Foto's Huizen Kroniek

Bergsven A

Ouderdom
Het huis heeft gestaan op een perceel dat nu bij industrieterrein De Doornhoek hoort, langs de Zuid-Willemsvaart tussen de voormalige adressen Bergsven 2 en Bergsven 4. Het huis werd gebouwd op een in 1609 van de gemene gronden gekocht perceel en werd vóór 1702 al weer afgebroken. Het huis werd in 1609 gebouwd op een plaats waar al eerder een huis stond. Toen dat oudere huis afgebroken werd, bleef op het betreffende perceel het recht van 'weerschap' rusten, dat wil zeggen dat de bewoners van ene huis dat op dat perceel gebouwd zal worden, gebruik mochten maken van de gemene gronden van Veghel. 
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Een huysplaets metter weerschap der selver, metten erffenisse’, groot 4 lopens, gelegen ‘aen die Donck’
     - e.z.: Aert Willem Henricx
     - a.z.: Geertruijt Wouter Willems
     - e.e.: voornoemde Jan Wouters en anderen
     - a.e.: de gemeint

Het goed is belast met jaarlijks
     - 4 gulden aan Claes Dircx
     - 3 gulden aan de erfgenamen van Jan van Delft
     - 3 gulden aan de kerk van Veghel
     - 3 stuivers grondcijns aan de heer van Helmond

‘Met voorwaerden dat dese erffenisse voorder nyet en sal mogen betimmert worden dan by dese condividenten’.
14-02-1592 R31, fol. 384-387.
Voor schepenen verscheen Jan, zoon van wijlen Wouter Donckers, die verklaarde dat zijn twee zonen, Wouter en Welt, hem 125 gulden voorgeschoten hebben, toen hij ‘een niuwe huys daer inne hy nu is wonende, gestaen aende Donck, getimmert ende gestelt heeft opter aengecochten gemeynte van Vechel (..) des jaers 1609, (..) ende deselve met synen voors(creven) twee sonens gelt betaelt heeft.’ Na Jans dood zal eerst dit bedeag weer terugbetaald worden en dan pas de rest van de erfenis verdeeld. 1609-1614 R36, fol. 169-170, 03-02-1614.
Lijsken Jan Wouters, weduwe van Henric Henricx heeft verkocht aan Heijlken, dochter van Goosen Ariens, met consent van Jan Sijmons haar tegenwoordige man, een erfcijns van 9 gulden uit 'Huijs, hoff, boomgaertt metten aengelegen lande ende groes', gelegen 'aende Donck'
     - e.z.: de erfgenamen van Martten Donckers
     - a.z.: het goed van Lauwreijns Willem Tonis
     - e.e.: de straat
     - a.e.: het goed van Lijsken Jan Wouters
09-06-1646 R47, fol. 42-43.
Lijsken, dochter van Jan Wouters, tegenwoordig weduwe van Henrick Henricxsen, doet afstand van haar recht op vruchtgebruik op de helft van ‘een seecker huijs, hoff, boomgaert als groese, poterijen ende gerechticheden’, groot ca. 4 lopens, gelegen ‘aende Donck’
     - e.z.: Laureijns Willem Thonissen
     - a.z. en a.e.: het goed van Jan Wilbertss
     - e.e.: de straat
30-01-1652 R50, fol. 120-120v.
'Huys, hoff, boomgaert ende syn aengelegen lant' 1657 VP-1657, nr. 98.
Een ‘huys, hoff, halven boomgart, ende aengelegen lant, groot ca. 6 lopens, gelegen 'aen de Donck' 26-01-1662 R66, fol. 240-241.
'Het lant van Wouter Jan Wouters' 1702 VP-1702, fol. 214.
 

Eigenaars Datum Bronnen
De kinderen van Wouter Willem Donckers en van Margriet, docher van wijlen Goossen Geerlinck Cnoeden, namelijk: Jan en Willem, en Geertruijt Vermeld op 14-02-1592 R31, fol. 384-387.
Jan Wouter Donckers Deling op 14-02-1592; vermeld op 03-02-1610 R31, fol. 384-387; R35.
Wouter Jan Wouters Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 98.
Gijsbert Jan Wouters Donckers Vermeld op 26-01-1662 R66, fol. 240-241.
 

Bewoners Datum Bronnen
Peeter Peeter Wilms Pacht op 26-01-1662 voor vier jaren R66, fol. 240-241.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Downloads