Heiligt - toponiemen

Naam:

 

Agterste Heijligt

Vermeldingen door Cornelissen:

 

Het achterst heIligt in het heIligt [N (1891)]; F 1022, 1023, 1028 (b en w: 68.60).

 

Verklaring door Cornelissen:

 

Benoeming naar de ligging

Ligging:

 

Perceel nr. 19

Opmerkingen:

 

-

 

 

 

 

Naam:

 

Berg Bussele

Vermeldingen door Cornelissen:

 

Het bergs bussele (creijtenborgh [GVEI2-320 (1777)].

 

Verklaring door Cornelissen:

 

Berg is in de Kempen frekwent ter aanduiding van hoger gelegen, weinig renderend land: Hanenberg, Lochtenberg, Suikerberg. In de meeste gevallen heeft berg hier evenwel de betekenis van landduin of zand-, zavelberg (MM. Verschillende percelen liggend in Eerde en Zijtaart. Achter het kerkdorp Eerde begint een hoge zandrug die vrij dicht langs de grens met Sint-Oedenrode naar het oosten loopt. Deze heuvelrij, door bebossing grotendeelsaan het oog onttrokken, wordt doorsneden door de weg Veghel naar Sint-Oedenrode maar zet zich oostelijk hiervan nog een flink eind voort. Deze heuvels vormen de hoogstgelegen natuurlijke punten van Veghel en naderen een hoogte van 13 m. boven NAP.

 

Bossel, bussel: dimunitief van bos. Dit op Krijtenburg gelegen perceel ligt nog binnen de beboste heuvelrand die zich uitstrekt vanaf Eerde in de richting van Zijtaart-Zontveld.

 

Ligging:

 

Perceel nr. 24

Opmerkingen:

 

-

 

 

 

 

Naam:

 

Binnenerf

Vermeldingen door Cornelissen:

 

Het binne erff [GO- (1754)].

 

Verklaring door Cornelissen:

 

Erf: het W.N. T. geeft als definitie: Omheinde grond die bij een huis of bij een gebouw behoort (W.N. T. 4165).

 

Ligging:

 

Perceel nr. 20

Opmerkingen:

 

Dit perceel heette ook Binneste Heyligt

 

 

 

Naam:

 

Gerrits Camp

Vermeldingen door Cornelissen:

 

Geritscamp aan 't heyligt [RAV159-190 (1755)]; Geritscamp op Zijtaert [GVE12-274

(1778)].

 

Verklaring door Cornelissen:

 

Onbekende ligging aan het Heiligt onder Zijtaart. Het eerste lid is een persoonsnaam.

 

Ligging:

 

Perceel nrs. 28, 31-35. Vermoedelijk ook 29 en 30.

Opmerkingen:

 

-

 

 

 

 

Naam:

 

Heyluuc, Heyluijct, Heilict, Heiligt

Vermeldingen door Cornelissen:

 

Hoeve lochtenborch ad locum dictum aent heylict [Hs- (1500)]

 

ex heze in heiloect [HH133-16 (1507)]

 

ad locum dictum int heylichte [Hs- (1519-1538)]

 

in 't heiligte [G0126-52 (1684)]

 

huijs hoft ende aangelegen lant en groese aende kempkens int heijIligt als op logtenborg is gelegen [N (1711)]

 

het heIligt [kad. (1832)]; F 1021-1082, [N (1835, 1840, 1894)]; F 1031 (b: 86.40), 1046 (b: 71.30), 1060-1061 (b en w: 98.90)

 

het heiligt, [N (1836)], [V.]; F 987, 990, 1012, 1013, 1062 (w: 85.00; he: 26.20), 1082

(hh: 66.90)

 

Verklaring door Cornelissen:

 

Gebied onder Eerde aan de oostzijde van de weg naar St. Oedenrode, zich uitstrekkend

tot aan de bosrand van de Koeveringse bossen. Is dit het mnl. woord heilicht helft

(Verwijs en Verdam -299). Of ligt er een samenhang met "heilig" meer voor de hand?

 

Ligging:

 

Perceel nrs. 10, 11, 13, 14, 16-26, 28-34

Opmerkingen:

 

Samengesteld uit Hei en Lookt. Lookt is een omsloten stuk grond.

 

 

 

 

Naam:

 

Heyligse Bergen

Vermeldingen door Cornelissen:

 

Een derde part in den heyligsenberg [GOI26-58 (1710)]; huijsje hof etc. in Veghel aen de kempkens of Biesen, aen den Heijligse Bergh; eenen houtberg gelegen aldaer genaemt den heijligse berg [RAVIlO-36v (1788)]; heyligdenberg, biesen [GVIIE13 (1792)].

 

Verklaring door Cornelissen:

 

Ligging op de Biesen onder Zijtaart, in de omgeving van het Heiligt. Benoeming naar de

ligging; hooggelegen perceel nabij het Heiligt.

 

Ligging:

 

Perceel nrs. 23-26. Perceel nr. 24 heette de Platten Heiligsen Berg.

 

Opmerkingen:

 

-

 

 

 

 

Naam:

 

Heylicschen Hoeck

Vermeldingen door Cornelissen:

 

-

 

Verklaring door Cornelissen:

 

Grootdonk), respektievelijk aan een hoek in een lintvormige reeks smalle percelen (Dubbele). Een hoek duidt op 1) perceel dat een hoek vormt, te vergelijken met eegde, geer, tip e.a., 2) perceel met een winkel of haak, 3) kleine agglomoratie in hoekvorm, niet noodzakelijk aan de uithoek van de gemeente gelegen (M. Top. Overpelt, -154).

 

Ligging:

 

Perceel nr. 14

Opmerkingen:

 

Dit perceel vormde een van de hoeken van het gebied de Heiligt.

 

 

 

 

Naam:

 

Jan Jacobs Acker

Vermeldingen door Cornelissen:

 

-

 

Verklaring door Cornelissen:

 

-

 

Ligging:

 

Perceel nr. 20

Opmerkingen:

 

Dit perceel was in de zeventiende eeuw in handen van Jan Jacobs. Vergelijk met de eigemaren van Logtenburg nr. 33-34.

 

 

 

 

Naam:

 

Jan Gorts Camp

Vermeldingen door Cornelissen:

 

-

 

Verklaring door Cornelissen:

 

-

 

Ligging:

 

Perceel nr. 26

Opmerkingen:

 

Genoemd naar een voormalige eigenaar.

 

 

 

 

Naam:

 

Jan Lemmens Berg

Vermeldingen door Cornelissen:

 

-

 

Verklaring door Cornelissen:

 

-

 

Ligging:

 

Perceel nr. 22 grensde in 1825 aan de Jan Lemmens Berg

Opmerkingen:

 

Genoemd naar Jan Lambers van de Ven die perceel nr. 25 rond 1738-1753 het perceel in bezit kreeg.

 

 

 

 

Naam:

 

aen de Kempkens

Vermeldingen door Cornelissen:

 

Cornelissen signaleert de veldnaam Kamp op meerdere plaatsen in Veghel.

 

Verklaring door Cornelissen:

 

Kamp, lat. campus, is oorspronkelijk een synoniem van veld in de betekenis van "open, onbebouwd veld". Hier heeft kamp de secundaire betekenis van: een individueel uit het veld gewonnen en door een heg of een houtkant besloten perceel (M. Top. Valk., -160).

 

Als meervoud duidt het hoofdzakelijk een gebied aan onder Eerde, enige kilometers

ten zuiden van het viaduct, aan de oostelijke zijde van de weg naar St.Oedenrode.

Diminutief van kamp.

 

Verklaring door Beijers en Van Bussel:

Kamp-namen komen veelvuldig voor in het oostelijk deel van Brabant en vormen de tegenhanger van de Westbrabantse ‘heiningen’. Het woord is afgeleid van het lat. * campus en lijkt oorspronkelijk dezelfde betekenis gehad te hebben als ‘veld’, nl. de open, woeste, soms hoger gelegen vlakte en in een latere fase als aanduiding voor omheinde of afgesloten ruimte of een door tuinen of hagen omgeven perceel. Het Brabantse cultuurlandschap wordt omschreven als een typisch landschap van kampontginningen.

 

Volgens Vervloet zouden individuele kampontginningen zich op deze zandgronden in optima forma ontwikkeld hebben, omdat het systeem van de ‘gemeynten’ bestond, die aanvankelijk door de bewoners gemeenschappelijk werden gebruikt, maar waaraan men op gezette tijden percelen kon onttrekken door verkoop aan individuele ontginners. Andere benamingen die hetzelfde begrip benaderen zijn look of gelookt, hof, goed en erf. Ze worden veelal vermeld in combinatie met een persoonsnaam of familienaam . Volgens Jansen gaat het vnl. om kleine akkertjes ontgonnen uit hei of bos, waaromheen een haag van de oorspronkelijke begroeiing is blijven staan. Dit type ontginning zou m.n. in West-Frankrijk op een uitgebreidere schaal voorkomen; daar spreekt men van ‘boccage’ en ook deze dankt die naam aan individuele ontginningen. Hendrikx spreekt over een ontwikkeling, die zich ongeveer vanaf de 10de eeuw inzette, van oorspronkelijke eenmansvestigingen of los gegroepeerde boerderijenzwermen, bestaande uit boerderijen met huiskampen en veebochten waaromheen zich langrepelakkers en aangelagen bevonden. Deze werden omringd door bos, dat voor beweiding werd gebruikt. Door afsplitsing groeiden hier bepaalde gehuchtkernen uit.

 

Vervloet 1984:54; Claes 1987:67; de Vries 1962:90; v.Berkel & Samplonius 1989:94; Jansen 1978:242; Hendrikx 1989:56.

 

Ligging:

 

Perceel nrs. 1-7, 9, 15, 16, 22, 24, 35

Opmerkingen:

 

Een kamp is over het algemeen een uitgifte van de gemeint uit de late middeleeuwen of recenter.

 

 

 

 

Naam:

 

Cort Heijlich

Vermeldingen door Cornelissen:

 

Vuijt een stuck ackerlants gelegen onder Vechel op creijtenborch aent cort heilicht [RG169-12 (1646)]

 

51 r. akkerland te Vechel op creytenborgh aen het cort heijlicht [Dom.171 (1731-1756)].

 

Verklaring door Cornelissen:

 

Onbekende ligging op Krijtenburg onder Eerde. Benoeming naar de vorm en naar de ligging aan of nabij het Heiligt.

 

Ligging:

 

Perceel nr. 14

Opmerkingen:

 

-

 

 

 

 

Naam:

 

in de Laarse Heyde

Vermeldingen door Cornelissen:

 

Het laars [N (1860, 1894), V.-]; F 996-1009 (b: 2.05.20; bh: 57.93; de: 17.30), 1207

(w: 31.60), 1210 (he: 65.60).

 

Verklaring door Cornelissen:

 

Een aantal percelen liggende op Logtenburg en op de Hoge Biezen onder Eerde. Mogelijk op een of andere manier afgeleid van "laar" (zie laar). Juist ten zuiden van deze percelen lag vroeger op het grondgebied van St.Oedenrode een groot ven, genaamd het Laarsven. Misschien dat bij het verdwijnen van het Laarsven als een soort verkorting hiervan een toponiem 't Laars overbleef, hoewel een afleiding van Laarsven van laars voor de hand liggender lijkt.

 

Ligging:

 

Perceel nr. 27

Opmerkingen:

 

Het ligt meer voor de hand dat het Laars Ven en de Laarse Heyde beiden naar een gebied met de naam het Laar genoemd zijn.

 

 

 

 

Naam:

 

aan Logtenborg

Vermeldingen door Cornelissen:

 

Hoeve lochtenborch ad locum dictum int heIlicht [Hs- (1268)]

 

huis lochtenborch ad locum dictum int heIlicht [Hs- (1519-1538)]

 

van claes wilm tonisland op lochtenborch [GVEI5-91 (1624)]

 

't rot van logtenborg (dijk naar rode) [GVIIB26 (1787)]

 

logtenburg [kad. (1832)] F 969-1020

 

lochtenburg [N (1839), V.-]; F 991-995 (b: 1.42.90; he: 12.80), 995 (b en he: 31.00).

 

Verklaring door Cornelissen:

 

Gebied liggende onder eerde, grenzend aan de weg naar St.Oedenrode, aan de oostzijde

en aan de Koeveringse bossen.

 

Te Neerpelt vormen de lochten een uitgestrekt beemdkomplex,terwijl te Eksel de buurtschap de Locht bekend is. Deze laatste gaan terug op looktuninge (tuun), waarin mndl. loke "omheining, sekundair omheinde ruimte", en mndl. tuun, tuninge, heining, vooral vlechtwerk van teen" (Mnl.Wb. VIII, 769, 786). Of deze verklaring ook geldt voor de Bocholtse Locht is twijfelachtig. Een verband willen zoeken met West-Vlaams lochting "moestuin" (cfr. C. Tavenier-Vereecken, De etymologie van lochting Med. 1952: 81-84) is ons inziens uitgesloten (M.Top.Bocholt, -164).

 

Ligging:

 

Perceel nrs. 8, 34

Opmerkingen:

 

Samengesteld uit Lookt- (omheind gebied) en –burg (flinke hoeve).

 

 

 

 

Naam:

 

Logtenburgse weg

Vermeldingen door Cornelissen:

 

-

 

Verklaring door Cornelissen:

 

-

 

Ligging:

 

Perceel nr. 27 grensde aan de Logtenburgse weg

Opmerkingen:

 

Weg lopende naast het gebied met de naam Logtenburg.

 

 

 

 

Naam:

 

’t Lorstuk

Vermeldingen door Cornelissen:

 

-

 

Verklaring door Cornelissen:

 

-

 

Ligging:

 

Perceel nrs. 29 en 30

Opmerkingen:

 

Verbastering van Laarstuk. Laarstuk betekent “perceel gelegen aan ’t Laar”.

 

 

 

 

Naam:

 

Rooise Dijk, Oude Rooise Dijk

Vermeldingen door Cornelissen:

 

Schutsboombroekje op den Rooisen Dijk [GVIIB26 (1796)]

 

den rooischendijk [N 91842, 1882)]; F591, 592 (w: 55.80), 628-630 (b en w: 1.18.60)

 

Den nieuwen rooisendijk [GVIIB26 (1806)]

 

Op den ouden rooysen dijk [GVIIB26 (1804)]

 

Verklaring door Cornelissen:

 

Dit is de oud benaming voor de weg naar St. Oedenrode, ook de huidige Violenstraat behoorde daarbij, tevens enkele percelen aan de Rooisedijk gelegen. Benoeming naar de ligging.

 

Blijkbaar is een gedeelte van de Rooisedijk ooit verlegd, zodat een Nieuwe en een Oude Rooisedijk ontstonden. Welke gedeeltes de Nieuwe en Oude Rooisedijk werden genoemd is niet bekend. Benoeming naar het (vroege of recente) tijdstip van aanleg/ingebruikname.

 

Ligging:

 

Perceel nr. 27 grensde aan de Oude Rooise Dijk

Opmerkingen:

 

Er zijn twee wegen die 'Roijsen dijk', of 'dyck na St. Oedenrode lopende' genoemd werden. In een register van schouwverbalen (Veghel oud archief, II-B-26) worden deze wegen 'den ouden rooysen dijk' (ver­meld in 1804), en 'den nieuwen rooi­sen dijk' (vermeld in 1806) genoemd.

 

Den ouden Rooysen dijk liep het meest oostelijk. Deze dijk wordt in dit deel voor het eerst als 'den dyck na St. Oedenrode lopen­de' vermeld in 1791. Het is de oudste verbindingsweg tussen Veghel en St. Oedenrode. Het traject volgde de huidige Hemel. Komende vanuit Veghel boog de weg vervolgens rechtsaf, om via Logtenburg op de Sant­steegt (later: de nieuwe Roijsen dijk genaamd) uit te komen. Ook het traject van de Biezendijk in het gebied van het huidige industrieterrein de Doornhoek werd wel Nieuwe Rooise DIjk genoemd.)

 

Afkortingen Cornelissen     Afkortingen Beijers-Van Bussel     Kaart van Veghel     Heiligt