Foto's Huizen Kroniek

Biezendijk 20

Foto uit maart 1973
Foto uit de jaren tachtig
Biezendijk 20 e.jpg (386906 bytes) Foto uit de jaren tachtig
Foto uit 2006


Ouderdom
In 1533 was er al bewoning op dit perceel.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Een huys, hostat ende hoff, schuer, scop ende bachuijs’ met toebehoren, groot ca. 1 ‘mauwersaets’, gelegen in Veghel ‘aen den Biesen in die Critenborssche thiende’
     - e.z. en e.e.: ‘die gemeynt’
     - a.z.: het goed van de verkoper 
    - a.e.: Jan Meeus Coppens
Ook ‘een stuck lants’, gelegen als voor, groot ca. 3 ‘mauwersaets’, genoemd den Bloeyman.

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een grondcijns van 7 stuivers aan de heer van Helmont
       ‘int boeck van Roey’
     - een grondcijns van 1 oort stuivers aan de landsheer
       ‘int boeck van Vechel’
     - 5 stuivers en 1 penning aan ‘den capittel van
       Sente Oeden Roede’
     - een ‘heychyns’ van 2 stuivers aan ‘den naebueren van Vechel’
     - 1 mud rogge, ‘der maten van Den Bosch’, en daar te betalen aan
       den langen Dionys tot Orthen
     - 1 mud rogge, dezelfde maat, aan Jannen Hanric Joris
     - 7 vaten rogge, ‘der maten van Sente Oeden Roede’, aan
       de erfgenamen van Jacop Jan Delis
     - 1 ‘sester’ rogge, dezelfde maat, aan ‘der vicarien van Eerschot
        tot Roede’
     - 1 vat rogge, dezelfde maat, aan de Tafel van de Heilige Geest
        tot Rode
     - 2 Bossche ponden payment aan Jannen Claeus Wautgerss
     - 1 Bossche pond payment aan ‘Sinte Ka(theri)nen altair tot Rode’
     - 3 mud rogge, Veghelse maat, aan Roeffen Jan Roeverssoen
     - 1 mud rogge, dezelfde maat, aan de verkoper Dirck, zoon
       van wijlen Jan Landtmeter
     - 1 ‘mauwer’ gerst, dezelfde maat, aan aan de verkoper Dirck,
        zoon van wijlen Jan Landtmeter
     - ‘een steen goets was van acht ponden soe lange Dirck Landtmeter
        ende Katheryn syne huysvrou leven sullen’
     - 16 Carolus gulden aan de verkoper Dirck, zoon van wijlen
       Jan Landtmeter
13-12-1533 R23, fol. 151v-152r.
Dirck soene Aert Dirck Smeetss heeft beloofd uit dit goed een erfpacht van 1 mud rogge en 1 mud gerst en een erfcijns van 16 te betalen aan Dircken Jan Landtmeter 13-12-1533 R23, fol. 152v.
Dirck soene Aert Smeetssoen heeft een erfcijns van 34 stuivers verkocht aan Hanricken soene wylen Joseph Goertssoen. De erfcijns wordt betaald uit ‘enen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 7 ‘loepensen’, gelegen in Veghel ‘aen die Biesen’
     - e.z.: ander goed van de verkoper genoemd ‘den Bloyman’
     - a.z. en e.e.: ‘die gemeynt’
     - a.e.: Jan Meeus Jacopsse

Het goed is belast met een jaarlijkse grondcijns van 1 oort stuivers.
31-01-1537 R23, fol. 266r-266v.
Dirck soene wylen Aernt Dirc Smeetss heeft een erfcijns van 6 Carolus gulden verkocht aan Aernden soene wylen Philips die Lew. De erfcijns wordt betaald uit een ‘huys, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 2 ‘mudsaets’, gelegen in Veghel aen die Byezen
     - e.z.: Dirck soene wylen Peter Dircxs die Lew
     -  a.z. en a.e.: ‘die gemeynt’
     - e.e.: Jan Meeus Coppens en anderen
31-01-1550 R25, fol. 484-485.
Dirck soene wylen Aernt Dirck Smeetss heeft een erfcijns van 5 Carolus gulden en 5 stuivers verkocht aan Aernden soene wylen Loenis vander Horst. De erfcijns wordt betaald uit ‘enen huyze, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 2 ‘mudsaets’, gelegen in Veghel aen die Byesen
     - e.z.: Jan Meeus Coppens
     - a.z.: Dirck Peter Dircxs
     - e.e.: ‘die gemeynt’
     - a.e.: Marten Symonss Vervest
13-02-1551 R25, fol. 566-567.
Aert, zoon van wijlen Philips Dircxs die Lew heeft opgedragen aan heer Willem, zoon van wijlen Danelt Willemss, priester, een erfcijns van 5 Carolus gulden en 15 stuivers, welke erfcijns Dirck, zoon van wijlen Aernt Dirck Smeetssoen verkocht had aan Aert, de opdrager, te betalen uit ‘eenen huyse, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen daer toebehoirende,’groot 2 ‘mudden saijlants’, gelegen ‘aenden Biesen’
     - e.z.: Dirck, zoon van wijlen Peter Dircxs die Lew
     - a.z. en a.e.: de gemeint 
     - e.e.: Jan Meeus Coppens en anderen
Bijschrijft: deze erfcijns heeft Peter Elis op 01-05-1630 afgelost aan Henrick Martens.
22-08-1553 R26, fol. 151-152.
Dirck, zoon van wijlen Aernt Dirck Smeetss heeft verkocht aan Franck Jan Hanricxs een erfpacht van 7 vaten rogge, Veghelse maat, te betalen uit ‘eenen huyse, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen daer toebehoirende’, groot ca. 2 mudsen lants, gelegen ‘aen die Biesen’
     - e.z.: Walraven van Nuynhem
     - a.z. en e.e. de gemeint
     - a.e.: Jan Meeus Coppens en anderen
01-02-1558 R26, fol. 669-670.
Hanrick, zoon van wijlen Jan Hanricxs, en Willem zijn broer, en Gielis, zoon van wijlen Roeloff Hanricxs, en Jaspar, zoon van wijlen Dirck Goessens, en Jaspar Claeus Symons, als voogd van Hillegundis, dochter van wijlen Dirck Goessens, hebben opgedragen aan Aernden Wouters vanden Pals, een erfcijns van 34 stuivers, welke erfcijns Dirck, zoon van wijlen Aernt Smeedtssoon beloofd had te betalen uit ‘eenen huyse, hostat ende hoff ende vuyten erffenisse daer toebehoirende’, groot ca. 7 lopens, gelegen ‘aenden Byesen’
     - e.z.: het goed van de verkoper
      - a.z. en e.e.:  de gemeint
Deze erfcijns was hen aanverstorven van Hanrick Joseph Goertss.
13-02-1560 R27, fol. 141.
De kinderen van Jacop Janssoon die Deckere, namelijk: Thys, Hillegondis (getrouwd met Thys, zoon van wijlen Jan Erberts), Beel (getrouwd met Delis, zoon van wijlen Jan Danels), en de kinderen Jacop Janss, namelijk: Willem (overleden, heeft twee minderjarige zonen: Jacop en Hanrick), Aernt (overleden, heeft twee minderjarige dochters: Merycken en Anna), en Beel (overleden, was getrouwd met Willem Jan Willems, heeft minderjarige dochter Anna), hebben opgedragen aan Jacop, zoon van wijlen Jacop Vrancken het 1/3 deel van een erfcijns van 5 Carolus gulden, deel van een grotere erfcijns van 16 gulden, te betalen uit ‘eenen huyse, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen daer toebehoirende’, groot ca. 1 mauwersaets’, gelegen ‘aen die Biesen’
     - e.z. en e.e.: de gemeint
     - a.z.: het goed van Dirck, zoon van wijlen Aernt Dirck Smeets
Ook uit een stuk land ‘den Bloeyman’, gelegen aldaar. De opdragers hebben dit 1/3 deel van de erfcijns toebedeeld gekregen.
24-03-1561 R27, fol. 272-273.
Jacop, zoon van wijlen Jacop Vrancken heeft opgedragen aan Claeus, zoon van Cornelis Claeuss van Doerren, het 1/3 deel van een erfcijns van 5 carolus gulden, deel van een grotere erfcijns van 16 gulden, welke grotere cijns Dirck, zoon van wijlen Aernt Dirck Smeets beloofd had te betalen uit ‘eenen huyse, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen daer toebehoirende’, groot ca. 1 mauwersaets’, gelegen ‘aen die Biesen’
     - e.z. en e.e.: de gemeint
     - a.z.: het goed van Dirck, zoon van wijlen Aernt Dirck Smeets
26-03-1561 R27, fol. 275-276.
Dirck, zoon van Aernt Dirck Smeets had beloofd te betalen aan Dirck Jan Landtmeter een erfcijns van 16 gulden, te betalen uit ‘eenen huyse, hostat ende hoff ende vuyten erffenisse daer toebehoirende’, groot ca. 1 mauwersaets, gelegen ‘in die Crytenborchse thiende ende aen die Byesen
     - e.z. en e.e.: de gemeint
     - a.z.: het goed van de verkoper

Zoals in een schepenbrief van 13-12-1533 beschreven staat. Roeff Janss inden Horck voor het vruchtgebruik, en zijn vijf zonen Jan, Hanricx, Thys, Thonis en Peter, voor het erfrecht, als erfgenamen van de nagelaten goederen van Dircx Jan Lantmeter en zijn vrouw Katheryn, dochter van wijlen Jan die Deckere, hebben verklaard dat Eva, weduwe van wijlen Dirck Aernt Smeets en haar kinderen aan hen het 1/6 deel van de erfcijns van 16 gulden afgelost heeft .
30-06-1562 R27, fol. 399-400.
‘Eenen huyze, hostat ende hoff ende erffenissen allen ende eenen yegelycken daer toebehoirende’gelegen ‘aen die Biesen in die Creytenborchse thiende’
     - e.z.: Hanrick Ruth Lambertss
     - a.z.: Jan Meeus Coppens
     - e.e.: de erfgenamen van Marten Symens Vervest
     - a.e.: de gemeint
18-02-1575 R29, fol. 49-50.
Jan, zoon van wijlen Huijbert van Baerle, man van Margareta, dochter van wijlen Joannes Bartholomeus en van wijlen Maria, heeft opgedragen aan Henrick, zoon van wijlen Jan Dircx Smeedts, een erfcijns van 35 stuivers, welke voornoemde cijns eertijds verkocht heeft Jan Dircx Smeedtss aan voornoemde Jan Meussen, te betalen uit ‘sekere onderpanden ende erffenisse gelegen binnen der prochien van Vechel ter plaetssen genoempt ‘aenden Biesen’. 03-01-1611 R35, fol. 241.
‘Eenen woonhuyse, schuer, schop ende bachuys, hostadt, hoff ende boomgaert metten erffeniss daer aenliggende ende toebehoirende, tsamen met alle syne poterijen ende toebehoirten’, gelegen ‘aenden Biesen ende inde Creytenborchse thiende’
     - e.z. en e.e.: Hanricx Martens en Henrick Ariens
     - a.z.: Jacop Roeloffs
     - a.e.: de gemeint

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 5 gulden en 15 stuivers aan Hanrick Martens
     - 10 gulden aan Lambert Jan Denen
     - 1 Bossche mud rogge aan het klooster van Sint-Geertruijden in
        Den Bosch
     - 36 stuivers aan Willem Craen
     - 4 gulden aan Elisabeth Erckx te Sint-Oedenrode
     - 5 stuivers en 1 oort aan het kapittel van Sint-Oedenrode
     - 7 stuivers aan de rector van het Sint-Catharynen altaar te Eerschot
       onder Sint-Oedenrode
     - 2 braspenningen grondcijns uit 2 cijnsen aan de heer van
        Helmond
     - 3 stuivers grondcijns aan de heer van Helmond
     - blanck cijns ‘opt boeck van Den Bosch tot Vechel te betaelen’
     - 1 Roois vat rogge aan de Tafel van de Heilige Geest te
        Sint-Oedenrode
     - 1 Roois sester rogge aan de vicarie te Sint-Oedenrode
     - (25 stuiver en 2 oort) aan Weyndel Willem Hermans
     - 5 gulden en 5 stuivers aan Elisabeth Dirck Hermans te Gerwen
     - 3 gulden aan Willem Gijben
     - 3 gulden en 3 stuivers aan de kerk van Veghel
     - 30 stuivers aan Dingen Jan Claes
     - 30 stuivers aan Aert Aert Ariens
     - 35 stuivers aan de weduwe van Hanrick Aert Willems
     - 35 plus 13 stuivers aan Henrick Jan Dircks
     - 2 stuivers ‘heychyns’ aan ‘den naebueren van Vechel’
09-03-1616 R37, fol. 78-81.
‘huys, schuer, hoff ende aengelegen erffenis, groo ontrent een mudsaets, gelegen onder Vechel op Creijtenborch’
     - e.z.: het goed van Henrick, zoon van Jacob Roeloffs
     - a.z. en e.e.: Henrick Martens
     - a.e.: de gemeint
1646 Hg-80.
Huis, hof, land, dries, houtwas, voorpoting, gelegen 'aen den Biesen' 12-09-1782 R83, fol. 208.
Kadaster: E896, huis, schuur en erf, 4,84 are 1832 Kadaster 1832.
Kadaster: E2228, huis en erf, 22,50 are 1873 Art. 2420.
Kadaster: E2228, huis, stal, schuur en hok, 22,50 are 1934 Art. 4298.Op 31-08-1965 kreeg M. van Erp vergunning om het woonhuis te vebouwen. De aanvraag werd al op 21-01-1965 ingediend.
31-08-1965 BV na 1936.
In 1966 werden de percelen - na meting- anders ingedeeld: kadaster: E3557, huis en bouwland, 37,20 are 1966 Art. 8894.
Op 12-09-1966 kreeg M. van Erp vergunning om een garage te bouwen. 12-09-1966 BV na 1936.
Adres: Biezen 620 (1846-1870), Biezen 810 (1870-1892), Biezen 817 (1892-1898), Biezen 789 (1898-1910), Biezen G 134 (1910-1921), Biezen G150 (1921-1931), Biezen G 152 (1932-1942), Biezen A 161 (1943-1967), Biezendijk 20 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t.m 1708 en 1710 t/m 1712; Doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Aleydis van den Horrick, weduwe van Mathias van Stocvenne Vermeld in 1484 Hg-80.
Henricus, zoon van Gerlacus Cnoeden Vermeld in 1499-1524 Hg-80.
Jan, soene wilneer Mathys Evertss van Stockven, en zijn zus Elyzabeth Voor 13-12-1533 R23, fol. 151v-152r.
Dirck, soene wilneer Jan Landtmeter, man van Katherina, dochter wilneer Jans Jan Decker en van Belen dochter wilneer Hanrick Vestmans Koop voor 13-12-1533 R23, fol. 151v-152r.
Dirck, soene Aert Dirck Smeedtssoen Koop op 13-12-1533 R23, fol. 151v-152r.
Eva, dochter van wijlen Jan, zoon van wijlen Jan die Decker, weduwe van wijlen Dircx Aert Smeets Vermeld op 18-02-1575 Cijnsboeken Helmond, Rode, nr. 12, 121 en 127; R29, fol. 49-50
Ariaen, zoon van Dircx Aert Smeets krijgt het vruchtgebruik in 1/4 deel van zijn moeder Verwerving op 18-02-1575. R29, fol. 49-50.
Jan, zoon van Dircx Aert Smeets koopt het 1/4 deel van zijn broer Ariaen Verwerving op 18-02-1575. R29, fol. 50-51.
De kinderen van Jan Dirck Aert Smits en van Willemken, namelijk: Hanrick, Jutken (getrouwd met Peter Eelissen), Jenneken (getrouwd met Aert Gerrit Deliss), Anna (getrouwd met Frans Peters), Dircxken (getrouwd met Jacop Jan Jacops), Catharina (getrouwd met Simon Willems) en Maria (getrouwd met Jan Bastiaens) Vermeld op 09-03-1616 R37, fol. 78-81.
Peter Elias Peters van Laerschot, getrouwd met Jut, dochter van Jan Dirck Aerts Smits, wonend in Schijndel. Jut is overleden en Peter is hertrouwd en heeft 2 minderjarige kinderen uit het huwelijk met Jut Hij erfde zijn kindsdeel en kocht de andere delen op 09-03-1616 Hg-80; Cijnsboeken Helmond, Rode, nr. 12, 121 en 127+ R37, fol. 78-81.
De 4 kinderen van Peter Elias Peeters Vemeld in 1616-1679 Cijnsboeken Helmond, Rode, nr. 12, 121 en 127.
Handrick, zoon van Peter Elias Peeters Vemeld in 1616-1679 Cijnsboeken Helmond, Rode, nr. 12, 121 en 127.
De 4 kinderen van Handrick, zoon van Peter Elias Peeters, namelijk: - Henrick, Peter, Willem en Maria Vermeld in 1679 Hg-80; Cijnsboeken Helmond, Rode, nr. 12, 121 en 127.
Lynneken, dochter van Handrick Peter Elias Vermeld in 1679-1722 Cijnsboeken Helmond, Rode, nr. 12, 121 en 127.
Wynant en Lysken, kinderen van Handrick Peter Elias Vermeld in 1679-1722 Cijnsboeken Helmond, Rode, nr. 12, 121 en 127.
De 2 kinderen van Lysken Handrick Peter Elias Vermeld in 1679-1722 Cijnsboeken Helmond, Rode, nr. 12, 121 en 127.
Adriaen, zoon van Lijsken Hendric Peter Elias te Veghel Vermeld in 1679-1722 Cijnsboeken Helmond, Rode, nr. 12, 121 en 127.
Adriaan Claas Ariens Vermeld in 1722 VP-1722, fol. 638.
Matys Wilborts, getrouwd met Elisabeth Tys Jan Tyssen Testament van Adriaan Claas Ariens op 29-3-1749, enig erfgenaam VP-1761, fol. 287; Cijnsboeken Helmond, Rode, nr. 12, 121 en 127.
Elisabeth Tys Jan Tysse, weduwe van Mathys Wilbors het vruchtgebruik en Jenneke, Willemyna, Lambert, Maria, Matys, Elisabet, Wilbort en Hendrien, haar kinderen (van haar en van Mathijs Wilbors), het erfrecht Vererving 1761-1769 VP-1761, fol. 287; Cijnsboeken Helmond, Rode, nr. 12, 121 en 127.
Jenneke, Willemyna, Lambert, Matys, Elisabet, Wilbort en Hendrien, de voornoemde kinderen Vererving 1769-1777 VP-1777, fol. 304; Cijnsboeken Helmond, Rode, nr. 12, 121 en 127.
Lambert Mathys Wilbors 1/7 geërfd en 6/7 gekocht op 12-9-1782 VP-1777, fol. 304; R83, fol. 208; Cijnsboeken Helmond, Rode, nr. 12, 121 en 127.
Lambert Mathys Wilbors het vruchtgebruik en Gerrit, Alegonda, Maria, Matys, Jan, Elisabet, Annemie en Adriaentje, zijn kinderen (van hem en van Elisabeth dochter van Gerrit van den Broek), het erfrecht Vererving 1785-1892 VP-1785, fol. 275; maatboek 1792, nr. 3173 (3737)
De kinderen van Lambert Mathys Wilbors Vererving 1792-1804 VP-1785, fol. 275.
Johannes Corstiaen Versteegden, getrouwd met Elisabet, dochter van Lambert Mathys Wilbors, landbouwer op de Biezen Deling op 27-9-1804 VP-1785, fol. 275; art. 798; Cijnsboeken Helmond, Rode, nr. 12, 121 en 127.
Hendrikus van de Rijt en Johannes van de Rijt met de zijnen Verwerving in 1861 Art. 2420.
Hendrikus Martinus van de Ven, landbouwer Verwerving in 1892 Art. 4298.
Regina van den Tilaart, weduwe van Hendrikus Martinus van de Ven, met consorten Vererving in 1934 Art. 4298.
Antonius Hendrikuszn Raaijmakers Deling in 1938 Art. 5774.
Gerardus Johannes Mathias van Erp en consorten, landbouwer Koop in 1960 Art. 8236.
Marianus van Erp, landbouwer te Schijndel (later te Zijtaart) Koop in 1964, vermeld op 21-01-1965 Art. 8894; BV na 1936.
 

Bewoners Datum Bronnen
Willem Jan Dirckx, Marij sijn vrouw, Jenneke de dochter boven, en Lambert de zoon onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Willem Jan Dirckx Vermeld in 1709-1720 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720).
Matthijs Wilborts Vermeld in 1721-1724 Ii-E-124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Matig arm.
Boven de 16: Tijs Wilbors (man), Beth (vrouw).
Onder de 16: Jenneke, Willemijn, Lambert, Mi, Tijs, Beth en Wilbort (kinderen)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Mathijs Wilbors Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 367.
De weduwe van Matijs Wilbors Vermeld in 1766 II-E-17 en 18, nr. 367.
Lambert zoon van Matijs Wilbors Vermeld in 1771-1798 II-E-17 en 18, nr. 367.
Machiel P. Versteegden Vermeld in 1806-1808 BHIC, Personele omslag Veghel.
De weduwe van Adriaan Versteegden Vermeld in 1810-1811 E251 (1810), E253 (1811)/
Man: Johannes Adriaan Versteegde, 38 jaar, geboren op 6-5-1772 in Veghel
Vrouw: Elisabet Lambert Wilbers, 35 jaar, geboren op 10-5-1775 in Veghel
Kind: Adrianus Versteegde, 11 jaar, geboren op 20-1-1799 in Veghel
Kind: Lambert Versteegde, 10 jaar, geboren op 6-1-1800 in Veghel
Kind: Hendriena Versteegde, 9 jaar, geboren op 25-6-1801 in Veghel
Kind: Hendricus Versteegde, 7 jaar, geboren op 29-9-1803 in Veghel
Inwonende: Antoni Adriaan versteegde, 40 jaar, geboren op 1-10-1770 in Veghel
Inwonend: Elisabet Francis van der Kant, weduwe, 77 jaar, geboren op 10-9-1733 in Schijndel
Inwonend: Arnoldus Janssen Smits, 51 jaar, geboren op 9-1-1759 in Veghel
Verneld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister van Veghel 1810.
De weduwe van Adriaan Versteegden Vermeld in 1822-1823 NA1221 (1822), NA1222 (1823).
Johannes A. Versteegden Vermeld in 1824 NA1223 (1824).
Man: Johannes Versteegde, 60 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Kind: Adriaan Versteegde, 30 jaar, geboren in Veghel
Kind: Lambert Versteegde, 29 jaar, geboren in Veghel
Kind: Hendrik Versyeegde, 26 jaar, geboren in Veghel
Kind: Hendrina Versteegde, 27 jaar, geboren in Veghel
Verneld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
Johannes Versteden Vermeld in 1833-1840 NA1244.
Man: Johannes Versteden, 67 jaar, bouwman, geboren in Veghel, overleden op 1-12-1841
Kind: Adriaan Versteden, 40 jaar, geboren in Veghel
Kind: Hendricus Versteden, 36 jaar, geboren in Veghel
Inwonend: Genoveva Donkers, 35 jaar, geboren in Veghel
Inwonend: Antony Versteden, 69 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Verneld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1840.
Johannes Versteden Vermeld 1842-1849 NA1225.
De kinderen van Johannes Versteden Vermeld 1842-1849 NA1225.
Hendrik Versteegde Vermeld in 1846-1862 Inv. nr. 1702 t/m 1705
Man: Hendrik Versteegde, geboren in 1803 te Veghel
Vrouw: Genoveva Donkers, geboren in 1803 te Veghel
Broer: Adriaan Versteegde, geboren in 1800 te Veghel
Broer: Antonie Versteegde, geboren in 1770 te Veghel, doorgestreept, overleden op 5-7-1850
Knecht: Dirk Oppers, geboren in 1825 te Veghel, knecht, doorgestreept, in 1852 naar fol. 810
Bijschrift, knecht: Dirk Oppers, geboren in 1825 te Veghel, knecht, in 1853 van fol. 810, doorgestreept
Verneld in 1849-1862 NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1849-1862.
Hoofd: Hendricus Versteegde, geboren in oktober 1803 te Veghel, akkerbouwer
Vrouw: Genoveva Donkers, geboren in oktober 1803 te Veghel, akkerbouwer
Broer: Adriaan Versteegde, geboren in februari 1800 te Veghel, akkerbouwer
Dienstknecht: Dirk Oppers, geboren in oktober 1804 te Veghel
Dienstmeid: Antonetta Verhallen, geboren in januari 1839 te Veghel. doorgestreept, bijschrift: op 10 mei [1859-1861] vertrokken naar Uden
Vermeld op 31-12-1859 Inv. nr. 1769, invulbiljetten 31-12-1859
Hoofd: Hendricus Versteegde, geboren in oktober 1803 te Veghel
Vrouw: Genoveva Donkers, geboren in oktober 1803 te Veghel
Broer: Adrianus Versteegde, geboren in februari 1800 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld in 1862-1865, in 1865 verhuisd naar Heuvel, huis nr. 419 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, fol. 1231, Biezen, huis nr. 620
De weduwe van Hendrik Versteegde Vermeld in 1862-1865 Inv. nr. 1704 en 1705.
Hoofd: Hendricus Versteegde, geboren in oktober 1803 te Veghel
Vrouw: Genoveva Donkers, geboren in oktober 1803 te Veghel
Broer: Adrianus Versteegde, geboren in februari 1800 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling van 1-12-1869
Verhuisd naar De Heuvel Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, fol. 1231
Bewoner: Hendrik Versteegde, doorgestreept
Bijschrift: de weduwe van H. van den Tillaart
Vermeld 1862-1865 Woningregister, inv. nr. 1704
Hoofd: Lucia Donkers, weduwe van Hendrik van den Tillaart, geboren in 1793 te Veghel, doorgestreept, overleden op 20-3-1868
Zoon: Lambertus van den Tillaart, geboren in mei 1831 te Uden
Zoon: Hendricus van den Tillaart, geboren in 1835 te Dinther, doorgestreept, naar dienstbodenregister L-Z, fol. 409
Zoon: Johannes van den Tillaart, geboren in 1837 te Dinther
Broer: Jan van den Tillaart, geboren in 1803 te Veghel, doorgestreept, op 27-1-1863 naar Bakel verhuisd
Vermeld 1862-1865 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, blad nr. 1076,
H. Eykemans Vermeld in 1865-1867 Inv. nr. 1711.
Hoofd: Hendrikus Eikemans, geboren op 2-2-1837 te Schijndel
Vrouw: Petronella Jonkers, geboren op 19-1-1826 te Sint-Michielsgestel
Dochter: Wilhelmina Eikemans, geboren op 4-2-1866 te Veghel
Dochter: Hendrina Eikemans, geboren op 3-4-1867 te Veghel
Dochter: Francina Eikemans, geboren op 9-8-1868 te Veghel, doorgestreept, overleden op 12-10-1868
Het gezin is op 18-5-1865 uit Schijndel gekomen, en op 12-5-1869 naar Berlicum verhuisd Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1603, blad nr. 362, Biezen, huis nr. 620
Hoofd: Hendricus van de Rijdt, geboren op 6-9-1812 te Veghel
Vrouw: Theodora de Leest, geboren op 20-9-1825 te Sint-Oedenrode
Bijschrift, zoon: Gerardus van de Rijdt, geboren op 30-1-1866 te Veghel, doorgestreept, overleden op 31-12-1868
Bijschrift, dochter: Johanna van de Rijdt, geboren op 12-6-1868 te Veghel
In 1869-1870 van Eerde naar dit huis verhuisd Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, blad nr. 917, Eerde, veranderd in Biezen, huis nr. 620
Hoofd: Hendricus van de Rijdt, geboren op 6-9-1812 te Veghel, doorgestreept, overleden op 18-10-1872
Vrouw: Theodora de Leest, geboren op 20-9-1825 te Sint-Oedenrode, geboekt naar fol. 1406
Dochter: Johanna van de Rijdt, geboren op 12-6-1868 te Veghel
Vermeld 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1630, fol. 1488, Biezen
Hoofd: Hendricus van de Rijdt, geboren op 29-8-1818 te Veghel
Vrouw: Theodora de Leest, geboren op 6-9-1824 te Sint-Oedenrode
Dochter: Johanna van de Rijdt, geboren op 13-6-1868 te Veghel
Meid: Hendrika van der Heijden, geboren op 14-5-1854 te Veghel
Vermeld op 31-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 11776
Hoofd: Lambertus van Ploesterdonk, geboren op 3-5-1827 te Gemert
Vrouw: Theodora de Leest, geboren op 17-8-1825 te Sint-Oedenrode
Stiefdochter: Johanna van de Rijdt, geboren op 18-6-1868 te Veghel
Dienstbode: Paulus Martens, geboren op 23-8-1863 te Deurne
Dienstbode: Hendrik van Berlo, geboren op 23-5-1856 te Lieshout
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr,. 1806
Hoofd: Bernardus van Ploesterdonk, geboren op 3-5-1827 te Gemert
Vrouw: Theodora de Leest, geboren op 20-9-1825 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, overleden op 31-1-1880
Dochter: Johanna van de Rijdt, geboren op 13-6-1868 te Veghel, doorgestreept, op 1-4-1880 naar Aarle-Rixtel verhuisd
Bijschrift, broer: Andries van Ploesterdonk, geboren op 15-9-1832 te Gemert, op 12-4-1880 uit Gemert gekomen
Bijschrift, broer: Antonius van Ploesterdonk, geboren op 25-12-1837 te Gemert, op 12-4-1880 uit Gemert gekomen
Tussen 1870 en 1880 van de Straat (in Veghel) naar de Biezen verhuisd, op 12-5-1881 naar Gemert verhuisd Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1620, fol. 1406, Straat, veranderd in Biezen
Hoofd: Franciscus van Asseldonk, geboren op 4-3-1865 te Veghel
Vrouw: Wilhelmina Kanters, geboren op 28-4-1869 te Veghel
Bijschrift op 1-4-1896, dochter: Johanna van Asseldonk, geboren op 10-3-1896 te Veghel
Bijschrift op 1-7-1897, dochter: Johanna Maria van Asseldonk, geboren op 2-7-1897 te Veghel
Bijschrift op 21-6-1898, zoon: Joannes van Asseldonk, geboren op 20-6-1898 te Veghel
Bijschrift op 9-12-1899, zoon: Adrianus van Asseldonk, geboren op 8-12-1899 te Veghel
Bijschrift op 6-4-1901, dochter: Francisca van Asseldonk, geboren op 6-4-1901 te Veghel, doorgestreept, overleden op 6-4-1901
Bijschrift op 15-7-1905, zoon: Martinus van Asseldonk, geboren op 15-7-1905 te Veghel
Bijschrift van 1-6-1895 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1627, fol. 41
Franciscus van Asseldonk Vermeld in 1898-1910 Inv. nr. 1706 en 1707.
Bijschrift op 9-5-1910, hoofd: Johannes Schepers, geboren op 12-3-1872 te Veghel, geboekt van register S-U, fol. 1628
Vrouw: Hendrika van Eerd, geboren op 11-3-1879 te Sint-Oedenrode, geboekt van dienstbodenregister, fol. 78
Het echtpaar is bijgeschreven op 9-5-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1632, fol. 1743
Johannes Schepers Vermeld in 1910-1921 Inv. nr. 1708.
Hoofd: Johannes Schepers, geboren op 12-3-1872 te Veghel
Vrouw: Hendrika van Eerd, geboren op 11-3-1879 te Sint-Oedenrode
Bijschrift op 7-3-1911, dochter: Elisabeth Wilhelmina Schepers, geboren op 5-3-1911 te Veghel
Bijschrift op 12-4-1912, zoon: Gerardus Hendrikus Schepers, geboren op 11-4-1912 te Veghel
Bijschrift op 13-1-1915, dochter: Wilhelmina Gerardina Schepers, geboren op 12-1-19115 te Veghel
Bijschrift op 15-2-1916, dochter: Gerardina Schepers, geboren op 14-2-1916 te Veghel, doorgestreept, overleden op 12-12-1916
Bijschrift op 17-1-1918, zoon: Hendricus Schepers, geboren op 15-1-1918 te Veghel
Bijschrift op 3-9-1920, zoon: Johannes Hendrikus Schepers, geboren op 1-9-1920 te Veghel
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1643, folio 23
Johannes Schevers Vermeld in 1921-1932 Inv. nr. 1710 en 1712
Marianus van Erp 1967 Doc. Veghel, nr. 383
M.W.C.M.F. van de Zoete - van de Biggelaar Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingena href="../.hui.hhting ef="../../toekroniek.html">Toelichting Kroniek - Downloads