Foto's Huizen Kroniek

Bergsven D

Ouderdom
Het huis heeft gestaan op een perceel dat nu bij industrieterrein De Doornhoek hoort. Als men vanaf  Jan van de Heijden richting Corsica ging, dan stond het huis aan de linkerkant van de steeg net voor het verdwenen ven. Het huis wordt vermeld in de periode 1563-1646 en is kort daarna verdwenen.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Eenen huyze, hostat ende hoff metten erffenissen, allen ende eenen yegelycken, eensdeels ackerlant ende eens(deels) groese ende moervelt’, gelegen ‘opten Berch in die Vuytcampen aen die heye’
     - e.z.: Aernt Willem Hanricxs
     - a.z.: de erfgenamen van Wouter Willem Hanricxs
     - e.e.: de gemeint
     - a.e.: Peter Hanricx Heymans

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 3 pond was grondcijns aan de landsheer
     - 10 vaten koren, half rogge en half gerst, Veghelse maat,
        aan de erfgenamen van Goessen vander Aelsfoert
     - 3 Bossche ponden paijment aan de erfgenamen van
       Goessen vander Aelsfoert
     - 7 stuivers ‘heycyns’aan ‘den nabueren van Vechel’

De grondcijns van 3 pond was werd aanvankelijk door de inwoners van Veghel aan de hertog van Brabant betaald voor het in 1366 gekregen het recht van visserij op de Aa tussen Erp en Schijndel. Later (zeker voor 1639) werd deze cijns betaald betaald door de eigenaren van de deze boerderij op de Berg.
19-04-1563 R27, fol. 508-511.
Anthonis Jacobs heeft verkocht aan Hendrick Hendricksen Houbraken een erfcijns van 6 Carolus gulden, die betaald wordt uit ‘eenen huyse, hoffstadt ende hoff ende erffenisse, eensdeels saylant, ende eensdeels groese, ende een moerven daer toebehoerende’, gelegen ‘opten Berch in de Vuytcampen aen die heye’
     - e.z.: Willem Hendrickssoen
     - a.z.: de erfgenamen van Wouter Willem Hendrickxsen
     - e.e.: het goed van de erfgenamen van Peter Hendrick
               Heymanssen
     - a.e.: de gemeint
De erfcijns werd op 26-04-1582 ingesteld.
17-10-1617 R41, fol. 48-49.
Bij een deling in 1622 krijgt zoon Jan Geerling Lonis: Een ‘huijs, hoffstadt ende hoff met het halff groesvelt’, groot 3 lopens en 13 roeden, gelegen ‘opten Berch’
     -  e.z.: Lambert Jan Aerts
     - a.z.: de straat
     - e.e. en a.e.: Marten Donckers

‘D’aude hoffstadt’, staande op het deel  van Jan Geerling Lonis zal het erfdeel van Lonis Geerling Lonis, gelegen ‘naesten berch van Marten Donckers’ vergunnen te mogen een huis opzetten of timmeren.

Zoon Lonis Geerling Lonis krijgt de andere helft van dit goed ‘schietende op een gehoeyt willichsken d’welck dit loot vanden naest voors(creven) loot is scheydende’. Dit deel zal geven een gewincijns van 1 pond was aan de Rentmeester der Domeinen. Dit deel  moet de est ruimen staande op de grond van Jan Geerling Lonis en de oven laten staan ten behoeve van het huis. 
01-07-1622 R42, fol. 124-128.
' Een hoffstadt ende aengelegen erffeniss, groot omtrent 4 loopensaets, gelegen onder Vechel, ter plaetsen genoempt opten Berch'
     - e.z.: de gemeint
     - a.z.: het goed van Anneken, weduwe van Lambert, zoon
               van Jan Aertss
     - e.e en a.e.: het goed van Marten, zoon van Aert Donckers
1646 Hg-29.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Margriet, dochter van wijlen Wouter Lambers, weduwe van wijlen Gerit Joest Willemss, haar drie zonen Gerit, Willem en Wouter, haar drie dochters Mechtelt, Anna (getrouwd met Jan, zoon van Denis Janss) en Katherina (getrouwd met Cornelis, zoon van Frans Corneliss), en haar kleinkind Gerit, zoon van wijlen Jan Geritss Vermeld op 19-04-1563 R27, fol. 508-511.
Goert, zoon van wijlen Loenis Goertss van Helmont (hij betaalt voor deze koop een jaarlijkse erfcijns van 16 gulden en 4 stuivers.) Koop op 19-04-1563 R27, fol. 508-511.
Geerlingh Lonis van Helmont Voor 01-07-1622 R42, fol. 124-128.
De kinderen van Geerlingh Lonis van Helmont en van zijn vrouw Deliken, namelijk: Lonis, Jan en Peterken (getrouwd met Peter Arien Rijckers) Vermeld op 01-07-1622 R42, fol. 124-128.
Jan, zoon van Geerlingh Lonis van Helmont  Deling op 01-07-1622 R42, fol. 124-128.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Downloads