1849 te Veghel, doorgestreept, op 30-5-1910 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Zoon: Johannes Donkers, geboren op 29-3-1867 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 72
Dochter: Johanna Donkers, geboren op 5-9-1868 te Veghel, doorgestreept, op 8-4-1910 naar Someren vertrokken
Dochter: Mechelina Catharina Donkers, geboren op 6-10-1872 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 63
Zoon: Wilhelmus Donkers, geboren op 16-1-1876 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 65
Zoon: Johannes Donkers, geboren op 24-10-1877 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 67
Dochter: Gerardina Anna Donkers, geboren op 9-6-1879 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 63
Dochter: Geertruida Donkers, geboren op 14-12-1881 te Vghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 64
Dochter: Antonia Donkers, geboren op 25-6-1883 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 65
Zoon: Theodorus Donkers, geboren op 5-8-1888 te Veghel, doorgestreept, op 3-3-1910 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Zoon: Adrianus Donkers, geboren op 21-3-1890 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 72
Bijschrift op 1-3-1893, dochter: Johanna Donkers, geboren op 4-2-1893 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 72
Bijschrift op 1-3-1900, dochter: Geertruda Donkers geboren op 14-12-1881 te Veghel, geboekt van dienstboderegister, fol. 64, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 66
Bijschrift op 21-3-1901, dochter: Antonia Donkers, geboren op 25-6-1883 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 65, doorgestreept, op 30-5-1910 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Bijschrift op 30-1-1902, zoon: Wilhelmus Donkers, geboren op 16-1-1876 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 65, doorgestreept, op 19-2-1905 maar Erp Vertrokken
Op 30-5-1910 naar Sint-Oedenrode verhuisd Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1628, fol. 483
Hoofd: Franciscus van Asseldonk, geboren op 4-3-1865 te Veghel
Vrouw: Wilhelmina Kanters, geboren op 28-4-1869 te Veghel
Dochter: Johanna van Asseldonk, geboren op 10-3-1896 te Veghel, doorgestreept, op 18-3-1918 naar Uden vertrokken
Dochter: Johanna Maria van Asseldonk, geboren op 2-7-1897 te Veghel
Zoon: Joanmnes van Asseldonk, geboren op 21-6-1898 te Veghel
Zoon: Adrianus van Asseldonk, geboren op 8-12-1899 te Veghel
Zoon: Martinus van Asseldonk, geboren op 15-7-1905 te Veghel, doorgestreept, overleden op 8-8-1910
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1638, folio 25
Franciscus van Asseldonk Vermeld van 1910-1921 tot 1921-1931 Inv. nr. 1708 en 1910
Adrianus van Asseldonk Vermeld in 1932 Inv. nr. 1712.
Leonardus A. van Asseldonk Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
L. van Asseldonk Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads